Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πολ Λανζεβέν

Σαν σήμε­ρα 23 Ιανουα­ρί­ου 1872 γεν­νιέ­ται ο Πολ Λαν­ζε­βέν. Γάλ­λος διά­ση­μος φυσι­κός και επι­φα­νής δημό­σιος παρά­γο­ντας. Σπού­δα­σε στη Σχο­λή Φυσι­κής και Χημεί­ας (1888 — 1892) και, στη συνέ­χεια, στην Ανώ­τα­τη Σχο­λή Φυσι­κών Επι­στη­μών. Εγι­νε καθη­γη­τής της Φυσι­κής στο Κολέ­γιο της Γαλ­λί­ας το 1909 και διευ­θυ­ντής της Σχο­λής Φυσι­κής και Χημεί­ας το 1926. Εξε­λέ­γη μέλος της Γαλ­λι­κής Ακα­δη­μί­ας το 1934. Ο Λαν­ζε­βέν μελέ­τη­σε το φαι­νό­με­νο του παρα­μα­γνη­τι­σμού, τις ιδιό­τη­τες των ιονι­σμέ­νων αερί­ων και της κίνη­σης Μπρά­ουν στα αέρια.

Κατά τη διάρ­κεια του Α‘ Παγκο­σμί­ου Πολέ­μου, εργά­στη­κε στις εφαρ­μο­γές των υπε­ρή­χων για τον εντο­πι­σμό υπο­βρυ­χί­ων. Δρα­στη­ριο­ποι­ή­θη­κε ιδιαί­τε­ρα για τη διά­δο­ση της θεω­ρί­ας της σχε­τι­κό­τη­τας στη Γαλλία.

Ανέ­πτυ­ξε έντο­νη κοι­νω­νι­κή και πολι­τι­κή δρά­ση, πήρε μέρος στην αντί­στα­ση κατά των Γερ­μα­νών στο Β‘ Παγκό­σμιο Πόλε­μο και έγι­νε μέλος του Γαλ­λι­κού Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμματος.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο