Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΠΟΥ: Mπορούν να παραχθούν εκατοντάδες εκατ. δόσεις εμβολίου φέτος και 2 δισεκ. δόσεις το 2021

Ο Παγκό­σμιος Οργα­νι­σμός Υγεί­ας (ΠΟΥ) ελπί­ζει ότι φέτος μπο­ρούν να παρα­χθούν εκα­το­ντά­δες εκα­τομ­μύ­ρια δόσεις εμβο­λί­ου για τον κορο­νο­ϊό και 2 δισεκ. δόσεις έως τα τέλη του 2021, δήλω­σε σήμε­ρα η επι­κε­φα­λής επι­στή­μο­νας του Οργα­νι­σμού Σού­μια Σουαμινάθαν.

Ο ΠΟΥ επε­ξερ­γά­ζε­ται σχέ­δια για να βοη­θή­σει να ληφθεί η από­φα­ση για το ποιος θα πρέ­πει να λάβει τις πρώ­τες δόσεις μόλις εγκρι­θεί το εμβό­λιο, δήλω­σε η ίδια.

Η προ­τε­ραιό­τη­τα θα δοθεί στους εργα­ζο­μέ­νους της πρώ­της γραμ­μής, όπως τους υγειο­νο­μι­κούς, στις ευπα­θείς ομά­δες λόγω ηλι­κί­ας ή άλλων νοση­μά­των, και σε αυτούς που εργά­ζο­νται ή ζουν σε περι­βάλ­λον υψη­λής μετα­δο­τι­κό­τη­τας, όπως φυλα­κές και γηροκομεία.

«Ελπί­ζω, είμαι αισιό­δο­ξη. Αλλά η ανά­πτυ­ξη ενός εμβο­λί­ου είναι ένα περί­πλο­κο εγχεί­ρη­μα, συνο­δεύ­ε­ται από πολ­λή αβε­βαιό­τη­τα», δήλω­σε. «Το καλό είναι ότι έχου­με πολ­λά εμβό­λια και πλατ­φόρ­μες, ούτως ώστε εάν το ένα απο­τύ­χει, ή εάν και ένα δεύ­τε­ρο απο­τύ­χει, δεν θα πρέ­πει να χάσου­με την ελπί­δα, να μην τα παρατήσουμε».

Αυτή τη στιγ­μή γίνο­νται δοκι­μές σε ανθρώ­πους περί­που 10 πιθα­νών εμβο­λί­ων, με την ελπί­δα ότι τους επό­με­νους μήνες θα μπο­ρέ­σει να είναι δια­θέ­σι­μο ένα εμβό­λιο. Κάποιες χώρες έχουν ήδη αρχί­σει να συνά­πτουν συμ­φω­νί­ες με φαρ­μα­κευ­τι­κές εται­ρί­ες για να παραγ­γεί­λουν δόσεις, ακό­μα και πριν απο­δει­χθεί η απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα κάποιου εμβολίου.

Η Σουα­μι­νά­θαν χαρα­κτή­ρι­σε αισιό­δο­ξη τη φιλο­δο­ξία για εκα­το­ντά­δες εκα­τομ­μύ­ρια δόσεις φέτος και περιέ­γρα­ψε ως ένα «μεγά­λο εάν» την ελπί­δα για έως 2 δισεκ. δόσεις από έως τρία δια­φο­ρε­τι­κά εμβό­λια τον επό­με­νο χρόνο.

Πρό­σθε­σε ότι τα στοι­χεία γενε­τι­κής ανά­λυ­σης που έχουν συλ­λε­χθεί έως τώρα έδει­ξαν ότι ο νέος κορο­νο­ϊ­ός δεν έχει ακό­μα μεταλ­λα­χθεί με τρό­πους που θα μπο­ρού­σαν να μετα­βά­λουν τη σοβα­ρό­τη­τα της ασθέ­νειας που προκαλεί.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο