Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου

Παράσταση καραγκιόζη στην αυλή του ΕΕΤΕ

ΜΟΥΣΙΚΗ

“La Diva: 40 Χρό­νια”- Γκα­λά όπε­ρας στο Μέγα­ρο Μουσικής

Στην από­λυ­τη ερμη­νεύ­τρια όλων των επο­χών, στην Μαρία Κάλ­λας, είναι αφιε­ρω­μέ­νο το γκα­λά όπε­ρας «La Diva: 40 χρό­νια» με την υψί­φω­νο Ντι­νά­ρα Αλί­ε­βα, το οποίο διορ­γα­νώ­νε­ται με αφορ­μή τη συμπλή­ρω­ση 40 χρό­νων από τον θάνα­το της μεγά­λης Ελλη­νί­δας σοπρά­νο. Η διε­θνώς ανα­γνω­ρι­σμέ­νη ερμη­νεύ­τρια Ντι­νά­ρα Αλί­ε­βα, που φημί­ζε­ται για τη βαθιά εκφρα­στι­κό­τη­τά της και τη σπά­νια λυρι­κο­δρα­μα­τι­κή χροιά της φωνής της, είναι σολίστ του Θεά­τρου Μπολ­σόι και έχει τρα­γου­δή­σει πρω­τα­γω­νι­στι­κούς ρόλους σε σπου­δαία λυρι­κά θέα­τρα του κόσμου. Μέγα­ρο Μου­σι­κής (Βασι­λίσ­σης Σοφί­ας και Κόκ­κα­λη). Στις 21.00. Τιμές εισι­τη­ρί­ων: από 7 έως 45 ευρώ.

“Ριγκο­λέτ­το” του Βέρ­ντι στο Δημο­τι­κό Θέα­τρο Πειραιά

H εμβλη­μα­τι­κή όπε­ρα θα παρου­σια­στεί για πρώ­τη φορά και για μια και μονα­δι­κή παρά­στα­ση στο Δημο­τι­κό Θέα­τρο Πει­ραιά από μια ομά­δα νέων καλ­λι­τε­χνών, σε μορ­φή κον­τσερ­τά­ντε με αφη­γη­τή. Πρό­κει­ται για μια από τις δημο­φι­λέ­στε­ρες όπε­ρες όλων των επο­χών, η οποία σημα­το­δο­τεί την είσο­δο του συν­θέ­τη στην περί­ο­δο της μου­σι­κής του ωρι­μό­τη­τας. Είναι εμπνευ­σμέ­νη από τη νου­βέ­λα του Β. Ουγκώ “Ο Βασι­λιάς Δια­σκε­δά­ζει” και οι συνε­χείς αντι­θέ­σεις, τόσο στη μου­σι­κή όσο και στην υπό­θε­ση, δια­δέ­χο­νται η μία την άλλη. Δημο­τι­κό Θέα­τρο Πει­ραιά (Λεω­φό­ρος Ηρώ­ων Πολυ­τε­χνεί­ου 34). Στις 20.30. Τιμές εισι­τη­ρί­ων:  5 έως 10 ευρώ.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

4ος Ευρω­παϊ­κός Λογο­τε­χνι­κός Περί­πα­τος στη Στοά του Βιβλίου

Κι αυτό το φθι­νό­πω­ρο, το δίκτυο EUNIC (Ένω­ση Μορ­φω­τι­κών Ινστι­τού­των της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης) προ­σκα­λεί το κοι­νό να συνα­ντή­σει συγ­γρα­φείς από διά­φο­ρες χώρες της Ευρώ­πης. Ο περί­πα­τος θα περι­λαμ­βά­νει ανα­γνώ­σεις, παι­χνί­δια, υπο­γρα­φές βιβλί­ων και άλµπουµ σε διά­φο­ρα σημεία της Στο­άς. Συμ­με­τέ­χουν: Bernard Friot (Γαλ­λι­κό Ινστι­τού­το Ελλά­δος), Antonio G. Iturbe (Instituto Cervantes), Anastasia Kalantzi-Azizi (Πρε­σβεία Αυστρί­ας)  Julia Kaergel (Goethe-Institut Athen), Tanya Landman (British Council), Πάνος Χρι­στο­δού­λου,  και Πανα­γιώ­τα Πλη­σή (Σπί­τι της Κύπρου). Στοά του Βιβλί­ου (Πεσμα­ζό­γλου 5 & Στα­δί­ου). Στις 11:00. Είσο­δος ελεύθερη.

ΕΚΑΣΤΙΚΑ

«Ζωγρά­φι­σέ μου ένα σπίτι»

Εγκαί­νια της έκθε­σης «Ζωγρά­φι­σέ μου ένα σπί­τι» της Μαρί­ας Μπα­χά στην Γκα­λε­ρί 7 στις 11 π.μ. Σόλω­νος 20 και Βουκουρεστίου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Dreamalities» στην Blank Wall Gallery

Εκθε­ση φωτο­γρα­φί­ας της Julie de Waroquier με τίτλο «Dreamalities» φιλο­ξε­νεί­ται στην Blank Wall Gallery (Φωκί­ω­νος Νέγρη 55) έως τις 21 Σεπτεμβρίου.

Δήμος Χαϊδαρίου: Πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα το Σεπτέμβριο (Δωρεάν)

Πλού­σιο πρό­γραμ­μα πολι­τι­στι­κών εκδη­λώ­σε­ων διορ­γα­νώ­νει και φέτος ο Δήμος Χαϊ­δα­ρί­ου για το φθινόπωρο.

Όπως ανα­φέ­ρει σε σχε­τι­κό δελ­τίο Τύπου: «Απο­χαι­ρε­τά­με το καλο­καί­ρι με μου­σι­κές παρα­στά­σεις, θέα­τρο και εκδη­λώ­σεις ‑θεσμούς- για την πόλη μας όπως είναι τα “Καραϊ­σκά­κεια”.

Προ­σκα­λού­με όλους τους κατοί­κους της πόλης μας να συμ­με­τά­σχουν στις εκδη­λώ­σεις, να τις αγκα­λιά­σουν με θέρ­μη, να χαρί­σουν το πιο ζεστό τους χει­ρο­κρό­τη­μα στους καλ­λι­τέ­χνες και να διασκεδάσουν».

Το Πρό­γραμ­μα των Εκδη­λώ­σε­ων που ακολουθούν:

  • Σάβ­βα­το 16/9 Ηπει­ρώ­τι­κο πανη­γύ­ρι με το Σύλ­λο­γο Ηπει­ρω­τών Χαϊ­δα­ρί­ου, με παρα­δο­σια­κή μου­σι­κή, εδέ­σμα­τα και πολύ χορό. Πλα­τεία Δημαρ­χεί­ου, 8.30 μ.μ.
  • Κυρια­κή 17/9 Θεα­τρι­κή παρά­στα­ση από την ομά­δα του Δήμου Ιλί­ου στην ξεκαρ­δι­στι­κή κωμω­δία του Δ. Ψαθά «Ο Αφε­λής». Ανοι­κτό Θέα­τρο, 8.30 μ.μ.
  • Δευ­τέ­ρα 18/9 Μου­σι­κή παρά­στα­ση με τίτλο «Αφιέ­ρω­μα στον Μίκη Θεο­δω­ρά­κη» με την διε­θνούς φήμης υψί­φω­νο Σόνια Θεο­δω­ρί­δου, τον αρχι­μου­σι­κό Θεό­δω­ρο Ορφα­νί­δη, την «Orchestra Mobile» και Χορω­δία. Ανοι­κτό Θέα­τρο, 8.30 μ.μ.
  • Τετάρ­τη 20/9 Θεα­τρι­κή παρά­στα­ση από την ομά­δα «Το τρί­το κου­δού­νι» των ΤΕΙ Αθη­νών με το έργο «Ο Πλού­τος» του Αρι­στο­φά­νη. Ανοι­κτό Θέα­τρο, 8.30 μ.μ.
  • Κυρια­κή 24/9 Επε­τεια­κή εκδή­λω­ση για τη Μάχη Χαϊ­δα­ρί­ου — «Καραϊ­σκά­κεια» με τη συνερ­γα­σία του Συλ­λό­γου Θεσ­σα­λών Χαϊ­δα­ρί­ου. Πλ. Δημαρ­χεί­ου, 8.30 μ.μ.
  • Πέμ­πτη 28/9 Συναυ­λία με το νεα­νι­κό συγκρό­τη­μα «Κίτρι­να Ποδή­λα­τα». Πλ. Δημαρ­χεί­ου, 8.30 μ.μ.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Our Festival 3: Συνά­ντη­ση αλλη­λέγ­γυων καλλιτεχνών

Ευρι­πί­δειο Θέα­τρο Ρεματιάς

Θέατρο, χορός, μου­σι­κή, προ­βο­λές, performance, παι­δι­κές παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους
Από 91–19 Σεπτεμβρίου

Οι συντε­λε­στές του Our Festival 3 καλούν τους θεα­τές να ενι­σχύ­σουν την δρά­ση αλλη­λεγ­γύ­ης του δήμου Χαλαν­δρί­ου, συγκε­ντρώ­νο­ντας τρό­φι­μα, φάρ­μα­κα και άλλα είδη πρώ­της ανά­γκης για το Κοι­νω­νι­κό Παντο­πω­λείο του Δήμου, το Κοι­νω­νι­κό Ιατρείο Αλλη­λεγ­γύ­ης Χαλαν­δρί­ου και για τις δομές αλλη­λεγ­γύ­ης στους πρόσφυγες.

Σάβ­βα­το (16/9)
10: 30 – Για­τί φεύ­γουν τα δέντρα;  | Τα δέντρα

Δια­δρα­στι­κό Θεα­τρο­παι­χνί­δι για παι­διά 6 – 12 ετών

Πρό­κει­ται για θεα­τρι­κό παι­χνί­δι μέσα από μου­σι­κο­παι­δα­γω­γι­κές δρά­σεις με στό­χο την  ευαι­σθη­το­ποί­η­ση των παι­διών ως προς το φυσι­κό περι­βάλ­λον και την προ­στα­σία του.

Το παι­χνί­δι δίνε­ται μέσα από την σύμ­βα­ση εξι­χνί­α­σης ενός μυστη­ρί­ου και προ­ϋ­πο­θέ­τει την ενερ­γή συμ­με­το­χή των παιδιών.

«Στις πόλεις ξαφ­νι­κά μια μέρα, τα δέντρα άρχι­σαν να ξερι­ζώ­νο­νται από το έδα­φος, να πετά­νε κατα­κό­ρυ­φα ψηλά στον ουρα­νό και να στα­μα­τά­νε σε μεγά­λο ύψος. Στέ­κο­νται και μας κοι­τά­νε; Μας δίνουν μια τελευ­ταία ευκαι­ρία πριν απο­χω­ρή­σουν ορι­στι­κά; Ή μήπως συμ­βαί­νει κάτι άλλο;»

Απα­ραί­τη­τη η δήλω­ση συμ­με­το­χής στο: 6944628880

12:00 Συμ­με­το­χι­κό Εργαστήριο κατασκευών | SVOURA Project

Μέρος Β’

Πλη­ρο­φο­ρί­ες – Δηλώ­σεις συμ­με­το­χής: 6944561694

19:00 – ΑΙΣΩΠΟΥ ΚΟΜΙΞ! | θεα­τρι­κή ομά­δα Μικρός Νότος

Θέα­τρο για μικρά  και μεγά­λα παιδιά

5 γνω­στοί μύθοι του Αισώ­που, με χιού­μορ και εναλ­λα­γές που θυμί­ζουν σε ταχύ­τη­τα κάτι από …κόμιξ!

Τα παι­διά συστή­νο­νται με τους ηθο­ποιούς και με τα μου­σι­κά όργα­να, τα οποία ανα­λαμ­βά­νουν σημα­ντι­κό και ενερ­γό ρόλο. Τύμπα­να, κιθά­ρα, μεταλ­λό­φω­νο, καλί­μπες, ξύστρα, μου­σι­κές γαβά­θες, καζού, δίνουν ζωντά­νια και ρυθ­μό… Μια παρέα, οι ηθο­ποιοί και τα παι­διά μαζί, επε­ξερ­γά­ζο­νται από κοι­νού τους μύθους, για την αλα­ζο­νεία και τη βία, για την υπο­μο­νή και τη φιλία, για το θυμό και την αγάπη.

Μία πολύ­χρω­μη, γεμά­τη ζωντά­νια, μου­σι­κή και κίνη­ση, παρά­στα­ση, που “μιλά­ει” με αλλη­γο­ρί­ες για τη ζωή και μας διδά­σκει τη σπου­δαιό­τη­τα των πιο υψη­λών αξιών & ιδανικών!

Με ταυ­τό­χρο­νη διερ­μη­νεία στην Ελλη­νι­κή Νοη­μα­τι­κή Γλώσσα.

20:30 – Η Μαζώ­χτρα του Α. Εφτα­λιώ­τη | Κώστας Παπακωνσταντίνου

Θέα­τρο

Σ’ ένα χωριό της Κρή­της, την «Παρα­μυ­θιά», δύο νέοι ερω­τεύ­ο­νται. Αλλά ένα αρχο­ντό­που­λο δεν μπο­ρεί να παντρευ­τεί μια μαζώ­χτρα. Ο Πανά­γος  παίρ­νει τον λόγο του πίσω και η Ασή­μω αντι­με­τω­πί­ζει τον χλευα­σμό του χωριού. Δεν συμ­βι­βά­ζε­ται όμως με την κοι­νω­νι­κή αδι­κία κι απο­φα­σί­ζει να εκδι­κη­θεί. Με ένα ψέμα της που δια­δί­δε­ται σαν φήμη σε όλο το χωριό, σπέρ­νει τη συμφορά.Αλλεπάλληλα φονι­κά ξεκι­νούν ανά­με­σα σε χρι­στια­νούς και μου­σουλ­μά­νους Παραμυθιώτες…

Με ταυ­τό­χρο­νη διερ­μη­νεία στην Ελλη­νι­κή Νοη­μα­τι­κή Γλώσσα.

22:00 – MELENTINI  / The Running Blue Orchestra

Συναυ­λία

Η Melentini με τη συνο­δεία των εκλε­κτών συνερ­γα­τών της, the Running Blue Orchestra, θα μοι­ρα­στούν τρα­γού­δια από τον επερ­χό­με­νο δίσκο της ZRSHA, Fundus Uterus που θα κυκλο­φο­ρή­σει το χει­μώ­να καθώς και μεγά­λο μέρος τής μέχρι τώρα δισκο­γρα­φί­ας της.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο