Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΟΥ: Το ηλεκτρονικό τσιγάρο και άλλα παρόμοια προϊόντα είναι επικίνδυνα για την υγεία

Το ηλε­κτρο­νι­κό τσι­γά­ρο και άλλα παρό­μοια προ­ϊ­ό­ντα είναι επι­κίν­δυ­να για την υγεία και πρέ­πει να απο­τε­λέ­σουν αντι­κεί­με­νο ρύθ­μι­σης προ­κει­μέ­νου να κατα­πνι­γούν εν τη γενέ­σει τους οι τακτι­κές της καπνο­βιο­μη­χα­νί­ας για προ­σέλ­κυ­ση πελα­τών, προει­δο­ποί­η­σε σήμε­ρα ο Παγκό­σμιος Οργα­νι­σμός Υγείας.

“Η νικο­τί­νη είναι πολύ εθι­στι­κή και οι ηλε­κτρο­νι­κές συσκευ­ές εισπνο­ής νικο­τί­νης είναι επι­κίν­δυ­νες και πρέ­πει να τύχουν καλύ­τε­ρης ρύθ­μι­σης”, συνό­ψι­σε ο Τέντρος Αντα­νόμ Γκε­μπρε­γέ­σους, επι­κε­φα­λής της υπη­ρε­σί­ας του ΟΗΕ η οποία δημο­σιο­ποί­η­σε σήμε­ρα μια νέα έκθε­ση για τη μάχη κατά του καπνί­σμα­τος η οποία πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε από κοι­νού με την Bloomberg Philanthropies.

Η έκθε­ση σημειώ­νει πως οι κατα­σκευα­στές των προ­ϊ­ό­ντων αυτών, η βεντά­λια των οποί­ων δεν στα­μα­τά να μεγα­λώ­νει, θέτουν συχνά ως κύριο στό­χο παι­διά και εφή­βους με χιλιά­δες δελε­α­στι­κά αρώ­μα­τα –η έκθε­ση ανα­φέ­ρει 16.000 δια­φο­ρε­τι­κά– και καθη­συ­χα­στι­κές δηλώσεις.

Ο επι­κε­φα­λής του Π.Ο.Υ. εκτι­μά πως εκεί όπου αυτά τα προ­ϊ­ό­ντα απα­γο­ρεύ­ο­νται, “οι κυβερ­νή­σεις πρέ­πει να εγκρί­νουν κατάλ­λη­λα μέτρα για να προ­στα­τεύ­σουν τον πλη­θυ­σμό τους από τον κίν­δυ­νο αυτών των ηλε­κτρο­νι­κών συσκευών εισπνο­ής νικο­τί­νης και να απο­τρέ­ψουν τα παι­διά, τους εφή­βους και άλλες ευά­λω­τες ομά­δες από το να τις χρησιμοποιούν”.

Η χρή­ση αυτών των ηλε­κτρο­νι­κών τσι­γά­ρων από τους κάτω των 20 ετών ανη­συ­χεί ιδιαί­τε­ρα την υπη­ρε­σία του ΟΗΕ, λόγω κυρί­ως της αρνη­τι­κής επί­δρα­σης της νικο­τί­νης στην ανά­πτυ­ξη του εγκε­φά­λου σε αυτή την ηλι­κια­κή ομά­δα και του κιν­δύ­νου που μπο­ρεί να παρου­σιά­ζουν ορι­σμέ­να συστατικά.

Η υπη­ρε­σία εκτι­μά επί­σης πως τα παι­διά που χρη­σι­μο­ποιούν αυτές τις συσκευ­ές, μπο­ρεί να έχουν περισ­σό­τε­ρες πιθα­νό­τη­τες να καπνί­σουν αργότερα.

Όμως η ρύθ­μι­ση αυτού του τομέα δεν είναι απλή επει­δή “τα προ­ϊ­ό­ντα αυτά είναι πολύ δια­φο­ρε­τι­κά και ανα­πτύσ­σο­νται γρή­γο­ρα”, υπο­γραμ­μί­ζει από την πλευ­ρά του ο δρ Ρού­ντι­γκερ Κερχ, διευ­θυ­ντής για την προ­ώ­θη­ση της υγεί­ας στον Π.Ο.Υ., και πρό­σθε­σε: “Είναι ένας από τους τρό­πους με τους οποί­ους οι κατα­σκευα­στές ανα­τρέ­πουν και υπο­νο­μεύ­ουν τα μέτρα ελέγχου”.

Ο Π.Ο.Υ. συνι­στά στις κυβερ­νή­σεις να κάνουν ό,τι χρειά­ζε­ται προ­κει­μέ­νου να στα­μα­τή­σουν τους μη καπνι­στές από το να χρη­σι­μο­ποιούν το ηλε­κτρο­νι­κό τσι­γά­ρο και άλλα ηλε­κτρο­νι­κά πού­ρα, από φόβο μήπως “επα­να­κα­νο­νι­κο­ποι­η­θεί” το κάπνι­σμα στην κοινωνία.

Σύμ­φω­να με την έκθε­ση, 32 χώρες απα­γο­ρεύ­ουν την πώλη­ση αυτών των ηλε­κτρο­νι­κών συσκευών εισπνο­ής νικο­τί­νης και 79 έχουν εγκρί­νει του­λά­χι­στον ένα μέτρο προ­κει­μέ­νου να περιο­ρί­σουν τη χρή­ση όπως η απα­γό­ρευ­ση των διαφημίσεων.

Όμως, υπο­γραμ­μί­ζει ο Π.Ο.Υ., 84 χώρες δεν έχουν δια­σφα­λί­σεις απέ­να­ντι στην εξά­πλω­ση αυτού του τύπου προϊόντων.

Η υπη­ρε­σία υπο­γραμ­μί­ζει επί­σης πως οι προ­σπά­θειες για τη ρύθ­μι­σή τους δεν πρέ­πει να εκτρέ­πουν την προ­σο­χή από τη μάχη κατά του καπνί­σμα­τος.

Αν και το ποσο­στό των καπνι­στών μειώ­θη­κε σε πολ­λές χώρες, η αύξη­ση του πλη­θυ­σμού έχει ως απο­τέ­λε­σμα ο συνο­λι­κός αριθ­μός των καπνι­στών να παρα­μέ­νει “επί­μο­να υψη­λός”, υπο­γραμ­μί­ζει η έκθεση.

Το κάπνι­σμα σκο­τώ­νει 8 εκα­τομ­μύ­ρια ανθρώ­πους τον χρό­νο εκ των οποί­ων το ένα εκα­τομ­μύ­ριο είναι παθη­τι­κοί καπνιστές.

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο