Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πορτογαλία: Καθαρή νίκη του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος — Έχασε ψήφους το Κομμουνιστικό Κόμμα

Η καθα­ρή νίκη του κυβερ­νώ­ντος Σοσια­λι­στι­κού Κόμ­μα­τος (PS), του πρω­θυ­πουρ­γού Αντό­νιο Κόστα, με την παράλ­λη­λη μεί­ω­ση των ποσο­στών των υπο­λοί­πων κομ­μά­των που συμ­με­τεί­χαν στην «προ­ο­δευ­τι­κή» συγκυ­βέρ­νη­ση ‑ανά­με­σά τους και το ΚΚ Πορ­το­γα­λί­ας, αλλά και η η άνο­δος της άκρας δεξιάς ήταν τα κύρια χαρα­κτη­ρι­στι­κά των πρό­ω­ρων βου­λευ­τι­κών εκλο­γών που διε­ξή­χθη­σαν χθες Κυρια­κή στην Πορτογαλία.

Μολο­νό­τι οι δημο­σκο­πή­σεις το έφε­ραν να βρί­σκε­ται στή­θος με στή­θος με την κεντρο­δε­ξιά αντι­πο­λί­τευ­ση, το Σοσια­λι­στι­κό Κόμ­μα, βελ­τί­ω­σε τις επι­δό­σεις του σε σύγκρι­ση με το 2019 και δεν θα χρειά­ζε­ται πλέ­ον τις ψήφους των πρώ­ην συμ­μά­χων του στην κυβέρ­νη­ση, κάτι που χαρα­κτη­ρί­στη­κε έκπλη­ξη από ΜΜΕ της Πορ­το­γα­λί­ας. Το Σοσια­λι­στι­κό Κόμ­μα (PS) εξα­σφά­λι­σε την από­λυ­τη πλειο­ψη­φία των εδρών στο πορ­το­γα­λι­κό κοι­νο­βού­λιο μόλις για δεύ­τε­ρη φορά στην ιστο­ρία του.

Οι πρό­ω­ρες εκλο­γές προ­κλή­θη­καν καθώς τα κόμ­μα­τα της συγκυ­βέρ­νη­σης (Αρι­στε­ρό Μπλοκ, συμ­μα­χία Πρα­σί­νων — ΚΚΠ) απέρ­ρι­ψαν το σχέ­διο του κρα­τι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού του 2022.

Με βάση τα σχε­δόν τελι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα – μένουν να κατα­νε­μη­θούν μόνο οι τέσ­σε­ρις έδρες που ανα­δει­κνύ­ουν οι Πορ­το­γά­λοι της δια­σπο­ράς – το PS συγκέ­ντρω­σε το 41,7% των ψήφων και ως εκ τού­του θα κατα­λά­βει 117–118 από τις συνο­λι­κά 230 έδρες της πορ­το­γα­λι­κής Βουλής.

Ενώ ήλπι­ζε να κάνει τη μεγά­λη ανα­τρο­πή, η αξιω­μα­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση, το συντη­ρη­τι­κό Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κό Κόμ­μα (PSD) υπό τον Χούι Χίου, δοκί­μα­σε δυσά­ρε­στη έκπλη­ξη, είδε το ποσο­στό του να πέφτει κάτω από το 30% (στο 29,3%).

Το κόμ­μα της άκρας δεξιάς Chega («Αρκε­τά»), αντί­θε­τα, μετα­τρά­πη­κε στην τρί­τη πολι­τι­κή δύνα­μη στη χώρα της Ιβη­ρι­κής, αφού συγκέ­ντρω­σε το 7,15% των ψήφων και θα κατα­λά­βει 12 έδρες στο κοι­νο­βού­λιο, ενώ δεν διέ­θε­τε παρά μόλις μία στο απερχόμενο.

Ως το 2019, η Πορ­το­γα­λία απο­τε­λού­σε εξαί­ρε­ση στην Ευρώ­πη, καθώς από το τέλος της δικτα­το­ρί­ας το 1974 μέχρι τότε η χώρα των 10 εκα­τομ­μυ­ρί­ων κατοί­κων δεν είχε εκλέ­ξει κανέ­να μέλος της άκρας δεξιάς στη Βουλή.

Οι Φιλε­λεύ­θε­ροι, που μπή­καν στο κοι­νο­βού­λιο το 2019 με μόλις έναν βου­λευ­τή, επι­βε­βαί­ω­σαν την άνο­δο που τους πίστω­ναν οι δημο­σκο­πή­σεις, συγκε­ντρώ­νο­ντας το 5% των ψήφων και ανα­δει­κνύ­ο­ντας πέντε βουλευτές.

Αντί­θε­τα, το Αρι­στε­ρό Μπλοκ και η συμ­μα­χία ΚΚ Πορ­το­γα­λί­ας-Πρα­σί­νων είδαν τις δυνά­μεις τους να μειώ­νο­νται σε 4,5% (από 9,5) και 4,4% (από 6,3) αντί­στοι­χα, και φέρο­νται να εισέ­πρα­ξαν τη δυσα­ρέ­σκεια του εκλο­γι­κού σώμα­τος διό­τι προ­κά­λε­σαν τις πρό­ω­ρες εκλο­γές απορ­ρί­πτο­ντας το σχέ­διο του κρα­τι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού για το 2022.

Σε κάθε περί­πτω­ση, από τα απο­τε­λέ­σμα­τα των εκλο­γών στην Πορ­το­γα­λία, αυτό που καταρ­ρί­πτε­ται για άλλη μια φορά είναι το επι­χεί­ρη­μα ότι η συμ­με­το­χή ή η στή­ρι­ξη ενός Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος σε μια κυβέρ­νη­ση, στο έδα­φος του καπι­τα­λι­σμού, μπο­ρεί να ασκή­σει πίε­ση και επιρ­ροή για φιλο­λαϊ­κή πολιτική…

902.gr.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο