Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΟΥ-Covid-19: Οι υποχρεωτικοί εμβολιασμοί είναι “απολύτως ύστατη λύση”

Οι υπο­χρε­ω­τι­κοί εμβο­λια­σμοί κατά του κορο­νοϊ­ού είναι «απο­λύ­τως ύστα­τη λύση», δήλω­σε σήμε­ρα σε δημο­σιο­γρά­φους ο περι­φε­ρεια­κός διευ­θυ­ντής του Παγκό­σμιου Οργα­νι­σμού Υγεί­ας για την Ευρώ­πη Χανς Κλούγκε.

«Οι εντο­λές ανα­φο­ρι­κά με τον εμβο­λια­σμό είναι απο­λύ­τως ύστα­τη λύση και μπο­ρούν να εφαρ­μο­στούν μόνο όταν έχουν εξα­ντλη­θεί όλες οι άλλες εφι­κτές εναλ­λα­κτι­κές για τη βελ­τί­ω­ση της χρή­σης των εμβο­λί­ων», δήλω­σε ο Κλούγκε.

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο