Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου

ΘΕΑΤΡΟ

«Οιδί­πο­δας επί Κολωνώ»

Ο Κώστας Καζά­κος συνα­ντιέ­ται με έναν από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους ρόλους στην καριέ­ρα του. Πρω­τα­γω­νι­στεί στον «Οιδί­πο­δα επί Κολω­νώ», το «κύκνειο άσμα» του Σοφο­κλή, σε μια σκη­νι­κή ανά­γνω­ση του Σταύ­ρου Τσα­κί­ρη. Στην παρά­στα­ση όλα κινού­νται μετα­ξύ πραγ­μα­τι­κό­τη­τας και οπτα­σί­ας, ακό­μα και τα πρό­σω­πα του έργου τα οποία ενσαρ­κώ­νουν οι Δημή­τρης Λιγνά­δης, Κόρα Καρ­βού­νη, Τζέν­νυ Κόλ­λια, Άρης Τρου­πά­κης, Δημή­τρης Ήμελ­λος και Δημή­τρης Λάλος.

Στο Παλαιό Ελαιουρ­γείο Ελευ­σί­νας (20/9 )

ΣΙΝΕΜΑ

23ο Διε­θνές Φεστι­βάλ Κινη­μα­το­γρά­φου της Αθή­νας “Νύχτες Πρεμιέρας”

Πολυα­να­με­νό­με­νες πρε­μιέ­ρες, νέους δημιουρ­γούς, λαμπε­ρούς καλε­σμέ­νους και μερι­κές από τις σπου­δαιό­τε­ρες κινη­μα­το­γρα­φι­κές αφί­ξεις της χρο­νιάς, επι­φυ­λάσ­σει το πρό­γραμ­μα του «23ου Διε­θνούς Φεστι­βάλ Κινη­μα­το­γρά­φου της Αθή­νας- Νύχτες Πρε­μιέ­ρας» το οποίο θα διε­ξα­χθεί από τις 20 Σεπτεμ­βρί­ου έως τις 2 Οκτω­βρί­ου στις αίθου­σες Δανα­ός 1 & 2, Ιντε­άλ, Όπε­ρα 1 & 2, στη Στέ­γη του Ιδρύ­μα­τος Ωνά­ση και στο Μέγα­ρο Μου­σι­κής. Υπό την επί­βλε­ψη του καλ­λι­τε­χνι­κού διευ­θυ­ντή Λου­κά Κατσί­κα, οι» θα παρου­σιά­σουν συνο­λι­κά 165 ται­νί­ες από όλο τον κόσμο, τρία δια­γω­νι­στι­κά τμή­μα­τα, ειδι­κά αφιε­ρώ­μα­τα, ντο­κι­μα­ντέρ και πάνω από 40 ελλη­νι­κές μικρού μήκους ταινίες.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Tom Odell στην Τεχνόπολη

Είναι μόλις 26 χρο­νών και ήδη μετρά 2 ολο­κλη­ρω­μέ­να άλμπουμ, εκα­τομ­μύ­ρια πωλή­σεις και views των τρα­γου­διών του, υπο­ψη­φιό­τη­τες και βρα­βεύ­σεις σε σημα­ντι­κούς μου­σι­κούς θεσμούς, sold out συναυ­λί­ες και εμφα­νί­σεις σε μεγά­λα φεστι­βάλ, όπως το Glastonbury. Τον ακού­σα­με πρώ­τη φορά πριν πέντε χρό­νια, το 2012, όταν κυκλο­φό­ρη­σε το EP “Another Love”. Από τότε τόσο η original version όσο και το remix του Zwette, βρί­σκο­νται στα­θε­ρά στο top 30 του ελλη­νι­κού airplay. Ο Tom Odell θα βρε­θεί για πρώ­τη φορά στην Ελλά­δα στις 20/9 στην Τεχνό­πο­λη για να τρα­γου­δή­σει μαζί με το κοι­νό για την αγά­πη, τη φύση και τη ζωή. Τεχνό­πο­λις (Πει­ραιώς 100). Στις 21.00. Τιμές εισι­τη­ρί­ων: 29 & 33 ευρώ.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

5o Φεστι­βάλ Βοτα­νι­κού “Κάτω από τις γραμμές”

Για 5η δια­δο­χι­κή χρο­νιά οι χώροι συνά­θροι­σης και πολι­τι­σμού στο Βοτα­νι­κό διορ­γα­νώ­νουν το Φεστι­βάλ Βοτα­νι­κού “Κάτω από τις Γραμ­μές” παρα­μέ­νο­ντας πιστοί στο ετή­σιο φθι­νο­πω­ρι­νό ραντε­βού από το 2013 μέχρι σήμε­ρα. Από τις 20 έως τις 24 Σεπτεμ­βρί­ου θα υπο­δε­χτούν το φθι­νό­πω­ρο με μια μεγά­λη γιορ­τή που μέσα σε πέντε μέρες θα περι­λαμ­βά­νει live μου­σι­κές, dj sets και πάρ­τι, θεα­τρι­κές παρα­στά­σεις, προ­βο­λές, θεμα­τι­κές συζη­τή­σεις και εκθέ­σεις. Είσο­δος ελεύ­θε­ρη, υπάρ­χει χρέ­ω­ση στην κατανάλωση.

Δήμος Χαϊδαρίου: Πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα το Σεπτέμβριο (Δωρεάν)

Πλού­σιο πρό­γραμ­μα πολι­τι­στι­κών εκδη­λώ­σε­ων διορ­γα­νώ­νει και φέτος ο Δήμος Χαϊ­δα­ρί­ου για το φθινόπωρο.

Όπως ανα­φέ­ρει σε σχε­τι­κό δελ­τίο Τύπου: «Απο­χαι­ρε­τά­με το καλο­καί­ρι με μου­σι­κές παρα­στά­σεις, θέα­τρο και εκδη­λώ­σεις ‑θεσμούς- για την πόλη μας όπως είναι τα “Καραϊ­σκά­κεια”.

Προ­σκα­λού­με όλους τους κατοί­κους της πόλης μας να συμ­με­τά­σχουν στις εκδη­λώ­σεις, να τις αγκα­λιά­σουν με θέρ­μη, να χαρί­σουν το πιο ζεστό τους χει­ρο­κρό­τη­μα στους καλ­λι­τέ­χνες και να διασκεδάσουν».

Το Πρό­γραμ­μα των Εκδη­λώ­σε­ων που ακολουθούν:

  • Τετάρ­τη 20/9 Θεα­τρι­κή παρά­στα­ση από την ομά­δα «Το τρί­το κου­δού­νι» των ΤΕΙ Αθη­νών με το έργο «Ο Πλού­τος» του Αρι­στο­φά­νη. Ανοι­κτό Θέα­τρο, 8.30 μ.μ.
  • Κυρια­κή 24/9 Επε­τεια­κή εκδή­λω­ση για τη Μάχη Χαϊ­δα­ρί­ου — «Καραϊ­σκά­κεια» με τη συνερ­γα­σία του Συλ­λό­γου Θεσ­σα­λών Χαϊ­δα­ρί­ου. Πλ. Δημαρ­χεί­ου, 8.30 μ.μ.
  • Πέμ­πτη 28/9 Συναυ­λία με το νεα­νι­κό συγκρό­τη­μα «Κίτρι­να Ποδή­λα­τα». Πλ. Δημαρ­χεί­ου, 8.30 μ.μ.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

«Τα φαγιούμ των λουλουδιών»

Εκθε­ση φωτο­γρα­φί­ας της Μαρί­ας Στέ­φω­ση με τίτλο «Τα φαγιούμ των λου­λου­διών» εγκαι­νιά­ζε­ται στην γκα­λε­ρί «Αργώ» και θα διαρ­κέ­σει έως τις 13 Οκτωβρίου.

Στις 7 μ.μ., Νεο­φύ­του Δού­κα 5

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο