Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πολύ πιθανό η άνοδος της θερμοκρασίας στη Γη να ξεπεράσει τους δύο βαθμούς στον αιώνα μας

Είναι πολύ πιθα­νό ότι η θερ­μο­κρα­σία του πλα­νή­τη μας θα ξεπε­ρά­σει το θεω­ρού­με­νο ως όριο ασφα­λεί­ας των δύο βαθ­μών Κελ­σί­ου στη διάρ­κεια του αιώ­να μας, σύμ­φω­να με μια νέα αμε­ρι­κα­νι­κή επι­στη­μο­νι­κή μελέ­τη. Η πιθα­νό­τη­τα, η θερ­μο­κρα­σία να αυξη­θεί από δύο έως πέντε βαθ­μούς Κελ­σί­ου έως το 2100, εκτι­μά­ται στο 90%. Η κλι­μα­τι­κή αλλα­γή και η συνα­κό­λου­θη ατμο­σφαι­ρι­κή ρύπαν­ση θα «φέρουν» 60.000 παρα­πά­νω πρό­σθε­τους θανά­τους έως το 2030 και 260.000 έως το 2100, σύμ­φω­να με μια άλλη διε­θνή μελέτη.

Ακό­μη κι αν οι άνθρω­ποι κατά­φερ­ναν να στα­μα­τή­σουν άμε­σα και ολο­κλη­ρω­τι­κά όλες τις εκπο­μπές «αερί­ων του θερ­μο­κη­πί­ου», η Γη θα συνέ­χι­ζε να «ανε­βά­ζει πυρε­τό» έως το τέλος του τρέ­χο­ντος αιώ­να, σύμ­φω­να με τις νέες δυσοί­ω­νες εκτιμήσεις.

Αν συνε­χι­σθεί ο σημε­ρι­νός ρυθ­μός εκπο­μπών αερί­ων για τα επό­με­να 15 χρό­νια, τότε το πιθα­νό­τε­ρο είναι ότι η θερ­μο­κρα­σία του πλα­νή­τη μας θα έχει αυξη­θεί κατά 1,5 βαθ­μούς έως τότε (2032), σύμ­φω­να με τους ερευ­νη­τές του Πανε­πι­στη­μί­ου Ουά­σιγ­κτον, με επι­κε­φα­λής τον καθη­γη­τή στα­τι­στι­κής ‘Αντριαν Ράφτε­ρι, που έκα­ναν τη σχε­τι­κή δημο­σί­ευ­ση στο περιο­δι­κό για θέμα­τα κλι­μα­τι­κής αλλα­γής “Nature Climate Change”.

Η συμ­φω­νία του Παρι­σιού που υπέ­γρα­ψαν πέρυ­σι 195 χώρες, καλεί τη διε­θνή κοι­νό­τη­τα να πάρει μέτρα, ώστε να μην αυξη­θεί η παγκό­σμια θερ­μο­κρα­σία έως το 2100 πάνω από δύο βαθ­μούς Κελ­σί­ου σε σχέ­ση με τα προ­βιο­μη­χα­νι­κά επί­πε­δά της. Όμως η νέα μελέ­τη θεω­ρεί πολύ δύσκο­λο να επι­τευ­χθεί αυτό, ακό­μη κι αν ‑πράγ­μα απο­λύ­τως απί­θα­νο- ξαφ­νι­κά όλες οι χώρες στα­μα­τού­σαν μέσα στο 2017 να εκπέ­μπουν άλλον άνθρα­κα στην ατμόσφαιρα.

Οι ερευ­νη­τές δίνουν πιθα­νό­τη­τα μόνο 5% η άνο­δος της θερ­μο­κρα­σί­ας της Γης να μην ξεπε­ρά­σει έως το 2100 τους δύο βαθ­μούς σε σχέ­ση με τα προ­βιο­μη­χα­νι­κά επί­πε­δα. Ενώ υπο­λο­γί­ζουν μόνο στο 1% την πιθα­νό­τη­τα να περιο­ρι­σθεί κάτω από 1,5 βαθ­μούς η άνο­δος της παγκό­σμιας θερ­μο­κρα­σί­ας έως το τέλος του αιώ­να μας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο