Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πουέρτο Ρίκο: H Eλλάδα της Καραϊβικής

Επι­μέ­λεια – Μετά­φρα­ση: Bαγ­γέ­λης Γονα­τάς //

O  Oμπάμα υπογράφει νόμο για την οικονομική “διάσωση” του Πουέρτο Ρίκο

Μετά από την έγκρι­ση από την Γερου­σία των ΗΠΑ με 68 ψήφους ένα­ντι 32, ο βορειο­α­με­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος Μπα­ράκ Ομπά­μα  επι­κύ­ρω­σε  νόμο για την ανα­διάρ­θρω­ση του χρέ­ους του Που­έρ­το Ρίκο, ύψους 70 δις δολα­ρί­ων. Ο νόμος που έγι­νε γνω­στός ως “Νόμος Υπό­σχε­ση” υπο­γρά­φτη­κε την Πέμ­πτη από τον Ομπά­μα, σαν το τελευ­ταίο μέτρο για την ανα­διάρ­θρω­ση του χρέ­ους της νησιω­τι­κής χώρας.

“Αυτή η νομο­θε­σία δεν είναι η τέλεια, όμως είναι ένα πρώ­το βήμα για να την οικο­νο­μι­κή ανά­καμ­ψη και την απο­κα­τά­στα­ση της ελπί­δας  εκα­τομ­μυ­ρί­ων βορειο­α­με­ρι­κα­νών που  ονο­μά­ζουν το Που­έρ­το Ρίκο σπί­τι τους”, ανα­φέ­ρει σχε­τι­κό ανα­κοι­νω­θέν που εκδό­θη­κε από τον Λευ­κό Οίκο.

deuda_2_jpg_1149960893

Το χρέ­ος του Που­έρ­το Ρίκο προς τις ΗΠΑ ανέρ­χε­ται σε 73 δις δολά­ρια και την 1η Ιου­λί­ου θα πρέ­πει να κατα­βάλ­λει δόση 2 δις δολα­ρί­ων και μία  νέα μη πλη­ρω­μή, θα δημιουρ­γού­σε “χαο­τι­κή κατά­στα­ση” και θα προ­κα­λού­σε “σοβα­ρές συνέ­πειες”.  Το Που­έρ­το Ρίκο  δεν έχει πραγ­μα­το­ποι­ή­σει μέχρι τώρα τρεις πλη­ρω­μές του χρέ­ους του, τον  Αύγου­στο του 2015, τον Γενά­ρη και τον Μάιο του 2016.

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι ένα ποσό χρέ­ους 700 εκα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων είναι εγγυ­η­μέ­νο  με βάση το Σύνταγ­μα, το οποίο καθο­ρί­ζει ότι η πλη­ρω­μή των δανεια­κών υπο­χρε­ώ­σε­ων της χώρας πρέ­πει να έχει προ­τε­ραιό­τη­τα ένα­ντι οποιασ­δή­πο­τε άλλης κρα­τι­κής δαπά­νης, ακό­μα και της παρο­χής δημό­σιων υπηρεσιών.

Το Που­έρ­το Ρίκο  είναι μια αποι­κία των ΗΠΑ,  παρ ότι από το 1952  ονο­μά­ζε­ται “Ελεύ­θε­ρο Συνερ­γα­ζό­με­νο Κρά­τος”. Είναι  μια περιο­χή με περιο­ρι­σμέ­νη αυτο­διοί­κη­ση  που έχει ένα Σύνταγ­μα για την δια­χεί­ρι­ση των εσω­τε­ρι­κών του υπο­θέ­σε­ων, του οποί­ου όμως η κυριαρ­χία ασκεί­ται από το Κογκρέ­σο των ΗΠΑ.

Ο βορειο­α­με­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος τόνι­σε ότι η υπο­γρα­φή (του νόμου) έγι­νε με την δέσμευ­ση να συνε­χί­ζου­με να δου­λεύ­ου­με “με το Κογκρέ­σο και τον λαό του Που­έρ­το Ρίκο για να ξανα­γυ­ρί­σει η οικο­νο­μι­κή ανά­πτυ­ξη και οι ευκαιρίες”.

Σημειώ­νε­ται ότι σύμ­φω­να με εκτι­μή­σεις του  Bloomberg οι ληξι­πρό­θε­σμες  δανεια­κές υπο­χρε­ώ­σεις του Που­έρ­το Ρίκο θα δημιουρ­γή­σουν μια πρό­σθε­τη οφει­λή από τόκους, ύψους ενός δις δολαρίων.

Στη νησί, σύμ­φω­να με την απο­γρα­φή του 2010,   ζουν σήμε­ρα 3.725.789 κάτοι­κοι ενώ στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες ζουν 4.623.716 Πορτορικανοί.

Αυτή είναι η πρώ­τη μαζι­κή μη πλη­ρω­μή των δανεια­κών υπο­χρε­ώ­σε­ων στην ιστο­ρία του νησιού της Καραιβικής.

Πηγή (στα ισπα­νι­κά): telesurtv.net

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο