Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΟΥ-Covid-19-Χαλάρωση μέτρων: Ο κόσμος σε επικίνδυνη φάση

Ο κόσμος εισήλ­θε σε “επι­κίν­δυ­νη φάση” καθώς ανοί­γουν ξανά οι χώρες που είχαν εφαρ­μό­σει μέτρα καρα­ντί­νας ή περιο­ρι­σμούς στις μετα­κι­νή­σεις, προει­δο­ποί­η­σε σήμε­ρα ο Παγκό­σμιος Οργα­νι­σμός Υγείας.

“Ο κόσμος εισήλ­θε σε μια νέα και επι­κίν­δυ­νη φάση. Πολ­λοί άνθρω­ποι έχουν προ­φα­νώς κου­ρα­στεί να μένουν μέσα στο σπί­τι τους. Οι χώρες θέλουν να ξανα­νοί­ξουν την κοι­νω­νία τους και την οικο­νο­μία τους”, δήλω­σε ο επι­κε­φα­λής του ΠΟΥ Τέντρος Αντα­νόμ Γκε­μπρε­γέ­σους κατά τη διάρ­κεια δια­δι­κτυα­κής συνέ­ντευ­ξης Τύπου.

“Ωστό­σο ο ιός συνε­χί­ζει να μετα­δί­δε­ται γρή­γο­ρα, παρα­μέ­νει θανα­τη­φό­ρος και η πλειο­ψη­φία των ανθρώ­πων παρα­μέ­νει εκτε­θει­μέ­νη”, πρό­σθε­σε διευ­κρι­νί­ζο­ντας ότι ο ΟΗΕ κατέ­γρα­ψε χθες, Πέμ­πτη, περισ­σό­τε­ρα από 150.000 νέα κρού­σμα­τα, έναν αριθ­μό ρεκόρ για μια μόνο ημέ­ρα από την έναρ­ξη της πανδημίας.

Σχε­δόν το ήμι­συ των κρου­σμά­των κατα­γρά­φη­κε στην αμε­ρι­κα­νι­κή ήπει­ρο και η παν­δη­μία συνε­χί­ζει να μετα­δί­δε­ται επί­σης στη νότια Ασία και στη Μέση Ανατολή.

“Καλού­με κάθε χώρα και κάθε πολί­τη να βρί­σκε­ται στη μέγι­στη επα­γρύ­πνη­ση. Συνε­χί­στε να τηρεί­τε τις απο­στά­σεις σας, μεί­νε­τε στο σπί­τι αν αισθά­νε­στε αδια­θε­σία, συνε­χί­στε να καλύ­πτε­τε τη μύτη και το στό­μα σας όταν βήχε­τε, φορέ­στε μάσκα μόλις κρι­θεί απα­ραί­τη­το, συνε­χί­στε να πλέ­νε­τε τα χέρια σας, επέ­μει­νε ο Τέντρος.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο