Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πορτοσάλτε: Πρότεινε να… πληρώνουν όσοι θέλουν να πουν τη γνώμη τους δημόσια!

Ακό­μη και ο πλέ­ον νοση­ρός νεο­φι­λε­λεύ­θε­ρος «εγκέ­φα­λος» θα δυσκο­λεύ­ο­νταν να το εκστο­μί­σει. Κι’ όμως, ο Άρης Πορ­το­σάλ­τε κατά­φε­ρε να ξεπε­ρά­σει ακό­μη και τον αρχι­κα­πι­τα­λι­στή, ιδιο­κτή­τη πλέ­ον του Twitter, Ίλον Μασκ.

Μιλώ­ντας από το στα­σί­δι του στην πρω­ϊ­νή εκπο­μπή του ΣΚΑΪ, ο γνω­στός δημο­σιο­γρά­φος σχο­λί­α­σε την εξα­γο­ρά της πλατ­φόρ­μας κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης από τον Μασκ λέγο­ντας, μετα­ξύ άλλων, τα εξής:

«Βλέ­πω μια αγω­νία στο Twitter, μπή­κε ο Μασκ, μια συν­δρο­μού­λα δεν θα ήταν κακό, αν θες να γρά­φεις. Και να βάλει επώ­νυ­μους λογα­ρια­σμούς. Βλέ­πω να πλη­ρώ­νουν σωρη­δόν οι “στρα­τοί”. Βλέ­πω να ανε­βαί­νει το κόστος λειτουργίας».

Και συνέ­χι­σε προ­σθέ­το­ντας: «Θέλεις να γρά­ψεις την άπο­ψή σου; Με το ονο­μα­τε­πώ­νυ­μό σου κανο­νι­κά, πες την γνώ­μη σου δημο­κρα­τι­κά. Θες να βρί­σεις; Βεβαί­ως, αν σ’ ενο­χλεί η άπο­ψη του άλλου και θες να τον βρί­σεις. Με ονο­μα­τε­πώ­νυ­μο κανο­νι­κά, με την συν­δρο­μή σου, βρί­ζεις. Οι πρά­ξεις έχουν συνέ­πειες. Έτσι έχου­με μάθει, δεν μπο­ρείς να κάνεις ό,τι γου­στά­ρεις χωρίς να νομί­ζεις ότι υπάρ­χουν συνέπειες».

Με λίγα λόγια, αν θέλεις να πεις την γνώ­μη σου δημό­σια οφεί­λεις να πλη­ρώ­σεις! Ακό­μη και η άπο­ψη είναι εμπό­ρευ­μα για τον σχο­λια­στή του ΣΚΑΪ, ο οποί­ος αν μπο­ρού­σε να φορο­λο­γή­σει και τον αέρα που ανα­πνέ­ου­με, είμα­στε βέβαιοι πως θα το έκα­νε χωρίς δεύ­τε­ρη σκέψη.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο