Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πούτιν: Η Ρωσία ήθελε ειρηνική επίλυση της διένεξης στην Ουκρανία, όμως η Δύση είχε προετοιμάσει “διαφορετικό σενάριο” πίσω από την πλάτη της

Η Ρωσία δεν θα υπο­κύ­ψει ποτέ στις δυτι­κές προ­σπά­θειες να διχά­σουν την κοι­νω­νία της, σημεί­ω­σε σήμε­ρα ο Ρώσος πρό­ε­δρος Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν, ο οποί­ος χρη­σι­μο­ποί­η­σε την ομι­λία του ενώ­πιον των δύο σωμά­των του κοι­νο­βου­λί­ου για να τονί­σει ότι η πλειο­νό­τη­τα των Ρώσων υπο­στη­ρί­ζει την στρα­τιω­τι­κή του εκστρα­τεία στην Ουκρανία.

Η Δύση υπο­στη­ρί­ζει “προ­δό­τες” που αντι­τά­χθη­καν στις ενέρ­γειες της Ρωσί­ας, πρό­σθε­σε, και ευχα­ρί­στη­σε τους Ρώσους για το “θάρ­ρος και την απο­φα­σι­στι­κό­τη­τά” τους, υπο­στη­ρί­ζο­ντας την “ειδι­κή στρα­τιω­τι­κή επι­χεί­ρη­ση” στην Ουκρα­νία, όπως την χαρα­κτη­ρί­ζει η Μόσχα.

Ο Ρώσος πρό­ε­δρος είπε επί­σης ότι κατα­νο­εί πόσο δύσκο­λο είναι για τους συγ­γε­νείς των Ρώσων στρα­τιω­τών που πέθα­ναν πολε­μώ­ντας στην Ουκρα­νία και σημεί­ω­σε ότι θα τους παρά­σχει “στο­χευ­μέ­νη υπο­στή­ρι­ξη” με ένα νέο ειδι­κό ταμείο.

“Όλοι κατα­λα­βαί­νου­με, εγώ κατα­λα­βαί­νω πόσο αφό­ρη­τα σκλη­ρό είναι τώρα για τις συζύ­γους, τους γιους, τις κόρες των πεσό­ντων στρα­τιω­τών, τους γονείς τους, οι οποί­οι ανέ­θρε­ψαν άξιους υπε­ρα­σπι­στές της Πατρί­δας”, είπε.

Κατά την ετή­σια ομι­λία που απηύ­θυ­νε στην ρωσι­κή πολι­τι­κή και στρα­τιω­τι­κή ελίτ, ο Ρώσος πρό­ε­δρος υπο­σχέ­θη­κε να συνε­χί­σει την ειδι­κή επι­χεί­ρη­ση στην Ουκρα­νία και κατη­γό­ρη­σε την υπό τις ΗΠΑ συμ­μα­χία του NATO ότι πυρο­δό­τη­σε τη σύγκρου­ση, έχο­ντας τη λαν­θα­σμέ­νη πεποί­θη­ση ότι θα μπο­ρού­σε να νική­σει την Ρωσία.

Η Ρωσία θα “αντι­με­τω­πί­σει με μεθο­δι­κό­τη­τα και συνέ­πεια τα καθή­κο­ντα που βρί­σκο­νται μπρο­στά της”, σημείωσε.

Η Μόσχα έκα­νε τα πάντα για να απο­φύ­γει τον πόλε­μο, αλλά η υπο­στη­ρι­ζό­με­νη από τη Δύση Ουκρα­νία σχε­δί­α­ζε να επι­τε­θεί στην Κρι­μαία, πρόσθεσε.

Η Δύση, όπως είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά, ελευ­θέ­ρω­σε το τζί­νι από το μπου­κά­λι σε μια σει­ρά περιο­χών σε όλον τον κόσμο σπέρ­νο­ντας χάος και πόλεμο.

“Ο λαός της Ουκρα­νί­ας έγι­νε ο ίδιος όμη­ρος του καθε­στώ­τος του Κιέ­βου και των δυτι­κών αφε­ντών του, οι οποί­οι έχουν όντως κατα­λά­βει αυτήν την χώρα κατά πολι­τι­κή, στρα­τιω­τι­κή και οικο­νο­μι­κή έννοια”, υπο­γράμ­μι­σε ο Ρώσος πρόεδρος.

Η Δύση χρη­σι­μο­ποί­η­σε την Ουκρα­νία για να “τελειώ­σει” με τη Ρωσία, πρό­σθε­σε εξάλ­λου κατά το ετή­σιο διάγ­γελ­μά του στο ρωσι­κό έθνος, τονί­ζο­ντας ότι οι Δυτι­κοί φέρουν “την ευθύ­νη” για την κλιμάκωση.

“Οι ελίτ της Δύσης δεν κρύ­βουν τον στό­χο τους: προ­κα­λέ­στε στρα­τη­γι­κή ήττα στη Ρωσία, δηλα­δή να τελειώ­σουν μαζί μας μια για πάντα”, είπε κατά την ομι­λία αυτή που απηύ­θυ­νε τρεις ημέ­ρες πριν από την πρώ­τη επέ­τειο από τη ρωσι­κή εισβο­λή στην Ουκρανία.

Είναι αδύ­να­το να νική­σουν τη Ρωσία, τόνι­σε ωστό­σο στη συνέχεια.

“Η ευθύ­νη για την πυρο­δό­τη­ση της ουκρα­νι­κής σύγκρου­σης και τα θύμα­τά της (…) ανή­κει τελεί­ως στις δυτι­κές ελίτ”, σημεί­ω­σε, επα­να­λαμ­βά­νο­ντας τη θέση σύμ­φω­να με την οποία η Δύση υπο­στή­ρι­ξε τις νεο­να­ζι­στι­κές δυνά­μεις στην Ουκρα­νία για να παγιώ­σει εκεί ένα αντι­ρω­σι­κό κράτος.

Πριν από αυτό είχε δηλώ­σει ότι παρα­μέ­νει απο­φα­σι­σμέ­νος έναν χρό­νο μετά την έναρ­ξη της επι­χεί­ρη­σης στην Ουκρα­νία να την συνε­χί­σει, παρά τα προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζει εδώ και μήνες ο στρα­τός του στο πεδίο της μάχης, παρά την επι­στρά­τευ­ση εκα­το­ντά­δων χιλιά­δων εφέδρων.

“Για να εγγυ­η­θού­με την ασφά­λεια της χώρας μας, να εξα­λεί­ψου­με τις απει­λές από ένα υπάρ­χον νεο­να­ζι­στι­κό καθε­στώς στην Ουκρα­νία από το πρα­ξι­κό­πη­μα του 2014, απο­φα­σί­στη­κε να διε­ξα­χθεί ειδι­κή στρα­τιω­τι­κή επι­χεί­ρη­ση. Και θα ρυθ­μί­σου­με βήμα βήμα, προ­σε­κτι­κά και μεθο­δι­κά, τους στό­χους που βρί­σκο­νται μπρο­στά μας”, σημείωσε.

Απευ­θυ­νό­με­νος στην πολι­τι­κή ελίτ της χώρας και τους στρα­τιώ­τες που πολέ­μη­σαν στην Ουκρα­νία, ευχα­ρί­στη­σε επί­σης “όλον τον ρωσι­κό λαό για το θάρ­ρος και την απο­φα­σι­στι­κό­τη­τά του”.

Σε ανα­φο­ρά του στις δυτι­κές κυρώ­σεις που πλήτ­τουν τη Ρωσία, έκρι­νε ότι οι Δυτι­κοί “δεν έχουν κατα­φέ­ρει τίπο­τα και δεν θα κατα­φέ­ρουν τίπο­τα”, καθώς η ρωσι­κή οικο­νο­μία αντι­στέ­κε­ται καλύ­τε­ρα από αυτό που ανέ­με­ναν οι ειδικοί.

“Εξα­σφα­λί­σα­με την στα­θε­ρό­τη­τα της οικο­νο­μι­κής κατά­στα­σης, προ­στα­τεύ­σα­με τους πολί­τες”, υπο­γράμ­μι­σε, κρί­νο­ντας ότι η Δύση απέ­τυ­χε “να απο­στα­θε­ρο­ποι­ή­σει την κοι­νω­νία μας”.

Κατά την σημα­ντι­κή και πολυα­να­με­νό­με­νη αυτή ομι­λία του, ο Πού­τιν κατη­γό­ρη­σε εξάλ­λου τη Δύση ότι έχει κάνει “κανό­να” την παιδοφιλία.

“Κοι­τάξ­τε τι κάνουν στους δικούς τους λαούς: η κατα­στρο­φή οικο­γε­νειών, πολι­τι­στι­κών και εθνι­κών ταυ­το­τή­των, η δια­στρο­φή και η κακο­ποί­η­ση παι­διών ως και η παι­δο­φι­λία, εμφα­νί­ζο­νται σαν να είναι ο κανό­νας (…). Και οι ιερείς υπο­χρε­ού­νται να ευλο­γούν τους γάμους ανά­με­σα σε ομο­φυ­λό­φι­λους”, τόνι­σε ο Ρώσος πρόεδρος.

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο