Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΟΛΥΝΕΚΡΗ ΣΥΓΡΟΥΣΗ ΤΡΕΝΩΝ στα ΤΕΜΠΗ: 32 οι νεκροί, 85 τραυματίες, σε νοσοκομεία οι 53 (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Ώρα με την ώρα αυξά­νε­ται δρα­μα­τι­κά ο αριθ­μός των νεκρών από τη μετω­πι­κή σύγκρου­ση δυο τρέ­νων στα Τέμπη.

32 οι νεκροί, 85 τραυματίες

Οι 53 παρα­μέ­νουν για νοση­λεία σύμ­φω­να με την Πυροσβεστική.

Στα 2410 683175–6 μπορούν να τηλεφωνούν οι συγγενείς για ενημέρωση

Στα πρώ­τα βαγό­νια έχουν επι­κε­ντρω­θεί οι προ­σπά­θειες απε­γκλω­βι­σμού επι­βα­τών και σιδη­ρο­δρο­μι­κών. Όπως ειπώ­θη­κε φτά­νουν στο σημείο βαριά οχή­μα­τα για να ανα­ση­κώ­σουν τα βαγό­νια που έχουν γίνει μια άμορ­φη μάζα.

(902.gr)
Έως τώρα γνωρίζουμε:

- 32 είναι νεκροί και πάνω από 85 οι τραυ­μα­τί­ες, εκ των οποί­ων 25 είναι σοβα­ρά, κάποια δια­σω­λη­νω­μέ­νοι και άλλοι για χει­ρουρ­γείο. Συνο­λι­κά νοση­λεύ­ο­νται 53.

- Συνε­χί­ζο­νται οι προ­σπά­θειες για να βρε­θούν εγκλω­βι­σμέ­νοι στα πρώ­τα βαγό­νια του επι­βα­τι­κού τρέ­νου που σχε­δόν διαλύθηκαν.

- Για «περί­που 350 επι­βά­τες» κάνει λόγο η Hellenic Train χωρίς να δίνει ακρι­βή αριθ­μό επι­βα­τών και εργαζομένων.

- Η μετω­πι­κή σύγκρου­ση έγι­νε λίγο πριν τα μεσά­νυ­χτα μετα­ξύ μιας επι­βα­τι­κής και μιας εμπο­ρι­κής αμα­ξο­στοι­χί­ας που βρέ­θη­καν στις ίδιες γραμ­μές στα Τέμπτη.

- Από τη σφο­δρή σύγκρου­ση έγι­ναν άμορ­φη μάζα η μηχα­νή και τα δύο πρώ­τα βαγό­νια (το κυλι­κείο και το βαγό­νι 1ης θέσης) του επι­βα­τι­κού τρέ­νου που πήραν φωτιά.

- Συγ­γε­νείς ανα­ζη­τούν τους ανθρώ­πους τους στα δύο νοσο­κο­μεία της Λάρισας.

- Ανα­πά­ντη­τα είναι τα ερω­τή­μα­τα για τα αίτια της πολύ­νε­κρης σύγκρου­σης. Hellenic Train και αρμό­δια υπουρ­γεία δεν έχουν ανα­φέ­ρει τίπο­τα έως τώρα.

- Σε Αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα Λάρι­σας έχουν οδη­γη­θεί ο εκπρό­σω­πος της Hellenic Train και ο σταθμάρχης.

- Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι η σύγκρου­ση έγι­νε λίγο πριν τη σήραγ­γα των Τεμπών και αν γινό­ταν μέσα σε αυτή τότε η κατά­στα­ση θα ήταν ακό­μα πιο δύσκολη.

«Δεν λειτουργεί το σύστημα ελέγχου» δηλώνει ο πρόεδρος μηχανοδηγών

«Δε λει­τουρ­γεί τίπο­τα, όλα είναι χει­ρο­κί­νη­τα» δηλώ­νει ο Κώστας Γενι­δου­νιάς πρό­ε­δρος μηχα­νο­δη­γών ΟΣΕ.

Οπως είπε στην ΕΡΤ δεν λει­τουρ­γεί το σύστη­μα ελέγ­χου, δεν λει­τουρ­γούν οι ενδεί­ξεις, ούτε τα φωτο­σή­μα­τα και ότι αυτή η κατά­στα­ση είναι και­ρό τώρα.
Σημεί­ω­σε ότι η γραμ­μή είναι διπλή στο δρο­μο­λό­γιο Αθή­να – Θεσσαλονίκη.

Συγκλο­νι­στι­κές είναι οι μαρ­τυ­ρί­ες των επι­βα­τών που επέ­ζη­σαν από την πολύ­νε­κρη τρα­γω­δία στα Τέμπη.

«Προ­σπα­θού­σα­με να βοη­θή­σου­με ο ένας τον άλλο…» έλε­γαν, έβλε­παν «Φωτιά και λιω­μέ­να μέταλ­λα» στα δυο πρώ­τα βαγόνια.

Σάπιες ζωές, του Ανδρέα Ονουφρίου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο