Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πούτιν για ουκρανική αντεπίθεση: «Ας δούμε πώς θα τελειώσει»

Προει­δο­ποι­ή­σεις για κλι­μά­κω­ση των επι­χει­ρή­σε­ων του ρωσι­κού στρα­τού στην Ουκρα­νία, εξα­πέ­λυ­σε ο Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν κατά τη διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξης Τύπου μετά τη λήξη της δεύ­τε­ρης ημέ­ρας της συνό­δου κορυ­φής του Οργα­νι­σμού Συνερ­γα­σί­ας της Σαγκά­ης. Ο Ρώσος πρό­ε­δρος σχο­λί­α­σε την πρό­ο­δο της ειδι­κής στρα­τιω­τι­κής επι­χεί­ρη­σης στην Ουκρα­νία, την ενερ­γεια­κή κρί­ση στην Ευρώ­πη και τις σχέ­σεις με τη Δύση.

«Οι αρχές του Κιέ­βου ανα­κοί­νω­σαν ότι ξεκί­νη­σαν και διε­ξά­γουν μια επι­χεί­ρη­ση αντε­πί­θε­σης. Λοι­πόν, ας δού­με πώς θα τελειώ­σει», είπε ο Ρώσος ηγέ­της σε δημο­σιο­γρά­φους την Παρα­σκευή μετά την επί­σκε­ψή του στη Σαμαρκάνδη.

Ο Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν ανέ­φε­ρε ότι έγι­ναν από­πει­ρες τρο­μο­κρα­τι­κών επι­θέ­σε­ων στις ρωσι­κές πυρη­νι­κές εγκα­τα­στά­σεις, λέγο­ντας ότι τώρα η κατά­στα­ση είναι υπό έλεγ­χο. «Προς το παρόν, η Ρωσία απα­ντά με συγκρά­τη­ση στα ουκρα­νι­κά χτυ­πή­μα­τα σε υπο­δο­μές και τρο­μο­κρα­τι­κές επι­θέ­σεις», είπε ο Βλ. Πού­τιν συμπλη­ρώ­νο­ντας ότι θα ληφθούν σοβα­ρό­τε­ρα μέτρα εάν οι αρχές του Κιέ­βου δεν κατα­νο­ή­σουν ότι τέτοιες μέθο­δοι είναι απα­ρά­δε­κτες. «Πρό­σφα­τα, οι ρωσι­κές ένο­πλες δυνά­μεις πραγ­μα­το­ποί­η­σαν μερι­κά ευαί­σθη­τα χτυ­πή­μα­τα, ας υπο­θέ­σου­με ότι προει­δο­ποιούν. Εάν η κατά­στα­ση συνε­χί­σει να εξε­λίσ­σε­ται με αυτόν τον τρό­πο, τότε η απά­ντη­ση θα είναι πιο σοβα­ρή», είπε ο Βλ. Πούτιν.

Παράλ­λη­λα, ο Ρώσος πρό­ε­δρος ξεκα­θά­ρι­σε ότι το στρα­τη­γι­κό σχέ­διο της εισβο­λής δεν πρό­κει­ται να αλλά­ξει. «Το Γενι­κό Επι­τε­λείο λαμ­βά­νει επι­χει­ρη­σια­κές απο­φά­σεις, κάτι θεω­ρεί­ται βασι­κό, ο κύριος στό­χος είναι η απε­λευ­θέ­ρω­ση ολό­κλη­ρης της επι­κρά­τειας του Ντον­μπάς. Αυτό το έργο συνε­χί­ζε­ται παρά αυτές τις αντε­πι­θέ­σεις από τον ουκρα­νι­κό στρα­τό», είπε και πρό­σθε­σε ότι μόνο το μισθο­φο­ρι­κό τμή­μα του Ρωσι­κού στρα­τού συμ­με­τέ­χει στην «ειδι­κή επι­χεί­ρη­ση», όπως απο­κα­λεί η Ρωσία την εισβο­λή στην Ουκρα­νία. «Εφι­στώ την προ­σο­χή σας στο γεγο­νός ότι δεν πολε­μά­με με πλή­ρη στρα­τό, πολε­μά­με μόνο με μέρος του ρωσι­κού στρα­τού, μόνο με μονά­δες επαγ­γελ­μα­τιών», είπε.

Παράλ­λη­λα ο Ρώσος πρό­ε­δρος δήλω­σε ότι δεν έχει δει την πρό­τα­ση του Κίε­βου για τις «εγγυ­ή­σεις ασφα­λεί­ας», λέγο­ντας ότι οι αρχές του Κιέ­βου εγκα­τέ­λει­ψαν αμέ­σως όλες τις συμ­φω­νί­ες που επι­τεύ­χθη­καν στην Κωνσταντινούπολη.

Ανα­φε­ρό­με­νος στη συμ­φω­νία εξα­γω­γής σιτη­ρών, χαρα­κτή­ρι­σε «φλυα­ρία» τη θέση των δυτι­κών χωρών και χαρα­κτή­ρι­σε επί­σης άσχη­μη την από­φα­ση της ΕΕ να άρει τους περιο­ρι­σμούς στην προ­μή­θεια ρωσι­κών λιπα­σμά­των μόνο σε ευρω­παϊ­κές χώρες.

Για την ενέργεια

«Η πρά­σι­νη μετά­βα­ση συνέ­βα­λε στην ενερ­γεια­κή κρί­ση της Ευρώ­πης» υπο­στή­ρι­ξε ο Πούτιν.

«Δεν έχου­με καμία σχέ­ση με την άνο­δο των τιμών του φυσι­κού αερί­ου στην Ευρώ­πη. Να ζητή­σε­τε από την Ουκρα­νία να ανοί­ξει έναν από τους δια­δρό­μους φυσι­κού αερί­ου προς την Ευρώπη».

Σε ό,τι αφο­ρά τον Nord Stream, ο Putin υπο­στή­ρι­ξε ότι ειδι­κοί της Siemens Energy ήταν μάρ­τυ­ρες της διαρ­ρο­ής λαδιών στον αγω­γό ενώ συμπλή­ρω­σε ότι η Gazprom χρειά­ζε­ται εγγυ­ή­σεις για την άρση των κυρώ­σε­ων κατά του εξο­πλι­σμού του αγωγού.

«Αν θέλε­τε φυσι­κό αέριο, προ­χω­ρή­στε στην άρση κυρώ­σε­ων κατά του Nord Stream 2. Η Ρωσία θα τηρή­σει τις ενερ­γεια­κές της υπο­χρε­ώ­σεις» τόνισε.

 

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο