Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πολύ χειρότερες είναι οι διατάξεις του εκτρωματικού νομοσχεδίου για τα εργασιακά

Πολύ χει­ρό­τε­ρες είναι οι δια­τά­ξεις του εκτρω­μα­τι­κού νομο­σχε­δί­ου που παρου­σί­α­σε σήμε­ρα το μεση­μέ­ρι ο υπουρ­γός Εργα­σί­ας Κ. Χατζη­δά­κης, ακό­μα και από τις «διαρ­ρο­ές» που μέχρι χθες κυκλο­φο­ρού­σε η κυβέρ­νη­ση στα ΜΜΕ.

Πρό­κει­ται για μέτρα που, με «Ευαγ­γέ­λιο» τις ευρω­παϊ­κές οδη­γί­ες για τη διευ­θέ­τη­ση (για μέχρι και 13 ώρες δου­λειάς την ημέ­ρα), ένα προς ένα έρχο­νται να υπη­ρε­τή­σουν τις ανά­γκες των βιο­μη­χά­νων για το παρα­πέ­ρα ξεζού­μι­σμα τον εργα­ζο­μέ­νων, το χτύ­πη­μα της συν­δι­κα­λι­στι­κής δρά­σης και της ακύ­ρω­σης στην πρά­ξη του απερ­για­κού δικαιώματος.

Παίρ­νο­ντας τη σκυ­τά­λη από τις προη­γού­με­νες κυβερ­νή­σεις, η ΝΔ καταρ­γεί ουσια­στι­κά την κυρια­κά­τι­κη αργία σε πάμπολ­λους κλά­δους εργα­ζο­μέ­νων, καθι­στώ­ντας την εξαί­ρε­ση. Καταρ­γεί ακό­μα και το Σώμα Επι­θε­ω­ρη­τών Εργα­σί­ας, μετα­τρέ­πο­ντάς το σε μια «ανε­ξάρ­τη­τη αρχή» ελέγ­χου με «οικο­νο­μι­κή αυτο­τέ­λεια». Ενώ, εξα­πο­λύ­ει επί­θε­ση στα συν­δι­κα­λι­στι­κά δικαιώ­μα­τα, κάνο­ντας πρά­ξη τους πόθους της εργο­δο­σί­ας, βάζο­ντας στο στό­χα­στρο το δικαί­ω­μα της απερ­γί­ας μέσα από τις «ελά­χι­στες παρε­χό­με­νες υπηρεσίες».

Σαν να ζήλε­ψε τα κόλ­πα των ταχυ­δα­κτυ­λουρ­γών, ο Κ. Χατζη­δά­κης έφτα­σε να ισχυ­ρί­ζε­ται ότι το νομο­σχέ­διο είναι «για την προ­στα­σία των εργα­ζο­μέ­νων». Πέρα από ψέμα­τα και δια­στρε­βλώ­σεις, ο υπουρ­γός χαρα­κτή­ρι­σε «δικαί­ω­μα των εργα­ζο­μέ­νων» τη 10ωρη δου­λειά χωρίς πρό­σθε­τη αμοι­βή, δηλα­δή τις τζά­μπα υπε­ρω­ρί­ες-δωρά­κια στην εργο­δο­σία, ενώ διαρ­κώς επα­να­λάμ­βα­νε ότι οι δια­τά­ξεις της έντα­σης της εκμε­τάλ­λευ­σης των εργα­ζο­μέ­νων, το χτύ­πη­μα του 8ωρου, η επι­βο­λή της 10ωρης και 12ωρης εργα­σί­ας, η διευ­κό­λυν­ση των απο­λύ­σε­ων και αυτών που θεω­ρού­νται άκυ­ρες και των απο­λύ­σε­ων των συν­δι­κα­λι­στών, το στή­σι­μο απερ­γο­σπα­στι­κών μηχα­νι­σμών είναι «δικαιώ­μα­τα εργα­ζο­μέ­νων και κανέ­να κόμ­μα, καμιά κυβέρ­νη­ση δεν μπο­ρεί να τους τα στερήσει»!

Όμως δεν χρειά­ζε­ται κανείς να είναι νομι­κός ‑όπως λέει και ο υπουρ­γός- για να αντι­λη­φθεί τον βαθύ αντερ­γα­τι­κό χαρα­κτή­ρα των μέτρων. Με την ψήφι­σή τους:

Διευ­κο­λύ­νε­ται ακό­μα πιο πολύ η εφαρ­μο­γή της διευ­θέ­τη­σης του χρό­νου εργα­σί­ας (10 και 12ωρη εργα­σία χωρίς καν αμοι­βή των επι­πλέ­ον ωρών ως υπε­ρω­ριών), την οποία θα μπο­ρούν να επι­βάλ­λουν οι εργο­δό­τες με τη «θέλη­ση» του εργα­ζό­με­νου, χωρίς να χρειά­ζο­νται ούτε Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις Εργασίας.

Οι εργο­δό­τες θα μπο­ρούν να απο­λύ­ουν ακό­μα πιο εύκο­λα συνδικαλιστές.

Θα μπο­ρούν ακό­μα να απο­λύ­ουν και για λόγους που νομι­κά καθι­στούν άκυ­ρη μια από­λυ­ση, αρκεί να δίνουν στους απο­λυ­μέ­νους 2–3 μισθούς παρα­πά­νω ως αποζημίωση.

Διευ­ρύ­νο­νται η λίστα των κλά­δων που θα δου­λεύ­ουν και την Κυρια­κή (logistics, courier, βιο­μη­χα­νί­ες και απο­θή­κες στο φάρ­μα­κο, υπη­ρε­σί­ες λογι­στι­κής, ανθρώ­πι­νου δυνα­μι­κού, πλη­ρο­φο­ρι­κής κ.ά.).

Θα μπο­ρούν να ανα­γκά­ζουν σε ακό­μα περισ­σό­τε­ρες και πιο φθη­νές υπε­ρω­ρί­ες τους εργα­ζό­με­νους. Από 96 ώρες στη βιο­μη­χα­νία και 120 ώρες ετη­σί­ως στον υπό­λοι­πο ιδιω­τι­κό τομέα, που είναι σήμε­ρα, θα αυξη­θούν για όλους στις 150. Μέχρι τώρα κάθε υπε­ρω­ρία μέχρι τις 96 και 120 πλη­ρώ­νο­νται με 40% προ­σαύ­ξη­ση. Κάθε «νόμι­μη» υπε­ρω­ρία μετά από αυτά τα όρια (96 και 120) πλη­ρω­νό­ταν με 60% προ­σαύ­ξη­ση. Τώρα θα πλη­ρώ­νο­νται και οι 150 με 40%. Η αύξη­ση του προ­στί­μου για τις παρά­νο­μες υπε­ρω­ρί­ες από 80% στο 120% είναι στά­χτη στα μάτια, αφού 150 ώρες νόμι­μης φθη­νής υπε­ρω­ρί­ας σε συν­δυα­σμό και τη διευ­θέ­τη­ση φθά­νουν και περισσεύουν.

Καθιε­ρώ­νει στα­δια­κά την ψηφια­κή κάρ­τα εργα­σί­ας ‑μέχρι το τέλος του 2022 σε όλο τον ιδιω­τι­κό τομέα. Από τα συμ­φρα­ζό­με­να «κατα­γρα­φή σε πραγ­μα­τι­κό χρό­νο (…) ώρα έναρ­ξης και λήξης εργα­σί­ας, διά­λειμ­μα (…)» προ­κύ­πτει ότι ένας από τους στό­χους που υπη­ρε­τεί είναι η εφαρ­μο­γή της ευρω­ε­νω­σια­κής οδη­γί­ας 2003/88 ότι, μετα­ξύ άλλων, το διά­λειμ­μα δεν θεω­ρεί­ται εργά­σι­μος χρόνος.

Τα παρα­πά­νω απο­τε­λούν μια πρώ­τη ανά­γνω­ση των δηλώ­σε­ων του υπουρ­γού Εργα­σί­ας. Όπως είπε αργό­τε­ρα, εντός της ημέ­ρας, θα δοθεί στη δημο­σιό­τη­τα το νομο­σχέ­διο που σίγου­ρα θα απο­κα­λύ­ψει πολύ περισ­σό­τε­ρο τον βαθύ αντερ­γα­τι­κό χαρα­κτή­ρα των μέτρων που έρχονται.

Πηγή: 902.gr

Ακο­λου­θή­στε το Ατέ­χνως στο Google News, στο Facebook και στο Twitter

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο