Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Facebooktwitterrssyoutube
slogan

Πουθενά στον κόσμο δεν παρακολουθούνται οι ασθενείς με κάμερες, παρά μόνο στον «Ευαγγελισμό»!

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Υψηλάντου αρ. 45 – 47), και εκπροσωπείται νόμιμα και με ΑΦΜ 999335709

ΠΡΟΣ

Τον Διοικητή του ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ», κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα (οδός Υψηλάντου αρ. 45 – 47)

Θέμα: Η με α.π. 01/01/15044/12.05.2020 απόφασή σας.

1.1. Οι εργαζόμενοι, συνολικά, του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» αρνούνται την εσχατιά της αλλοτρίωσης. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει και συνταγματική κάλυψη (άρθρο 9Α του Συντάγματος).

1.2. Οι ασθενείς, που προσέρχονται στο ΤΕΠ και εξετάζονται ή εισάγονται για νοσηλεία στο Νοσοκομείο, το ίδιο δεν διανοούνται ν’ αλλοτριωθούν και ως προς τα προσωπικά δεδομένα τους.

1.3. Και οι εργαζόμενοι, γενικά, και οι ασθενείς, με τους οποίους εμπλέκονται οι ιατροί, νοσηλευτές, τεχνολόγοι και άλλοι εργαζόμενοι, δεν παρέχουν τη συναίνεσή τους για τη συλλογή με κάμερες, μάλιστα, και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους.

  1. Τα προσωπικά δεδομένα έχουν συνταγματική προστασία. Το άρθρο 9Α ορίζει: «Καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών δεδομένων, όπως ο νόμος ορίζει.

3.1. Ο Ν. 2472/1997, σύμφωνα με το άρθρο 1, έχει ως αντικείμενο τη θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς προστασία των δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως της ιδιωτικής ζωής.

3.2. Με το άρθρο 2 του ίδιου νόμου ορίζονται:

α. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία, που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων (περ. α).

β. Υποκείμενο των δεδομένων είναι το φυσικό πρόσωπο, στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί (περ. γ).

γ. Ευαίσθητα δεδομένα είναι εκείνα που αφορούν, μεταξύ άλλων, την υγεία (περ. β).

3.3. Το άρθρο 5, του ίδιου πάντα νόμου, ορίζει ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται «μόνον όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.

3.4. Το άρθρο 7 του ίδιου νόμου:

α. Απαγορεύει τη συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (παρ. 1).

β. Επιτρέπει, κατ’ εξαίρεση, τη συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων ύστερα από άδεια της Αρχής, στις περιπτώσεις, που στη συνέχεια περιοριστικώς αναφέρει (παρ. 2). Μεταξύ των εξαιρέσεων είναι:

  1. i. Το υποκείμενο έδωσε γραπτώς την συγκατάθεσή του (περ. α). Σημειώθηκε ήδη, ότι κατ’ άρθρο 5 παρ. 1 η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, γενικά, επιτρέπεται μόνον εάν το υποκείμενο δώσει την συγκατάθεσή του.
  2. ii. Η επεξεργασία αφορά θέματα υγείας και εκτελείται από πρόσωπο που ασχολείται κατ’ επάγγελμα με την παροχή υπηρεσιών υγείας και υπόκειται στο καθήκον εχεμυθείας ή σε συναφείς κώδικες δεοντολογίας, υπό τον όρο η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την ιατρική πρόληψη ή την διαχείριση υπηρεσιών υγείας (περ. δ’).

Σημείωση α): Η περίπτωση που σχολιάζουμε, δεν έχει σχέση με τις ανάγκες της εθνικής ασφάλειας (περ. ε’), ερευνητικούς και επιστημονικούς αποκλειστικά σκοπούς (περ. στ’), δημόσια πρόσωπα (περ. ζ’).

Σημείωση β): Όσον αφορά τους ασθενείς και τον ισχυρισμό ότι θα έχουν καλύτερη παρακολούθηση, κι’ έτσι προστασία η απάντησή μας είναι:

  1. i. Συνιστά ομολογία αδυναμιών, οι οποίες, όμως, έχουν ως αιτία την έλλειψη προσωπικού. Κινείστε τη διαδικασία να προσληφθεί επιπλέον προσωπικό. Η έλλειψη αυτή δεν θεραπεύεται με εγκατάσταση καμερών.
  2. ii. Αντί καμερών μπορεί να υπάρξει σύνδεση με monitor που θα παρέχει την δυνατότητα ο ιατρός από το γραφείο του να έχει τις καταγραφές των ζωτικών λειτουργιών των ασθενών της ΜΕΘ και ΜΑΦ. Οι κάμερες, επομένως, δεν έχουν θέση στη διαδικασία παροχής ιατρικής φροντίδας.

iii. Πουθενά στον κόσμο δεν παρακολουθούνται οι ασθενείς με κάμερες.

  1. Υπάρχει η αρχή της αναλογικότητας. Την προβλέπει – κατοχυρώνει το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος. Σύμφωνα με αυτό:

α. Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλος του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους (εδ. α).

β. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την αντιμετώπιση και αποτελεσματική άσκησή τους (εδ. β).

γ. Οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απ’ ευθείας από το Σύνταγμα, είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και σέβονται την αρχή της αναλογικότητας (εδ. δ).

  1. Έχει κρίνει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ότι απαγορεύεται η τοποθέτηση καμερών σε εσωτερικούς χώρους νοσοκομείων.
  2. Η τοποθέτηση καμερών κι’ έτσι συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δε νομιμοποιείται ούτε από το Ν. 4624/2019. Τα άρθρα 21, 22 και 23 του Ν. 2472/1997 προβλέπουν σε βάρος των παραβατών διοικητικές κυρώσεις, ποινικές κυρώσεις και αστική ευθύνη, αντίστοιχα.
  3. Αντιλαμβάνεστε ότι η απόφασή σας «για την απόκτηση ηλεκτρονικών και εντύπων σχεδίων της εγκατάστασης καμερών και των επιμετρήσεων των απαιτούμενων καλωδιώσεων», η απόφασή σας, δηλαδή, για εγκατάσταση καμερών σε διάφορους χώρους του νοσοκομείου προσκρούει στη νομιμότητα. Ούτε οι εργαζόμενοι, ούτε οι ασθενείς μπορούν ν’ αντέξουν την παρακολούθησή τους δια των καμερών και, βέβαια, να παρέχουν τις υπηρεσίες τους παρακολουθούμενοι. Η διάρθρωση της Ιατρικής Υπηρεσίας, της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, της Διοικητικής κ.λπ υπηρεσίας εξασφαλίζει την ομαλή και αποδοτική εργασία. Η παρακολούθηση ιατρών, νοσηλευτών και, γενικά, των εργαζομένων μόνο βλάπτει.
  4. Σας καλούμε να μην παρανομήσετε. Ν’ ανακαλέσετε την επίμαχη απόφασή σας. Στην αντίθετη περίπτωση, για ό,τι συμβεί η ευθύνη δεν θα βαρύνει εμάς.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σ’ αυτόν που απευθύνεται για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την στην έκθεσή του επίδοσης.

Αθήνα 3 Ιουνίου 2020

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Η ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ηλίας Σιώρας                                                             Τατιανή Ευαγγελοπούλου