Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΟΥ: Πιθανή σχέση μεταξύ της Covid-19 και της νόσου Καβασάκι στα παιδιά

Ο Παγκό­σμιος Οργα­νι­σμός Υγεί­ας ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι μελε­τά πιθα­νή σχέ­ση μετα­ξύ της νόσου Covid-19 και της νόσου Καβα­σά­κι, ενός φλεγ­μο­νώ­δους συν­δρό­μου που προ­σβάλ­λει τα παι­διά, το οποίο έχει προ­κα­λέ­σει τον πρώ­το θάνα­το στη Γαλλία.

“Αρχι­κές υπο­θέ­σεις δεί­χνουν ότι αυτό το σύν­δρο­μο πιθα­νόν να έχει σχέ­ση με την Covid-19. Καλού­με όλους τους κλι­νι­κούς για­τρούς ανά τον κόσμο να εργα­στούν μαζί με τις εθνι­κές τους αρχές και τον ΠΟΥ για να είναι σε επα­γρύ­πνη­ση και να κατα­νο­ή­σουν καλύ­τε­ρα αυτό το σύν­δρο­μο στα παι­διά”, δήλω­σε ο γενι­κός διευ­θυ­ντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντα­νόμ Γκε­μπρε­γέ­σους σε δια­δι­κτυα­κή συνέ­ντευ­ξη Τύπου στη Γενεύη.

“Είναι καθο­ρι­στι­κής σημα­σί­ας να χαρα­κτη­ρι­στεί επα­κρι­βώς και επει­γό­ντως αυτό το κλι­νι­κό σύν­δρο­μο, για να κατα­νο­ή­σου­με την αιτιώ­δη συνά­φειά του και να περι­γρά­ψου­με πρω­τό­κολ­λα θερα­πεί­ας”, πρόσθεσε.

Ο ΠΟΥ και το παγκό­σμιο δίκτυό του κλι­νι­κών για­τρών ανέ­πτυ­ξαν έναν προ­κα­ταρ­κτι­κό ορι­σμό και έθε­σαν στη διά­θε­ση των για­τρών ένα έντυ­πο ανα­φο­ράς για κάθε ύπο­πτο κρού­σμα του Συν­δρό­μου της Συστη­μα­τι­κής Φλεγ­μο­νώ­δους Από­κρι­σης (SRIS).

Τα κρού­σμα­τα που έχουν κατα­γρα­φεί παγκο­σμί­ως είναι σπά­νια και ο ρόλος του νέου κορο­νοϊ­ού στην ανά­πτυ­ξη της λοί­μω­ξης παρα­μέ­νει άγνω­στος, υπο­γράμ­μι­σε ο Μάικ Ράιαν, επι­κε­φα­λής των προ­γραμ­μά­των εκτά­κτων κατα­στά­σε­ων του ΠΟΥ.

“Δεν ξέρου­με αν είναι ο ιός που επι­τί­θε­ται στα κύτ­τα­ρα ή αν είναι η υπερ­βο­λι­κή ανο­σο­α­πό­κρι­ση” που προ­κα­λεί τη φλεγ­μο­νή, όπως συμ­βαί­νει με τον πυρε­τό του Έμπο­λα, εξή­γη­σε ο Ράιαν.

Η ασθέ­νεια έχει θορυ­βή­σει τις υγειο­νο­μι­κές αρχές αρκε­τών χωρών εδώ και δύο εβδο­μά­δες, παρό­τι τα παι­διά δεν προ­σβάλ­λο­νται παρά ελά­χι­στες φορές από τις σοβα­ρές μορ­φές της Covid-19.

Μετά έναν πρώ­το συνα­γερ­μό στη Βρε­τα­νία στα τέλη Απρι­λί­ου, παρό­μοια κρού­σμα­τα ανα­φέρ­θη­καν στη Νέα Υόρ­κη, την Ιτα­λία και την Ισπα­νία. Οι θάνα­τοι είναι εξαι­ρε­τι­κά σπά­νιοι, με ένα πεντά­χρο­νο παι­δί στη Νέα Υόρ­κη και έναν 14χρονο έφη­βο στο Λονδίνο.

Ένα πρώ­το θανα­τη­φό­ρο κρού­σμα έγι­νε γνω­στό σήμε­ρα στη Γαλλία.

Ένα εννιά­χρο­νο αγό­ρι πέθα­νε στη Μασ­σα­λία, στη νότια Γαλ­λία, στις 8 Μαΐ­ου από εγκε­φα­λι­κές βλά­βες, έπει­τα από καρ­δια­κή προ­σβο­λή, δήλω­σε ο καθη­γη­τής Φαμπρίς Μισέλ, επι­κε­φα­λής της παι­δια­τρι­κής μονά­δας εντα­τι­κής θερα­πειας του νοσο­κο­μεί­ου Λα Τιμόν.

Ορο­λο­γι­κές εξε­τά­σεις έδει­ξαν ότι αυτό το παι­δί “είχε έρθει σε επα­φή” με τον κορο­νο­ϊό, αλλά δεν είχε ανα­πτύ­ξει τα συμ­πτώ­μα­τα της Covid-19.

Τα συμ­πτώ­μα­τα του φλεγ­μο­νώ­δους συν­δρό­μου είναι υψη­λός πυρε­τός, κοι­λια­κοί πόνοι και πεπτι­κές δια­τα­ρα­χές, εξάν­θη­μα, επι­πε­φυ­κί­τι­δα και η γλώσ­σα που κοκ­κι­νί­ζει, πρή­ζε­ται και απο­κτά μια όψη που μοιά­ζει με βατό­μου­ρο. Τα συμ­πτώ­μα­τα μοιά­ζουν στη νόσο Καβα­σά­κι, η οποία προ­σβάλ­λει τα παι­διά και προ­κα­λεί φλεγ­μο­νή των αιμο­φό­ρων αγγείων.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο