Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΟΥ: Υπερβολική ζάχαρη στις βρεφικές τροφές

Προ­σο­χή πρέ­πει να δίνε­ται στις επε­ξερ­γα­σμέ­νες τρο­φές για τα μωρά καθώς συχνά περι­λαμ­βά­νουν υπερ­βο­λι­κή ζάχα­ρη και οι ενδεί­ξεις τους μπο­ρεί να είναι παρα­πλα­νη­τι­κές, προει­δο­ποί­η­σε ο Παγκό­σμιος Οργα­νι­σμός Υγεί­ας (ΠΟΥ).

Ο ΠΟΥ αφού εξέ­τα­σε 8.000 προ­ϊ­ό­ντα σε περισ­σό­τε­ρα από 500 κατα­στή­μα­τα στη Βιέν­νη, τη Σόφια, τη Χάι­φα και τη Βου­δα­πέ­στη από το Νοέμ­βριο του 2017 έως τον Ιανουά­ριο το 2018 βρή­κε πως σχε­δόν στα μισά από τα προ­ϊ­ό­ντα που εξε­τά­στη­καν πάνω από το 30% των θερ­μί­δων προ­έρ­χο­νται από ζάχα­ρη και περί­που το ένα τρί­το των προ­ϊ­ό­ντων περι­λαμ­βά­νει προ­σθή­κη ζάχα­ρης και άλλων γλυκαντικών.

Συγκε­κρι­μέ­να, σε ένα ποσο­στό μετα­ξύ 18 και 57% των προ­ϊ­ό­ντων περι­λαμ­βά­νουν ζάχα­ρη και πάνω από το 30% των θερ­μί­δων σε αυτά προ­έρ­χο­νται από τη ζάχα­ρη. Επι­πρό­σθε­τα, σχε­δόν το ένα τρί­το των προ­ϊ­ό­ντων που εξε­τά­στη­καν περιέ­χουν ζάχα­ρη, συμπυ­κνω­μέ­νους χυμούς φρού­των ή άλλα γλυ­κα­ντι­κά, συστα­τι­κά που δεν πρέ­πει να περι­λαμ­βά­νο­νται στα προ­ϊ­ό­ντα που προ­ο­ρί­ζο­νται για τα μικρά παιδιά.

Τα υψη­λά επί­πε­δα ζάχα­ρης στα προ­ϊ­ό­ντα εγκυ­μο­νούν ποι­κί­λους κιν­δύ­νους για τα μικρά παι­διά. Τα βρέ­φη που κατα­να­λώ­νουν τέτοια προ­ϊ­ό­ντα είναι πιο πιθα­νό να γίνουν υπέρ­βα­ρα μεγα­λώ­νο­ντας ή να εμφα­νί­σουν προ­βλή­μα­τα στα δόντια (τερη­δό­να). «Παράλ­λη­λα δημιουρ­γεί­ται μια βλα­βε­ρή προ­τί­μη­ση στα προ­ϊ­ό­ντα με ζάχα­ρη η οποία μπο­ρεί να δια­τη­ρη­θεί σε όλη τη ζωή του παι­διού», προει­δο­ποιεί ο ΠΟΥ.

Το 2018, ο ΠΟΥ υπο­γράμ­μι­σε ότι τα αυξα­νό­με­να ποσο­στά των ατό­μων που είναι υπέρ­βα­ρα ή παχύ­σαρ­κα δύνα­ται να αντι­στρέ­ψουν την σύγ­χρο­νη τάση αύξη­σης του προσ­δό­κι­μου ζωής

Η κατα­νά­λω­ση σακ­χα­ρού­χων ποτών, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου και των χυμών, μπο­ρεί να μειώ­σει την κατα­νά­λω­ση τρο­φών πλού­σιων σε θρε­πτι­κά συστατικά.

«Η καλή δια­τρο­φή κατά την νεο­γνι­κή και την προ­σχο­λι­κή περί­ο­δο είναι ουσιώ­δης για να δια­σφα­λί­σει βέλ­τι­στη ανά­πτυ­ξη και εξέ­λι­ξη του παι­διού και καλύ­τε­ρη υγεία μακρο­πρό­θε­σμα στη ζωή του», τονί­ζει η τοπι­κή διευ­θύ­ντρια του ΠΟΥ της Ευρώ­πης, Σου­ζά­να Τζακάμπ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο