Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πούτιν: Η Δύση αποτυγχάνει, αδύνατον να απομονωθεί η Μόσχα

Οι δυτι­κές κυρώ­σεις είναι κοντό­φθαλ­μες και συνι­στούν κίν­δυ­νο για ολό­κλη­ρο τον κόσμο, ο οποί­ος στρέ­φε­ται όλο και περισ­σό­τε­ρο προς την Ασία, δήλω­σε σήμε­ρα ο Ρώσος πρό­ε­δρος, Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν, στο πλαί­σιο της ομι­λί­ας που εκφώ­νη­σε στο Ανα­το­λι­κό Οικο­νο­μι­κό Φόρουμ που διε­ξά­γε­ται στο Βλα­δι­βο­στόκ, πόλη της ρωσι­κής Άπω Ανα­το­λής. Η Μόσχα πάντως είναι έτοι­μη να απο­κα­τα­στή­σει τη ροή φυσι­κού αερί­ου, ακό­μη και να προ­χω­ρή­σει στη λει­τουρ­γία και του Nord Stream 2, δήλωσε.

Όπως είπε ο πρό­ε­δρος της Ρωσί­ας, η Δύση έχει υπο­νο­μεύ­σει την παγκό­σμια οικο­νο­μία με μια «επι­θε­τι­κή» από­πει­ρα να επι­βά­λει την κυριαρ­χία της ανά τον κόσμο, αλλά η περιο­χή της Ασί­ας-Ειρη­νι­κού βρί­σκε­ται σε άνοδο.

«Μη ανα­στρέ­ψι­μες, ακό­μη και τεκτο­νι­κές αλλα­γές έχουν συντε­λε­στεί στις διε­θνείς σχέ­σεις. Ο ρόλος των δυνα­μι­κών, πολ­λά υπο­σχό­με­νων χωρών και περιο­χών του κόσμου – κυρί­ως η περιο­χή Ασί­ας-Ειρη­νι­κού, έχει αυξη­θεί σημα­ντι­κά», σημείωσε.

«Επαίσχυντες οι κυρώσεις της Δύσης»

Ο Πού­τιν είπε ότι οι κυρώ­σεις έχουν αντι­κα­τα­στή­σει την παν­δη­μία του κορω­νοϊ­ού ως η βασι­κή απει­λή για την παγκό­σμια οικονομία.

«Ανα­φέ­ρο­μαι στον πυρε­τό των κυρώ­σε­ων της Δύσης με την επαί­σχυ­ντη, επι­θε­τι­κή της προ­σπά­θεια να επι­βά­λει μοντέ­λα συμπε­ρι­φο­ράς σε άλλες χώρες, για να τους στε­ρή­σει την εθνι­κή τους κυριαρ­χία και να υπο­τι­μή­σει τις επι­θυ­μί­ες τους», είπε.

«Δεν είναι πρω­τό­γνω­ρο αυτό. Αυτή είναι η πολι­τι­κή την οποία ακο­λου­θού­σε η Δύση συλ­λο­γι­κά επί δεκα­ε­τί­ες. Οι δυτι­κές χώρες παλεύ­ουν να δια­τη­ρή­σουν μια παγκό­σμια τάξη πραγ­μά­των που έχει παρέλ­θει και η οποία ευνο­εί μόνο τις ίδιες, να ανα­γκά­σουν τους πάντες να ζήσουν σύμ­φω­να με τους άθλιους κανό­νες τους οποί­ους εκεί­νες οι ίδιες επι­νό­η­σαν και συστη­μα­τι­κά τους παρα­βιά­ζουν, κανό­νες που διαρ­κώς αλλά­ζουν προς όφε­λός τους ανά­λο­γα με τις τρέ­χου­σες συν­θή­κες», δήλω­σε ο ηγέ­της της Ρωσίας.

Πρό­σθε­σε ότι η Gazprom είναι έτοι­μη να επα­να­λά­βει τη ροή αερί­ου προς της Δύση όταν η Siemens επι­στρέ­ψει τη χαλα­σμέ­νη τουρ­μπί­να του αγω­γού Nord Stream 1, αλλά και ότι η Μόσχα είναι σε θέση να λει­τουρ­γή­σει και τον Nord Stream, τον οποί­ον, όπως ισχυ­ρί­στη­κε, εμπο­δί­ζουν οι ΗΠΑ με σκο­πό να πωλούν το δικό τους φυσι­κό αέριο σε υψη­λό­τε­ρες τιμές. Η Ρωσία δεν κάνει εκβια­σμούς με την ενέρ­γεια, είπε.

Κατη­γό­ρη­σε τη Γερ­μα­νία και τη Δύση για τη μη λει­τουρ­γία του Nord Stream 1, και την Ουκρα­νία και την Πολω­νία ότι έχουν φρά­ξει άλλες οδούς του ρωσι­κού αερί­ου προς δυσμάς.

Στροφή προς την Ανατολή – «Αδύνατον να απομονωθεί η Ρωσία»

Η Ρωσία δεν έχει χάσει τίπο­τα εξαι­τί­ας της στρα­τιω­τι­κής επι­χεί­ρη­σης, όπως την απο­κα­λεί, που διε­ξά­γει στην Ουκρα­νία, σχο­λί­α­σε ο Ρώσος πρό­ε­δρος. Παρα­δέ­χθη­κε πάντως ότι έχει αυξη­θεί η πόλω­ση τόσο διε­θνώς όσο και εντός της Ρωσίας.

Ανέ­φε­ρε ακό­μη ότι όλες οι ενέρ­γειες της Μόσχας είναι έτσι σχε­δια­σμέ­νες, ώστε να ενι­σχυ­θεί η ρωσι­κή εθνι­κή κυριαρ­χία και στο­χεύ­ουν στο να «βοη­θή­σουν τους πολί­τες» που ζουν στην περι­φέ­ρεια του Ντονμπάς.

Για την ουκρα­νι­κή κυβέρ­νη­ση ο Ρώσος ηγε­μό­νας, που έχει φρο­ντί­σει να παρα­μεί­νει στον προ­ε­δρι­κό θώκο του­λά­χι­στον έως το 2036, είπε ότι πρό­κει­ται για ένα παρά­νο­μο καθε­στώς, ενώ χαρα­κτή­ρι­σε και τη δια­δι­κα­σία εκλο­γής πρω­θυ­πουρ­γού από το κυβερ­νών κόμ­μα στη Μεγά­λη Βρε­τα­νία «κάθε άλλο παρά δημοκρατική».

Παράλ­λη­λα, η ρωσι­κή οικο­νο­μία αντε­πε­ξέρ­χε­ται στην οικο­νο­μι­κή και τεχνο­λο­γι­κή επι­θε­τι­κό­τη­τα της Δύσης, όπως την χαρα­κτή­ρι­σε ο κ. Πού­τιν, ανα­γνω­ρί­ζο­ντας ότι υπάρ­χουν κάποιες δυσκο­λί­ες σε ορι­σμέ­νες βιο­μη­χα­νί­ες και περιοχές.

Ανά­με­σα στις πλητ­τό­με­νες βιο­μη­χα­νί­ες είναι, σύμ­φω­να με τον ίδιο, εκεί­νες που εξαρ­τώ­νται από τις προ­μή­θειες από την Ευρώπη.

Είναι αδύ­να­τον, όπως είπε ο κ. Πού­τιν, να απο­μο­νω­θεί η Ρωσία και η Μόσχα θα αψη­φή­σει τις προ­σπά­θειες της Δύσης να την εκτο­πί­σει από την παγκό­σμια σκηνή.

Η Ρωσία βλέ­πει περισ­σό­τε­ρες ευκαι­ρί­ες για να εισέλ­θει στις αγο­ρές της Μέσης Ανα­το­λής και του Ιράν μετά την επι­βο­λή των αυστη­ρών δυτι­κών κυρώ­σε­ων σε απά­ντη­ση για την ρωσι­κή εισβο­λή στην Ουκρα­νία, δήλω­σε ο Ρώσος πρό­ε­δρος και επι­σή­μα­νε ότι η Μόσχα έχει κάνει τα πάντα για να δια­σφα­λι­στεί ότι το Κίε­βο θα μπο­ρεί να εξά­γει σιτηρά.

«Εξαπατήθηκε η Ρωσία με τη συμφωνία για τα σιτηρά»

Στη συνέ­χεια, ο Πού­τιν έβα­λε στο στό­χα­στρό του την συμ­φω­νία για την εξα­γω­γή σιτη­ρών, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι η Ρωσία και ο ανα­πτυσ­σό­με­νος κόσμος «εξα­πα­τή­θη­καν» και ότι οι εξα­γω­γές των ουκρα­νι­κών σιτη­ρών δεν κατευ­θύ­νο­νται προς τις φτω­χό­τε­ρες χώρες του κόσμου.

Είπε ακό­μη ότι κάποιοι περιο­ρι­σμοί επί των ρωσι­κών εξα­γω­γών λιπα­σμά­των έχουν χαλα­ρώ­σει, αλλά εξα­κο­λου­θούν να υπάρ­χουν καθώς έξυ­πνες κυρώ­σεις» συνε­χί­ζουν να περι­πλέ­κουν το ρωσι­κό εμπόριο.

Σημεί­ω­σε ότι θα φρο­ντί­σει να ανα­θε­ω­ρη­θεί η συμ­φω­νία ώστε να δια­σφα­λι­στεί ότι θα επι­τυγ­χά­νο­νται οι αρχι­κοί της στόχοι.

«Για μια ακό­μη φορά, οι ανα­πτυσ­σό­με­νες χώρες έχουν απλώς εξα­πα­τη­θεί και συνε­χί­ζουν να εξα­πα­τώ­νται. Είναι προ­φα­νές ότι αυτή η προ­σέγ­γι­ση, η κλί­μα­κα των επι­σι­τι­στι­κών προ­βλη­μά­των στον κόσμο μόνο θα αυξάνεται…και αυτό μπο­ρεί να οδη­γή­σει σε μια άνευ προη­γου­μέ­νου ανθρω­πι­στι­κή κατα­στρο­φή», σημείωσε.

Όπως είπε ο Πού­τιν, μόνο δύο από τα 87 πλοία, τα οποία μετα­φέ­ρουν 60.000 τόνους προ­ϊ­ό­ντων, πήγαν στις φτω­χές χώρες καθώς κατη­γό­ρη­σε την Δύση ότι λει­τουρ­γεί ως αποι­κιο­κρα­τι­κή δύναμη.

«Σχε­δόν όλα τα σιτη­ρά που εξά­γο­νται από την Ουκρα­νία στέλ­νο­νται όχι στις φτω­χό­τε­ρες ανα­πτυσ­σό­με­νες χώρες, αλλά σε χώρες της ΕΕ», είπε χαρακτηριστικά.

Προειδοποίηση για επισιτιστική κρίση και για αλλαγές στη συμφωνία για τα σιτηρά

Παράλ­λη­λα, προει­δο­ποί­η­σε ότι θα προ­κλη­θεί παγκό­σμια επι­σι­τι­στι­κή κρί­ση αν δεν αντι­με­τω­πι­στεί η κατά­στα­ση και σημεί­ω­σε ότι θα επι­κοι­νω­νή­σει με τον Τούρ­κο πρό­ε­δρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν για να συζη­τή­σουν για τους πιθα­νούς περιο­ρι­σμούς στις χώρες που μπο­ρούν να δεχτούν προμήθειες.

Σήμε­ρα, ο ουκρα­νός υπουρ­γός Γεωρ­γί­ας δήλω­σε ότι δεν γνω­ρί­ζει να έχουν υπάρ­ξει κάποιες επί­ση­μες κινή­σεις από την πλευ­ρά της Ρωσί­ας για την τρο­πο­ποί­η­ση της συμ­φω­νί­ας, η οποία παρα­μέ­νει η μονα­δι­κή σημα­ντι­κή διπλω­μα­τι­κή επι­τυ­χία κατά τον εξά­μη­νο πόλεμο.

Η Μόσχα λέει ότι της υπο­σχέ­θη­καν την άρση ορι­σμέ­νων επι­με­λη­τεια­κών κυρώ­σε­ων, που όπως υπο­στη­ρί­ζει παρα­κω­λύ­ουν τις εξα­γω­γές της αγρο­τι­κών προ­ϊ­ό­ντων και λιπα­σμά­των με αντάλ­λαγ­μα την άρση του στρα­τιω­τι­κού απο­κλει­σμού στα λιμά­νια της νότιας Ουκρανίας.

«Δεν υπάρ­χουν άμε­σες κυρώ­σεις σε προ­ϊ­ό­ντα, αλλά υπάρ­χουν περιο­ρι­σμοί που συν­δέ­ο­νται με την επι­με­λη­τεία, με τα φορ­τία, τις πλη­ρω­μές και την ασφά­λεια. Πολ­λοί από αυτούς τους περιο­ρι­σμούς παρα­μέ­νουν», κατέ­λη­ξε ο Πούτιν.

Πηγή: Καθη­με­ρι­νή

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο