Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΟΥ: Δεν υπάρχουν αρκετές αποδείξεις για τη διάδοση του κορονοϊού στην Ουχάν πριν από τον Δεκέμβριο 2019

Η έρευ­να της ομά­δας του Παγκό­σμιου Οργα­νι­σμού Υγεί­ας για την προ­έ­λευ­ση της Covid-19 δεν μετέ­βα­λε δρα­μα­τι­κά την εικό­να για την εμφά­νι­ση της επι­δη­μί­ας, αλλά απέ­δω­σε νέες πλη­ρο­φο­ρί­ες, ανα­κοί­νω­σε ο Πέτερ Μπεν Εμπα­ρεκ, εμπει­ρο­γνώ­μο­νας του ΠΟΥ και επι­κε­φα­λής της ερευ­νη­τι­κής ομά­δας που ταξί­δε­ψε στην Κίνα.

Η διε­θνής ομά­δα εμπει­ρο­γνω­μό­νων απο­τε­λού­με­νη από ειδι­κούς από την Κίνα και τον ΠΟΥ, που πραγ­μα­το­ποί­η­σε έρευ­να στην πόλη Ουχάν, ανα­κοί­νω­σε ότι δεν βρή­κε στοι­χεία που να συνο­μο­λο­γούν στην παρου­σία του ιού στην κινε­ζι­κή αυτή πόλη πριν από την ανα­κοί­νω­ση της εμφά­νι­σής του τον Δεκέμ­βριο 2019, ούτε εντό­πι­σε το ζώο από το οποίο προ­ήλ­θε η νόσος.

«Δεν υπάρ­χουν αρκε­τές απο­δεί­ξεις … για να δια­πι­στω­θεί αν ο Sars-Cov‑2 είχε δια­δο­θεί στην Ουχάν πριν από τον Δεκέμ­βριο 2019», δήλω­σε ο Λιανγκ Γουα­νιάν, επι­κε­φα­λής της κινε­ζι­κής ομά­δας των επι­στη­μό­νων, κατά την ίδια συνέ­ντευ­ξη Τύπου.

Επί­σης, «η μετά­δο­ση προ­ερ­χό­με­νη από ζώο είναι πιθα­νή, αλλά το ζώο αυτό δεν έχει ακό­μη εντο­πι­σθεί» πρόσθεσε.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο