Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πορνεία: πεμπτουσία της καπιταλιστικής βαρβαρότητας

[29-Ιουν-20
«Από τις Συντρό­φισ­σες του ΚΚ Ιτα­λί­ας (αχτί­δα εξωτερικού)»] 

Η πορνεία είναι μια από τις δουλειές που υπόκεινται περισσότερο στη βάρβαρη καπιταλιστική εκμετάλλευση, με την έλλειψη σήμερα προοπτικής απασχόλησης να ωθεί εκατομμύρια γυναίκες και LGTB να κάνουν αυτό το επάγγελμα.

PCI Federazione EsteroΑλλά τι απογίνονται όλοι αυτοί όταν δεν είναι πλέον καλοδεχούμενοι στις απαιτήσεις αυτής της σκοτεινής αγοράς;

Πολύ δύσκο­λα μια γυναί­κα ή ένα άτο­μο LGTB μπο­ρεί να εργα­στεί σε τέτοια δου­λειά μέχρι την ηλι­κία συντα­ξιο­δό­τη­σης, και ακό­μη και αν μπο­ρού­σε, δεν θα λάβει ποτέ σύνταξη.
Κατά τη διάρ­κεια της επαγ­γελ­μα­τι­κής τους ζωής τους στε­ρούν όλα τα δικαιώ­μα­τα όπως: υπο­χρέ­ω­ση προ­στα­σί­ας της υγεί­ας, κοι­νω­νι­κή ασφά­λι­ση (κυριο­λε­κτι­κά μηδέν) ή δικαί­ω­μα σε παρο­χές ανερ­γί­ας, άδεια ασθέ­νειας ή δικαιώ­μα­τα δια­κο­πών ή 13ος / 14ος μισθός

Μια έρευ­να που διε­ξή­χθη από την αχτί­δα εξω­τε­ρι­κού του Κόμ­μα­τος σημεί­ω­νε τα εξής:
ℹ️  Στην Ιτα­λία υπάρ­χουν περισ­σό­τε­ρες από 120.000 γυναί­κες — πόρ­νες + 15.000 trans + 8.000 άνδρες, οι κανονισμοί
(ΣΣ |> νομο­θε­σία κλπ) για την πορ­νεία την καθο­ρί­ζουν ως παρά­νο­μος και αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποί­ους δεν επι­τρέ­πε­ται σε αυτά τα άτο­μα να εγγρα­φούν στο INPS
(ΣΣ |> Istituto Nazionale della Previdenza Sociale |> Εθνι­κό Ινστι­τού­το Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης ο κύριος φορέ­ας κοι­νω­νι­κής ασφά­λι­σης του ιτα­λι­κού δημό­σιου συντα­ξιο­δο­τι­κού συστή­μα­τος, που καλύ­πτει όλο το δημό­σιο και τον και τον ιδιω­τι­κό τομέα και τους περισ­σό­τε­ρους αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους, που δεν έχουν το δικό τους ανε­ξάρ­τη­το ταμείο κοι­νω­νι­κής ασφά­λι­σης και επο­πτεύ­ε­ται από το Υπουρ­γείο Εργα­σί­ας και Κοι­νω­νι­κής Πολιτικής)
Αν προ­σθέ­σου­με στη συνέ­χεια την εκμε­τάλ­λευ­ση που πραγ­μα­το­ποιεί­ται από τους «προ­στά­τες», (ντα­βα­τζή­δες) μιλά­με για κύκλο εργα­σιών που είναι περί­που 90 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ το μήνα.

ℹ️  Στη Γερ­μα­νία, από το 2002, η δρα­στη­ριό­τη­τα της πορ­νεί­ας είναι νόμι­μη, το 2019 κατα­γρά­φη­καν περί­που 32.800 άτο­μα, θεσπί­στη­κε η υπο­χρέ­ω­ση των προ­φυ­λα­κτι­κών, αλλά γυναί­κες ή LGTB άτο­μα που ανή­κουν στις πιο αδύ­να­μες τάξεις και συχνά τοξι­κο­μα­νείς, ζουν και δου­λεύ­ουν στο δρό­μο παρά­νο­μα και γίνο­νται τα εύκο­λα θύμα­τα με τις  επι­θέ­σεις, κακο­ποι­ή­σεις και ληστεί­ες να βρί­σκο­νται σε ημε­ρή­σια διά­τα­ξη, ενώ για κάποιες ψωρο­δε­κά­ρες  παρα­πά­νω, υφί­στα­νται τα βίτσια των πελα­τών και μάλι­στα χωρίς χρή­ση προφυλακτικού

ℹ️ Στην Ισπα­νία, το ζήτη­μα της πορ­νεί­ας είναι τελ­μα­τώ­δες, με τη νομο­θε­σία να καθι­στά αυτή τη δρα­στη­ριό­τη­τα μισο­νό­μι­μη – μισο­πα­ρά­νο­μη και την εκμε­τάλ­λευ­ση να γίνε­ται πιο βάρ­βα­ρη όταν πρό­κει­ται για γυναί­κες από τη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή, την Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη ή την Αφρι­κή, μιλά­με για ένα πραγ­μα­τι­κό «trafficking σκλά­βων» με επι­κε­φα­λής εται­ρεί­ες, στις οποί­ες αυτοί οι άνθρω­ποι εκτός από το κόστος ταξι­διού πλη­ρώ­νουν στους εκμε­ταλ­λευ­τές τους 75 ευρώ την ημέ­ρα για φαγη­τό και δια­μο­νή, καθώς και υφί­στα­νται κυρώ­σεις, εάν δεν φέρ­νουν αρκε­τά χρή­μα­τα στο τέλος της εργά­σι­μης ημέ­ρας , που σίγου­ρα υπερ­βαί­νει τις 8 ώρες! Όλα μαύ­ρα, χωρίς καμιά προ­στα­σία, χωρίς κοι­νω­νι­κή ασφάλιση!

ℹ️ Στη Σου­η­δία, στην περιο­χή Rinkeby-Kista, υπάρ­χει μια διπλή «ηθι­κή» του ισλα­μι­κού φανα­τι­σμού, η οποία ευλο­γεί την πορ­νεία ως πηγή εισο­δή­μα­τος για τη χρη­μα­το­δό­τη­ση του ιερού πολέμου.

ℹ️  Στην Ελλά­δα η πορ­νεία είναι νόμι­μη εάν πραγ­μα­το­ποιεί­ται σε πορ­νεία. Μετά τη μεγά­λη κρί­ση του 2009, πολ­λές γυναί­κες που έχα­σαν τη δου­λειά τους ανα­γκά­στη­καν να ασκή­σουν αυτό το επάγ­γελ­μα, πολ­λές από αυτές προ­τί­μη­σαν να μετα­να­στεύ­σουν στην Ελβε­τία, οι πόρ­νες που παρέ­μει­ναν στην Ελλά­δα αντι­με­τω­πί­ζουν όλα τα προ­βλή­μα­τα που σχε­τί­ζο­νται με την οικο­νο­μι­κή κρί­ση που πλήτ­τει το χώρα, αν μέχρι το 2009 μια υπη­ρε­σία κόστι­ζε από 50 έως 60 € σήμε­ρα δεν υπερ­βαί­νει τα 10 € και μερι­κές φορές τα 5 €, αυτό δεν επι­τρέ­πει πλέ­ον την πλη­ρω­μή των υπο­χρε­ω­τι­κών τελών που απαι­τού­νται από τον ιδιο­κτή­τη του πορ­νεί­ου όπως το ενοί­κιο του δωμα­τί­ου και ιατρι­κά μέτρα προ­στα­σί­ας και προφύλαξης.
Στις περιό­δους παν­δη­μί­ας covid-19, αυτές οι εργα­ζό­με­νες-οι βγή­καν στην ανερ­γία, χωρίς απο­ζη­μί­ω­ση, χωρίς καμιά παρο­χή, ούτε σήμε­ρα, ούτε αύριο ούτε ποτέ!

PCI logo full

Η πορνεία φέρνει αμέτρητα κέρδη στις τσέπες των καπιταλιστών.

Οι πόρ­νες και οι LGTB που ασκούν αυτό το επάγ­γελ­μα θεω­ρού­νται κρέ­ας για σφα­γή, για εργα­σια­κή εκμε­τάλ­λευ­ση τις πιο πολ­λές φορές με μηδε­νι­κό κόστος.
Και το άρθρο κατα­λή­γει ως εξής:
Σαν Κομ­μου­νί­στριες –αχτί­δα εξω­τε­ρι­κού του ΚΚ Ιτα­λί­ας, επει­δή δεν είμα­στε το Κόμ­μα της γευ­σι­γνω­σί­ας ή των σεξουα­λι­κών προ­τι­μή­σε­ων της ολι­γαρ­χί­ας του πλού­του αλλά είμα­στε της Εργα­τι­κής Τάξης καταγ­γέλ­λου­με αυτό το αίσχος, απαι­τώ­ντας και διεκ­δι­κώ­ντας πλή­ρη δικαιώ­μα­τα για όλους όσους ασκούν το επάγ­γελ­μα της πορνείας.

Πηγή: Αχτί­δα εξω­τε­ρι­κού του ΚΚ Ιταλίας

info Ατέχνως😕 Κάποιες παρα­τη­ρή­σεις, χωρίς απαι­τή­σεις πλη­ρό­τη­τας για τα θέμα, θεω­ρώ­ντας πως το άρθρο βάζει ζητή­μα­τα, που όμως τα αντι­με­τω­πί­ζει μάλ­λον επι­δερ­μι­κά, εμπλέ­κο­ντας σε μόνι­μη βάση και τους LGTB, που είναι «άλλου παπά ευαγ­γέ­λιο» (ΣΣ |> LGBT ή GLBT |> αρκτι­κό­λε­ξο Λεσβία –Ομο­φυ­λό­φι­λος — Αμφι­φυ­λό­φι­λος και Τρανς).

1. Μιλώ­ντας καταρ­χήν για τη χώρα μας, που καμιά σχέ­ση δεν έχει με τη «γρα­φι­κή» παρου­σί­α­ση της Federazione Estero del Partito Comunista:
Το ΚΚΕ, το μαζι­κό κίνη­μα και οι γυναι­κεί­ες οργα­νώ­σεις έδω­σαν μάχες και μάχες ενά­ντια στην ανα­γό­ρευ­ση της πορ­νεί­ας σε επάγ­γελ­μα (που έγι­νε νόμος) επι­φέ­ρο­ντας μεγά­λη αλλοί­ω­ση σε ζητή­μα­τα συνεί­δη­σης, αξιών και ηθών, με τη σύγ­χρο­νη έννοια του όρου και συμ­βάλ­λο­ντας τα μέγι­στα στη δια­μόρ­φω­ση του «βιο­μη­χα­νι­κού» τομέα του σεξ, έτσι που αυτός να απο­φέ­ρει το μέγι­στος κέρ­δος από μια λει­τουρ­γία του ανθρώ­που που έχει και σωμα­τι­κή και πνευ­μα­τι­κή και ηθι­κή και πολι­τι­στι­κή αξία.
Η πορ­νεία είναι ένα βαθύ­τα­τα κοι­νω­νι­κό ζήτη­μα που άπτε­ται των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των παρα­βιά­ζο­ντας κατά­φω­ρα την προ­σω­πι­κή ελευ­θε­ρία και το δικαί­ω­μα της αυτο­διά­θε­σης και όχι το αντί­θε­το όπως αυτό πλα­σά­ρε­ται ‑ως δήθεν «δικαί­ω­μα» να δια­θέ­σω το κορ­μί μου …τον εαυ­τό μου: πρό­κει­ται για τη χει­ρό­τε­ρη μορ­φή βίας και εξα­να­γκα­σμού.

2. Οι επί­ση­μες έρευ­νες δεί­χνουν ότι μόνο μια στις πέντε αλλο­δα­πές που εκδί­δο­νται (και που απο­τε­λούν τη συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία των πορ­νών) ασκεί αυτό το «επάγ­γελ­μα» χωρίς να έχει υπο­στεί ψυχο­λο­γι­κή ή σωμα­τι­κή βία.
Η χρή­ση προ­φυ­λα­κτι­κών είναι σχε­δόν μηδε­νι­κή (4,7% σύμ­φω­να με το UNAIDS)
Κάθε μέρα πανέ­μορ­φες κοπέ­λες εκδί­δο­νται μέχρι και στο κέντρο της Αθή­νας χωρίς δια­βα­τή­ριο, χωρίς να γνω­ρί­ζουν τη γλώσ­σα, με τον τρό­μο της απέ­λα­σης… μόνες τους;
Χωρίς κάποιοι «φαντο­μά­δες» να τις κρα­τούν, από χίλιες πάντες; (μετα­ξύ αυτών ο εκβια­σμός –των ίδιων και των οικο­γε­νειών τους, οι αστα­μά­τη­τοι βια­σμοί «για παρα­δειγ­μα­τι­σμό» ‑αλλά και ως «μάθη­μα», οι ξυλο­δαρ­μοί και πολ­λά άλλα, λίγο πολύ γνω­στά από τα αστυ­νο­μι­κά δελ­τία καθώς και ντοκιμαντέρ)

3. Πορ­νεία, θα πουν πολ­λοί, υπήρ­χε πάντα –το «αρχαιό­τε­ρο επάγ­γελ­μα» ονο­μά­ζε­ται (χωρίς να είναι).
Αλλά σήμε­ρα είναι αλλιώς: όπως η μικρή ατο­μι­κή παρα­γω­γή έδω­σε τη θέση της στη βιο­τε­χνία, στη βιο­μη­χα­νία, στο τραστ, στο μονο­πώ­λιο και σήμε­ρα στους μεγά­λους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους, έτσι και η πορ­νεία δεν έχει πια καμιά σχέ­ση με την Τρού­μπα του «Καλώς ήλθε το δολά­ριο», ούτε με την εξα­θλί­ω­ση, και τη φτώ­χεια στα «Κόκ­κι­να Φανάρια»

Έχει πάρει τις δια­στά­σεις μιας γιγά­ντιας βιο­μη­χα­νί­ας, ιδιαί­τε­ρα μετά την ανα­τρο­πή των σοσια­λι­στι­κών καθε­στώ­των, που εξα­πλώ­νε­ται σ’ όλη την Ευρώπη.
ℹ️  Παλιό­τε­ρα οι περισ­σό­τε­ρες αλλο­δα­πές πόρ­νες προ­έρ­χο­νταν από τον Τρί­το Κόσμο, σήμε­ρα πλειο­ψη­φούν όσες προ­έρ­χο­νται από την Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη και τα Βαλ­κά­νια, είναι πολύ νεα­ρές ή ανή­λι­κες και συχνά υψη­λού μορ­φω­τι­κού επι­πέ­δου ‑έρχο­νται «κατά παραγ­γε­λία» με του­ρι­στι­κές βίζες ή σαν καλ­λι­τέ­χνι­δες και διο­χε­τεύ­ο­νται για «μαζι­κή χρή­ση» σε μπαρ, «σκυ­λά­δι­κα», «καλ­λι­τε­χνι­κά» γρα­φεία, «ινστι­τού­τα μασάζ» κά.
Επι­στρα­τεύ­ο­νται τα πιο σύγ­χρο­να μέσα της τεχνο­λο­γί­ας, για να προ­ω­θή­σουν το σύγ­χρο­νο επάγ­γελ­μα-σκλά­βα: «Ροζ» τηλέ­φω­να, αγγε­λί­ες στον Τύπο και στην τηλε­ό­ρα­ση, Ίντερ­νετ, «Μινι­τέλ» και άλλοι κυριό­τε­ροι παρά­γο­ντες αύξη­σης της ζήτη­σης και της προ­σφο­ράς στην παγκο­σμιο­ποι­η­μέ­νη κοι­νω­νία της ζού­γκλας της αγο­ράς.

4. Στην άγρα της πελα­τεί­ας, προ­σπα­θούν να αξιο­ποι­ή­σουν όλο και περισ­σό­τε­ρες πορ­νι­κές απο­λαύ­σεις, ιδιαί­τε­ρα τις δια­στρο­φές παντός είδους, ενώ ειδι­κά οι έφη­βοι ξοδεύ­ουν απί­στευ­τα ποσά σε videotex online service «…τελ» τηλέ­φω­να, που καμιά σχέ­ση δεν έχουν με το 1984 που γυρί­στη­κε το «Παρί­σι-Τέξας» του Wim Wenders, ούτε με το παρα­κά­τω «αθώο» (ΕΤ1 1993)

Κινή­σεις αστρα­πή, ξέπλυ­μα βρώ­μι­κου χρή­μα­τος, διε­θνείς ντα­βα­τζή­δες με παντοει­δείς δια­συν­δέ­σεις –οι ντό­πιοι είναι πλέ­ον κάτι σαν «βαπο­ρά­κια» τζί­ρος και κέρ­δη ίσως παρα­πά­νω και από τα ναρκωτικά…

Η πορ­νεία λοι­πόν είναι κοι­νω­νι­κή παθο­γέ­νεια που σχε­τί­ζε­ται με την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση του ανθρώ­πι­νου σώμα­τος (προ­έρ­χε­ται από το ρήμα πέρ­νη­μι που σημαί­νει που­λώ) και της σεξουα­λι­κής ζωής και έχει να κάνει με συγκε­κρι­μέ­νες οικο­νο­μι­κές, πολι­τι­κές και κοι­νω­νι­κές αιτί­ες.
Στο ανθρώ­πι­νο σώμα-εμπό­ρευ­μα θα λει­τουρ­γή­σουν όλοι οι κανό­νες της καπι­τα­λι­στι­κής αγο­ράς, με διά­φο­ρους τρό­πους και μορ­φές, που εξε­λίσ­σε­ται ιστο­ρι­κά και προ­σαρ­μό­ζε­ται στις εκά­στο­τε συν­θή­κες, με την ανδρι­κή και η παι­δι­κή πορ­νεία να παίρ­νει τα πάνω της τελευταία .

5. Στη χώρα μας η πορ­νεία μπή­κε «επί­ση­μα» στη λίστα του επαγ­γελ­μα­τι­κού προ­σα­να­το­λι­σμού σαν εναλ­λα­κτι­κή πρό­τα­ση στην ανερ­γία και ταυ­τό­χρο­να νομι­μο­ποι­ή­θη­καν η επέν­δυ­ση σε επι­χει­ρή­σεις με τερά­στια κέρ­δη της πορ­νι­κής αγο­ράς, η ελεύ­θε­ρη δια­φή­μι­ση από τον ηλε­κτρο­νι­κό και έντυ­πο Τύπο, τα πορ­νο­μά­γα­ζα, σχο­λές εκπαί­δευ­σης στην πορ­νεία, άνοι­ξε διά­πλα­τα το δρό­μο της ανά­πτυ­ξης της βιο­μη­χα­νί­ας του sex, καθιε­ρώ­θη­κε η πορ­νο­κουλ­τού­ρα, που προ­ω­θεί την εκπόρ­νευ­ση των νέων γυναι­κών ‑νόμι­μα και τα γρα­φεία ευρέ­σε­ως σχε­τι­κής εργασίας.

Η πορ­νεία δεν μπο­ρεί να χαρα­κτη­ρι­στεί ως επάγ­γελ­μα ή ελεύ­θε­ρη επι­λο­γή διό­τι είναι ακραία μορ­φή εκμε­τάλ­λευ­σης και εξα­χρεί­ω­σης, ασυμ­βί­βα­στη με την αξία και την αξιο­πρέ­πεια του ανθρώπου.
Η εκπόρ­νευ­ση των νέων ανθρώ­πων, των νέων γυναι­κών, όπως και η χρή­ση ναρ­κω­τι­κών ουσιών απο­τε­λούν απο­τε­λε­σμα­τι­κή αλλο­τρί­ω­ση της κοι­νω­νι­κής συνείδησης.

Όλα αυτά συν­δέ­ο­νται έντε­χνα με την «ελεύ­θε­ρη» επι­λο­γή, το ατο­μι­κό δικαί­ω­μα και άλλα ηχη­ρά της αστι­κής τάξης και των βαστά­ζων της.
Οι νέοι άνθρω­ποι εθί­ζο­νται και θεω­ρούν ότι αυτά τα φαι­νό­με­να είναι φυσι­κά και ανα­πό­φευ­κτα της «σύγ­χρο­νης» επο­χής μας.

Πορνεία, τζόγος και ναρκωτικά είναι τα υλικά με τα οποία ο καπιταλισμός κτίζει τον κόσμο του.

Ως πότε; Η απά­ντη­ση στους στί­χους του ποιητή:
«Χάι­ντε θύμα, χάι­ντε ψώνιο χάι­ντε Σύμ­βο­λον αιώ­νιο! Αν ξυπνή­σεις, μονο­μιάς θά ῾ρτη ἀνά­πο­δα ο ντουνιάς».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο