Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πορεία Πολυτεχνείου: Εμπρός Αλέξη με τον …Τραμπ!

Εν πρώ­τοις ήχη­σε παρά­ται­ρα η δήλω­ση του Γραμ­μα­τέα της της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ  Πανα­γιώ­τη Ρήγα για την Εξέ­γερ­ση του Πολυ­τε­χνεί­ου πριν την έναρ­ξη της πορείας.

Είπε, λοι­πόν, ο Π. Ρήγας: «Σήμε­ρα θυμό­μα­στε και τιμού­με τους αγώ­νες των νέων ανθρώ­πων που αγω­νί­στη­καν και ορι­σμέ­νοι θυσιά­στη­καν, για να υπάρ­ξει δημο­κρα­τία και κοι­νω­νι­κή δικαιο­σύ­νη. Το στίγ­μα της εξέ­γερ­σης του Πολυ­τε­χνεί­ου παρα­μέ­νει μέσα στο χρό­νο ανε­ξί­τη­λο. Η δια­χρο­νι­κό­τη­τα των αιτη­μά­των για δημο­κρα­τία, για κοι­νω­νι­κά δικαιώ­μα­τα, για αξιο­πρέ­πεια, είναι αυτή που κάνει τη συγκε­κρι­μέ­νη επέ­τειο να μην μοιά­ζει με τις άλλες. Ειδι­κά στις μέρες μας, που οι νοσταλ­γοί της χού­ντας και του φασι­σμού εμφα­νί­ζο­νται ξανά για να σκορ­πί­σουν το δηλη­τή­ριο του ρατσι­σμού και της μισαλ­λο­δο­ξί­ας, οφεί­λου­με να ορθώ­σου­με ανά­στη­μα απέ­να­ντί τους και να συνε­χί­σου­με στον δρό­μο που χαρά­χθη­κε για πάντα το Νοέμ­βριο του 1973. Η εξέ­γερ­ση του Νοέμ­βρη απο­τε­λεί έμπνευ­ση και οδη­γό για τους σημε­ρι­νούς αγώ­νες της νεο­λαί­ας. Κανείς δεν έχει δικαί­ω­μα λοι­πόν να απο­κλεί­ει την ίδια τη νεο­λαία από τους εορ­τα­σμούς μνή­μης, κανείς δεν έχει δικαί­ω­μα να καπη­λεύ­ε­ται βάναυ­σα τα μηνύ­μα­τα του Πολυ­τε­χνεί­ου. Στον ΣΥΡΙΖΑ πιστεύ­ου­με πως ο καλύ­τε­ρος τρό­πος για να τιμή­σου­με ουσια­στι­κά τη μνή­μη των αγω­νι­στών του Πολυ­τε­χνεί­ου, τη μνή­μη όλων όσοι αντι­στά­θη­καν στη χού­ντα, είναι η συνέ­χι­ση του αγώ­να για μια καλύ­τε­ρη ζωή, για Ελευ­θε­ρία, Δημο­κρα­τία και κοι­νω­νι­κή Δικαιοσύνη».

suriza4

Κι ύστε­ρα ήρθε η ίδια η πορεία. Λιγό­τε­ροι από 500 νομα­ταί­οι κάτω από δυο πανό.

Το πρώ­το της Ν.Ε. Πει­ραιά του ΣΥΡΙΖΑ με το σύν­θη­μα: «Ισό­τη­τα, Δημο­κρα­τία, Αλλη­λεγ­γύη. Στο δρό­μο του Νοέμ­βρη. Σμι­λεύ­ου­με το μέλλον».

Και το δεύ­τε­ρο της Νεο­λαί­ας του ΣΥΡΙΖΑ με το σύν­θη­μα: «Η μνή­μη ο δρό­μος, η αντί­στα­ση το μέλλον».

Και στα συν­θή­μα­τά τους ντού­ροι: «Το Πολυ­τε­χνείο δεν ήτα­νε γιορ­τή. Ήτα­νε εξέ­γερ­ση και πάλη λαϊ­κή», «ΕΑΜ, ΕΛΑΣ ΕΠΟΝ ο δρό­μος των λαών», «Αυτοί σκο­τώ­σαν Λαμπρά­κη Μπε­λο­γιά­νη, Φονιά­δες των λαών Αμε­ρι­κά­νοι» και πάει λέγοντας.

suriza2

Ακρι­βώς στη γωνία του ξενο­δο­χεί­ου Μεγά­λη Βρε­τά­νια το μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ βρέ­θη­κε πίσω απ’ το μπλοκ του ΚΚΕ — το οποίο ανέ­βη­κε απ’ την οδό Πανεπιστημίου.

Κι εκεί στα συν­θή­μα­τά τους οι ΣΥΡΙ­ΖΑί­οι πρό­σθε­σαν και το σύν­θη­μα, που φωνά­ζει το ΚΚΕ: «Ούτε σε εξο­ρί­ες, ούτε σε φυλα­κές, ποτέ τους δεν λυγί­σα­νε οι κομμουνιστές!».

Η …οπι­σθο­φυ­λα­κή της πορεί­ας του ΚΚΕ δεν το άφη­σαν να περά­σει απα­ρα­τή­ρη­το και απά­ντη­σαν αμέ­σως με το σύν­θη­μα: «Εμπρός Αλέ­ξη μη σκύ­βεις το κεφά­λι, τώρα με τον Τράμπ κυβέρ­νη­σε και πάλη!».

Μάλι­στα κάποιοι αδέ­σπο­τοι δια­δη­λω­τές πρό­σθε­σαν εύστο­χα σχό­λια όπως: «Αυτοί είναι ρε οι γνή­σιοι κομ­μου­νι­στές, αφού πήγαν και στη Μακρό­νη­σο». Ή «Τους έμει­νε απ’ τη Μακρόνησο».

Η ανταλ­λα­γή συν­θη­μά­των συνε­χί­στη­κε στην πορεία. Και στην Αμε­ρι­κά­νι­κη πρε­σβεία η οπι­σθο­φυ­λα­κή του ΚΚΕ παρά­φρα­σε το σύν­θη­μα: «Αυτοί σκο­τώ­σαν Λαμπρά­κη Μπε­λο­γιάν­νη και τώρα ο Τσί­πρας με τον Τραμπ συμ­μα­χί­ες κάνει!».

Όταν μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ διά­βη­κε την Αμε­ρι­κά­νι­κη πρε­σβεία, ορι­σμέ­νοι δια­δη­λω­τές, που παρέ­μει­ναν στα πεζο­δρό­μια, τους απο­δο­κί­μα­σαν. Και οι οπα­δοί του ΣΥΡΙΖΑ κάνο­ντας την ανά­γκη φιλο­τι­μία τους χει­ρο­κρο­τού­σαν αμήχανα…

suriza1

Απ’ τον Τραμπ στο Πολυ­τε­χνείο μέσω Σούδας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο