Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πούτιν: Η Μόσχα θα αναπτύξει “τακτικά” πυρηνικά όπλα στη Λευκορωσία

Ο Ρώσος πρό­ε­δρος Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν δήλω­σε σήμε­ρα ότι η Μόσχα έχει συνά­ψει συμ­φω­νία με τη γει­το­νι­κή Λευ­κο­ρω­σία για να ανα­πτύ­ξει “τακτι­κά” πυρη­νι­κά όπλα στο έδα­φος της συμ­μά­χου της, χώρας που βρί­σκε­ται στις πύλες της Ευρω­παϊ­κής Ένωσης.

“Δεν υπάρ­χει τίπο­τα ασυ­νή­θι­στο εδώ: οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες το κάνουν αυτό εδώ και δεκα­ε­τί­ες. Ανα­πτύσ­σουν εδώ και πολύ και­ρό τα τακτι­κά πυρη­νι­κά τους όπλα στο έδα­φος των συμ­μά­χων τους”, δήλω­σε ο Πού­τιν σε συνέ­ντευ­ξη που μετα­δό­θη­κε στη ρωσι­κή τηλεόραση.

“Συμ­φω­νή­σα­με να πρά­ξου­με το ίδιο — χωρίς να παρα­βιά­σου­με τις δεσμεύ­σεις μας, τονί­ζω, χωρίς την παρα­βί­α­ση των διε­θνών μας δεσμεύ­σε­ων για τη μη διά­δο­ση των πυρη­νι­κών όπλων”, πρό­σθε­σε ο Πούτιν.

Ο πρό­ε­δρος της Λευ­κο­ρω­σί­ας Αλε­ξά­ντερ Λου­κα­σέν­κο είχε από και­ρό θέσει το θέμα της στάθ­μευ­σης τακτι­κών πυρη­νι­κών όπλων στη Λευ­κο­ρω­σία, η οποία συνο­ρεύ­ει με την Πολω­νία, δήλω­σε ο Πού­τιν στην κρα­τι­κή τηλεόραση.

“Έχου­με ήδη βοη­θή­σει τους Λευ­κο­ρώ­σους συνα­δέλ­φους μας και εξο­πλί­σα­με τα αερο­πλά­να τους (…) χωρίς να παρα­βιά­σου­με τις διε­θνείς μας δεσμεύ­σεις για τη μη διά­δο­ση των πυρη­νι­κών όπλων. Δέκα αερο­πλά­να είναι έτοι­μα να χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν αυτό το είδος όπλου”, συνέ­χι­σε ο Πού­τιν και πρό­σθε­σε ότι η Μόσχα έχει ήδη μετα­φέ­ρει στη Λευ­κο­ρω­σία έναν αριθ­μό τακτι­κών πυραυ­λι­κών συστη­μά­των Iskander που μπο­ρούν να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν για την εκτό­ξευ­ση πυρη­νι­κών όπλων.

“Από την 3η Απρι­λί­ου αρχί­ζου­με να εκπαι­δεύ­ου­με τα πλη­ρώ­μα­τα. Και την 1η Ιου­λί­ου θα ολο­κλη­ρώ­σου­με την κατα­σκευή ειδι­κής απο­θή­κης για τα τακτι­κά πυρη­νι­κά όπλα στο έδα­φος της Λευ­κο­ρω­σί­ας”, δήλω­σε ανα­φέ­ρο­ντας ότι η Μόσχα δεν θα μετα­βι­βά­σει τον έλεγ­χο των όπλων στο Μινσκ.

Σύμ­φω­να με τον Ρώσο πρό­ε­δρο, η από­φα­ση αυτή υπο­κι­νή­θη­κε από τη βού­λη­ση του Λον­δί­νου να στεί­λει πυρο­μα­χι­κά που περιέ­χουν μη εμπλου­τι­σμέ­νο ουρά­νιο στην Ουκρα­νία, όπως ανέ­φε­ρε πρό­σφα­τα Βρε­τα­νί­δα αξιωματούχος.

Ο Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν προει­δο­ποί­η­σε με χρή­ση αυτού το είδος οβί­δας, εάν το Κίε­βο παρα­λά­βει τέτοιες οβί­δες. “Η Ρωσία, φυσι­κά, έχει ό,τι χρειά­ζε­ται για να απα­ντή­σει. Έχου­με, χωρίς υπερ­βο­λή, εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες τέτοιες οβί­δες. Δεν τις χρη­σι­μο­ποιού­με επί του παρό­ντος”, τόνι­σε.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο