Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου

 ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Κρα­τι­κή Ορχή­στρα Αθη­νών στο Μου­σείο Μπε­νά­κη Ισλα­μι­κής Τέχνης

Όσο αλη­θές είναι πως τα έγχορ­δα όργα­να είχαν τη «μερί­δα του λέο­ντος» στη μου­σι­κή δωμα­τί­ου του 18ου και 19ου αιώ­να, άλλο τόσο αλη­θεύ­ει πως στον 20ό αιώ­να τα πνευ­στά ήρθαν δυνα­μι­κά στο προ­σκή­νιο, καθώς πολ­λοί αξιό­λο­γοι συν­θέ­τες τα αξιο­ποί­η­σαν σε αρι­στουρ­γη­μα­τι­κές συν­θέ­σεις μου­σι­κής δωμα­τί­ου. Κάποιες από αυτές, που σπά­νια ακού­με στη χώρα μας, θα ερμη­νεύ­σουν κορυ­φαί­οι μου­σι­κοί των ξύλι­νων πνευ­στών της Ορχή­στρας. Μία ώρα προ της έναρ­ξης της συναυ­λί­ας, θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί ξενά­γη­ση στη συλ­λο­γή Ισλα­μι­κής Τέχνης από την κ. Μίνα Μωρα­ΐ­του, επι­με­λή­τρια του Μου­σεί­ου Μπε­νά­κη Ισλα­μι­κής Τέχνης, για περιο­ρι­σμέ­νο αριθ­μό ατό­μων (έως 35 άτο­μα). Για τη συμ­με­το­χή σας στην ξενά­γη­ση θα πρέ­πει να κάνε­τε οπωσ­δή­πο­τε κρά­τη­ση στο Μου­σείο, τηλέ­φω­νο 210 3671 015, Δευ­τέ­ρα-Πέμ­πτη, 10.00 — 14.00. Θα τηρη­θεί σει­ρά προ­τε­ραιό­τη­τας. Στο Μου­σείο Μπε­νά­κη Ισλα­μι­κής Τέχνης (Αγί­ων Ασω­μά­των 22 και Διπύ­λου 12, Θησείο). Τηλ.: 210 3251311. Ώρες: 7.30 (ξενά­γη­ση) και 8.30 (συναυ­λία). Εισιτ.: Η παρα­κο­λού­θη­ση της συναυ­λί­ας είναι ελεύ­θε­ρη με την προ­μή­θεια εισι­τη­ρί­ου εισό­δου στο Μου­σείο (9 ευρώ).

ΧΟΡΟΣ

Μαριάν­να Καβαλ­λιε­ρά­του, THEY, στο BIOS

Πως ορί­ζε­ται το φύλο; Πόσο ρευ­στή είναι η σεξουα­λι­κό­τη­τα; Πώς απο­δί­δε­ται η ταυ­τό­τη­τά μας κοι­νω­νι­κά; Τι σημαί­νει ταυ­τό­τη­τα; Πώς επι­λέ­γου­με μία ταυ­τό­τη­τα; Στην πιο πρό­σφα­τη χορο­γρα­φι­κή δου­λειά της, η Μαριάν­να Καβαλ­λιε­ρά­του δημιουρ­γεί ένα ντου­έ­το για δύο άντρες ερμη­νευ­τές και, με διά­θε­ση ποι­η­τι­κή, μας βάζει σε τρο­χιά γύρω από τη συνά­ντη­ση των δύο αυτών πλα­σμά­των. Ερμη­νεία — συν-χορογραφία:

Αλέ­ξαν­δρος Βαρ­δα­ξό­γλου, Αλέ­ξης Φου­σέ­κης. Στο BIOS (Πει­ραιώς 84, Γκά­ζι). Τηλ.: 210 3425335. Ώρα: 9 μμ. Εισιτ.: 8–12 ευρώ.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

«Νίκος Καβ­βα­δί­ας & Νικη­φό­ρος Βρετ­τά­κος” Αφιέ­ρω­μα, στην Ιστο­ρι­κή Βιβλιο­θή­κη του Ιδρύ­μα­τος Αικα­τε­ρί­νης Λασκαρίδη

Εκδή­λω­ση αφιε­ρω­μέ­νη στους κορυ­φαί­ους δημιουρ­γούς Νίκο Καβ­βα­δία και Νικη­φό­ρο Βρετ­τά­κο πραγ­μα­το­ποιεί ο Όμι­λος ΖΟΝΤΑ Πει­ραιά, σε συνερ­γα­σία με το Ίδρυ­μα Αικα­τε­ρί­νης Λασκα­ρί­δη. Θα απευ­θύ­νει χαι­ρε­τι­σμό ο Κώστας Βρετ­τά­κος. Ομι­λη­τής ο Γιάν­νης Παπα­θε­ο­δώ­ρου, Επί­κου­ρος Καθη­γη­τής Νεο­ελ­λη­νι­κής Φιλο­λο­γί­ας Πανε­πι­στή­μιου Ιωαν­νί­νων. Δια­βά­ζουν οι ηθο­ποιοί Αμα­λία Αρσέ­νη, Μενέ­λα­ος Κυπα­ρίσ­σης και Νίκος Πουρ­σα­νί­δης. Τρα­γού­δι: Φένια Παπα­δό­δη­μα. Μου­σι­κοί: Γιώρ­γος Παλα­μιώ­της (μπά­σο) και Γρη­γό­ρης Ντά­νης (κιθά­ρα). Στην Ιστο­ρι­κή Βιβλιο­θή­κη του Ιδρύ­μα­τος Αικα­τε­ρί­νης Λασκα­ρί­δη (2ας Μεραρ­χί­ας 36 και Ακτής Μου­τσο­πού­λου, Πει­ραιάς). Τηλ.: 210 4523937. Ώρα: 7 μμ. Είσο­δος ελεύθερη.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Στα­μά­της Κραουνάκη

O Στα­μά­της Κρα­ου­νά­κης παρου­σιά­ζει κάθε Δευ­τέ­ρα στη μου­σι­κή σκη­νή «Σφίγ­γα» (Ακα­δη­μί­ας & Ζωο­δό­χου Πηγής — Πεζό­δρο­μος Κιά­φας 13), στις 9 μ.μ., με τη «Σπεί­ρα Σπεί­ρα» ένα θέα­μα τρα­γου­διών και τίτλο «Τα παι­διά της Σφίγ­γας», από τη Δευ­τέ­ρα 6 Νοέμ­βρη. Μετά από την τερά­στια επι­τυ­χία της παρά­στα­σης «Όλοι ένα — Φίλα με», τα αγό­ρια της «Σπεί­ρας» μαζί με τον Στα­μά­τη Κρα­ου­νά­κη επι­λέ­γουν για το φετι­νό χει­μώ­να να βρε­θούν σε ένα χώρο που υπο­στη­ρί­ζει το καλό ελλη­νι­κό τρα­γού­δι, με μια παρά­στα­ση που δίνει φως στη χαμέ­νη ταυ­τό­τη­τα της ομα­δι­κής διασκέδασης.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Τα «ανθρω­πά­κια» του Γιάν­νη Γαΐ­τη στο Πάρ­κο Ελευθερίας

Tα «ανθρω­πά­κια» του Γαϊ­τη, αυτά τα πανο­μοιό­τυ­πα απρό­σω­πα όμοια μέλη ενός «τέλειου» μηχα­νι­σμού παρα­γω­γής – κατα­νά­λω­σης, ή ‑όπως έλε­γε ο ίδιος ο Γαϊ­της (1923–1984) σε μια από τις τελευ­ταί­ες του συνε­ντεύ­ξεις- «τα ανθρω­πά­κια του σήμε­ρα είναι στο κατε­στη­μέ­νο και το ίδιο το ανθρω­πά­κι αυτό αντι­δρά στο κατε­στη­μέ­νο», επα­ναμ­φα­νί­ζο­νται. Αυτή τη φορά στο Κέντρο Τεχνών του δήμου Αθη­ναί­ων, στο Πάρ­κο Ελευ­θε­ρί­ας, από τις 11 Δεκεμ­βρί­ου έως τις 11 Φεβρουα­ρί­ου 2018, σε μια έκθε­ση με τίτλο «Για μικρά και μεγά­λα παι­διά, Γιάν­νης Γαΐ­της». Την επι­με­λού­νται ο Ντέ­νης Ζαχα­ρό­που­λος και η Λορέτ­τα Γαΐ­τη με τη σημα­ντι­κή συμ­βο­λή του Μιχά­λη Γαβρί­λου, στε­νού συνερ­γά­τη του Γιάν­νη Γαΐτη.

Θεσ­σα­λο­νί­κη, πριν και μετά την πύρι­νη καταστροφή

Μια ιστο­ρία για την ακμή και το από­το­μο τέλος της κοσμο­πο­λί­τι­κης Θεσ­σα­λο­νί­κης από τα τέλη του 19ου αιώ­να μέχρι την κατα­στρο­φι­κή πυρ­κα­γιά, που σημα­το­δό­τη­σε επί­σης τη μετά­βα­ση από μια εύφλε­κτη ξυλό­πη­κτη πόλη στα μέγα­ρα από μπε­τόν αρμέ, παρου­σιά­ζει το Μορ­φω­τι­κό Ιδρυ­μα Εθνι­κής Τρα­πέ­ζης στη Θεσ­σα­λο­νί­κη με την έκθε­ση «Το τέλος της παλιάς μας πόλης. Θεσ­σα­λο­νί­κη 1870–1917», που εγκαι­νιά­στη­κε την Τετάρ­τη 15 Νοεμβρίου.

Αυτό το τέλος, που περιέ­κλειε μια νέα αρχή, ή, ορθό­τε­ρα, μια νέα συνέχεια.

Για τη συλ­λο­γή του φωτο­γρα­φι­κού υλι­κού και των τεκ­μη­ρί­ων το ΜΙΕΤ συνερ­γά­στη­κε με φορείς της Ελλά­δας και του εξω­τε­ρι­κού και με ιδιώ­τες που διέ­θε­σαν υλι­κό των αρχεί­ων τους, όπως η Εθνι­κή Βιβλιο­θή­κη της Αυστρί­ας, τα Εθνι­κά Αρχεία της Ουγ­γα­ρί­ας, η Βρε­τα­νι­κή Σχο­λή Αθη­νών, η Συλ­λο­γή Καλ­φα­γιάν κ.ά.

Στην έκθε­ση απο­τυ­πώ­νε­ται η κατά­στα­ση της περί­κλει­στης Θεσ­σα­λο­νί­κης πριν από την κατε­δά­φι­ση του θαλάσ­σιου τεί­χους, πανο­ρά­μα­τα της πόλης από το 1890, χάρ­τες πριν και μετά την πυρ­κα­γιά του 1917, τα πρώ­τα πολε­ο­δο­μι­κά σχέ­δια της οθω­μα­νι­κής διοί­κη­σης, αερο­φω­το­γρα­φί­ες, καρτ ποστάλ της πυρί­καυ­στης ζώνης κ.ά.

«Το τέλος της παλιάς μας πόλης. Θεσ­σα­λο­νί­κη 1870–1917», Πολι­τι­στι­κό Κέντρο Θεσ­σα­λο­νί­κης ΜΙΕΤ, Βίλα Καπαν­τζή – Βασι­λίσ­σης Ολγας 108, έως 18 Φεβρουα­ρί­ου 2018.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Το τελευ­ταίο σημείωμα

Θέμα της ται­νί­ας είναι η εκτέ­λε­ση από τους Γερ­μα­νούς των 200 κομ­μου­νι­στών στην Και­σα­ρια­νή, την 1η Μάη 1944. Ο Παντε­λής Βούλ­γα­ρης μετα­φέ­ρει το κοι­νό στο στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης του Χαϊ­δα­ρί­ου το διά­στη­μα πριν από την Πρω­το­μα­γιά του ’44, παρου­σιά­ζο­ντας ανθρώ­πους και γεγο­νό­τα, με κεντρι­κό πρό­σω­πο τον 34χρονο ήρωα κομ­μου­νι­στή Ναπο­λέ­ο­ντα Σουκατζίδη.

«Όταν ο Μαρξ συνά­ντη­σε τον Ένγκελς»

Μια πολύ ενδια­φέ­ρου­σα ται­νία του Ραούλ Πεκ «Όταν ο Μαρξ συνά­ντη­σε τον Ένγκελς». Η ται­νία πραγ­μα­τεύ­ε­ται την περί­ο­δο από το 1843 μέχρι το 1847. Δηλα­δή την περί­ο­δο που ο Καρλ Μαρξ γνω­ρί­ζε­ται με τον Φρί­ντριχ Ένγκελς και ξεκι­νούν μαζί την κοι­νή τους πορεία, που πρό­σφε­ρε στο εργα­τι­κό κίνη­μα το θεω­ρη­τι­κό και πολι­τι­κό θεμέ­λιο του επι­στη­μο­νι­κού σοσιαλισμού.

ΘΕΑΤΡΟ

«Άρης»

«Άρης» της Σοφί­ας Αδα­μί­δου, σε σκη­νο­θε­σία Βασί­λη Μπι­σμπί­κη, με τον Τάσο Σωτηράκη

Το έργο βασί­ζε­ται στη ζωή και τους αγώ­νες ενός από τα ηγε­τι­κά πρό­σω­πα της Εαμι­κής Εθνι­κής Αντί­στα­σης, του Άρη Βελου­χιώ­τη, που ταυ­τί­στη­κε με τον εθνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κό αγώ­να ενά­ντια στη γερ­μα­νοϊ­τα­λι­κή κατο­χή. Τεχνο­χώ­ρος Cartel (Μικέ­λη 4 & Αγ. Άννης Βοτα­νι­κός ‑Στά­ση μετρό Ελαιώ­να ς- τηλ. 693 989 8258)

«Ο βου­βός σερ­βι­τό­ρος» του Χάρολντ Πίντερ

Σε ένα υπό­γειο στο Μπέρ­μιγ­χαμ, δυο πλη­ρω­μέ­νοι εκτε­λε­στές περι­μέ­νουν την επό­με­νη απο­στο­λή τους. Ο βου­βός σερ­βι­τό­ρος ‑ένα ανα­βα­τό­ριο στη μέση του δωμα­τί­ου- αρχί­ζει να φέρ­νει παραγ­γε­λί­ες. Καθώς εκεί­νες αυξά­νουν, τα τρό­φι­μα δεν υπάρ­χουν, η ανυ­πο­μο­νη­σία για τη «δου­λειά» μεγα­λώ­νει και οι ερω­τή­σεις πλη­θαί­νουν, η επι­κοι­νω­νία με τον έξω κόσμο (αλλά και μέσα στο δωμά­τιο) γίνε­ται επι­κίν­δυ­νη υπό­θε­ση μέσα από ένα παι­χνί­δι ερω­τα­πα­ντή­σε­ων όπου θύτης και θύμα δύσκο­λα δια­κρί­νο­νται. Μετά­φρα­ση: Νίκος Πασχί­δης, Ξαν­θή Κρα­νί­δη. Σκη­νο­θε­σία: Νίκος Πασχί­δης, Νουρ­μά­λα Ήστυ. Σκη­νι­κά — κοστού­μια: Εβε­λί­να Δαρ­ζέ­ντα, Δάφ­νη Κολυ­βά. Φωτι­σμοί: Σάκης Μπιρ­μπί­λης. Ερμη­νεία: Κωστής Μπού­ντας, Θανά­σης Ισι­δώ­ρου. Πολυ­χώ­ρος «Κέντρο Ελέγ­χου Τηλε­ο­ρά­σε­ων» (Κύπρου 91Α και Σικίνου,

Η «Προ­δο­σία» στο «Μικρό Παλλάς»

H «Προ­δο­σία» του νομπε­λί­στα συγ­γρα­φέα Χάρολντ Πίντερ ανε­βαί­νει από τη Δευ­τέ­ρα 8 Γενά­ρη στο θέα­τρο «Μικρό Παλ­λάς», σε μετά­φρα­ση Μάριου Πλω­ρί­τη και σκη­νο­θε­σία Οδυσ­σέα Παπασπηλιόπουλου.

«Η Λίμνη που δεν είναι πια» στη θεα­τρι­κή σκη­νή του «Ιλί­σια Βολανάκης»

«Η Λίμνη που δεν είναι πια», του Ντα­βίντ Ντε­σό­λα, με θέμα τον έρω­τα και την ανα­ζή­τη­ση της ευτυ­χί­ας, στη θεα­τρι­κή σκη­νή του «Ιλί­σια Βολανάκης».

Για περιο­ρι­σμέ­νο αριθ­μό παρα­στά­σε­ων μέχρι και τις 19 Δεκέμ­βρη, Δευ­τέ­ρα και Τρί­τη: 20.30.

«Το ημε­ρο­λό­γιο ενός τρελού»

Ο Σωτή­ρης Χατζά­κης σκη­νο­θε­τεί και ερμη­νεύ­ει “Το ημε­ρο­λό­γιο ενός τρελ­λού” του Νικο­λάι Γκό­γκολ στο Ίδρυ­μα Μιχά­λης Κακο­γιάν­νης από τέλος Οκτω­βρί­ου και κάθε Δευ­τέ­ρα και Τρί­τη. Ένα μεγά­λο έργο έτσι όπως το αντι­λαμ­βά­νε­ται σήμε­ρα ο σκη­νο­θέ­της και ηθο­ποιός, που επι­στρέ­φει στη σκη­νή μετά από 17 χρό­νια για να υπο­δυ­θεί τον Ποπρί­στσιν, τον ήρωα του Γκό­γκολ. Η μεγά­λη κωμω­δία της ύπαρ­ξης συνα­ντά την ελευ­θε­ρία της εσω­τε­ρι­κό­τη­τας και ο μικρός άνθρω­πος, που είχε μεγά­λες προσ­δο­κί­ες, εισέρ­χε­ται στη σκη­νή με το επί­ση­μο ένδυ­μα του κλό­ουν. Ίδρυ­μα Μιχά­λης Κακο­γιάν­νης (Πει­ραιώς 206). Στις 21.00. Τιμές εισι­τη­ρί­ων: από 8 έως 12 ευρώ.

«Θα σε πάρει ο δρό­μος» στο Θέα­τρο 104

Οι δέκα μικρές ιστο­ρί­ες ανθρώ­πων που τους βρή­κε κατα­κού­τε­λα ένα ζόρι. Όμως δεν το βάζουν κάτω και συνε­χί­ζουν. Για­τί είναι άνθρω­ποι που τους πήρε ο δρόμος.…Η θεα­τρι­κή παρά­στα­ση «Θα σε πάρει ο δρό­μος» , βασι­σμέ­νη στο ομώ­νυ­μο βιβλίο του Σάκη Σερέ­φα, σε σκη­νο­θε­σία της Στέλ­λας Σερέ­φο­γλου που επα­να­λή­φθη­κε με επι­τυ­χία από την περ­σι­νή χρο­νιά ολο­κλη­ρώ­νει τον φετι­νό της κύκλο στις 7 Νοεμ­βρί­ου. Θέα­τρο 104 (Ευμολ­πί­δων 41, Γκά­ζι). Κάθε Δευτέ­ρα και Τρί­τη στις 21.15. Τιμές εισι­τη­ρί­ων: 10 ευρώ (κανο­νι­κό), 5 ευρώ (ανέρ­γων , ΑΜΕΑ, ατέ­λειες, ομα­δι­κό άνω των 10ατόμων).

 «Θεί­ος Βάνιας»

Το ιστο­ρι­κό και παγκό­σμια ανα­γνω­ρι­σμέ­νο για τη δρα­μα­τουρ­γι­κή του αξία έργο του Τσέ­χοφ «Θεί­ος Βάνιας» ανε­βαί­νει από τις 14 Νοέμ­βρη, κάθε Δευ­τέ­ρα και Τρί­τη, στο ανα­και­νι­σμέ­νο θέα­τρο «Άνε­σις» (Λ. Κηφι­σί­ας 14, Αμπε­λό­κη­ποι, Τηλ. 2107488881–2), σε σκη­νο­θε­σία Δημο­σθέ­νη Παπα­δό­που­λου, ο οποί­ος επι­στρέ­φει στη σκη­νή και με την ιδιό­τη­τα του ηθο­ποιού μετά από απου­σία επτά χρό­νων, δίπλα στη Θάλεια Ματί­κα και τον Βασί­λη Μπι­σμπί­κη. Τη μετά­φρα­ση και τη δρα­μα­τουρ­γι­κή επε­ξερ­γα­σία υπο­γρά­φει ο ίδιος ο σκηνοθέτης.

«Κοριο­λα­νός» στο Θέα­τρο Σημείο

Η σχέ­ση λαού-εξου­σί­ας, αλλά και λαού-ηγέ­τη ανα­λύ­ο­νται στην τελευ­ταία τρα­γω­δία του Σαίξ­πηρ, τον Κοριο­λα­νό, πιο πολύ απ’ οποιο­δή­πο­τε έργο του μεγά­λου δρα­μα­τουρ­γού, ενώ ταυ­τό­χρο­να λυρι­κές διη­γή­σεις και σοφοί μονό­λο­γοι συμπλη­ρώ­νουν ψηφί­δα την ψηφί­δα το ρωμαϊ­κό μωσαϊ­κό που δεν είναι πολύ δια­φο­ρε­τι­κό απ’ αυτό της κοι­νω­νί­ας στην Ελι­σα­βε­τια­νή εποχή.

Αλμπέρ Καμύ «Ο Ξένος»

Το εμβλη­μα­τι­κό έργο του Αλμπέρ Καμύ «Ο Ξένος», σε σκη­νο­θε­σία Δημή­τρη Τσιά­μη μετά τη μεγά­λη επι­τυ­χία που σημεί­ω­σε στον πρώ­το κύκλο παρα­στά­σε­ων και τις εξαι­ρε­τι­κές κρι­τι­κές που απέ­σπα­σε, μετα­φέ­ρε­ται στην Επά­νω Σκη­νή του «Από Μηχα­νής Θέα­τρο», από Δευ­τέ­ρα 23 Οκτω­βρί­ου 2017 έως και Τρί­τη 9 Ιανουα­ρί­ου 2018.

 Αθανασία»

Την παρά­στα­ση «Αθα­να­σία» του Χρή­στου Δήμα παρου­σιά­ζει το Θέα­τρο Οδού Κεφαλ­λη­νί­ας στις 9 μ.μ. με την Αννα-Μαρία Παπα­χα­ρα­λά­μπους σε σκη­νο­θε­σία του συγ­γρα­φέα. Κεφαλ­λη­νί­ας 16, Κυψέλη

«Το δέντρο του Οιδίποδα»

Παρά­τα­ση για το έργο «Το δέντρο του Οιδί­πο­δα» στο Θέα­τρο Αλφα. Ιδέα σε σκη­νο­θε­σία Κώστα Γάκη και ώρα 9 μ.μ. Πατη­σί­ων 37, Πολυτεχνείο

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο