Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πούτιν: Θέλουμε το τέλος του πολέμου, θα μοχθήσουμε γι’ αυτό — Απάντηση για το πλαφόν στο πετρέλαιο

Ο Ρώσος πρό­ε­δρος Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν δήλω­σε σήμε­ρα ότι η Ρωσία επι­θυ­μεί τον τερ­μα­τι­σμό του πολέ­μου στην Ουκρα­νία και ότι όλες οι ένο­πλες συγκρού­σεις τελειώ­νουν με διπλω­μα­τι­κές διαπραγματεύσεις.

«Στό­χος μας δεν είναι να περι­στρέ­φου­με τον σφόν­δυ­λο της στρα­τιω­τι­κής σύγκρου­σης, αλλά, αντι­θέ­τως, να τερ­μα­τί­σου­με αυτόν τον πόλε­μο. Πασχί­ζου­με για αυτό και θα συνε­χί­σου­με να πασχί­ζου­με», είπε ο Πού­τιν σε δημο­σιο­γρά­φους. «Θα μοχθή­σου­με για να δοθεί ένα τέλος σε αυτό, και όσο πιο γρή­γο­ρα τόσο το καλύ­τε­ρο, φυσι­κά».

Παράλ­λη­λα ο Ρώσος πρό­ε­δρος τόνι­σε πως το σύστη­μα αντια­ε­ρο­πο­ρι­κής άμυ­νας Patriot που θα παρα­δώ­σουν οι ΗΠΑ στην Ουκρα­νία είναι ένα απαρ­χαιω­μέ­νο οπλι­κό σύστη­μα που η Ρωσία θα μπο­ρεί να αντιμετωπίσει.

Ο Πού­τιν ανέ­φε­ρε ότι το Patriot είναι «αρκε­τά απαρ­χαιω­μέ­νο» και δεν λει­τουρ­γεί όπως το ρωσι­κό σύστη­μα S‑300.

«Εντά­ξει, θα το λάβου­με αυτό υπό­ψη μας και πάντα θα βρί­σκε­ται ένα αντί­δο­το», συμπλήρωσε.

Απάντηση για το πλαφόν στο πετρέλαιο

Την υπο­γρα­φή δια­τάγ­μα­τος την επό­με­νη Δευ­τέ­ρα ή την Τρί­τη, ως απά­ντη­ση στη Δύση για την επι­βο­λή πλα­φόν στην τιμή του πετρε­λαί­ου, προ­α­νήγ­γει­λε ο Ρώσος πρό­ε­δρος Βλα­ντί­μιρ Πούτιν.

Ο Ρώσος πρό­ε­δρος δεν έδω­σε λεπτο­μέ­ρειες για το διά­ταγ­μα. Σύμ­φω­να, όμως, με το Κρεμ­λί­νο, θα είναι η απά­ντη­ση της Ρωσί­ας στο πλα­φόν των 60 δολα­ρί­ων ανά βαρέ­λι πετρε­λαί­ου που επι­βλή­θη­κε από τη G7, την Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση και την Αυστρα­λία στις 5 Δεκεμβρίου.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο