Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πούτιν: Σε αδιέξοδο οι συνομιλίες με την Ουκρανία

Σε μια σπά­νια εμφά­νι­ση, τη Δευ­τέ­ρα, ο Ρώσος πρό­ε­δρος Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν, υπο­στή­ρι­ξε ότι οι συνο­μι­λί­ες ανά­με­σα σε Ρωσία και Ουκρα­νία έχουν «κολ­λή­σει».

Σύμ­φω­να με τον Πού­τιν οι συνο­μι­λί­ες με την Ουκρα­νία «επέ­στρε­ψαν ξανά σε αδιέ­ξο­δο για εμάς». Επί­σης, ξεκα­θά­ρι­σε πως η «στρα­τιω­τι­κή επι­χεί­ρη­ση» της Ρωσί­ας θα συνε­χι­στεί, κατη­γο­ρώ­ντας την Ουκρα­νία για «ασυ­νέ­πεια σε βασι­κά ζητή­μα­τα» από τις συνο­μι­λί­ες και «ψευ­δείς ισχυ­ρι­σμούς» για εγκλή­μα­τα πολέμου

Ωστό­σο, ο σύμ­βου­λος του προ­έ­δρου της Ουκρα­νί­ας Μιχα­ΐ­λο Ποντό­λιακ δήλω­σε ακο­λού­θως στο Reuters ότι αν και οι δια­πραγ­μα­τεύ­σεις είναι «εξαι­ρε­τι­κά δύσκο­λες», θα συνεχιστούν.

Ο Ποντο­λιάκ δήλω­σε στο πρα­κτο­ρείο Reuters ότι η Ρωσία προ­σπα­θεί να ασκή­σει πιέ­σεις στις συνο­μι­λί­ες με τις δηλώ­σεις που κάνει δημο­σί­ως και ότι οι δια­πραγ­μα­τεύ­σεις συνε­χί­ζο­νται στο επί­πε­δο των ομά­δων εργασίας.

«Οι συνο­μι­λί­ες διε­ξά­γο­νται πολύ σκλη­ρά.. Είναι κατα­νοη­τό ότι το συναι­σθη­μα­τι­κό φορ­τίο σήμε­ρα στην δια­πραγ­μα­τευ­τι­κή δια­δι­κα­σία είναι βαρύ. Είναι κατα­νοη­τό ότι η ουκρα­νι­κή αντι­προ­σω­πεία εργά­ζε­ται απο­κλει­στι­κά στα πλαί­σια των ουκρα­νι­κών θέσε­ων και της δια­φά­νειας. Είναι επί­σης κατα­νοη­τό ότι η ρωσι­κή πλευ­ρά εφαρ­μό­ζει την δική της παρα­δο­σια­κή τακτι­κή, να ασκεί δημό­σια πιέ­σεις στην δια­πραγ­μα­τευ­τι­κή δια­δι­κα­σία, προ­βαί­νο­ντας μετα­ξύ άλλων και σε συγκε­κρι­μέ­νες δημό­σιες δηλώ­σεις» τόνι­σε ο Ποντολιάκ.

Οι τελευ­ταί­ες συνο­μι­λί­ες από κοντά έγι­ναν στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη στα τέλη Μαρτίου.

Η Ρωσία συμ­φώ­νη­σε να «μειώ­σει δρα­στι­κά» τις στρα­τιω­τι­κές επι­χει­ρή­σεις γύρω από το Κίε­βο και τη βόρεια πόλη Τσερ­νί­χιβ «για να ενι­σχύ­σει την αμοι­βαία εμπιστοσύνη».

Ωστό­σο, ο Πού­τιν κατη­γό­ρη­σε σήμε­ρα την Ουκρα­νία για «ασυ­νέ­πεια σε βασι­κά ζητή­μα­τα» και «απο­μά­κρυν­ση από τη συμ­φω­νία της στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη», ανα­φέ­ρει το πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Interfax.

Ο πρό­ε­δρος της Ουκρα­νί­ας Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι δήλω­σε ότι οι ειρη­νευ­τι­κές συνο­μι­λί­ες θα συνε­χι­στούν ουσια­στι­κά με τη Ρωσία, παρά το γεγο­νός ότι κατη­γο­ρεί τη Μόσχα για εγκλή­μα­τα πολέ­μου και γενοκτονία.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο