Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ◾ Πλήθος αντιδραστικών ρυθμίσεων

Στη Βου­λή κατα­τέ­θη­κε και προ­ω­θεί­ται για ψήφι­ση στην Ολο­μέ­λεια, το λεγό­με­νο διυ­πουρ­γι­κό νομο­σχέ­διο με τίτλο «Ρυθ­μί­σεις του Υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών, δια­τά­ξεις για την ψηφια­κή δια­κυ­βέρ­νη­ση και άλλα επεί­γο­ντα ζητή­μα­τα».
🔷  Πρό­κει­ται για νομο­σχέ­διο μαμούθ, με πλή­θος αντι­δρα­στι­κών ρυθ­μί­σε­ων που περιέ­χο­νται στα 108 άρθρα του και στις οποί­ες περι­λαμ­βά­νο­νται η κατάρ­γη­ση του πανε­πι­στη­μια­κού ασύ­λου, η κατάρ­γη­ση της απλής ανα­λο­γι­κής στους δήμους και στις Περι­φέ­ρειες στο όνο­μα της περι­βό­η­της «κυβερ­νη­σι­μό­τη­τας», όπως και «βελ­τιώ­σεις» στον Ποι­νι­κό Κώδι­κα και στον Κώδι­κα Ποι­νι­κής Δικο­νο­μί­ας, οι οποί­ες δια­τη­ρούν και ενι­σχύ­ουν την αντι­λαϊ­κή κατεύ­θυν­ση που είχε δώσει λίγο πριν από τις εκλο­γές η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ, ψηφί­ζο­ντας σχε­τι­κό νομοσχέδιο.
📈 Ξεχω­ρί­ζει η κατάρ­γη­ση του ασύ­λου, κατά παραγ­γε­λία των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων που κάνουν μπίζ­νες με τα πανεπιστήμια
📈 Άλλες δια­τά­ξεις αφο­ρούν τη «δημιουρ­γία πραγ­μα­τι­κού υπουρ­γεί­ου Ψηφια­κής Δια­κυ­βέρ­νη­σης, για το μετα­σχη­μα­τι­σμό της δημό­σιας διοί­κη­σης και της οικο­νο­μί­ας της χώρας», με γνώ­μο­να πάντα την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τε­ρη προ­σαρ­μο­γή του αστι­κού κρά­τους στις σύγ­χρο­νες ανά­γκες στή­ρι­ξης της καπι­τα­λι­στι­κής κερ­δο­φο­ρί­ας, σε συνέ­χεια του νομο­σχε­δί­ου για το λεγό­με­νο «επι­τε­λι­κό κρά­τος», το οποίο ήδη βρί­σκε­ται στην Ολο­μέ­λεια: Στο νομο­σχέ­διο προ­βλέ­πο­νται μετα­ξύ άλλων η κωδι­κο­ποί­η­ση (δηλα­δή επι­και­ρο­ποί­η­ση και μονι­μο­ποί­η­ση) του αντι­δρα­στι­κού θεσμι­κού πλαι­σί­ου και των μνη­μο­νια­κών νόμων, «έργο» που ξεκί­νη­σε η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ, η λήψη απο­φά­σε­ων από το υπουρ­γι­κό συμ­βού­λιο που θα υλο­ποιού­νται με συνο­πτι­κές δια­δι­κα­σί­ες για τη στή­ρι­ξη της επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας, σώμα διοι­κη­τι­κών υπαλ­λή­λων που θα υπάρ­χει σε κάθε υπουρ­γείο (υπη­ρε­σια­κοί, γενι­κοί γραμ­μα­τείς κ.ά.) για να επι­τη­ρεί τους αντι­λαϊ­κούς «κόφτες» κ.ο.κ.
Το όλο σύστη­μα θα επο­πτεύ­ε­ται από τον «νέο θεσμό» της Προ­ε­δρί­ας της Κυβέρ­νη­σης, όπου τον πρώ­το λόγο θα έχει ο πρω­θυ­πουρ­γός και θα απο­τε­λεί­ται από 7 Γραμ­μα­τεί­ες με 440 θέσεις, καλυ­πτό­με­νες από μετα­κλη­τούς υπαλ­λή­λους ή διο­ρι­σμέ­νους μέσω ΑΣΕΠ, ενώ κάποιοι θα προ­σλη­φθούν απευ­θεί­ας από τον πρω­θυ­πουρ­γό κατά παρέκ­κλι­ση της νομοθεσίας.

🔷  «Εποι­κο­δο­μη­τι­κή» αντι­πο­λί­τευ­ση
Από την πλευ­ρά της κυβέρ­νη­σης ο υπουρ­γός Επι­κρα­τεί­ας, Γ. Γερα­πε­τρί­της, σημεί­ω­σε ότι θα ακο­λου­θή­σει και δεύ­τε­ρο νομο­σχέ­διο «εκσυγ­χρο­νι­σμού του κρά­τους» που θα προ­βλέ­πει «ριζι­κή ανα­διά­τα­ξη των θεσμών της Τοπι­κής Αυτο­διοί­κη­σης και της απο­κέ­ντρω­σης» με «ένα σχέ­διο μεταρ­ρυθ­μι­στι­κό, που θα απο­δί­δει μεί­ζο­νες αρμο­διό­τη­τες στους Οργα­νι­σμούς Τοπι­κής Αυτο­διοί­κη­σης και αυτο­τε­λείς πόρους».
Ο ίδιος ευχα­ρί­στη­σε τον ΣΥΡΙΖΑ και τα υπό­λοι­πα αστι­κά κόμ­μα­τα για «την εποι­κο­δο­μη­τι­κή συζή­τη­ση και τις προ­τά­σεις» που κατέ­θε­σαν, τις περισ­σό­τε­ρες από τις οποί­ες συμπε­ριέ­λα­βε στο νομο­σχέ­διο».
📈 Άλλω­στε, όσο κι αν προ­σπά­θη­σε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο πρό­ε­δρός του Αλ. Τσί­πρας να στή­σει σκη­νι­κό αντι­πα­ρά­θε­σης, κατα­φεύ­γο­ντας στη σκαν­δα­λο­λο­γία και σε ζητή­μα­τα όπως ο αριθ­μός και η αμοι­βή των μετα­κλη­τών υπαλ­λή­λων κ.λπ., στο «δια ταύ­τα» συμ­φώ­νη­σε με το κεντρι­κό περιε­χό­με­νο του νομο­σχε­δί­ου, ανα­γνω­ρί­ζο­ντας την «ανά­γκη για εκσυγ­χρο­νι­σμό» των δομών του κρά­τους. Περί «ανέ­μων και υδά­των», χωρίς να αγγί­ζουν τον βασι­κό πυρή­να του νομο­σχε­δί­ου, ήταν οι ομι­λί­ες του προ­έ­δρου της Ελλη­νι­κής Λύσης Κ. Βελό­που­λου και του επι­κε­φα­λής του ΜέΡΑ25 Γ. Βαρου­φά­κη.

🔷  Με τις υποδείξεις της ΕΕ και του ΟΟΣΑ

🔴 Ο ειδι­κός αγο­ρη­τής του ΚΚΕ, Μ. Συντυ­χά­κης, ανέ­δει­ξε ότι οι αλλα­γές που προ­ω­θού­νται στο αστι­κό κρά­τος «απο­τε­λούν υπο­δεί­ξεις της ΕΕ, της Κομι­σιόν και του ΟΟΣΑ, προ­κει­μέ­νου να κατα­στούν “εγχει­ρί­διο” για την επί­τευ­ξη των στό­χων του κεφαλαίου».
Πρό­σθε­σε ότι «η κυβέρ­νη­ση της ΣΥΡΙΖΑ, πιά­νο­ντας το νήμα από εκεί που το άφη­σε η κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ, επι­χει­ρεί μια σει­ρά από θεσμι­κές αλλα­γές για να οργα­νω­θεί και να λει­τουρ­γή­σει πιο επι­τε­λι­κά το αστι­κό κρά­τος, με όρους “σύγ­χρο­νου μάνα­τζμεντ”, “διοί­κη­σης επι­χεί­ρη­σης”» και ότι «πίσω από τα παρα­πλα­νη­τι­κά και βαρύ­γδου­πα συν­θή­μα­τα της “απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τας” και της “απο­κομ­μα­τι­κο­ποί­η­σης”, επι­διώ­κει να δια­μορ­φώ­σει μια κρα­τι­κή διοί­κη­ση πιο συγκε­ντρω­τι­κή, πιο εχθρι­κή απέ­να­ντι στις δίκαιες διεκ­δι­κή­σεις του εργα­τι­κού — λαϊ­κού κινή­μα­τος και παράλ­λη­λα πιο απο­τε­λε­σμα­τι­κή, πιο “ανθε­κτι­κή” στην εξυ­πη­ρέ­τη­ση των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων για την ανά­καμ­ψη της κερ­δο­φο­ρί­ας τους, πιο ικα­νή στην επι­βο­λή της αντερ­γα­τι­κής — αντι­λαϊ­κής πολιτικής».
🔴  Είναι απο­προ­σα­να­το­λι­σμός, συνέ­χι­σε, τα όσα λέγο­νται για «ανα­πο­τε­λε­σμα­τι­κό κρά­τος», ως πρό­σχη­μα για να προ­ω­θη­θούν οι αντι­δρα­στι­κές αλλα­γές. Οπως σημεί­ω­σε, το κρά­τος «δεν είναι καθό­λου ανα­πο­τε­λε­σμα­τι­κό» όταν αντι­με­τω­πί­ζει τις εργα­τι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις με την κατα­στο­λή και τις δικα­στι­κές διώ­ξεις, με την κήρυ­ξη απερ­γιών ως «παρά­νο­μων» και τις απερ­γο­κτό­νες δια­τά­ξεις, τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και της ΝΔ τώρα. Οταν παίρ­νει μέτρα πρό­σθε­των φορο­α­παλ­λα­γών και προ­νο­μί­ων για την ενί­σχυ­ση των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, όταν κόβει συντά­ξεις, τσα­κί­ζει μισθούς, νομο­θε­τεί την εργα­σια­κή ζού­γκλα, επι­τα­χύ­νει τους ηλε­κτρο­νι­κούς πλει­στη­ρια­σμούς, ιδιω­τι­κο­ποιεί την Παι­δεία, την Υγεία, την Ενέρ­γεια κ.λπ., και παρα­δί­δει την Κοι­νω­νι­κή Ασφά­λι­ση στους ιδιώ­τες. Οταν επι­βάλ­λει το «νόμο και την τάξη» στα πανε­πι­στή­μια και στην υπό­λοι­πη κοι­νω­νία και διευ­ρύ­νει τη φτώχεια.

🔷  Δεν αλλάζει η ταξική ουσία του αστικού κράτους

Ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ Γ. Μαρί­νος σημεί­ω­σε ότι «το αστι­κό κρά­τος μπο­ρεί να αλλά­ζει μορ­φές, να δημιουρ­γού­νται νέες δομές στη δια­δι­κα­σία λήψης και ελέγ­χου των απο­φά­σε­ων» κ.ο.κ., «αλλά η ταξι­κή του ουσία δεν αλλά­ζει. Κρά­τος δικαί­ου δεν υπήρ­ξε και δεν πρό­κει­ται να υπάρ­ξει από τη σκο­πιά των εργα­τι­κών — λαϊ­κών συμ­φε­ρό­ντων ποτέ. Για­τί το αστι­κό κρά­τος, με σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κή ή φιλε­λεύ­θε­ρη δια­χεί­ρι­ση, είναι το κρά­τος των λίγων, είναι το κρά­τος των καπι­τα­λι­στών. Η απο­στο­λή του είναι η υπε­ρά­σπι­ση των συμ­φε­ρό­ντων της κυρί­αρ­χης αστι­κής τάξης και η προ­στα­σία της καπι­τα­λι­στι­κής εκμε­τάλ­λευ­σης με στό­χο κατά της εργα­τι­κής τάξης και των λαϊ­κών στρωμάτων».
🔴  Πρό­σθε­σε ότι οι λεγό­με­νες «βέλ­τι­στες πρα­κτι­κές της ΕΕ», που προ­βάλ­λο­νται στο νομο­σχέ­διο και τις οποί­ες υπο­στη­ρί­ζουν όλα τα αστι­κά κόμ­μα­τα, είναι «οι πρα­κτι­κές που ανα­τρέ­πουν τα εργα­σια­κά και ασφα­λι­στι­κά δικαιώ­μα­τα, που περιο­ρί­ζουν το απερ­για­κό δικαί­ω­μα σε όλα τα κρά­τη — μέλη της ΕΕ, που αυξά­νουν το όριο ηλι­κί­ας συντα­ξιο­δό­τη­σης ακό­μα και στα 70 χρό­νια. Είναι οι πρα­κτι­κές που προ­ω­θούν τη λεγό­με­νη “ενερ­γό γήραν­ση”, που εφαρ­μό­ζε­ται ιδιαί­τε­ρα αυτήν την περί­ο­δο στη Γερ­μα­νία και στη Βρε­τα­νία, κρά­τη που αντι­με­τω­πί­ζε­τε εσείς ως πρότυπα».
Οπως επι­σή­μα­νε, όλα αυτά στην πρά­ξη «σημαί­νουν απο­τε­λε­σμα­τι­κή λει­τουρ­γία του κρά­τους και της κυβέρ­νη­σης για την εφαρ­μο­γή της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής, για την κατα­στο­λή της εργα­τι­κής — λαϊ­κής πάλης, την υπε­ρά­σπι­ση της σαπί­λας αυτού του συστή­μα­τος και την ιδε­ο­λο­γι­κή χει­ρα­γώ­γη­ση του λαού. Σημαί­νει υλο­ποί­η­ση των επι­θε­τι­κών κατευ­θύν­σε­ων του ΝΑΤΟ».
«Είναι απα­ραί­τη­το να οξυν­θεί το λαϊ­κό κρι­τή­ριο και να κατα­νοη­θεί ότι τα συμ­φέ­ρο­ντα της εργα­τι­κής τάξης, των λαϊ­κών στρω­μά­των, της νεο­λαί­ας δεν χωρά­νε μέσα στο αστι­κό κρά­τος και τις κυβερ­νή­σεις του κεφα­λαί­ου. Η ανα­γκαιό­τη­τα του εργα­τι­κού — λαϊ­κού κρά­τους, της εργα­τι­κής — λαϊ­κής εξου­σί­ας, όπου το κου­μά­ντο θα το έχουν οι εργα­ζό­με­νοι, προ­βάλ­λει μέσα από τα βάσα­να που βιώ­νει και θα βιώ­σει στη συνέ­χεια ο λαός μας», κατέ­λη­ξε.
🔴  Οσο για τις δια­τά­ξεις τις οποί­ες η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ και τα επι­τε­λεία της λαν­σά­ρουν ως το «τέλος στις ουρές της ντρο­πής στα φαρ­μα­κεία του ΕΟΠΥΥ», για να στη­ρί­ξουν τα παρα­μύ­θια της περί «κοι­νω­νι­κής πολι­τι­κής», δεν προ­σφέ­ρουν καμία ουσια­στι­κή ανα­κού­φι­ση, αφού σε κάθε περί­πτω­ση παρα­μέ­νουν οι τερά­στιες ελλεί­ψεις και οι πολύ μεγά­λες λίστες ανα­μο­νής στα δημό­σια νοσο­κο­μεία, οι οποί­ες και «σπρώ­χνουν» υπο­χρε­ω­τι­κά χιλιά­δες ασθε­νείς στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στην Υγεία.
Το νομο­σχέ­διο προ­ω­θεί­ται για ψήφι­ση με τις συνο­πτι­κές δια­δι­κα­σί­ες του επεί­γο­ντος το αργό­τε­ρο μέχρι την Πέμ­πτη, ενώ από χτες έχει αρχί­σει η συζή­τη­σή του στις αρμό­διες Επι­τρο­πής της Βουλής.
🔴  Το ΚΚΕ στην Επι­τρο­πή κατα­ψή­φι­σε τη δια­δι­κα­σία του επεί­γο­ντος. Οπως σχο­λί­α­σε ο ειδι­κός αγο­ρη­τής του Κόμ­μα­τος Γιάν­νης Δελής, το γιγά­ντιο αυτό νομο­σχέ­διο το οποίο «υπο­γρά­φουν τα 15 από τα 17 υπουρ­γεία, αφο­ρά δηλα­δή το σύνο­λο του κυβερ­νη­τι­κού έργου, κατα­τί­θε­ται με τη δια­δι­κα­σία του επεί­γο­ντος, που σημαί­νει ότι περιο­ρί­ζο­νται ασφυ­κτι­κά τα περι­θώ­ρια της συζή­τη­σής του. Συνε­χί­ζει δηλα­δή κανο­νι­κά τώρα και η ΝΔ το βιο­λί του ΣΥΡΙΖΑ, με τα επεί­γο­ντα και κατε­πεί­γο­ντα στη Βου­λή, κι ας δια­μαρ­τυ­ρό­ταν τότε».

🔷  Άσυλο για την επιχειρηματική δράση

Οσον αφο­ρά τις δια­τά­ξεις για την κατάρ­γη­ση του ασύ­λου, που φέρουν τον ψευ­δε­πί­γρα­φο τίτλο «Ακα­δη­μαϊ­κές ελευ­θε­ρί­ες — ανα­βάθ­μι­ση της ποιό­τη­τας του ακα­δη­μαϊ­κού περι­βάλ­λο­ντος», το στίγ­μα τους έδω­σε ανά­γλυ­φα η υπουρ­γός Παι­δεί­ας Ν. Κερα­μέ­ως, μιλώ­ντας χτες στις Επιτροπές.
Οπως είπε, «η διά­τα­ξη για το άσυ­λο εντάσ­σε­ται σε ένα ευρύ­τε­ρο πλαί­σιο ανα­μόρ­φω­σης της Τρι­το­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης», το οποίο προ­βλέ­πει «μεγα­λύ­τε­ρη ελευ­θε­ρία και αυτο­νο­μία για τα Ιδρύ­μα­τά μας, μεγα­λύ­τε­ρη εξω­στρέ­φεια, καλύ­τε­ρη δια­σύν­δε­ση με την αγο­ρά εργα­σί­ας, καλύ­τε­ρη προ­σαρ­μο­γή στα νέα δεδο­μέ­να της ψηφια­κής οικο­νο­μί­ας και κοι­νω­νί­ας της πλη­ρο­φο­ρί­ας», ό,τι δηλα­δή απαι­τούν ο ΣΕΒ και συνο­λι­κά οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι.
Αντί­στοι­χα ο υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών, ανα­φε­ρό­με­νος στις δια­τά­ξεις που αφο­ρούν τους ΟΤΑ και οι οποί­ες πέρα από την κατάρ­γη­ση της απλής ανα­λο­γι­κής προ­βλέ­πουν μία ακό­μα σει­ρά ρυθ­μί­σε­ων που συμπλη­ρώ­νουν το αντι­λαϊ­κό νομο­θέ­τη­μα «Κλει­σθέ­νης 1» της κυβέρ­νη­σης του ΣΥΡΙΖΑ, είπε: «Η κυβέρ­νη­σή μας θέλει την πλή­ρη στή­ρι­ξη του θεσμού της Αυτο­διοί­κη­σης, ώστε να γίνει πυλώ­νας ανά­πτυ­ξης, ανα­βάθ­μι­σης των υπο­δο­μών» ώστε να γίνουν αυτές «υπο­δο­χείς επεν­δύ­σε­ων». Ο ίδιος προ­α­νήγ­γει­λε ότι το χει­μώ­να η κυβέρ­νη­ση θα φέρει «μια ολο­κλη­ρω­μέ­νη μεταρ­ρυθ­μι­στι­κή πρό­τα­ση» για τη λει­τουρ­γία της Τοπι­κής Διοίκησης.
Από τον ΣΥΡΙΖΑ ο ειση­γη­τής του, Π. Πολά­κης, κατα­ψή­φι­σε το νομο­σχέ­διο, απο­δί­δο­ντας την κατάρ­γη­ση του ασύ­λου και της απλής ανα­λο­γι­κής, όπως και τις άλλες αντι­δρα­στι­κές ρυθ­μί­σεις του κεφα­λαί­ου, σε «νεο­φι­λε­λεύ­θε­ρες εμμο­νές» της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ, καλύ­πτο­ντας ότι ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ μοι­ρά­ζο­νται τις ίδιες αγω­νί­ες για το πώς καλύ­τε­ρα θα εξυ­πη­ρε­τή­σουν τα συμ­φέ­ρο­ντα της αστι­κής τάξης.
Στο ίδιο μοτί­βο κινή­θη­κε και η ειδι­κή αγο­ρή­τρια του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, Ευγ. Λια­κού­λη, κάνο­ντας μάλι­στα λόγο και για «αυτο­νο­μία της Αυτο­διοί­κη­σης», δηλα­δή να λει­τουρ­γεί μόνο από τους φόρους και τα χαρά­τσια. Από την Ελλη­νι­κή Λύση ο Κ. Μπού­μπας τάχθη­κε υπέρ της κατάρ­γη­σης του ασύ­λου, ενώ τις δια­χει­ρι­στι­κές εκδο­χές του ΜέΡΑ2 ανέ­φε­ρε η ειδι­κή του αγο­ρή­τρια Σ. Σακο­ρά­φα, η οποία τάχθη­κε κατά επί της αρχής.

🔷  Συνεχίζεται η ίδια πολιτική αλλά με άλλο «στιλ»

Ο ειδι­κός αγο­ρη­τής του ΚΚΕ Γιάν­νης Δελής ανέ­φε­ρε ότι το νομο­σχέ­διο στο σύνο­λό του «απο­τε­λεί άλλη μία από­δει­ξη της λεγό­με­νης συνέ­χειας του κρά­τους, δηλα­δή της συνέ­χι­σης της ίδιας πολι­τι­κής, με δια­φο­ρε­τι­κούς πρω­τα­γω­νι­στές και δια­φο­ρε­τι­κό ίσως στιλ, πάντα όμως στον ίδιο δρό­μο που κανο­ναρ­χεί η ΕΕ και εξυ­πη­ρε­τεί, βεβαί­ως, τις σημε­ρι­νές ανά­γκες του κεφα­λαί­ου και του συστή­μα­τός του».
🔴  Μιλώ­ντας για το άσυ­λο, σημεί­ω­σε πως η ρύθ­μι­ση δεί­χνει ότι η κυβέρ­νη­ση δεν θεω­ρεί ως κύρια προ­βλή­μα­τα της Εκπαί­δευ­σης «την υπο­χρη­μα­το­δό­τη­ση ή την ανύ­παρ­κτη φοι­τη­τι­κή μέρι­μνα, ούτε τη διαρ­κή υπο­βάθ­μι­ση των σπου­δών και των πτυ­χί­ων, αλλά στρέ­φε­ται ενά­ντια στην ιστο­ρι­κή κατά­κτη­ση του κινή­μα­τος, την κατάρ­γη­ση του οποί­ου νομο­θε­τεί μέσα στο κατα­κα­λό­και­ρο για να απο­φύ­γει τις αντι­δρά­σεις».
Πρό­σθε­σε ότι η κυβέρ­νη­ση επι­κα­λεί­ται το θέμα της χρή­σης των ναρ­κω­τι­κών, την ώρα που μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ είχαν ψηφί­σει τη δημιουρ­γία των Χώρων Επο­πτευό­με­νης Χρή­σης. Υπο­γράμ­μι­σε τέλος ότι το πραγ­μα­τι­κό περιε­χό­με­νο του ασύ­λου θα το υπε­ρα­σπι­στούν οι φοι­τη­τές, το εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνη­μα μέσα από τον αγώ­να του, που θα βάζει στο στό­χα­στρο τον πραγ­μα­τι­κό αντί­πα­λο, το κεφά­λαιο, ενώ τόνι­σε πως το ΚΚΕ θα παλέ­ψει με όλες του τις δυνά­μεις ενά­ντια στην κατάρ­γη­σή του.
🔴  Σε ό,τι αφο­ρά την Τοπι­κή Διοί­κη­ση, σημεί­ω­σε ότι ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ επι­μέ­νουν σκό­πι­μα να ανα­δει­κνύ­ουν ως κύριο ζήτη­μα το εκλο­γι­κό σύστη­μα. Η ΝΔ κάνει λόγο και για πρό­βλη­μα κυβερ­νη­σι­μό­τη­τας, ο δε ΣΥΡΙΖΑ περί δημο­κρα­τί­ας, συγκα­λύ­πτο­ντας ότι ο ένας συνε­χί­ζει από εκεί που στα­μα­τά­ει ο άλλος, καθώς οι ρυθ­μί­σεις που φέρ­νει τώρα η ΝΔ είναι συνέ­χεια του «Κλει­σθέ­νη 1» του ΣΥΡΙΖΑ.
🔴  Οσο για τα περί κυβερ­νη­σι­μό­τη­τας, σημεί­ω­σε, δεν τίθε­ται από που­θε­νά τέτοιο θέμα, αφού «άσχε­τα με το εκλο­γι­κό σύστη­μα, ο δημο­σιο­νο­μι­κός έλεγ­χος της Τοπι­κής Διοί­κη­σης παρα­μέ­νει ασφυ­κτι­κό­τα­τος και από­λυ­τα ευθυ­γραμ­μι­σμέ­νος με τις δημο­σιο­νο­μι­κές πολι­τι­κές και τους αντι­λαϊ­κούς στό­χους του κεντρι­κού αστι­κού κρά­τους και των κυβερ­νή­σε­ων που το υπη­ρε­τούν. Και το Οικο­νο­μι­κό Παρα­τη­ρη­τή­ριο του “Κλει­σθέ­νη” είναι ο μεγα­λύ­τε­ρος εγγυ­η­τής αυτής της αντι­λαϊ­κής κυβερνησιμότητας».
Εξάλ­λου, πρό­σθε­σε, κανείς, ούτε η ΝΔ ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ και οι υπό­λοι­ποι, δεν αμφι­σβη­τεί την καλύ­τε­ρη προ­σαρ­μο­γή των δήμων στις ανά­γκες της καπι­τα­λι­στι­κής ανά­πτυ­ξης, την επι­βο­λή των χαρα­τσιών, της εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης υπη­ρε­σιών, τις κάθε είδους συμπρά­ξεις των δήμων με τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους.
🔴  Κατήγ­γει­λε τέλος ότι «στο δρό­μο του νομο­σχε­δί­ου για τη Βου­λή» από την κυβέρ­νη­ση αφαι­ρέ­θη­καν άρθρα όπως το 74, το οποίο προ­έ­βλε­πε την επα­να­χο­ρή­γη­ση του πάσο στους σπου­δα­στές των Ανώ­τε­ρων Σχο­λών Του­ρι­στι­κής Εκπαί­δευ­σης της Ρόδου και της Κρή­της για τις μετα­κι­νή­σεις τους, δικαί­ω­μα που είχαν μέχρι το 2011. «Περι­μέ­νου­με μια εξή­γη­ση από τον αρμό­διο υπουρ­γό και βέβαια ζητά­με την άμε­ση χορή­γη­ση του πάσο στους σπου­δα­στές των σχο­λών αυτών», τόνισε.

🔷  Συνεχίζουν από εκεί που σταμάτησε ο ΣΥΡΙΖΑ

Ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λος, μιλώ­ντας για την κατάρ­γη­ση του ασύ­λου, σημεί­ω­σε ότι στό­χος της κυβέρ­νη­σης είναι το χτύ­πη­μα και οι διώ­ξεις σε βάρος «του οργα­νω­μέ­νου φοι­τη­τι­κού, σπου­δα­στι­κού, μαθη­τι­κού κινή­μα­τος και του κινή­μα­τος των εργα­ζο­μέ­νων», αφού και με τις αντι­δρα­στι­κές ρυθ­μί­σεις που περ­νά­νε στον Ποι­νι­κό Κώδι­κα δια­δο­χι­κά η κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, θεω­ρεί­ται αξιό­ποι­νη πρά­ξη, για την οποία θα πρέ­πει να παρέμ­βει άμε­σα εισαγ­γε­λέ­ας, και η οργα­νω­μέ­νη παρέμ­βα­ση του εργα­τι­κού κινήματος.
🔴 «Ενώ όλες οι ποι­νές για μια σει­ρά από αδι­κή­μα­τα μειώ­νο­νται, για δύο μόνο αδι­κή­μα­τα αυξά­νο­νται οι ποι­νές: Παρα­κώ­λυ­ση των υπη­ρε­σιών και των συγκοι­νω­νιών, που είναι άμε­σα συν­δε­δε­μέ­νες με τις κινη­το­ποι­ή­σεις των μαθη­τών, των φοι­τη­τών και των αγρο­τών», επι­σή­μα­νε. Και πρό­σθε­σε πως είναι προ­σχη­μα­τι­κά τα όσα ανα­φέ­ρο­νται από την κυβέρ­νη­ση για την αντι­με­τώ­πι­ση των εμπό­ρων ναρ­κω­τι­κών, «όταν και εσείς ως κόμ­μα αλλά και τα υπό­λοι­πα κόμ­μα­τα δίνε­τε ανο­χή στα ναρ­κω­τι­κά και προ­ω­θεί­τε τη ναρ­κω-κουλ­τού­ρα».

KKE

Η τοποθέτηση του ΚΚΕ στις Επιτροπές

Στην πρω­το­λο­γία του, ο Γιάν­νης Δελής τόνι­σε πως το νομο­σχέ­διο απο­τε­λεί άλλη μία από­δει­ξη της συνέ­χειας του κρά­τους, δηλα­δή τη συνέ­χι­ση ‑με άλλους πρω­τα­γω­νι­στές- της ίδιας αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής που εξυ­πη­ρε­τεί τις ανά­γκες του κεφαλαίου.

Ο κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ, Νίκος Καρα­θα­να­σό­που­λοςστην τοπο­θέ­τη­σή του, σημεί­ω­σε ότι η κατάρ­γη­ση του ασύ­λου είναι ο λόγος που η κυβέρ­νη­ση φέρ­νει το νομο­σχέ­διο με τον χαρα­κτη­ρι­σμό του επείγοντος.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο