Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πολυτεχνείο Κρήτης: Καθηγητής απέκλεισε πάνω από 60 φοιτητές από εξέταση γιατί δεν είχαν αγοράσει εκτυπωτή!!!

Τον απο­κλει­σμό πάνω από 60 φοι­τη­τών της Σχο­λής Μηχα­νι­κών Ορυ­κτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ) του Πολυ­τε­χνεί­ου Κρή­της, από εξέ­τα­ση για­τί δεν είχαν αγο­ρά­σει εκτυ­πω­τή, καταγ­γέλ­λουν οι εκλεγ­μέ­νοι με την «Παν­σπου­δα­στι­κή ΚΣ» της σχολής.

Στην καταγ­γε­λία τους αναφέρουν:

«Καταγ­γέλ­λου­με την απα­ρά­δε­κτη στά­ση του καθη­γη­τή και κοσμή­το­ρα της σχο­λής Εμ. Μανού­τσο­γλου, στο μάθη­μα της Γεω­λο­γί­ας, ο οποί­ος έκα­νε πρά­ξη την απει­λή του. Απέ­κλει­σε φοι­τη­τές από την εξε­τα­στι­κή δια­δι­κα­σία επει­δή δεν είχαν αγο­ρά­σει εκτυ­πω­τή, όπως ο ίδιος απαιτούσε!

Την περί­ο­δο που το εισό­δη­μα σε αρκε­τές οικο­γέ­νειες έχει μειω­θεί κατα­κό­ρυ­φα, που δεν υπάρ­χει σχέ­διο για άνοιγ­μα των ιδρυ­μά­των μας και για την επι­στρο­φή μας στο τόπο σπου­δών μας, η κυβέρ­νη­ση πετά­ει το μπα­λά­κι της ευθύ­νης για τη διε­ξα­γω­γή της εξε­τα­στι­κής στο κάθε ίδρυ­μα ξεχω­ρι­στά και με τη σει­ρά τους τα ιδρύ­μα­τα στους καθη­γη­τές. Τη στιγ­μή που το νέο νομο­σχέ­διο είναι στα σκα­ριά και προ­βλέ­πει χρη­μα­το­δό­τη­ση 30 εκατ. για ίδρυ­ση πανε­πι­στη­μια­κής αστυ­νο­μί­ας, η κυβέρ­νη­ση μας λέει πως δεν έχει λεφτά για το ασφα­λές άνοιγ­μα των χώρων μας, για την πρό­σλη­ψη ΔΕΠ και δημιουρ­γία κατάλ­λη­λων υπο­δο­μών στα ιδρύ­μα­τά μας, για την εξα­σφά­λι­ση του απα­ραί­τη­του υλι­κο­τε­χνι­κού εξο­πλι­σμού, ώστε κανέ­νας φοι­τη­τής να μην απο­κλει­στεί από την εξε­τα­στι­κή για κανέ­να λόγο!

Ενέρ­γειες σαν και αυτή του κ. Μανού­τσο­γλου, σε καμία περί­πτω­ση δεν μας βοη­θά­νε να κατα­νο­ή­σου­με καλύ­τε­ρα το διδα­κτι­κό αντι­κεί­με­νο, καθώς πολ­λοί φοι­τη­τές απο­τρά­πη­καν έστω και να δια­βά­σουν για το μάθη­μα, διό­τι γνώ­ρι­ζαν ότι είχαν κοπεί προ­κα­τα­βο­λι­κά! Αντι­θέ­τως, βάζουν περαι­τέ­ρω εμπό­δια στην ήδη δύσκο­λη κατά­στα­ση μέσα στην οποία καλού­μα­στε να δια­βά­σου­με, αλλά και να εξε­τα­στού­με, εν τέλει να κατα­νο­ή­σου­με το επι­στη­μο­νι­κό μας αντι­κεί­με­νο, να γίνου­με ολο­κλη­ρω­μέ­νοι επιστήμονες.

Απαι­τού­με:

  • Θέμα­τα ανά­λο­γα με τις ιδιαι­τε­ρό­τη­τες της εξ απο­στά­σε­ως εξεταστικής.
  • Εξα­σφά­λι­ση υλι­κο­τε­χνι­κού εξο­πλι­σμού για τους φοιτητές.
  • Να λυθεί το ζήτη­μα της επι­στρο­φής των φοι­τη­τών στον τόπο σπου­δών τους.
  • Επα­να­λη­πτι­κή εξε­τα­στι­κή για όποιον φοι­τη­τή κόπη­κε ή απο­τρά­πη­κε να εξε­τα­στεί λόγω της απα­ρά­δε­κτης απαίτησης.
  • Να τοπο­θε­τη­θεί η Κοσμη­τεία ΜΗΧΟΠ επί του θέματος».
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο