Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πορτογαλία: Άνοδος και απόλυτη πλειοψηφία για το Σοσιαλιστικό Κόμμα

Από­λυ­τη πλειο­ψη­φία στο νέο Κοι­νο­βού­λιο της Πορ­το­γα­λί­ας εξα­σφά­λι­σε το Σοσια­λι­στι­κό Κόμ­μα (PS) του πρω­θυ­πουρ­γού Αντ. Κόστα, στις πρό­ω­ρες εκλο­γές που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν την Κυρια­κή, εξα­σφα­λί­ζο­ντας το 41,7% των ψήφων (από 36,3% το 2019).

Copyright 2022 The Associated

…με από­σπα­ση σημα­ντι­κών δυνά­με­ων από τα κόμ­μα­τα που στή­ρι­ζαν τις «προ­ο­δευ­τι­κές κυβερ­νή­σεις» του Αντ. Κόστα

Πανηγύρια για τους σοσιαλδημοκράτες,
που εξασφάλισαν αυτοδυναμία για πρώτη φορά μετά το 2005

Την ίδια ώρα, καταρ­ρί­πτο­ντας για άλλη μια φορά και από ακό­μα μια πλευ­ρά τους μύθους για τα «οφέ­λη» των «προ­ο­δευ­τι­κών κυβερ­νή­σε­ων», ο συνα­σπι­σμός του Πορ­το­γα­λι­κού ΚΚ με τους Πρά­σι­νους (PCP-PEV), καθώς και το «Αρι­στε­ρό Μπλοκ» (BE), κόμ­μα­τα που στή­ρι­ζαν τις αντι­λαϊ­κές κυβερ­νή­σεις μειο­ψη­φί­ας των σοσιαλ­δη­μο­κρα­τών από το 2015 έως τον Οκτώ­βρη του 2021 οπό­τε κατα­ψή­φι­σαν τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό (εξέ­λι­ξη που προ­κά­λε­σε τις πρό­ω­ρες εκλο­γές), κατέ­γρα­ψαν σημα­ντι­κές απώ­λειες σε ποσο­στά, ψήφους και έδρες.

Ανα­λυ­τι­κό­τε­ρα, με βάση τα συγκε­ντρω­τι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα (και ενώ μένουν να κατα­με­τρη­θούν μόνο οι ψήφοι από το εξω­τε­ρι­κό, που αντι­στοι­χούν σε 4 έδρες), το PS κατα­λαμ­βά­νει 117 έδρες (από 108 το 2019) σε σύνο­λο 230, κατα­κτώ­ντας για δεύ­τε­ρη φορά στην ιστο­ρία του και πρώ­τη φορά μετά το 2005 την από­λυ­τη πλειο­ψη­φία στη Βου­λή. Με την ενσω­μά­τω­ση των 4 εδρών του εξω­τε­ρι­κού στο τελι­κό απο­τέ­λε­σμα εκτι­μά­ται ότι το PS μπο­ρεί να φτά­σει ακό­μα και στις 119 έδρες.

Το «κεντρο­δε­ξιό» Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κό Κόμ­μα (PSD), παρά τις δημο­σκο­πή­σεις που το ήθε­λαν να κοντα­ρο­χτυ­πιέ­ται με το PS για την πρώ­τη θέση, τελι­κά έμει­νε στο 27,8% και στις 71 έδρες. Συνυ­πο­λο­γί­ζο­ντας τα κοι­νά ψηφο­δέλ­τιά του με το Λαϊ­κό Κόμ­μα (CDS — PP) στη Μαδέι­ρα και τις Αζό­ρες φτά­νει στο 29,3% και τις 76 έδρες (ένα­ντι 27,9% και 79 εδρών στις εκλο­γές του 2019).

Αλλο σημα­ντι­κό στοι­χείο των πορ­το­γα­λι­κών εκλο­γών, που ανα­δει­κνύ­ει τις διερ­γα­σί­ες στο αστι­κό πολι­τι­κό σύστη­μα της χώρας αλλά και τη συντη­ρη­τι­κο­ποί­η­ση των λαϊ­κών συνει­δή­σε­ων, στην οποία επέ­δρα­σε και η πολύ­χρο­νη «σύμπρα­ξη» ή ανο­χή του Πορ­το­γα­λι­κού ΚΚ και του «Αρι­στε­ρού Μπλοκ» στην αντι­λαϊ­κή κυβέρ­νη­ση Κόστα, είναι η ανά­δει­ξη στην τρί­τη θέση του ακρο­δε­ξιού κόμ­μα­τος «Αρκε­τά!» (Chega!) με 7,1% και 12 έδρες. Το κόμ­μα αυτό ιδρύ­θη­κε πριν από τις εκλο­γές του 2019 και τότε είχε 1,3% και μόνο μία έδρα.

Μεγά­λη άνο­δο σημεί­ω­σε και το «δεξιό» «Φιλε­λεύ­θε­ρη Πρω­το­βου­λία» (IL) με 5% και 8 έδρες, το οποίο είχε μπει ορια­κά στη Βου­λή το 2019 κερ­δί­ζο­ντας επί­σης μία έδρα και 1,3%.

Αντί­θε­τα, το «συντη­ρη­τι­κό» Λαϊ­κό Κόμ­μα (CDS — PP), παρα­δο­σια­κός σύμ­μα­χος του PSD, για πρώ­τη φορά από το 1975 δεν έχει εκπρο­σώ­πη­ση στη Βου­λή, λαμ­βά­νο­ντας μόλις 1,6% (από 4,22% και 5 βου­λευ­τές το 2019).

Από άλλα μικρό­τε­ρα κόμ­μα­τα, το οικο­λο­γι­κό — φιλο­ζω­ι­κό PAN έλα­βε 1,5% των ψήφων (από 3,3%) και 1 έδρα (από 4) και το οικο­λο­γι­κό — σοσια­λι­στι­κό «Livre» 1,3% (από 1,1%) και παρα­μέ­νει με 1 έδρα.

Συνέχεια στην καλλιέργεια αυταπατών και για τη νέα αστική κυβέρνηση…

Το «Αρι­στε­ρό Μπλοκ», από την τρί­τη θέση έπε­σε στην πέμ­πτη, λαμ­βά­νο­ντας 4,5% των ψήφων (από 9,5% το 2019) και εκλέ­γο­ντας 5 βου­λευ­τές (από 19).

Στην έκτη θέση ακο­λου­θεί η CDU, η συμ­μα­χία του Πορ­το­γα­λι­κού ΚΚ — Οικο­λό­γων Πρα­σί­νων, πέφτο­ντας στο 4,4% των ψήφων (από 6,3% το 2019) και εκλέ­γο­ντας 6 βου­λευ­τές (από 12).

Να σημειω­θεί μάλι­στα ότι μετά τη στή­ρι­ξη της κυβέρ­νη­σης Κόστα το 2015, η εκλο­γι­κή συμ­μα­χία του Πορ­το­γα­λι­κού ΚΚ είχε κατα­γρά­ψει σημα­ντι­κές απώ­λειες και στις εκλο­γές του 2019, πέφτο­ντας τότε στο 6,3% και τους 12 βου­λευ­τές, από 8,3% και 17 βου­λευ­τές που είχε στις εκλο­γές του 2015…

Έτσι, αφού «τα έργα και οι ημέ­ρες» των κυβερ­νή­σε­ων Κόστα από το 2015 μέχρι σήμε­ρα ξεσκέ­πα­σαν ξανά το παρα­μύ­θι ότι η συμ­με­το­χή ή στή­ρι­ξη ενός Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος σε μια σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κή, «προ­ο­δευ­τι­κή» κυβέρ­νη­ση μπο­ρεί να ασκή­σει πίε­ση για φιλο­λαϊ­κή πολι­τι­κή, τα απο­τε­λέ­σμα­τα των προ­χτε­σι­νών εκλο­γών καταρ­ρί­πτουν για πολ­λο­στή φορά και το επι­χεί­ρη­μα ότι μέσα από μία τέτοια στά­ση ένα Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα ενι­σχύ­ει τις δυνά­μεις του και ριζο­σπα­στι­κο­ποιεί λαϊ­κές συνειδήσεις.

Το Πορ­το­γα­λι­κό ΚΚ και το «Αρι­στε­ρό Μπλοκ» εισέ­πρα­ξαν την απο­γο­ή­τευ­ση για την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή των σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κών κυβερ­νή­σε­ων, ενώ η καμπά­νιά τους ενά­ντια στη «δεξιά» και η προ­βο­λή των «κατα­κτή­σε­ων» της κυβέρ­νη­σης Κόστα δού­λε­ψαν αντι­κει­με­νι­κά υπέρ του PS, που αξιο­ποί­η­σε το γνω­στό χαρ­τί της «χρή­σι­μης αρι­στε­ρής ψήφου» για «να μην ξανάρ­θει η δεξιά», φόρ­τω­σε στα δύο αυτά κόμ­μα­τα την ευθύ­νη των πρό­ω­ρων εκλο­γών και «έπαι­ξε» το επι­χεί­ρη­μα της στα­θε­ρής, πλειο­ψη­φι­κής κυβέρ­νη­σης, σε συν­θή­κες που δια­κυ­βεύ­ε­ται η δια­χεί­ρι­ση της πορεί­ας της καπι­τα­λι­στι­κής ανά­πτυ­ξης και των κον­δυ­λί­ων του Ταμεί­ου Ανά­καμ­ψης της ΕΕ.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κό είναι ωστό­σο ότι μετά και από αυτό το εκλο­γι­κό απο­τέ­λε­σμα, το Πορ­το­γα­λι­κό ΚΚ εξα­κο­λου­θεί να αφή­νει ανοι­χτό τον δρό­μο για συνερ­γα­σία με τη σοσιαλ­δη­μο­κρα­τία και για στή­ρι­ξη της νέας αστι­κής κυβέρ­νη­σης, συνε­χί­ζο­ντας να καλ­λιερ­γεί αυτα­πά­τες ότι αυτή μπο­ρεί να δώσει φιλο­λαϊ­κές λύσεις.

Σε δήλω­σή του, ο ΓΓ της ΚΕ του Πορ­το­γα­λι­κού ΚΚ, Ζερό­νι­μο Ντε Σόου­ζα, ανα­φέ­ρει χαρα­κτη­ρι­στι­κά ότι το ερώ­τη­μα που τίθε­ται τώρα είναι «αν υπάρ­χει προ­ο­πτι­κή μιας πολι­τι­κής που μπο­ρεί να αντι­με­τω­πί­σει τα προ­βλή­μα­τα και να δώσει λύσεις προς το συμ­φέ­ρον των εργα­ζο­μέ­νων και του λαού, ή αν, αντί­θε­τα, θα επι­κρα­τή­σει η πρό­θε­ση της συνέ­χι­σης της ανα­βο­λής αυτής της απά­ντη­σης, που ευνο­εί τα συμ­φέ­ρο­ντα του μεγά­λου κεφα­λαί­ου (…) Το PS έχει στα χέρια του την επι­λο­γή είτε να κατα­λή­ξει σε συμ­φω­νί­ες με το Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κό Κόμ­μα είτε να συγκλί­νει με την αρι­στε­ρά, με το CDU, για να απα­ντή­σει στα προ­βλή­μα­τα της χώρας»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο