Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΟΥ: Η ερώτηση αν η Όμικρον προκαλεί σοβαρή νόσηση COVID-19, θα απαντηθεί σε τρεις με τέσσερις εβδομάδες

Η Όμι­κρον θα γίνει η κυρί­αρ­χη παραλ­λα­γή του κορο­νοϊ­ού στην Ευρώ­πη μέχρι την έναρ­ξη του 2022 και τρεις με τέσ­σε­ρις εβδο­μά­δες χρειά­ζο­νται προ­κει­μέ­νου να προσ­διο­ρι­στεί η σοβα­ρό­τη­τα της COVID-19 που προ­κα­λεί, δήλω­σε ο επι­κε­φα­λής του Παγκό­σμιου Οργα­νι­σμού Υγεί­ας για την Ευρώπη.

Ο Χανς Κλού­γκε έχει προει­δο­ποι­ή­σει τις χώρες να ετοι­μά­ζο­νται για “σημα­ντι­κή αύξη­ση” των μολύνσεων.

Ο ίδιος δήλω­σε σε μια συνέ­ντευ­ξη που παρα­χώ­ρη­σε σήμε­ρα στο Reuters πως η Όμι­κρον, που είναι ήδη κυρί­αρ­χη στη Βρε­τα­νία, τη Δανία και την Πορ­το­γα­λία, είναι πιθα­νόν να είναι το κυριό­τε­ρο στέ­λε­χος του κορο­νοϊ­ού στην Ευρώ­πη “σε μερι­κές εβδομάδες”.

“Δεν υπάρ­χει αμφι­βο­λία πως η Ευρώ­πη γίνε­ται άλλη μια φορά το επί­κε­ντρο της παγκό­σμιας παν­δη­μί­ας”, είπε ο Κλού­γκε, Περι­φε­ρεια­κός Διευ­θυ­ντής του Π.Ο.Υ. για την Ευρώ­πη, ο οποί­ος πρό­σθε­σε πως οι μολύν­σεις είναι αυξη­μέ­νες 40% σε σχέ­ση με ένα χρό­νο πριν και πως τώρα η Όμι­κρον παίρ­νει τα ηνία.

“Ναι, είμαι πολύ προ­βλη­μα­τι­σμέ­νος, αλλά δεν υπάρ­χει λόγος για πανι­κό”, είπε. “Τα καλά νέα είναι… ξέρου­με τι να κάνουμε”.

Ο κόσμος πρέ­πει να υιο­θε­τή­σει μια προ­σέγ­γι­ση “εμβό­λιο+”, με εμβο­λια­σμούς και ανα­μνη­στι­κές δόσεις που θα συμπλη­ρώ­νο­νται με τη χρή­ση μάσκας, ενώ θα απο­κλεί­ο­νται οι “μη απα­ραί­τη­τες” επα­φές στη διάρ­κεια των εορ­τών των Χρι­στου­γέν­νων και της Πρω­το­χρο­νιάς, είπε.

Οι χώρες πρέ­πει επί­σης να προ­ε­τοι­μα­στούν για την εφαρ­μο­γή αυστη­ρό­τε­ρων μέτρων, αλλά τα λοκντά­ουν θα χρη­σι­μο­ποιού­νται μόνο ως ύστα­το μέσο, δεδο­μέ­νου του οικο­νο­μι­κού και του κοι­νω­νι­κού κόστους.

Ο Κλού­γκε είπε πως δεν είναι σαφές πόσο κρα­τά η ανο­σία μετά την τρί­τη δόση. Το Ισρα­ήλ ετοι­μά­ζε­ται να γίνει η πρώ­τη χώρα που προ­σφέ­ρει τέταρ­τη δόση εμβο­λί­ου στους πιο ευάλωτους.

“Αλλά τότε ας θυμη­θού­με πως το Ισρα­ήλ ήταν το πρώ­το που ξεκί­νη­σε. Άρα θα έλε­γα πως μια τέταρ­τη δόση στο Ισρα­ήλ είναι σαν μια τρί­τη δόση σε άλλες χώρες”, είπε.

Ορι­σμέ­νες μελέ­τες φαί­νε­ται να δεί­χνουν πως η Όμι­κρον προ­κα­λεί λιγό­τε­ρο σοβα­ρή νόση­ση σε σχέ­ση με την παραλ­λα­γή Δέλ­τα που είναι κυρί­αρ­χη στις περισ­σό­τε­ρες χώρες, αλλά οι επι­στή­μο­νες συζη­τούν ακό­μη αυτό το σημείο.

Ο Κλού­γκε είπε πως θα χρεια­στούν πιθα­νόν τρεις με τέσ­σε­ρις εβδο­μά­δες προ­τού απα­ντη­θεί η ερώτηση.

Ενώ ο κορο­νο­ϊ­ός δεν μπο­ρεί να εξα­λει­φθεί, θα μπο­ρού­σε να στα­θε­ρο­ποι­η­θεί, επι­τρέ­πο­ντας στα νοσο­κο­μεία να δια­χει­ρι­στούν περισ­σό­τε­ρους καρ­κί­νους και καρ­διαγ­γεια­κά νοσήματα.

Ο έλεγ­χος του ιού θα επι­τευ­χθεί μέσω εμβο­λί­ων, ανα­μνη­στι­κών δόσε­ων, διπλα­σια­σμού του αριθ­μού των ανθρώ­πων που φορούν μάσκες σε κλει­στούς χώρους, (καλού) αερι­σμού και χρή­σης νέων φαρ­μά­κων κατά της COVID-19.

Ο Κλού­γκε είπε πως τα καλά νέα από την Ιστο­ρία είναι πως όλες οι παν­δη­μί­ες έχουν τελειώσει.

“Αυτός ο ιός μας εξέ­πλη­ξε περισ­σό­τε­ρες από μία φορές άρα θα έλε­γα ότι δεν ξέρω πότε θα τελειώ­σει, αλλά νομί­ζω πως είμα­στε καθ΄ οδόν πως οι ζωές μας θα απο­κα­τα­στα­θούν τον επό­με­νο χρό­νο ιδί­ως εάν ‑δεν ξέρου­με- αν η Όμι­κρον είναι λιγό­τε­ρο σοβα­ρή”, είπε.

“Το κρί­σι­μο ζήτη­μα είναι πώς θα επι­βιώ­σου­με τον χει­μώ­να, πώς δεν θα αφή­σου­με κανέ­ναν πίσω”, είπε ο Χανς Κλούγκε.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο