Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πολωνία: Φασιστικές, ακροδεξιές ομάδες αμαύρωσαν και φέτος την ημέρα της ανεξαρτησίας

Με την παρου­σία φασι­στι­κών και ακρο­δε­ξιών οργα­νώ­σε­ων από την Πολω­νία και άλλες ευρω­παϊ­κές χώρες αμαυ­ρώ­θη­κε- για άλλη μια χρο­νιά — η φετι­νή πορεία για την πολω­νι­κή ημέ­ρα της ανε­ξαρ­τη­σί­ας που έλα­βε χώρα την Κυρια­κή στην πρω­τεύ­ου­σα Βαρσοβία. 

Όπως συμ­βαί­νει τα τελευ­ταία χρό­νια, πολυ­πλη­θείς ομά­δες εθνι­κι­στών και ακρο­δε­ξιών επι­χεί­ρη­σαν να «καπε­λώ­σουν» την πορεία στο κέντρο της πόλης, κρα­τώ­ντας σημαί­ες, ανά­βο­ντας πυρ­σούς και φωνά­ζο­ντας εθνι­κι­στι­κά και ρατσι­στι­κά συν­θή­μα­τα. Φωτο­γρα­φι­κό υλι­κό δεί­χνει συμ­με­τέ­χο­ντες να ανε­μί­ζουν σημαί­ες πολω­νι­κής φασι­στι­κής οργά­νω­σης, από­γο­νο αντι­ση­μι­τι­κού-ναζι­στι­κού κινή­μα­τος του μεσο­πο­λέ­μου, ενώ εντο­πί­στη­καν και λάβα­ρα της φασι­στι­κής ιτα­λι­κής οργά­νω­σης Forza Nuova.

Ως ιδιαί­τε­ρα αρνη­τι­κό στοι­χείο, που επι­ση­μαί­νε­ται σε αντα­πο­κρί­σεις ξένων μέσων ενη­μέ­ρω­σης αλλά και πολω­νι­κών ΜΜΕ, είναι το γεγο­νός ότι η (ακρο­δε­ξιά) κυβέρ­νη­ση του Αντρέι Ντού­ντα όχι μόνο συμ­με­τεί­χε, αλλά κατεί­χε πρω­τα­γω­νι­στι­κό ρόλο στην φετι­νή πορεία.

Σημαίες της νεοφασιστικής Forza Nuova στην πορεία που έγινε στη Βαρσοβία.

Σημαί­ες της νεο­φα­σι­στι­κής Forza Nuova στην πορεία που έγι­νε στη Βαρσοβία.

Βέβαια, σε μια προ­σπά­θεια να απο­ποι­η­θεί τον ακρο­δε­ξιό χαρα­κτή­ρα της εκδή­λω­σης, η κυβέρ­νη­ση είχε καλέ­σει προη­γου­μέ­νως όσους θα συμ­με­τεί­χαν στην πορεία να μην προ­βούν σε ακρό­τη­τες και ρατσι­στι­κά συνθήματα. 

Σημειώ­νε­ται ότι στην αντί­στοι­χη πορεία το Νοέμ­βρη του 2017, είχαν κάνει την εμφά­νι­ση τους ναζι­στι­κά σύμ­βο­λα ενώ δεν είχαν λεί­ψει υβρι­στι­κά συν­θή­μα­τα για τους πρό­σφυ­γες και τους μετανάστες.

Όλα αυτά να θυμί­σου­με πως συμ­βαί­νουν στην Πολω­νία όπου βρί­σκε­ται σε ισχύ ο περί­φη­μος αντι­κομ­μου­νι­στι­κός νόμος που απα­γο­ρεύ­ει κομ­μου­νι­στι­κά σύμ­βο­λα, διώ­κει τη δρά­ση του ΚΚ Πολω­νί­ας και γκρε­μί­ζει σοβιε­τι­κά μνημεία. 

Πολω­νία, 28 χρό­νια μετά την αντε­πα­νά­στα­ση: Αντι­κομ­μου­νι­σμός, Φασι­σμός και… άγιος ο Θεός.

Πολω­νία: Υπο­γρά­φει την αθώ­ω­ση συνερ­γα­τών των ναζί

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο