Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΟΥ: Η παραλλαγή Όμικρον συνιστά έναν “πολύ υψηλό” παγκόσμιο κίνδυνο

Η παραλ­λα­γή Όμι­κρον του κορο­νοϊ­ού, η οποία έχει εμφα­νι­στεί σε περισ­σό­τε­ρες από 60 χώρες, συνι­στά έναν “πολύ υψη­λό” παγκό­σμιο κίν­δυ­νο, με κάποιες ενδεί­ξεις ότι δια­φεύ­γει της προ­στα­σί­ας των εμβο­λί­ων, αλλά τα κλι­νι­κά δεδο­μέ­να για τον βαθ­μό σοβα­ρό­τη­τάς της παρα­μέ­νουν περιο­ρι­σμέ­να, ανα­κοί­νω­σε ο Παγκό­σμιος Οργα­νι­σμός Υγεί­ας (ΠΟΥ).

Υπάρ­χουν σημα­ντι­κές αμφι­βο­λί­ες σχε­τι­κά με την Όμι­κρον, η οποία για πρώ­τη φορά εντο­πί­στη­κε στη Νότια Αφρι­κή και το Χονγκ Κονγκ τον περα­σμέ­νο μήνα, οι μεταλ­λά­ξεις της οποί­ας μπο­ρούν να οδη­γή­σουν σε μεγα­λύ­τε­ρη μετα­δο­τι­κό­τη­τα και περισ­σό­τε­ρα κρού­σμα­τα κορο­νοϊ­ού, ανα­φέ­ρε­ται σε ένα έγγρα­φο του ΠΟΥ που δημο­σιο­ποι­ή­θη­κε χθες.

“Ο συνο­λι­κός κίν­δυ­νος που συν­δέ­ε­ται με τη νέα παραλ­λα­γή ενδια­φέ­ρο­ντος Όμι­κρον παρα­μέ­νει πολύ υψη­λός για διά­φο­ρους λόγους”, γρά­φει το έγγρα­φο επα­να­λαμ­βά­νο­ντας την πρώ­τη αξιο­λό­γη­ση της 29ης Νοεμβρίου.

“Τα προ­κα­ταρ­κτι­κά στοι­χεία υπο­δη­λώ­νουν την πιθα­νό­τη­τα δια­φυ­γής χυμι­κής ανο­σί­ας απέ­να­ντι στη μόλυν­ση και στα υψη­λά ποσο­στά μετά­δο­σης, που μπο­ρεί να οδη­γή­σει σε περαι­τέ­ρω αυξή­σεις (κρου­σμά­των) με σοβα­ρές επι­πτώ­σεις”, σημειώ­νει ο ΠΟΥ ανα­φε­ρό­με­νος στην πιθα­νή δυνα­τό­τη­τα του ιού να δια­φεύ­γει της ανο­σί­ας που παρέ­χουν τα αντισώματα.

Ο ΠΟΥ επι­κα­λεί­ται ορι­σμέ­να προ­κα­ταρ­κτι­κά στοι­χεία σύμ­φω­να με τα οποία ο αριθ­μός των ανθρώ­πων που επα­να­μο­λύ­νο­νται με τον ιό έχει αυξη­θεί στη Νότια Αφρική.

Παρό­τι τα προ­κα­ταρ­κτι­κά ευρή­μα­τα από τη Νότια Αφρι­κή υπο­δη­λώ­νουν ότι η Όμι­κρον πιθα­νόν να είναι λιγό­τε­ρο σοβα­ρή παραλ­λα­γή σε σχέ­ση με την Δέλτα–η οποία αυτή τη στιγ­μή κυριαρ­χεί παγκοσμίως–και όλα τα κρού­σμα­τα που έχουν ανα­φερ­θεί στην περιο­χή της Ευρώ­πης είναι ήπια ή ασυμ­πτω­μα­τι­κά, παρα­μέ­νει ασα­φές σε ποιο βαθ­μό η Όμι­κρον μπο­ρεί να είναι εγγε­νώς λιγό­τε­ρο μολυ­σμα­τι­κή, προ­στί­θε­ται.

“Περισ­σό­τε­ρα δεδο­μέ­να απαι­τού­νται για να γίνει κατα­νοη­τό το προ­φίλ σοβα­ρό­τη­τας. Ακό­μη και αν είναι λιγό­τε­ρο σοβα­ρή από την παραλ­λα­γή Δέλ­τα, ανα­μέ­νε­ται ότι θα αυξη­θούν οι νοση­λεί­ες ως απο­τέ­λε­σμα της αυξα­νό­με­νης μετά­δο­σης. Περισ­σό­τε­ρες νοση­λεί­ες κιν­δυ­νεύ­ουν να επι­βα­ρύ­νουν τα συστή­μα­τα υγεί­ας και να οδη­γή­σουν σε περισ­σό­τε­ρους θανά­τους”, σημειώ­νε­ται.

Η ανα­κοί­νω­ση κατα­λή­γει ότι ανα­μέ­νο­νται περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες μέσα στις επό­με­νες εβδο­μά­δες επι­ση­μαί­νο­ντας το μεσο­διά­στη­μα ανά­με­σα στις μολύν­σεις και στα απο­τε­λέ­σμα­τά τους.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο