Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε ΔΩΡΕΑΝ την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου

ΜΟΥΣΙΚΗ

«Ο Γκά­τσος που αγά­πη­σα» Μανό­λης Μητσιάς (Δωρε­άν)

«Ο Γκά­τσος που αγά­πη­σα»: ο τρα­γου­δι­στής που ερμή­νευ­σε πρώ­τος τα περισ­σό­τε­ρα τρα­γού­δια του ποι­η­τή καλεί την Καρυο­φυλ­λιά Καρα­μπέ­τη να τα απο­δώ­σουν μαζί.

Δημο­τι­κή Βιβλιο­θή­κη Αγί­ας Παρα­σκευ­ής Κυρ.: 8.30 μ.μ. Είσο­δος ελεύθερη
Αλ. Κοντό­που­λου 13  Τηλ: 2106396311

Συμ­φω­νι­κή Ορχή­στρα και Χορω­δία Δήμου Αθη­ναί­ων (Δωρε­άν)

Παρου­σιά­ζουν την οπε­ρέ­τα «Η ωραία Ελέ­νη» του Ζακ Όφεν­μπαχ. Σκη­νο­θε­σία: Ισί­δω­ρος Σιδέ­ρης. Μου­σι­κή διεύ­θυν­ση: Μιχά­λης Οικονόμου.

Ανοι­χτό Θέα­τρο Κολω­νού, Ιωαν­νί­νων & Καπα­νέ­ως, Τηλ: 2105284800
Eώς 12/9
Ημέ­ρες / ώρες: Κυρ. 10 και Τρ. 12/9, 8.30 μ.μ.Είσοδος ελεύθερη

Διε­θνές Φεστι­βάλ Πάτρα: Η Ορχή­στρα Παρα­δο­σια­κών Οργά­νων της Φιλαρ­μο­νι­κής του Ωδεί­ου στις 10 Σεπτέμ­βρη (Δωρε­άν)

H Ορχή­στρα Παρα­δο­σια­κών Οργά­νων της Φιλαρ­μο­νι­κής Εται­ρεί­ας Ωδείο Πατρών «κλεί­νει» σήμε­ρα Κυρια­κή 10 Σεπτέμ­βρη στις 9.30 το βρά­δυ την αυλαία των εκδη­λώ­σε­ων της ενό­τη­τας «Μέρες Σκα­γιο­που­λεί­ου», που διορ­γα­νώ­νε­ται στο πλαί­σιο του Διε­θνούς Φεστι­βάλ Πάτρας 2017, με την συναυ­λία «Ρωμιοί συν­θέ­τες της Πόλης», 17ος-18ος αιώνας.

Η είσο­δος είναι ελεύθερη.

Ο Παντε­λής Θαλασ­σι­νός στη Λιβα­δειά (με εισιτήριο)

Σήμε­ρα, Κυρια­κή 10 Σεπτέμ­βρη και ώρα 20.30, στο Ανοι­χτό Θέα­τρο Κρύ­ας στη Λιβα­δειά συναυ­λία του Παντε­λή Θαλασσινού.

Η συναυ­λία πραγ­μα­το­ποιεί­ται στο πλαί­σιο των πολι­τι­στι­κών εκδη­λώ­σε­ων «ΤΡΟΦΩΝΙΑ 2017», που απλώ­νο­νται σε διά­φο­ρα μέρη του δήμου της Λιβα­δειάς. Η συναυ­λία διορ­γα­νώ­νε­ται από τη Μει­κτή Χορω­δία Λιβα­δειάς «Έρκυ­να» και το Δήμο Λεβαδέων.

Ο Παντε­λής Θαλασ­σι­νός μαζί με τη Μει­κτή Χορω­δία Λιβα­δειάς «Έρκυ­να» θα ερμη­νεύ­σει γνω­στά και αγα­πη­μέ­να τρα­γού­δια του, αλλά και τρα­γού­δια από τις τελευ­ταί­ες του δου­λειές, «Να ‘ταν ο πόλε­μος χορός» και «Με δυο ρολόγια…».

Μου­σι­κή και καλ­λι­τε­χνι­κή διεύ­θυν­ση: Τοντόρ Καμπακτσίεφ.

Παί­ζουν οι μου­σι­κοί: Πέτρος Βαρ­θα­κού­ρης — μπά­σο, Σωτή­ρης Μαρ­γώ­νης — βιο­λί, Πάνος Δημη­τρα­κό­που­λος — κανο­νά­κι, Λευ­τέ­ρης Χαβου­τσάς — κλα­σι­κή κιθά­ρα, Φίλιπ­πος Λευ­κα­δί­της — κρουστά.

Τιμή εισι­τη­ρί­ου 10 ευρώ

Δήμος Χαϊδαρίου: Πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα το Σεπτέμβριο (Δωρεάν)

Πλού­σιο πρό­γραμ­μα πολι­τι­στι­κών εκδη­λώ­σε­ων διορ­γα­νώ­νει και φέτος ο Δήμος Χαϊ­δα­ρί­ου για το φθινόπωρο.

Όπως ανα­φέ­ρει σε σχε­τι­κό δελ­τίο Τύπου: «Απο­χαι­ρε­τά­με το καλο­καί­ρι με μου­σι­κές παρα­στά­σεις, θέα­τρο και εκδη­λώ­σεις ‑θεσμούς- για την πόλη μας όπως είναι τα “Καραϊ­σκά­κεια”.

Προ­σκα­λού­με όλους τους κατοί­κους της πόλης μας να συμ­με­τά­σχουν στις εκδη­λώ­σεις, να τις αγκα­λιά­σουν με θέρ­μη, να χαρί­σουν το πιο ζεστό τους χει­ρο­κρό­τη­μα στους καλ­λι­τέ­χνες και να διασκεδάσουν».

Το Πρό­γραμ­μα των Εκδη­λώ­σε­ων είναι:

  • Κυρια­κή 10/9 Παι­δι­κή θεα­τρι­κή παρά­στα­ση «Οι συντα­γές της για­γιάς Κανέ­λας» της Καλ­λιό­πης Γιαν­νά­κου. Ένα παρα­μύ­θι με ηθι­κά διδάγ­μα­τα για όλα τα παι­διά. Παλα­τά­κι, 8 μ.μ.
  • Δευ­τέ­ρα 11/9 Συναυ­λία «Μου­σι­κές Δια­δρο­μές» από τη Χορω­δία του Πολι­τι­στι­κού Κέντρου Εργα­ζο­μέ­νων του ΟΤΕ Νομού Αττι­κής σε ένα ταξί­δι με αγα­πη­μέ­να τρα­γού­δια των Χατζι­δά­κι, Θεο­δω­ρά­κη, Σαβ­βό­που­λου, Ξαρ­χά­κου, Λεο­ντή, Γκά­τσου κλπ. Ανοι­κτό Θέα­τρο, 8 μ.μ.
  • Πέμ­πτη 14/9 Θεα­τρι­κή παρά­στα­ση «Ματω­μέ­νος Γάμος» του Φ. Γ. Λόρ­κα από τη θεα­τρι­κή ομά­δα του Δήμου Κορυ­δαλ­λού. Ανοι­κτό Θέα­τρο, 8.30 μ. μ.
  • Σάβ­βα­το 16/9 Ηπει­ρώ­τι­κο πανη­γύ­ρι με το Σύλ­λο­γο Ηπει­ρω­τών Χαϊ­δα­ρί­ου, με παρα­δο­σια­κή μου­σι­κή, εδέ­σμα­τα και πολύ χορό. Πλα­τεία Δημαρ­χεί­ου, 8.30 μ.μ.
  • Κυρια­κή 17/9 Θεα­τρι­κή παρά­στα­ση από την ομά­δα του Δήμου Ιλί­ου στην ξεκαρ­δι­στι­κή κωμω­δία του Δ. Ψαθά «Ο Αφε­λής». Ανοι­κτό Θέα­τρο, 8.30 μ.μ.
  • Δευ­τέ­ρα 18/9 Μου­σι­κή παρά­στα­ση με τίτλο «Αφιέ­ρω­μα στον Μίκη Θεο­δω­ρά­κη» με την διε­θνούς φήμης υψί­φω­νο Σόνια Θεο­δω­ρί­δου, τον αρχι­μου­σι­κό Θεό­δω­ρο Ορφα­νί­δη, την «Orchestra Mobile» και Χορω­δία. Ανοι­κτό Θέα­τρο, 8.30 μ.μ.
  • Τετάρ­τη 20/9 Θεα­τρι­κή παρά­στα­ση από την ομά­δα «Το τρί­το κου­δού­νι» των ΤΕΙ Αθη­νών με το έργο «Ο Πλού­τος» του Αρι­στο­φά­νη. Ανοι­κτό Θέα­τρο, 8.30 μ.μ.
  • Κυρια­κή 24/9 Επε­τεια­κή εκδή­λω­ση για τη Μάχη Χαϊ­δα­ρί­ου — «Καραϊ­σκά­κεια» με τη συνερ­γα­σία του Συλ­λό­γου Θεσ­σα­λών Χαϊ­δα­ρί­ου. Πλ. Δημαρ­χεί­ου, 8.30 μ.μ.
  • Πέμ­πτη 28/9 Συναυ­λία με το νεα­νι­κό συγκρό­τη­μα «Κίτρι­να Ποδή­λα­τα». Πλ. Δημαρ­χεί­ου, 8.30 μ.μ.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Our Festival 3: Συνά­ντη­ση αλλη­λέγ­γυων καλλιτεχνών

Ευρι­πί­δειο Θέα­τρο Ρεματιάς

Θέατρο, χορός, μου­σι­κή, προ­βο­λές, performance, παι­δι­κές παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους
Από 91–19 Σεπτεμβρίου

Οι συντε­λε­στές του Our Festival 3 καλούν τους θεα­τές να ενι­σχύ­σουν την δρά­ση αλλη­λεγ­γύ­ης του δήμου Χαλαν­δρί­ου, συγκε­ντρώ­νο­ντας τρό­φι­μα, φάρ­μα­κα και άλλα είδη πρώ­της ανά­γκης για το Κοι­νω­νι­κό Παντο­πω­λείο του Δήμου, το Κοι­νω­νι­κό Ιατρείο Αλλη­λεγ­γύ­ης Χαλαν­δρί­ου και για τις δομές αλλη­λεγ­γύ­ης στους πρόσφυγες.

Πρό­γραμ­μα
Σάβ­βα­το & Κυρια­κή (9 – 10/9)
11: 00 – 19: 00 – Open Days – Προ­σο­μοί­ω­ση Δρα­μα­τι­κής Σχο­λής | Liminal Access

Διήμερο εκπαι­δευ­τι­κό πρόγραμμα για μει­κτή ομάδα.

Μια ομάδα εκπαιδευτών πραγ­μα­το­ποιεί εργαστήρια και παρου­σιά­σεις καλύπτοντας τα περισσότερα είδη μαθημάτων που διδάσκονται στις δραματικές σχολές όπως: κίνηση, χορός, αυτο­σχε­δια­σμός, υπο­κρι­τι­κή, τραγούδι, μου­σι­κή, ορθοφωνία, σκηνογραφία κ.α.

Το περιε­χό­με­νο, η μεθο­δο­λο­γία και ο χώρος διε­ξα­γω­γής θα είναι προ­σβά­σι­μα σε άτο­μα με αναπηρία.

Τοπο­θε­σία: Κέντρο Νεό­τη­τας Δ. Χαλανδρίου

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

«ΠΟΡΕΙΕΣ» ΤΗΣ ΜΑΤΩΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ  Μονα­δι­κός προ­ο­ρι­σμός η συνά­ντη­ση με τον Άλλον

Στο Καφέ του Εθνι­κού Αρχαιο­λο­γι­κού Μουσείου,παρουσιάζεται η έκθε­ση της Μάτως Ιωαν­νί­δου με τίτλο «Πορεί­ες» από 7 Σεπτεμ­βρί­ου μέχρι 22 Οκτωβρίου.

Η εικα­στι­κός Μάτω Ιωαν­νί­δου, μέσα από έργα με σινι­κή, λάδια και μικτές τεχνι­κές, απο­πει­ρά­ται να απο­δώ­σει την κίνη­ση και τη ρευ­στό­τη­τα της εποχής.Πορείες μονα­χι­κές όπου απου­σιά­ζει η ανθρώ­πι­νη φιγού­ρα και πρω­τα­γω­νι­στούν οι δρό­μοι, αλλά και πορεί­ες – καρα­βά­νια ανθρώ­πων που μας ακι­νη­το­ποιούν με το βλέμ­μα τους. Μονα­δι­κός προ­ο­ρι­σμός η συνά­ντη­ση με τον Άλλον. Όπως σημειώ­νει η ίδια:

«Όλα σε κίνη­ση, μετα­βα­τι­κή επο­χή με ιλιγ­γιώ­δεις ταχύ­τη­τες. Έργα πολύ­πτυ­χα που δια­στέλ­λο­νται, με γρή­γο­ρες χει­ρο­νο­μί­ες, πυκνώ­μα­τα και αραιώ­σεις του υλι­κού, μελά­νια με λάδι: Βίαια περά­σμα­τα από το σκο­τά­δι στο φως. Τα πρό­σω­πα μόνο ξεφεύ­γουν: λεπτοί χει­ρι­σμοί με πενά­κι, για τη μέγι­στη, κατά το δυνα­τόν, ακρί­βεια στην έκφραση».

Η Μάτω Ιωαν­νί­δου σπού­δα­σε γαλ­λι­κή φιλο­λο­γία και θεα­τρο­λο­γία (Σορ­βόν­νη) και ζωγρα­φι­κή στην Ανώ­τα­τη Σχο­λή Καλών Τεχνών του Παρι­σιού (εργα­στή­ρια R. Plin και J. Bertholle), ενώ έχει πραγ­μα­το­ποι­ή­σει ατο­μι­κές και ομα­δι­κές εκθέ­σεις στην Ελλά­δα και το εξω­τε­ρι­κό. Την έκθε­ση επι­με­λεί­ται η Μαρία Ξυπολοπούλου.

«Θραύ­σμα­τα» της Αλε­ξάν­δρας Αθανασιάδη

Στην γκα­λε­ρί Citronne στον Πόρο εγκαι­νιά­ζε­ται η έκθε­ση «Θραύ­σμα­τα» της Αλε­ξάν­δρας Αθα­να­σιά­δη. Δύο ενό­τη­τες –άλο­γα και θώρα­κες– απο­τε­λούν τη βασι­κή θεμα­τι­κή της έκθε­σης, θεμα­τι­κή συνύ­παρ­ξης η οποία παρα­πέ­μπει σε ένα δια­χρο­νι­κό ηρω­ι­κό στοι­χείο. Εως τις 15/10.

«Las Incantadas, οι Μαγε­μέ­νες. Ενα μνη­μείο σαν παραμύθι!»

Εγκαί­νια της μόνι­μης έκθε­σης «Las Incantadas, οι Μαγε­μέ­νες. Ενα μνη­μείο σαν παρα­μύ­θι!» στη 1.30 μ.μ. στο Αρχαιο­λο­γι­κό Μου­σείο Θεσσαλονίκης.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Dreamalities» στην Blank Wall Gallery

Εκθε­ση φωτο­γρα­φί­ας της Julie de Waroquier με τίτλο «Dreamalities» φιλο­ξε­νεί­ται στην Blank Wall Gallery (Φωκί­ω­νος Νέγρη 55) έως τις 21 Σεπτεμβρίου.

«ΑΟΡΑΤΗ ΠΟΛΗ» ΤΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ  Ένα ταξί­δι σε μια «άγνω­στη» Πάτρα

07 — 30 Σεπτεμ­βρί­ου 2017

Η Γκα­λε­ρί Cube, εγκαι­νιά­ζει τη φθι­νο­πω­ρι­νή εικα­στι­κή περί­ο­δο με την έκθε­ση φωτο­γρα­φί­ας του Ξενο­φώ­ντα Παπα­ευ­θυ­μί­ου «Αόρα­τη Πόλη». Η συγκε­κρι­μέ­νη φωτο­γρα­φι­κή ενό­τη­τα απο­τε­λεί συνέ­χεια της προη­γού­με­νης δου­λειάς του που παρου­σιά­στη­κε στην Cube με τίτλο «παρου­σί­ες απου­σί­ες στον αστι­κό χώρο»(2014), αλλά και μέρος ενός on going φωτο­γρα­φι­κού project που πραγ­μα­τεύ­ε­ται την ευρύ­τε­ρη έννοια του αστι­κού τοπίου.

Η Αλε­ξάν­δρα Πανα­γο­πού­λου, δημο­σιο­γρά­φος, γρά­φει για τα έργα της θεμα­τι­κής ενό­τη­τας «Αόρα­τη Πόλη»: […] [«Άλλη είναι η πόλη για όποιον περ­νά χωρίς να μπει μέσα, και άλλη για όποιον εγκλω­βί­ζε­ται σε αυτή και δεν μπο­ρεί να ξεφύ­γει· άλλη είναι η πόλη στην οποία φτά­νει κανείς για πρώ­τη φορά, άλλη είναι εκεί­νη που αφή­νει πίσω του για να μην ξανα­γυ­ρί­σει ποτέ»[…] (Αόρα­τες πόλεις – Ιτα­λο Καλβίνο)

Η Πάτρα, είναι η πρω­τα­γω­νί­στρια στις φωτο­γρα­φί­ες του Ξενο­φώ­ντα Παπα­ευ­θυ­μί­ου. Είναι η «Αόρα­τη Πόλη» του, που την παρου­σιά­ζει μέσα από τα καρέ της μηχα­νής του.  Ως άλλος Μάρ­κο Πόλο περι­γρά­φει την πόλη στην οποία ζει, επι­στρα­τεύ­ο­ντας όχι αντι­κεί­με­να και χει­ρο­νο­μί­ες, αλλά «κρυμ­μέ­νες» γωνιές της πόλης, στιγ­μές και στιγ­μιό­τυ­πα μιας άλλης Πάτρας, που βρί­σκε­ται μπρο­στά μας αλλά τις περισ­σό­τε­ρες φορές δεν στρέ­φου­με το βλέμ­μα μας προς αυτή.

Μια περι­ή­γη­ση, μερι­κές φορές παι­χνι­διά­ρι­κη και μερι­κές φορές μελαγ­χο­λι­κή, της δύνα­μης της φαντα­σί­ας και της μοί­ρας του ανθρώ­πι­νου πολι­τι­σμού. Βλέ­πο­ντας τις φωτο­γρα­φί­ες του Ξενο­φώ­ντα Παπα­ευ­θυ­μί­ου, κατα­λα­βαί­νει κανείς πως  ο ίδιος δεν μιλά­ει για την ίδια την πόλη, με τον τρό­πο που κανείς αντι­λαμ­βά­νε­ται την συγκε­κρι­μέ­νη λέξη. Η δική του Πάτρα, δεν είναι φτιαγ­μέ­νη από σίδε­ρο και τσι­μέ­ντο αλλά από ιδέ­ες. Κάθε του φωτο­γρα­φία είναι ένα νοη­τι­κό πεί­ρα­μα. Δεί­τε τις φωτο­γρα­φί­ες αυτές σαν να είστε ένας ταξι­δευ­τής, σαν να έχε­τε όλο τον χρό­νο του κόσμου στα χέρια σας για να ανα­κα­λύ­ψε­τε το τι κρύβουν.

Ποι­η­τι­κές, σκλη­ρές κάποιες φορές αλλά πάντα γεμά­τες νόη­μα, οι φωτο­γρα­φί­ες του Ξενο­φώ­ντα Παπα­ευ­θυ­μί­ου προ­κα­λούν την σκέ­ψη μας και κινού­νται στο όριο του μαγι­κού ρεα­λι­σμού. Και πάλι ως άλλος Μάρ­κο Πόλο, στις περι­η­γή­σεις του στην Πάτρα δεν συγκε­ντρώ­νει χρυ­σό ή υλι­κά αγα­θά αλλά ιστο­ρί­ες τις οποί­ες φυλα­κί­ζει στις φωτο­γρα­φί­ες του, αφή­νο­ντας σε εμάς να τις αφη­γη­θού­με. Μέσα σε αυτές θα δού­με δια­φο­ρε­τι­κές πλευ­ρές της Πάτρας. Μιλά­νε για την έννοια της δια­βί­ω­σης σε αυτή, την έννοια του σπι­τιού αλλά και την έννοια του να ανή­κεις κάπου. Ένα ταξί­δι σε ψυχο­λο­γι­κές, αισθη­τή­ριες και φυσι­κές κατα­στά­σεις. Είναι η πόλη στην οποία όσοι μένου­με κου­βα­λά­με πάντα μέσα μας, είτε το κατα­λα­βαί­νου­με είτε όχι. Μια πόλη που αντα­να­κλά την ανθρώ­πι­νη συμπε­ρι­φο­ρά, που δεί­χνει τις επι­πτώ­σεις της απλη­στί­ας, του θυμού και της ματαιο­δο­ξί­ας. Κάθε φωτο­γρα­φία αφη­γεί­ται και μία ιστο­ρία, για το τι άφη­σε πίσω της η ανθρώ­πι­νη παρου­σία και το πέρα­σμα του χρόνου.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο