Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πούτιν: Παρακολούθησε μόνος τη χριστουγεννιάτικη λειτουργία στο Κρεμλίνο

Ο πρό­ε­δρος της Ρωσί­ας Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν επέ­λε­ξε να παρα­κο­λου­θή­σει μόνος τη χρι­στου­γεν­νιά­τι­κη λει­τουρ­γία σε καθε­δρι­κό ναό του Κρεμ­λί­νου αντί να βρε­θεί κοντά σε άλλους πιστούς. Σύμ­φω­να με το πρα­κτο­ρείο Reuters που επι­κα­λεί­ται το RIA Novosti, είναι η πρώ­τη φορά εδώ και χρό­νια που ο Πού­τιν γιορ­τά­ζει τα Χρι­στού­γεν­να στη Μόσχα.

Η κρα­τι­κή τηλε­ό­ρα­ση έδει­ξε δύο στιγ­μιό­τυ­πα με τον Πού­τιν στον καθε­δρι­κό ναό του Ευαγ­γε­λι­σμού της Θεο­τό­κου να παρα­κο­λου­θεί τη μετα­με­σο­νύ­κτια Θεία Λειτουργία.

Σύμ­φω­να με το παλαιό ημε­ρο­λό­γιο, τα Χρι­στού­γεν­να εορ­τά­ζο­νται στις 7 Ιανουαρίου.

Η ρωσι­κή τηλε­ό­ρα­ση έδει­ξε για λίγο τον Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν να παρα­κο­λου­θεί μόνος τη χρι­στου­γεν­νιά­τι­κη λει­τουρ­γία στο Κρεμ­λί­νο, φορώ­ντας ένα λευ­κό που­λό­βερ και μπλε μπου­φάν, προ­τού συν­δε­θεί με τον καθε­δρι­κό ναό του Σωτή­ρος Χρι­στού στη Μόσχα.

Πέρυ­σι, ο Πού­τιν είχε παρα­κο­λου­θή­σει επί­σης μόνος τη χρι­στου­γεν­νιά­τι­κη λει­τουρ­γία στην κατοι­κία του στο Νόβο Ογκά­ριο­βο, στα περί­χω­ρα της ρωσι­κής πρω­τεύ­ου­σας. Τα Χρι­στού­γεν­να του 2021 είχε βρε­θεί μαζί με άλλους πιστούς στη Θεία Λει­τουρ­γία στο Νόβγκοροντ.

Η Ρωσι­κή Ορθό­δο­ξη Εκκλη­σία έχει ταχθεί υπέρ του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου στην Ουκρα­νία. Ο πατριάρ­χης Κύριλ­λος απηύ­θυ­νε έκκλη­ση την Πέμ­πτη για 36ωρη εκε­χει­ρία με αφορ­μή τον εορ­τα­σμό των Χρι­στου­γέν­νων σε Ρωσία και Ουκρα­νία. Ο πρό­ε­δρος της Ρωσί­ας διέ­τα­ξε μονο­με­ρή εκε­χει­ρία, την οποία απέρ­ρι­ψε η ουκρα­νι­κή κυβέρνηση.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, TASS.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο