Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΟΥ: «Δεν υπάρχει λόγος» να αμφιβάλουμε ότι τα εμβόλια προστατεύουν από την Όμικρον

Δεν υπάρ­χει «κανέ­νας λόγος να αμφι­βά­λου­με ότι τα υπάρ­χο­ντα εμβό­λια προ­στα­τεύ­ουν» τους ασθε­νείς που έχουν προ­σβλη­θεί από την παραλ­λα­γή Όμι­κρον από τις σοβα­ρές μορ­φές της Covid-19, εκτι­μά ο Μάικλ Ράιαν, ο επι­κε­φα­λής της διεύ­θυν­σης αντι­με­τώ­πι­σης επει­γό­ντων στον Παγκό­σμιο Οργα­νι­σμό Υγείας.

«Έχου­με πολύ απο­τε­λε­σμα­τι­κά εμβό­λια που έχουν απο­δεί­ξει την επάρ­κειά τους απέ­να­ντι σε όλες τις παραλ­λα­γές μέχρι τώρα, όσον αφο­ρά τη σοβα­ρό­τη­τα της ασθέ­νειας και την ανά­γκη νοση­λεί­ας» είπε ο Δρ Ράιαν σε συνέ­ντευ­ξη που παρα­χώ­ρη­σε στο Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο. «Δεν υπάρ­χει λόγος να σκε­φτό­μα­στε ότι δεν θα συμ­βεί το ίδιο» με την Όμι­κρον, πρό­σθε­σε, εξη­γώ­ντας ότι είμα­στε ακό­μη στην αρχή των μελε­τών για αυτήν την παραλ­λα­γή που εντο­πί­στη­κε στις 24 Νοεμ­βρί­ου και έχει κατα­γρα­φεί μέχρι τώρα σε περί­που 40 χώρες.

Αρθού­ρος Ρεμπώ Επα­να­στά­της και μπο­έμ ΜΙΚΡΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο