Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πολωνία: Υπογράφει την αθώωση συνεργατών των ναζί

Ο Πολω­νός Πρό­ε­δρος, Αντρέι Ντού­ντα, δήλω­σε χθες ότι θα υπο­γρά­ψει το νόμο που, με πρό­σχη­μα την «προ­στα­σία της εικό­νας της χώρας», απο­πει­ρά­ται να ξανα­γρά­ψει την ιστο­ρία, αθω­ώ­νο­ντας στην ουσία τους Πολω­νούς συνερ­γά­τες των ναζι­στι­κών κατο­χι­κών στρατευμάτων.

Ο νόμος που ψηφί­στη­κε την προη­γού­με­νη Πέμ­πτη προ­βλέ­πει την επι­βο­λή ποι­νών φυλά­κι­σης που φθά­νουν τα τρία χρό­νια σε όποιον ανα­φέ­ρε­ται σε «πολω­νι­κά στρα­τό­πε­δα θανά­του» ή αφή­νει να εννοη­θεί «δημό­σια και παρά τα γεγο­νό­τα» ότι το πολω­νι­κό έθνος ή κρά­τος είχε οποια­δή­πο­τε εμπλο­κή στα εγκλή­μα­τα της ναζι­στι­κής Γερ­μα­νί­ας. Στο όνο­μα της «προ­στα­σί­ας του έθνους», τα εθνι­κι­στι­κά νεο­φι­λε­λεύ­θε­ρα κόμ­μα­τα που κυριαρ­χούν, ποι­νι­κο­ποιούν κάθε δημό­σια εκφο­ρά της άπο­ψης ότι «το πολω­νι­κό έθνος ή το πολω­νι­κό κρά­τος» συνερ­γά­στη­καν με τους ναζί στα εγκλή­μα­τα που δια­πρά­χθη­καν στο κατε­χό­με­νο πολω­νι­κό έδα­φος στον Β’ Παγκό­σμιο Πόλεμο.

Ο Ντού­ντα είπε επί­σης ότι θα ζητή­σει από το Συνταγ­μα­τι­κό Δικα­στή­ριο να επι­βε­βαιώ­σει αν ο νόμος συνά­δει με το Σύνταγ­μα σε ό,τι αφο­ρά την ελευ­θε­ρία της έκφρα­σης και το εδά­φιο που επι­βάλ­λει ποι­νές φυλά­κι­σης σε όσους κατη­γο­ρούν το πολω­νι­κό κρά­τος ότι συμ­με­τεί­χε στα εγκλή­μα­τα των ναζί.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο