Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πολωνία: Ανακοίνωσε τη διακοπή αποστολής όπλων την Ουκρανία

Η Πολω­νία ανα­κοί­νω­σε χθες, Τετάρ­τη, το βρά­δυ ότι δεν θα προ­σφέ­ρει πλέ­ον όπλα στο Κίε­βο, μια δήλω­ση ενδει­κτι­κή της όξυν­σης της έντα­σης μετα­ξύ των δύο συμμάχων.

“ Δεν θα μετα­φέ­ρου­με πλέ­ον κανέ­να όπλο στην Ουκρα­νία”, δήλω­σε ο Πολω­νός πρω­θυ­πουρ­γός Ματέ­ους Μορα­βιέ­τσκι μιλώ­ντας στο ιδιω­τι­κό τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο Polsat News.

“ Θα επι­κε­ντρω­θού­με κυρί­ως στον εκσυγ­χρο­νι­σμό και τον γρή­γο­ρο εξο­πλι­σμό του πολω­νι­κού στρα­τού προ­κει­μέ­νου να γίνει ένας από τους πιο ισχυ­ρούς χερ­σαί­ους στρα­τούς στην Ευρώ­πη, και αυτό σε σύντο­μο χρο­νι­κό διά­στη­μα”, εξήγησε.

Ο Μορα­βιέ­τσκι δεν διευ­κρί­νι­σε πότε η Πολω­νία, μία από τις χώρες που παρέ­χουν τα περισ­σό­τε­ρα όπλα στην Ουκρα­νία, στα­μά­τη­σε να εξο­πλί­ζει τη γεί­το­νά της ούτε αν αυτό συν­δέ­ε­ται με την αντι­πα­ρά­θε­ση για τα ουκρα­νι­κά σιτη­ρά, τις εισα­γω­γές των οποί­ων απα­γό­ρευ­σε η Βαρ­σο­βία με στό­χο να προ­στα­τεύ­σει τα συμ­φέ­ρο­ντα των αγρο­τών της.

Η ανα­κοί­νω­ση αυτή έγι­νε λίγες ώρες αφού η Βαρ­σο­βία κάλε­σε “ εκτά­κτως” τον Ουκρα­νό πρε­σβευ­τή για να δια­μαρ­τυ­ρη­θεί για τις δηλώ­σεις του Ουκρα­νού προ­έ­δρου Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι στον ΟΗΕ.

Χθες Τρί­τη ο Ζελέν­σκι κατήγ­γει­λε ότι “ κάποιες χώρες εμπο­δί­ζουν την αλλη­λεγ­γύη (με την Ουκρα­νία) υπο­στη­ρί­ζο­ντας έμμε­σα τη Ρωσία”.

Ο υφυ­πουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Πολω­νί­ας Πάβελ Για­μπλόν­σκι, ο οποί­ος συνα­ντή­θη­κε με τον Ουκρα­νό πρε­σβευ­τή, κατήγ­γει­λε αυτό τον “ ψευ­δή ισχυ­ρι­σμό”, τον οποίο χαρα­κτή­ρι­σε “ ιδιαί­τε­ρα άδι­κο απέ­να­ντι στη Πολω­νία η οποία στη­ρί­ζει την Ουκρα­νία από τις πρώ­τες ημέ­ρες του πολέμου”.

Η Πολω­νία, η Σλο­βα­κία και η Ουγ­γα­ρία ανα­κοί­νω­σαν περιο­ρι­σμούς στις εισα­γω­γές σιτη­ρών από την Ουκρα­νία την Παρα­σκευή, αφού η Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή απο­φά­σι­σε να μην παρα­τεί­νει την απα­γό­ρευ­ση στις πωλή­σεις σε πέντε ευρω­παϊ­κές γει­το­νι­κές χώρες της Ουκρα­νί­ας, στις οποί­ες περι­λαμ­βά­νο­νται και η Ρου­μα­νία και η Βουλγαρία.

Σε απά­ντη­ση το Κίε­βο ανα­κοί­νω­σε ότι θα προ­σφύ­γει στον Παγκό­σμιο Οργα­νι­σμό Εμπορίου.

Αντι­δρώ­ντας χθες, Τετάρ­τη, ο Μορα­βιέ­τσκι προει­δο­ποί­η­σε ότι η χώρα του θα μπο­ρού­σε να απα­γο­ρεύ­σει την εισα­γω­γή και άλλων ουκρα­νι­κών προϊόντων.

“ Η άσκη­ση πίε­σης στην Πολω­νία στα διε­θνή φόρουμ ή η κατά­θε­ση προ­σφυ­γών σε διε­θνή δικα­στή­ρια δεν είναι οι κατάλ­λη­λες μέθο­δοι για να επι­λυ­θούν οι δια­φο­ρές μετα­ξύ των χωρών μας”, σχο­λί­α­σε η πολω­νι­κή διπλω­μα­τία σε ανα­κοί­νω­σή της.

“ Ζητά­με από τους Πολω­νούς φίλους μας να βάλουν στην άκρη το συναί­σθη­μα”, αντέ­δρα­σε ο Όλεχ Νικο­λέν­κο εκπρό­σω­πος του ουκρα­νι­κού υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών μετά την ανα­κοί­νω­ση της Βαρ­σο­βί­ας ότι καλεί τον Ουκρα­νό πρε­σβευ­τή για να του διαμαρτυρηθεί.

Καταγ­γέλ­λο­ντας τον “ απα­ρά­δε­κτο για την Ουκρα­νία χαρα­κτή­ρα της μονο­με­ρούς απα­γό­ρευ­σης από την Πολω­νία των εισα­γω­γών ουκρα­νι­κών σιτη­ρών”, ο Νικο­λέν­κο πρό­σθε­σε ότι “ η ουκρα­νι­κή πλευ­ρά πρό­τει­νε στην Πολω­νία μια εποι­κο­δο­μη­τι­κή λύση στο πρό­βλη­μα των σιτηρών”.

Επέ­κρι­νε εξάλ­λου “ τον λαν­θα­σμέ­νο χαρα­κτή­ρα” των δηλώ­σε­ων του Πολω­νού προ­έ­δρου Αντρέι Ντού­ντα ο οποί­ος, μιλώ­ντας σε δημο­σιο­γρά­φους στη Νέα Υόρ­κη, συνέ­κρι­νε την Ουκρα­νία με έναν άνθρω­πο που πνί­γε­ται και κιν­δυ­νεύ­ει να παρα­σύ­ρει στον βυθό και να πνί­ξει και όποιον προ­σπα­θεί να τον σώσει, εννο­ώ­ντας τη χώρα του.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο