Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πολωνία: Συνελήφθησαν στα σύνορα δημοσιογράφοι του τηλεοπτικού δικτύου Russia Today

Στην σύλ­λη­ψη ενός δημο­σιο­γρά­φου και ενός καμε­ρα­μάν που εργά­ζο­νται για την γαλ­λό­φω­νη έκδο­ση του τηλε­ο­πτι­κού δικτύ­ου Russia Today (RT) προ­χώ­ρη­σαν οι πολω­νι­κές αρχές.

Ο δημο­σιο­γρά­φος Ντέι­βιντ Χαλί­φα και ο εικο­νο­λή­πτης Τζόρ­ντι Ντό­μο­ρι συνε­λή­φθη­καν από την συνο­ριο­φυ­λα­κή ενώ κάλυ­πταν τις εξε­λί­ξεις με την προ­σφυ­γι­κή κρί­ση στα σύνο­ρα της Πολω­νί­ας με την Λευκορωσία.

Σύμ­φω­να με την καταγ­γε­λία των δύο εργα­ζό­με­νων, η συμπε­ρι­φο­ρά των συνο­ριο­φυ­λά­κων και των αστυ­νο­μι­κών δεν ήταν διό­λου φιλι­κή, ενώ τους πέρα­σαν χει­ρο­πέ­δες και τους μετέ­φε­ραν στο τμήμα.

Όπως ανέ­φε­ρε στο ειδη­σε­ο­γρα­φι­κό δίκτυο RIA Novosti στέ­λε­χος της πολω­νι­κής αστυ­νο­μί­ας, οι δύο εργα­ζό­με­νοι θα περά­σουν από δίκη καθώς κατη­γο­ρού­νται ότι εισήλ­θαν παρα­νό­μως στην πολω­νι­κή πλευ­ρά των συνόρων.

«Είμα­στε δημο­σιο­γρά­φοι και θέλα­με να δεί­ξου­με στον κόσμο τι συμ­βαί­νει. Η Πολω­νία επι­μέ­νει να μην μας επι­τρέ­πει να κάνου­με την δου­λειά μας. Είδα­με την κατα­σταλ­τι­κή δρά­ση της αστυ­νο­μί­ας η οποία δεν είναι μόνο πολύ έντο­νη αλλά και ιδιαί­τε­ρα επι­θε­τι­κή» σημεί­ω­σε ο Χαλίφα.

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο