Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΟΥ: Τουλάχιστον ένα παιδί υπέκυψε εν μέσω της αύξησης των κρουσμάτων οξείας ηπατίτιδας σε ανήλικους

Ο Παγκό­σμιος Οργα­νι­σμός Υγεί­ας (ΠΟΥ) ανα­κοί­νω­σε χθες Σάβ­βα­το πως του­λά­χι­στον ένα παι­δί πέθα­νε εν μέσω αύξη­σης των περι­πτώ­σε­ων οξεί­ας ηπα­τί­τι­δας από άγνω­στη αιτία μετα­ξύ ανη­λί­κων· διευ­κρί­νι­σε πως ενη­με­ρώ­θη­κε για 169 κρού­σμα­τα σε 12 χώρες.

Σύμ­φω­να με τον οργα­νι­σμό, μέρος του συστή­μα­τος του ΟΗΕ, ως την 21η Απρι­λί­ου περι­πτώ­σεις οξεί­ας ηπα­τί­τι­δας άγνω­στης προ­έ­λευ­σης σε παι­διά είχαν κατα­γρα­φεί στο Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο, στις ΗΠΑ, στην Ισπα­νία, στο Ισρα­ήλ, στη Δανία, στην Ιρλαν­δία, στην Ολλαν­δία, στην Ιτα­λία, στη Νορ­βη­γία, στη Γαλ­λία, στη Ρου­μα­νία και στο Βέλγιο.

Ο ΠΟΥ σημεί­ω­σε ότι οι 114 από τις 169 περι­πτώ­σεις έχουν κατα­γρα­φεί στο Ηνω­μέ­νο Βασίλειο.

Τα παι­διά που παρου­σί­α­σαν οξεία ηπα­τί­τι­δα ήταν ηλι­κί­ας μετα­ξύ του ενός μήνα και των 16 ετών. Τα 17 κρί­θη­κε πως χρειά­ζο­νται μετα­μό­σχευ­ση ήπα­τος. Δεν απο­κα­λύ­πτε­ται καμία λεπτο­μέ­ρεια για το παι­δί που υπέ­κυ­ψε, ούτε πού κατα­γρά­φη­κε ο θάνατος.

Ο ΠΟΥ ανέ­φε­ρε ότι στις τελευ­ταί­ες 74 περι­πτώ­σεις, εντο­πί­στη­κε συνη­θι­σμέ­νος ιός της γρί­πης, γνω­στός ως αδε­νο­ϊ­ός. Τα 20 από τα παι­διά που εξε­τά­στη­καν είχαν μολυν­θεί από τον νέο κορο­νο­ϊό· τα 19 είχαν ταυ­τό­χρο­να τον αδε­νο­ϊό και την COVID-19, πρόσθεσε.

Ο ΠΟΥ δια­βε­βαί­ω­σε ότι παρα­κο­λου­θεί στε­νά την κατά­στα­ση και συνερ­γά­ζε­ται με τις βρε­τα­νι­κές υγειο­νο­μι­κές αρχές και άλλα κρά­τη μέλη και εταί­ρους του για τα κρούσματα.

Οι υγειο­νο­μι­κές αρχές των ΗΠΑ εξέ­δω­σαν έκτα­κτο προει­δο­ποι­η­τι­κό δελ­τίο, καλώ­ντας τους παι­δί­α­τρους να επα­γρυ­πνούν για περι­πτώ­σεις ηπα­τί­τι­δας σε ανή­λι­κους, που πιθα­νόν συν­δέ­ο­νται με έναν ιό της γρί­πης, στο πλαί­σιο ευρύ­τε­ρης έρευ­νας για τα ανε­ξή­γη­τα κρού­σμα­τα οξεί­ας φλεγ­μο­νής του ήπα­τος σε παιδιά.

Ψιθύ­ρι­ζε όταν μιλάς για αγά­πη, της Βασι­λι­κής Ελευ­θε­ριά­δου – Γαλάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο