Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πολύ υψηλός κίνδυνος για ανεξέλεγκτες φωτιές — Ιδίως στην Αττική

Πολύ υψη­λός κίν­δυ­νος πυρ­κα­γιάς (κατη­γο­ρία κιν­δύ­νου 4) προ­βλέ­πε­ται αύριο για πέντε Περι­φέ­ρειες της χώρας, σύμ­φω­να με το Χάρ­τη Πρό­βλε­ψης Κιν­δύ­νου Πυρ­κα­γιάς που εκδί­δει η γενι­κή γραμ­μα­τεία Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας του υπουρ­γεί­ου Κλι­μα­τι­κής Κρί­σης και Πολι­τι­κής Προστασίας.

Συγκε­κρι­μέ­να πολύ υψη­λός κίν­δυ­νος πυρ­κα­γιάς (κατη­γο­ρία κιν­δύ­νου 4) προ­βλέ­πε­ται για τις εξής περιοχές:

* Περι­φέ­ρεια Βορεί­ου Αιγαί­ου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

* Περι­φέ­ρεια Αττι­κής (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της νήσου Κυθήρων)

* Περι­φέ­ρεια Στε­ρε­άς Ελλά­δας (ΠΕ Βοιω­τί­ας, ΠΕ Εύβοιας)

* Περι­φέ­ρεια Πελοποννήσου

* Περι­φέ­ρεια Δυτι­κής Ελλά­δας (ΠΕ Ηλεί­ας, ΠΕ Αχαΐας)

Meteo: Σημαντική επιδείνωση των πυρομετεωρολογικών συνθηκών

Δυνη­τι­κά επι­κίν­δυ­νες πυρο­με­τε­ω­ρο­λο­γι­κές συν­θή­κες ανα­μέ­νε­ται να επι­κρα­τή­σουν στην ανα­το­λι­κή ηπει­ρω­τι­κή χώρα (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της Αττι­κής) και στο Αιγαίο κατά τη διάρ­κεια του Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου, σύμ­φω­να με τα τελευ­ταία δια­θέ­σι­μα προ­γνω­στι­κά στοι­χεία του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών (ΕΑΑ)/meteo.gr.

Αιτία απο­τε­λούν η δια­τή­ρη­ση των υψη­λών θερ­μο­κρα­σιών, σε συν­δυα­σμό με τη χαμη­λή σχε­τι­κή υγρα­σία και τη σημα­ντι­κή ενί­σχυ­ση των ανέ­μων, συν­θή­κες που ανα­μέ­νε­ται να οδη­γή­σουν σε κορύ­φω­ση της επι­κιν­δυ­νό­τη­τας για την εκδή­λω­ση και εξά­πλω­ση δασι­κών πυρ­κα­γιών την Κυρια­κή 3 Ιου­λί­ου. Όπως προ­κύ­πτει από την εξέ­τα­ση των δια­θέ­σι­μων προ­γνω­στι­κών στοι­χεί­ων, ενδει­κτι­κά για την Αν. Αττική:

* Η περιε­χό­με­νη υγρα­σία της νεκρής δασι­κής καύ­σι­μης ύλης θα υπο­χω­ρή­σει σε επί­πε­δα κάτω του 10% (περί­που 7–8%) κατά τη διάρ­κεια των μεσημβρινών/απογευματινών ωρών, παρα­μέ­νο­ντας σε σχε­τι­κά χαμη­λά επί­πε­δα (10–12%) κατά τη διάρ­κεια της νύχτας. Ως εκ τού­του, οι συν­θή­κες θα είναι ευνοϊ­κές για την ανά­φλε­ξη και τη γρή­γο­ρη διά­δο­ση της φωτιάς (πολύ υψη­λή ευφλε­κτό­τη­τα), ενώ θα περιο­ρι­στεί χρο­νι­κά το νυχτε­ρι­νό «παρά­θυ­ρο» ελέγ­χου της φωτιάς.

* Ο πυρο­με­τε­ω­ρο­λο­γι­κός δεί­κτης Hot-Dry-Windy (Θερ­μο­κρα­σία-Υγρα­σία-Άνε­μος) ανα­μέ­νε­ται να βρε­θεί σε ακραία υψη­λές τιμές, στοι­χείο που υπο­δει­κνύ­ει την επι­κρά­τη­ση πυρο­με­τε­ω­ρο­λο­γι­κών συν­θη­κών που θα είναι εξαι­ρε­τι­κά ευνοϊ­κές για τη γρή­γο­ρη διά­δο­ση της φωτιάς, καθι­στώ­ντας πολύ δύσκο­λο τον έλεγ­χο τυχόν δασι­κών πυρ­κα­γιών που εκδηλωθούν.

Σε ό,τι αφο­ρά στις περιο­χές που ανα­μέ­νε­ται να βρε­θούν στη ζώνη πολύ υψη­λής επι­κιν­δυ­νό­τη­τας κατά τη διάρ­κεια του Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου 2 — 3 Ιου­λί­ου, αυτές περι­λαμ­βά­νουν την Αττι­κή, την Κ. και Ν. Εύβοια, τμή­μα­τα της Βοιω­τί­ας, την Κοριν­θία, την Αργο­λί­δα, τη Λακω­νία, τις Κυκλά­δες, τη Χίο, τη Λέσβο, τη Λήμνο, τη Σαμο­θρά­κη, την Αν. Σάμο και τη Ν. Κρήτη.

Η πυρο­με­τε­ω­ρο­λο­γι­κή μονά­δα FLAME* του ΕΑΑ/meteo.gr θα συνε­χί­σει να παρα­κο­λου­θεί τα προ­γνω­στι­κά και πραγ­μα­τι­κά δεδο­μέ­να, επι­και­ρο­ποιώ­ντας και εξει­δι­κεύ­ο­ντας τις εκτι­μή­σεις για τις περιο­χές όπου ανα­μέ­νο­νται οι δυσμε­νέ­στε­ρες πυρο­με­τε­ω­ρο­λο­γι­κές συν­θή­κες. Οι χάρ­τες επι­κιν­δυ­νό­τη­τας, οι οποί­οι βασί­ζο­νται στο Κανα­δι­κό Σύστη­μα Πυρο­με­τε­ω­ρο­λο­γι­κών Δει­κτών κατάλ­λη­λα προ­σαρ­μο­σμέ­νο στο πυρι­κό περι­βάλ­λον της Ελλά­δας, είναι επί­σης δια­θέ­σι­μοι καθη­με­ρι­νά μέσα από την αρχι­κή σελί­δα του meteo.gr.

Συστάσεις της Πολιτική Προστασίας

Παράλ­λη­λα, συστά­σεις προς τους πολί­τες να είναι ιδιαί­τε­ρα προ­σε­κτι­κοί και να απο­φεύ­γουν ενέρ­γειες στην ύπαι­θρο που μπο­ρούν να προ­κα­λέ­σουν πυρ­κα­γιά από αμέ­λεια, όπως το κάψι­μο ξερών χόρ­των και κλα­διών ή υπο­λειμ­μά­των καθα­ρι­σμού, η χρή­ση μηχα­νη­μά­των που προ­κα­λούν σπιν­θή­ρες όπως δισκο­πρί­ο­να, συσκευ­ές συγκόλ­λη­σης, η χρή­ση υπαί­θριων ψηστα­ριών, το κάπνι­σμα μελισ­σών, η ρίψη αναμ­μέ­νων τσι­γά­ρων, κ.ά. απευ­θύ­νει η γενι­κή γραμ­μα­τεία Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας. Επί­σης, η ΓΓΠΠ υπεν­θυ­μί­ζει ότι κατά τη διάρ­κεια της αντι­πυ­ρι­κής περιό­δου απα­γο­ρεύ­ε­ται η καύ­ση των αγρών, ενώ καλεί τους πολί­τες σε περί­πτω­ση που αντι­λη­φθούν πυρ­κα­γιά, να ειδο­ποι­ή­σουν αμέ­σως την Πυρο­σβε­στι­κή Υπη­ρε­σία στον αριθ­μό κλή­σης 199.

Η γενι­κή γραμ­μα­τεία Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας (www.civilprotection.gr) του υπουρ­γεί­ου Κλι­μα­τι­κής Κρί­σης και Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας έχει ενη­με­ρώ­σει τις αρμό­διες υπη­ρε­σια­κά εμπλε­κό­με­νες κρα­τι­κές υπη­ρε­σί­ες, καθώς και τις Περι­φέ­ρειες και τους δήμους των ανω­τέ­ρω περιο­χών, ώστε να βρί­σκο­νται σε αυξη­μέ­νη ετοι­μό­τη­τα πολι­τι­κής προ­στα­σί­ας προ­κει­μέ­νου να αντι­με­τω­πί­σουν άμε­σα τυχόν επει­σό­δια πυρκαγιών.

Για περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες και οδη­γί­ες αυτο­προ­στα­σί­ας από τους κιν­δύ­νους των δασι­κών πυρ­κα­γιών, οι πολί­τες μπο­ρούν να επι­σκε­φθούν την ιστο­σε­λί­δα της γενι­κής γραμ­μα­τεί­ας Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας στην ηλε­κτρο­νι­κή διεύ­θυν­ση www.civilprotection.gr.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο