Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ποπάι

Ο Ποπάι, ένας από τους πιο αγα­πη­μέ­νους παι­δι­κούς μας ήρω­ες «γεν­νή­θη­κε» απ’ το πενά­κι του Έλζι Κράι­σλερ Σίγκαρ στις 17 Γενά­ρη του 1929, σε μία σει­ρά κόμικς της νεο­ϋ­ορ­κέ­ζι­κης εφη­με­ρί­δας Evening Journal. Η σει­ρά αυτή μετρού­σε ήδη δέκα χρό­νια ζωής, με πρω­τα­γω­νι­στές την Όλιβ Όιλ, τον αδελ­φό της Κάστορ και τον αγα­πη­μέ­νο της Χαμ Γκρέι­βι. Ο Ποπάι εμφα­νί­στη­κε σ’ έναν δευ­τε­ρεύ­ο­ντα ρόλο και αμέ­σως κέρ­δι­σε την αγά­πη των ανα­γνω­στών. Στα­δια­κά, ο Σίγκαλ άρχι­σε να του δίνει όλο και μεγα­λύ­τε­ρους ρόλους, μέχρι που έγι­νε ο κεντρι­κός ήρω­ας και τελι­κά η σει­ρά πήρε το όνο­μά του.

popeyesilueta2 (1)

Δια­φέ­ρει πολύ από τους άλλους ήρω­ες κόμιξ. Αμόρ­φω­τος, κοντός, με ιδιό­μορ­φη εμφά­νι­ση και φωνή, με ένα μάτι και κανέ­να δόντι. Γκρι­νιά­ρης, αλλά καλό­καρ­δος, δεν απο­χω­ρί­ζε­ται ποτέ την πiπα και τη ναυ­τι­κή στο­λή του. Όταν βρί­σκε­ται σε μπε­λά­δες τρώ­ει σπα­νά­κι, και συνή­θως τις «βρέ­χει» στον Μπρού­το, μεγα­λύ­τε­ρο εχθρό του και βασι­κό αντα­γω­νι­στή του για την αγά­πη της Όλιβ.

Στον κινη­μα­το­γρά­φο, ο Ποπάι πρω­το­εμ­φα­νί­στη­κε το 1933 και η καριέ­ρα του στη μεγά­λη οθό­νη έμελ­λε να είναι ακό­μη πιο ένδο­ξη απ’ ό,τι στις εφη­με­ρί­δες. Μάλι­στα, το 1938 ανα­κη­ρύ­χθη­κε ως ο πιο δημο­φι­λής χαρα­κτή­ρας κινου­μέ­νων σχε­δί­ων στις ΗΠΑ, ξεπερ­νώ­ντας ακό­μη και τον Μίκι Μάους.

Στην Ελλά­δα, ο Ποπάι πρω­το­πα­ρου­σιά­στη­κε από το περιο­δι­κό «Βέλος» στα τέλη της δεκα­ε­τί­ας του 1960.

Επι­μέ­λεια: Ηρα­κλής Κακαβάνης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο