Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΟΥ: Πρέπει να ελέγξουμε κάθε ύποπτο κρούσμα, να απομονώσουμε και να αντιμετωπίσουμε κάθε επιβεβαιωμένο κρούσμα

Η παν­δη­μία του κορο­ναϊ­ού «επι­τα­χύ­νε­ται» αλλά η πορεία της μπο­ρεί να αλλά­ξει, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ο Παγκό­σμιος Οργα­νι­σμός Υγεί­ας, καλώ­ντας τις χώρες να περά­σουν στην «επί­θε­ση» εξε­τά­ζο­ντας όλα τα πιθα­νά κρού­σμα­τα και θέτο­ντας σε καρα­ντί­να τις κοντι­νές επα­φές όσων μολύνθηκαν.

«Περισ­σό­τε­ρα από 300.000 κρού­σμα­τα του Covid-19 έχουν ανα­φερ­θεί μέχρι σήμε­ρα. Είναι σπα­ρα­κτι­κό. Η παν­δη­μία επι­τα­χύ­νε­ται», αλλά «μπο­ρού­με να αλλά­ξου­με την πορεία της», δήλω­σε ο γενι­κός διευ­θυ­ντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντα­νόμ Γκε­μπρε­γέ­σους. Πρό­σθε­σε πως κρού­σμα­τα του ιού έχουν πλέ­ον κατα­γρα­φεί σε σχε­δόν κάθε χώρα του πλανήτη.

Χρειά­στη­καν 67 μέρες για να φτά­σουν τα 100.000 κρού­σμα­τα, 11 μέρες για να φτά­σουν τα 200.000 και μόλις τέσ­σε­ρις μέρες για να φτά­σουν τα 300.000, είπε.

«Αλλά αυτό που έχει σημα­σία είναι τι θα κάνου­με. Δεν μπο­ρείς να κερ­δί­σεις έναν ποδο­σφαι­ρι­κό αγώ­να απλά παί­ζο­ντας άμυ­να. Πρέ­πει επί­σης να επι­τε­θείς», δήλω­σε ο επι­κε­φα­λής του ΠΟΥ.

«Ζητώ­ντας από τους ανθρώ­πους να μεί­νουν σπί­τι και (καθιε­ρώ­νο­ντας) άλλα μέτρα φυσι­κής από­στα­σης είναι ένας σημα­ντι­κός τρό­πος για να επι­βρα­δύ­νου­με την εξα­πλω­ση του ιού και να εξοι­κο­νο­μή­σου­με χρό­νο, αλλά αυτά είναι αμυ­ντι­κά μέτρα που δεν θα μας βοη­θή­σουν να κερ­δί­σου­με», είπε.

«Για να νική­σου­με», τόνι­σε, «πρέ­πει να επι­τε­θού­με στον ιό με επι­θε­τι­κές και στο­χευ­μέ­νες τακτι­κές. Πρέ­πει να ελέγ­ξου­με κάθε ύπο­πτο κρού­σμα, να απο­μο­νώ­σου­με και να αντι­με­τω­πί­σου­με κάθε επι­βε­βαιω­μέ­νο κρού­σμα και να παρα­κο­λου­θού­με και να βάζου­με σε καρα­ντί­να κάθε στε­νή επαφή».

Ανα­γνώ­ρι­σε, ωστό­σο, ότι ορι­σμέ­νες χώρες έχουν δυσκο­λία στην εφαρ­μο­γή αυτών των «επι­θε­τι­κών μέτρων» λόγω έλλει­ψης πόρων.

Κατα­δί­κα­σε τη χορή­γη­ση φαρ­μά­κων σε ασθε­νείς που έχουν μολυν­θεί από τον κορο­νο­ϊό πριν η επι­στη­μο­νι­κή κοι­νό­τη­τα συμ­φω­νή­σει για την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα αυτών των φαρ­μά­κων, προει­δο­ποιώ­ντας για «ψεύ­τι­κες ελπί­δες» που μπο­ρεί να προ­κα­λέ­σει η χορή­γη­σή τους.

«Μικρής κλί­μα­κας και μη τυχαιο­ποι­η­μέ­νες μελέ­τες, βασι­σμέ­νες στην παρα­τή­ρη­ση, δεν θα μας δώσουν τις απα­ντή­σεις που χρεια­ζό­μα­στε», προει­δο­ποί­η­σε ο Τέντρος.

«Η χορή­γη­ση μη δοκι­μα­σμέ­νων φαρ­μά­κων χωρίς επαρ­κή απο­δει­κτι­κά στοι­χεία θα μπο­ρού­σε να προ­κα­λέ­σει ψεύ­τι­κες ελπί­δες και ακό­μη να επι­φέ­ρει περισ­σό­τε­ρο κακό παρά καλό, προ­κα­λώ­ντας έλλει­ψη βασι­κών φαρ­μά­κων για τη θερα­πεία άλλων ασθε­νειών», επισήμανε.

Ο Τέντρος ζήτη­σε πολι­τι­κές δεσμεύ­σεις ανα­κοι­νώ­νο­ντας πως θα μιλή­σει στην σύνο­δο κορυ­φής των G20 αυτή την εβδο­μά­δα και θα τους ζητή­σει να συνερ­γα­στούν για να τονώ­σουν την παρα­γω­γή προ­στα­τευ­τι­κού εξο­πλι­σμού για τους εργα­ζό­με­νους στους τομείς υγείας.

Ο δρ Μαρκ Ράιαν, επι­κε­φα­λής των προ­γραμ­μά­των έκτα­κτης ανά­γκης, ερω­τη­θείς για τους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες του Τόκιο, τόνι­σε πως πιστεύ­ει πως «πολύ σύντο­μα» θα ληφθεί μια από­φα­ση για το μέλ­λον αυτών.

«Έχου­με κάθε εμπι­στο­σύ­νη ότι η κυβέρ­νη­ση της Ιαπω­νί­ας και η ΔΟΕ (Διε­θνής Ολυ­μπια­κή Επι­τρο­πή) δεν θα προ­χω­ρή­σουν με τη διε­ξα­γω­γή των Αγώ­νων αν το θεω­ρή­σουν επι­κίν­δυ­νο για τους αθλη­τές και τους θεα­τές» , ανέφερε.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο