Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πομπηία: Tοιχογραφίες εμπνευσμένες από τον Τρωικό Πόλεμο

Οι ανα­σκα­φές στον αρχαιο­λο­γι­κό χώρο της Πομπη­ί­ας έφε­ραν στο φως μια νέα ανα­κά­λυ­ψη: μια επι­βλη­τι­κή αίθου­σα δεξιώ­σε­ων με εντυ­πω­σια­κές τοι­χο­γρα­φί­ες, με θέμα τον Τρω­ι­κό Πόλεμο.

Οι αρχαιο­λό­γοι την ονό­μα­σαν Salone delle Feste, Αίθου­σα των Γιορ­τών. Ανή­κε σε πλού­σια οικο­γέ­νεια της Πομπη­ί­ας, με εντυ­πω­σια­κές τοι­χο­γρα­φί­ες, οι οποί­ες δια­τη­ρή­θη­καν σε άρι­στη κατά­στα­ση. Η όλη έμπνευ­ση έφτα­σε από τον κύκλο του Τρω­ι­κού Πολέ­μου, με τον Πάρι και τον έρω­τά του για την Ωραία Ελέ­νη, αλλά και τον Απόλ­λω­να, ο οποί­ος προ­σπα­θεί να κατα­κτή­σει την Κασ­σάν­δρα. Οι φιγού­ρες τους είναι ζωγρα­φι­σμέ­νες σε μαύ­ρο φόντο, έτσι ώστε να ξεχω­ρί­ζουν ακό­μη περισ­σό­τε­ρο, με τα ζωντα­νά τους χρώ­μα­τα. O Πάρις, μάλι­στα, ανα­φέ­ρε­ται με το δεύ­τε­ρό του όνο­μα, Αλέξανδρος.

«Το μαύ­ρο χρώ­μα των τοί­χων δεν είναι τυχαίο. Οι καλ­λι­τέ­χνες το επέ­λε­γαν σε αρκε­τές περι­πτώ­σεις για να περιο­ρί­ζο­νται οι συνέ­πειες του καπνού από τα λυχνά­ρια», δήλω­σε ο διευ­θυ­ντής του αρχαιο­λο­γι­κού πάρ­κου, Γκά­μπριελ Τζου­χτρί­γκελ. Στην αίθου­σα υπάρ­χουν πολύ­τι­μα ρωμαϊ­κά μωσαϊ­κά, ενώ σε μικρή από­στα­ση βρί­σκε­ται η εσω­τε­ρι­κή αυλή και μια σκά­λα, που οδη­γού­σε στους πάνω ορό­φους. Εδώ κάποιος είχε ζωγρα­φί­σει με κάρ­βου­νο δυο μονο­μά­χους και έναν τερά­στιο φαλ­λό. Διό­τι, ως γνω­στόν, στην Πομπη­ία και σε όλο τον κόσμο της αρχαιό­τη­τας η σεξουα­λι­κό­τη­τα δεν απο­τε­λού­σε ταμπού.

Ευρύτερη αναφορά στη δύναμη της μοίρας

Οι εικό­νες του ομη­ρι­κού έπους προ­σέ­φε­ραν έμπνευ­ση στους κατοί­κους της πόλης αυτής κοντά στο ηφαί­στειο του Βεζού­βιου, η οποία θάφτη­κε κάτω από τη λάβα το 79 μ.Χ., για να μπο­ρούν να μιλούν για την ίδια τους την ζωή, προ­σπα­θώ­ντας να κατα­λά­βουν αν ο κάθε άνθρω­πος είναι ελεύ­θε­ρος να δια­λέ­ξει το μέλ­λον του και να αλλά­ξει ‑του­λά­χι­στον σε έναν βαθ­μό- το πεπρω­μέ­νο. Η «Αίθου­σα των Γιορ­τών» έχει μήκος δεκα­πέ­ντε μέτρων και πλά­τος έξι μέτρων, λένε οι ειδι­κοί. Με τη σημα­ντι­κή αυτή ανα­κά­λυ­ψη επι­βε­βαιώ­νε­ται δε ότι η Πομπη­ία είναι ένας μονα­δι­κός αρχαιο­λο­γι­κός χώρος, σε διε­θνές επίπεδο.

«Ο έρω­τας της Ωραί­ας Ελέ­νης και του Πάρι ήταν “ανορ­θό­δο­ξος” και προ­κά­λε­σε τον Τρω­ι­κό Πόλε­μο ή απο­τέ­λε­σε ίσως μόνο την αφορ­μή. Σήμε­ρα είμα­στε όλοι μας σαν τον Πάρι και την Ελέ­νη. Μπο­ρού­με να δια­λέ­ξου­με αν θέλου­με να ασχο­λη­θού­με μόνο με τη ζωή μας ή να προ­σπα­θή­σου­με να κατα­λά­βου­με με ποιον τρό­πο αυτή συν­δέ­ε­ται με όλο το ιστο­ρι­κό γίγνε­σθαι», γρά­φει η εφη­με­ρί­δα Corriere della Sera.

Όπως δια­πι­στώ­νου­με, η Πομπη­ία, τρεις αιώ­νες μετά την επί­ση­μη έναρ­ξη των ανα­σκα­φών, δεν παύ­ει να μας εκπλήσ­σει. Σύμ­φω­να με τους ειδι­κούς, μάλι­στα, το ένα τρί­το της αρχαί­ας αυτής πόλης βρί­σκε­ται ακό­μη κάτω από μεγά­λα στρώ­μα­τα λάβας και συνε­χί­ζει να απο­τε­λεί εξαι­ρε­τι­κό «θησαυ­ρό προς ανα­κά­λυ­ψη».

Πηγή: Deutsche Welle — Θεό­δω­ρος Ανδρεάδης-Συγγελλάκης

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο