Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΟΥ: Τέλος στις επιπλέον δόσεις εμβολίου κατά του κοροναϊού

Ο Παγκό­σμιος Οργα­νι­σμός Υγεί­ας (ΠΟΥ) εκτί­μη­σε ότι οι υγιείς ενή­λι­κες δεν χρειά­ζο­νται επι­πλέ­ον δόση εμβο­λί­ων κατά της covid-19, πέρα από τον βασι­κό εμβο­λια­σμό και μία ανα­μνη­στι­κή δόση, καθώς τα οφέ­λη για την υγεία τους από περαι­τέ­ρω δόσεις είναι μικρά.

Για όσους είναι κάτω των 60 ετών με μέσο κίν­δυ­νο για την υγεία τους, όπως και για τα παι­διά και τους εφή­βους 6 μηνών με 17 ετών με συν­νο­ση­ρό­τη­τες, δεν υπάρ­χει κανέ­νας κίν­δυ­νος από τη λήψη επι­πλέ­ον ανα­μνη­στι­κών δόσε­ων, αλλά «τα οφέ­λη για την υγεία είναι μικρά».

Η στρα­τη­γι­κή συμ­βου­λευ­τι­κή ομά­δα ειδι­κών για τον εμβο­λια­σμό (SAGE) του ΠΟΥ έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα τις επι­και­ρο­ποι­η­μέ­νες συστά­σεις της μετά τη συνε­δρί­α­σή της αυτή την εβδομάδα.

Οι νέες συστά­σεις της SAGE αντι­κα­το­πτρί­ζουν τις επι­πτώ­σεις του παραλ­λαγ­μέ­νου στε­λέ­χους Όμι­κρον του κορο­νοϊ­ού και το υψη­λό επί­πε­δο ανο­σί­ας που έχει πλέ­ον ο παγκό­σμιος πλη­θυ­σμός χάρη στις μολύν­σεις και το μεγά­λο ποσο­στό εμβο­λια­σμού, σημεί­ω­σε ο ΠΟΥ.

Η SAGE προ­τεί­νει τρεις νέες κατη­γο­ρί­ες για την προ­τε­ραιό­τη­τα στον εμβο­λια­σμό κατά της covid βάσει του κιν­δύ­νου που αντι­με­τω­πί­ζει ένα άτο­μο να ανα­πτύ­ξει σοβα­ρή μορ­φή της νόσου ή να πεθά­νει: υψη­λό, μέσο ή μικρό.

Αντι­θέ­τως οι πιο ηλι­κιω­μέ­νοι, οι ενή­λι­κες με συν­νο­ση­ρό­τη­τες, οι ανο­σο­κα­τε­σταλ­μέ­νοι, οι έγκυ­ες και οι εργα­ζό­με­νοι στην υγεία καλού­νται να λάβουν επι­πλέ­ον ανα­μνη­στι­κές δόσεις. Η SAGE συνι­στά μεσο­διά­στη­μα 6 με 12 μήνες μετα­ξύ των ανα­μνη­στι­κών δόσε­ων ανά­λο­γα με τη συννοσηρότητα.

Ωστό­σο δεν «υπάρ­χει συνά­φεια» σε ό,τι αφο­ρά τα στοι­χεία για τις επι­πτώ­σεις των εμβο­λί­ων κατά της covid στην πρό­λη­ψη της μακράς covid.

Σχε­δόν 13,3 δισεκ. δόσεις εμβο­λί­ων κατά της covid έχουν χορη­γη­θεί παγκοσμίως.

Ο ΠΟΥ ερευ­νά νέα εμβό­λια τα οποία καλύ­πτουν μεγά­λο εύρος παραλ­λαγ­μέ­νων στε­λε­χών, έχουν μεγα­λύ­τε­ρη διάρ­κεια και καλύ­τε­ρα απο­τε­λέ­σμα­τα στην πρό­λη­ψη της μόλυν­σης και της μετά­δο­σης της ασθένειας.

Παράλ­λη­λα εξε­τά­ζει νέες μεθό­δους χορή­γη­σης των εμβο­λί­ων, όπως μέσω της μύτης, από στό­μα­τος ή μέσω του δέρματος.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο