Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

«Κων­στα­ντί­νος Βολα­νά­κης: Ο πατέ­ρας της ελλη­νι­κής θαλασ­σο­γρα­φί­ας» στο Ίδρυ­μα Θεοχαράκη

Εβδο­μή­ντα και πλέ­ον αντι­προ­σω­πευ­τι­κά έργα του κορυ­φαί­ου θαλασ­σο­γρά­φου, Κων­στα­ντί­νου Βολα­νά­κη, απο­κα­λύ­πτουν την τερά­στια προ­σφο­ρά του στη δια­μόρ­φω­ση της φυσιο­γνω­μί­ας της νεο­ελ­λη­νι­κής ζωγρα­φι­κής. Ο Βολα­νά­κης, σπού­δα­σε στην Ακα­δη­μία Καλών Τεχνών του Μονά­χου κοντά στον Karl von Piloty. Επι­στρέ­φο­ντας στην Ελλά­δα διο­ρί­στη­κε καθη­γη­τής στη Σχο­λή Καλών Τεχνών στην Αθή­να, ενώ, παράλ­λη­λα, δίδα­σκε στο Καλ­λι­τε­χνι­κό Κέντρο, το οποίο ίδρυ­σε ο ίδιος το 1895 στον Πει­ραιά. Επι­μέ­λεια Έκθε­σης: Τάκης Μαυ­ρω­τάς. Διάρ­κεια: 7 Φεβρουα­ρί­ου-13 Μαΐ­ου 2018. Στο Ίδρυ­μα Β. και Μ. Θεο­χα­ρά­κη (Βασι­λίσ­σης Σοφί­ας 9 & Μέρ­λιν 1, Αθή­να). Τηλ.: 210 3611206. Εισιτ.: 7 ευρώ, 4 ευρώ (για φοι­τη­τές, για μαθη­τές από 12 έως 18 ετών, για άτο­μα άνω των 65 ετών), δωρε­άν (για ανέρ­γους, για μαθη­τές έως 12 ετών). Ώρες λει­τουρ­γί­ας: Δευ­τέ­ρα, Τρί­τη, Τετάρ­τη, Παρα­σκευή, Σάβ­βα­το, Κυρια­κή: 10:00–18:00, Πέμ­πτη: 10:00–20:00 (Οκτώ­βριος-Μάιος).

Εκθε­ση με έργα του Γιώρ­γη Βαρλάμου

Η ΚΕ του ΚΚΕ, στο πλαί­σιο του εορ­τα­σμού των 100 χρό­νων του Κόμ­μα­τος, τιμώ­ντας τον μεγά­λο κομ­μου­νι­στή ζωγρά­φο — χαρά­κτη Γιώρ­γη Βαρλάμο(1922 — 2013), οργα­νώ­νει από αυτή την Παρα­σκευή, 15 Δεκέμ­βρη, έως τις 11 Μάρ­τη 2018έκθε­ση στο Βυζα­ντι­νό και Χρι­στια­νι­κό Μου­σείο (Βασι­λίσ­σης Σοφί­ας 11, κοντά στη στά­ση του μετρό «Ευαγ­γε­λι­σμός»), με θέμα «Τ’ αγριο­λού­λου­δα του Βαρλάμου».

Θεσ­σα­λο­νί­κη, πριν και μετά την πύρι­νη καταστροφή

Μια ιστο­ρία για την ακμή και το από­το­μο τέλος της κοσμο­πο­λί­τι­κης Θεσ­σα­λο­νί­κης από τα τέλη του 19ου αιώ­να μέχρι την κατα­στρο­φι­κή πυρ­κα­γιά, που σημα­το­δό­τη­σε επί­σης τη μετά­βα­ση από μια εύφλε­κτη ξυλό­πη­κτη πόλη στα μέγα­ρα από μπε­τόν αρμέ, παρου­σιά­ζει το Μορ­φω­τι­κό Ιδρυ­μα Εθνι­κής Τρα­πέ­ζης στη Θεσ­σα­λο­νί­κη με την έκθε­ση «Το τέλος της παλιάς μας πόλης. Θεσ­σα­λο­νί­κη 1870–1917», που εγκαι­νιά­στη­κε την Τετάρ­τη 15 Νοεμβρίου.

Αυτό το τέλος, που περιέ­κλειε μια νέα αρχή, ή, ορθό­τε­ρα, μια νέα συνέχεια.

Για τη συλ­λο­γή του φωτο­γρα­φι­κού υλι­κού και των τεκ­μη­ρί­ων το ΜΙΕΤ συνερ­γά­στη­κε με φορείς της Ελλά­δας και του εξω­τε­ρι­κού και με ιδιώ­τες που διέ­θε­σαν υλι­κό των αρχεί­ων τους, όπως η Εθνι­κή Βιβλιο­θή­κη της Αυστρί­ας, τα Εθνι­κά Αρχεία της Ουγ­γα­ρί­ας, η Βρε­τα­νι­κή Σχο­λή Αθη­νών, η Συλ­λο­γή Καλ­φα­γιάν κ.ά.

Στην έκθε­ση απο­τυ­πώ­νε­ται η κατά­στα­ση της περί­κλει­στης Θεσ­σα­λο­νί­κης πριν από την κατε­δά­φι­ση του θαλάσ­σιου τεί­χους, πανο­ρά­μα­τα της πόλης από το 1890, χάρ­τες πριν και μετά την πυρ­κα­γιά του 1917, τα πρώ­τα πολε­ο­δο­μι­κά σχέ­δια της οθω­μα­νι­κής διοί­κη­σης, αερο­φω­το­γρα­φί­ες, καρτ ποστάλ της πυρί­καυ­στης ζώνης κ.ά.

«Το τέλος της παλιάς μας πόλης. Θεσ­σα­λο­νί­κη 1870–1917», Πολι­τι­στι­κό Κέντρο Θεσ­σα­λο­νί­κης ΜΙΕΤ, Βίλα Καπαν­τζή – Βασι­λίσ­σης Ολγας 108, έως 18 Φεβρουα­ρί­ου 2018.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Το τελευ­ταίο σημείωμα

Θέμα της ται­νί­ας είναι η εκτέ­λε­ση από τους Γερ­μα­νούς των 200 κομ­μου­νι­στών στην Και­σα­ρια­νή, την 1η Μάη 1944. Ο Παντε­λής Βούλ­γα­ρης μετα­φέ­ρει το κοι­νό στο στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης του Χαϊ­δα­ρί­ου το διά­στη­μα πριν από την Πρω­το­μα­γιά του ’44, παρου­σιά­ζο­ντας ανθρώ­πους και γεγο­νό­τα, με κεντρι­κό πρό­σω­πο τον 34χρονο ήρωα κομ­μου­νι­στή Ναπο­λέ­ο­ντα Σουκατζίδη.

«Όταν ο Μαρξ συνά­ντη­σε τον Ένγκελς»

Μια πολύ ενδια­φέ­ρου­σα ται­νία του Ραούλ Πεκ «Όταν ο Μαρξ συνά­ντη­σε τον Ένγκελς». Η ται­νία πραγ­μα­τεύ­ε­ται την περί­ο­δο από το 1843 μέχρι το 1847. Δηλα­δή την περί­ο­δο που ο Καρλ Μαρξ γνω­ρί­ζε­ται με τον Φρί­ντριχ Ένγκελς και ξεκι­νούν μαζί την κοι­νή τους πορεία, που πρό­σφε­ρε στο εργα­τι­κό κίνη­μα το θεω­ρη­τι­κό και πολι­τι­κό θεμέ­λιο του επι­στη­μο­νι­κού σοσιαλισμού.

ΘΕΑΤΡΟ

«Αμφι­βο­λία» του Τζον Πάτρικ Σάν­λεϊ στο Θέα­τρο Ροές

Η υπό­θε­ση δια­δρα­μα­τί­ζε­ται σε ένα θρη­σκευ­τι­κό σχο­λείο. Ένας χαρι­σμα­τι­κός ιερέ­ας, ο Πατέ­ρας Φλυν, προ­σπα­θεί να εκσυγ­χρο­νί­σει τις αυστη­ρές δομές του σχο­λεί­ου τις οποί­ες υπε­ρα­σπί­ζε­ται σθε­να­ρά η αυστη­ρή διευ­θύ­ντρια του σχο­λεί­ου Αδελ­φή Αλού­σιους Μπο­βιέ. Όταν εκεί­νη θα ανα­κα­λύ­ψει ότι ο ιερέ­ας δίνει ιδιαί­τε­ρη προ­σο­χή σε ένα νεα­ρό απο­μο­νω­μέ­νο αγό­ρι, θα ηγη­θεί μιας προ­σω­πι­κής σταυ­ρο­φο­ρί­ας ενα­ντί­ον του ιερέα με σκο­πό να απο­κα­λυ­φθεί η αλή­θεια και να τον εκδιώ­ξει από το σχο­λείο. Υφι­στά­με­νη του ιερέα, χωρίς ισχυ­ρές απο­δεί­ξεις και στη­ριγ­μέ­νη μόνο στην δική της ηθι­κή βεβαιό­τη­τα, θα βάλει σε κίν­δυ­νο την θέση του ιερέα, το μέλ­λον του μαθη­τή, αλλά και τη συνο­χή της κοι­νω­νί­ας του σχο­λεί­ου. Το βρα­βευ­μέ­νο με Πού­λι­τζερ (2005) θεα­τρι­κό κεί­με­νο του Τζον Πάτρικ Σάν­λει παρου­σιά­ζει η εται­ρεία Λυκό­φως, σε δια­σκευή και σκη­νο­θε­σία Απόλ­λω­να Παπα­θε­ο­χά­ρη. Παί­ζουν οι Ρού­λα Πατε­ρά­κη, Νίκος Κου­ρής, Λίλα Μπα­κλέ­ση, Πηνε­λό­πη Μαρ­κο­πού­λου. Στο Θέα­τρο Ροές (Ιάκ­χου 16, Γκά­ζι). Τηλ.: 210 3474312. Ώρα: 7 μμ. Εισιτ.: 12–18 ευρώ.

«Ακυ­βέρ­νη­τες Πολι­τεί­ες — Η νυχτε­ρί­δα» του Σ. Τσίρ­κα στο Θέα­τρο Τέχνης — Φρυνίχου

Το Εθνι­κό Θέα­τρο και το Θέα­τρο Τέχνης ολο­κλη­ρώ­νουν αυτόν τον κύκλο της πρώ­της και τόσο ουσια­στι­κής συνερ­γα­σί­ας τους παρου­σιά­ζο­ντας το 3ο μέρος «Νυχτε­ρί­δα» από την τρι­λο­γία του Στρα­τή Τσίρ­κα «Ακυ­βέρ­νη­τες πολι­τεί­ες». Πρό­κει­ται για ένα εγχεί­ρη­μα που ξεκί­νη­σε την περα­σμέ­νη θεα­τρι­κή περί­ο­δο όπου για πρώ­τη φορά μετα­φέ­ρε­ται στην ελλη­νι­κή σκη­νή το εμβλη­μα­τι­κό αυτό έργο της μετα­πο­λε­μι­κής νεο­ελ­λη­νι­κής πεζο­γρα­φί­ας. Δια­σκευή — Δρα­μα­τουρ­γι­κή Επε­ξερ­γα­σία: Έλσα Ανδρια­νού. Δια­νο­μή (με αλφα­βη­τι­κή σει­ρά): Θανά­σης Βλα­βια­νός, Θανά­σης Δήμου, Γιώρ­γος Κρι­θά­ρας, Κατε­ρί­να Λυπη­ρί­δου, Γιώ­τα Μηλί­τση, Ηλέ­κτρα Νικο­λού­ζου, Δημή­τρης Πασ­σάς, Ερα­τώ Πίσ­ση Μάνος Στε­φα­νά­κης, Βαγ­γέ­λης Ψωμάς. Στο Θέα­τρο Τέχνης Κάρο­λος Κουν — Φρυ­νί­χου (Φρυ­νί­χου 14, Πλά­κα). Τηλ.: 210 3222464, 210 3236732. Ώρα: 6 μμ. Εισιτ.: 8–18 ευρώ.

«Πεν­θε­σί­λεια» του Κλάιστ

Ο Παντε­λής Δεντά­κης ανα­με­τριέ­ται με ένα από τα αρι­στουρ­γή­μα­τα του ρομα­ντι­κού θεά­τρου, την Πεν­θε­σί­λεια του Χάιν­ριχ φον Κλάιστ, έργο του 1808 σε μια παρά­στα­ση για τον έρω­τα και τον πόλε­μο, το πάθος και τα ανε­λέ­η­τα παι­χνί­δια εξου­σί­ας, την αέναη μάχη των δύο φύλων.

Μπο­ρεί άρα­γε κανείς να ερω­τευ­τεί τον εχθρό του; Ο Κλάιστ εμπνέ­ε­ται στην Πεν­θε­σί­λεια από ένα άγνω­στο σε πολ­λούς τρω­ι­κό επει­σό­διο, για να αφη­γη­θεί μια συντρι­πτι­κή ερω­τι­κή ιστο­ρία που εκτυ­λίσ­σε­ται κατά τη διάρ­κεια του Τρω­ι­κού πολέ­μου ανά­με­σα στην βασί­λισ­σα των Αμα­ζό­νων, Πεν­θε­σί­λεια, και τον αρχη­γό των Ελλή­νων, Αχιλ­λέα, να μετα­τρέ­πουν στα­δια­κά τις μάχες σε ένα επι­κίν­δυ­νο ερω­τι­κό παι­χνί­δι. Οι ερω­τευ­μέ­νοι γίνο­νται τέρα­τα που θέλουν να κατα­σπα­ρά­ξουν ο ένας τον άλλον. Η εμμο­νι­κή ανά­γκη για κυριαρ­χία του ενός απέ­να­ντι στον άλλον, εξε­λίσ­σε­ται σε ένα φρι­κια­στι­κό όργιο αίμα­τος. Σκη­νο­θε­σία Παντε­λής Δεντά­κης, μετά­φρα­ση Γιώρ­γος Δεπά­στας. Στέ­γη Γραμ­μά­των και Τεχνών: Λεωφ.Συγγρού 107 Ώρα 21.00 Εισι­τή­ρια 7 ευρώ έως 15 ευρώ.

«Το Μεγά­λο Κρε­βά­τι» στην Πει­ρα­μα­τι­κή Σκηνή

Επι­λέ­γο­ντας τη φόρ­μα της αθη­ναϊ­κής επι­θε­ώ­ρη­σης η παρά­στα­ση συν­θέ­τει το ψηφι­δω­τό της σύγ­χρο­νης Αθήνας.Πώς έχει επη­ρε­ά­σει η οικο­νο­μι­κή κατά­στα­ση τις ερω­τι­κές σχέ­σεις των Αθη­ναί­ων; Που φωλιά­ζει ο έρω­τας μέσα στην πόλη; Μπο­ρεί να υπάρ­ξει ιδα­νι­κό ζευ­γά­ρι μέσα στη κρί­ση; Οι ήρω­ες ενός σπον­δυ­λω­τού θεά­μα­τος διη­γού­νται τις ιστο­ρί­ες τους, ξορ­κί­ζο­ντας την μιζέ­ρια και ανα­δει­κνύ­ο­ντας την φωτει­νή πλευ­ρά της ζωής.«Το Μεγά­λο Κρε­βά­τι» το έργο των Μάνου Βαβα­δά­κη, Κατε­ρί­νας Παπαν­δρέ­ου, Θάνου Τασ­σό­που­λου ξεχώ­ρι­σε στο περ­σι­νό Φεστι­βάλ νέων δημιουρ­γών της Πει­ρα­μα­τι­κής Σκη­νής. Εθνι­κό Θέα­τρο — Πει­ρα­μα­τι­κή Σκη­νή ‑1 (Σκη­νή «Κατί­να Παξι­νού») — Κτί­ριο Rex : Πανε­πι­στη­μί­ου 48, Τηλ. 210–3305074, 210–7234567 Ώρα 21.00 Εισι­τή­ρια 10 ευρώ, 6 ευρώ.

Μια ξεχω­ρι­στή παρά­στα­ση στο Θέα­τρο Τέχνης, με πρω­τα­γω­νι­στή το Λόρκα

Μια ξεχω­ρι­στή παρά­στα­ση με τίτλο «Duende» στο Θέα­τρο Τέχνης Καρό­λου Κουν Φρυ­νί­χου (Φρυ­νί­χου 14, Πλά­κα). Ο Στα­μά­της Κρα­ου­νά­κης μελο­ποιεί ποι­ή­μα­τα του Ισπα­νού ποι­η­τή Φεντε­ρί­κο Γκαρ­θία Λόρκα.

Σκόρ­δα κεφά­λια δώδε­κα, κρομ­μύ­δια δεκαπέντε 

Μετά την ενθου­σιώ­δη υπο­δο­χή της από το κοι­νό, η συνερ­γα­σία του Μου­σεί­ου Μπε­νά­κη με το Εθνι­κό Θέα­τρο συνε­χί­ζε­ται για δεύ­τε­ρη χρο­νιά. Κεί­με­να, δρα­μα­το­ποι­η­μέ­να από ηθο­ποιούς, φωτί­ζουν πτυ­χές της ιστο­ρί­ας που τα ίδια τα αντι­κεί­με­να αφη­γού­νται, έτσι ώστε συντε­λε­στές και θεα­τές να συμ­με­τέ­χουν σε μια εντε­λώς δια­φο­ρε­τι­κή μου­σεια­κή περι­ή­γη­ση. Ένα αντι­κεί­με­νο ή μια ομά­δα αντι­κει­μέ­νων ανά συλ­λο­γή θα δίνει κάθε φορά το έναυ­σμα για τη θεα­τρι­κή δρά­ση. Θα προη­γεί­ται σύντο­μη παρου­σί­α­ση του εκά­στο­τε εκθέ­μα­τος από τον αρμό­διο επι­με­λη­τή της συλ­λο­γής, έτσι ώστε να γίνε­ται ομα­λά η μετά­βα­ση από τη θεμα­το­λο­γία του αντι­κει­μέ­νου στον δρα­μα­το­ποι­η­μέ­νο λόγο. Από­ψε, στις 20.30, η παρά­στα­ση «Σκόρ­δα κεφά­λια δώδε­κα, κρομ­μύ­δια δεκα­πέ­ντε». Το στρω­μέ­νο αρι­στο­κρα­τι­κό τρα­πέ­ζι σε μια βυζα­ντι­νή εικό­να με τη Φιλο­ξε­νία του Αβρα­άμ και κερα­μι­κά σκεύη με σκη­νές που υμνούν τη χαρά της ζωής δίνουν το έναυ­σμα να δρα­μα­το­ποι­η­θούν για πρώ­τη φορά απο­σπά­σμα­τα από τέσ­σε­ρα επαι­τι­κά ποι­ή­μα­τα του 12ου αιώνα.Τα Πτω­χο­προ­δρο­μι­κά ποι­ή­μα­τα σατι­ρί­ζουν με καυ­στι­κή γλα­φυ­ρό­τη­τα και αρι­στο­φα­νι­κή διά­θε­ση την πεί­να και την πενία καθη­με­ρι­νών ανθρώ­πων: ενός φτω­χού μονα­χού, ενός κατα­πιε­σμέ­νου συζύ­γου, ενός πει­να­σμέ­νου δια­νο­ού­με­νου και ενός οικο­γε­νειάρ­χη που δυσκο­λεύ­ε­ται να θρέ­ψει την πολυ­με­λή οικο­γέ­νειά του. Γραμ­μέ­να στη γλώσ­σα του λαού, ανή­κουν στα πρώ­τα κεί­με­να της νεο­ελ­λη­νι­κής λογο­τε­χνί­ας και από πολ­λούς μελε­τη­τές απο­δί­δο­νται στον λόγιο βυζα­ντι­νό συγ­γρα­φέα Θεό­δω­ρο Πρό­δρο­μο (περί­που 1100–1165/70). Σκη­νο­θε­τι­κή επι­μέ­λεια: Στρα­τής Πανού­ριος. Ενδυ­μα­το­λο­γι­κή επι­μέ­λεια: Μάι­ρα Βαζαί­ου. Παί­ζουν: Στρα­τής Πανού­ριος, Έλε­να Μαρ­σί­δου, Διο­νύ­σης Πιφέ­ας, Φώτης Λαζά­ρου. Τιμές εισι­τη­ρί­ων: 15 και 10 ευρώ μειω­μέ­νο (ανά παρά­στα­ση). Μου­σείο Μπε­νά­κη Ελλη­νι­κού Πολι­τι­σμού (Κου­μπά­ρη 1,τηλ: 2103671015).

Θέα­τρο «Θησεί­ον»: «Νεκρή Ζώνη» έως το τέλος του Γενάρη

Έως την Κυρια­κή 28 Γενά­ρη θα παρου­σιά­ζε­ται στο θέα­τρο «Θησεί­ον, ένα θέα­τρο για τις τέχνες» το έργο του Χάρολντ Πίντερ «Νεκρή ζώνη» που σκη­νο­θέ­τη­σε ο Κώστας Φιλίπ­πο­γλου, στην και­νού­ρια μετά­φρα­ση του Αντώ­νη Πέρη και σε παρα­γω­γή του Faust. Πρω­τα­γω­νι­στούν: Γιώρ­γος Αρμέ­νης, Αλέ­κος Συσ­σο­βί­της, Αντώ­νης Καρυ­στι­νός, Γιάν­νης Στεφόπουλος.

«Μάλι­στα κύριε Ζαμπέ­τα!…» στο θέα­τρο «Αλί­κη»

Μία παρά­στα­ση που ξεδι­πλώ­νει στιγ­μές από τη ζωή και την καριέ­ρα του δεξιο­τέ­χνη του μπου­ζου­κιού Γιώρ­γου Ζαμπέ­τα, ανε­βαί­νει στο θέα­τρο «Αλί­κη», σε σκη­νο­θε­σία Πέτρου Ζούλια.

«Το τίμη­μα» στο θέα­τρο «Ιλί­σια»

Το έργο του Άρθουρ Μίλερ «Το Τίμη­μα», από τα γνω­στό­τε­ρα έργα του, με αυτο­βιο­γρα­φι­κά στοι­χεία, γραμ­μέ­νο το 1967 και πολυα­νε­βα­σμέ­νο σε θεα­τρι­κές σκη­νές παγκο­σμί­ως με πιο πρό­σφα­τη αυτή του Broadway και πρω­τα­γω­νι­στή τον Danny De Vito, ανε­βαί­νει στο Θέα­τρο «Ιλί­σια». Οι δια­χρο­νι­κές αλή­θειες του έργου του μεγά­λου Αμε­ρι­κα­νού συγ­γρα­φέα ζωντα­νεύ­ουν και φωτί­ζο­νται από τη σκη­νο­θε­τι­κή ματιά της Ιωάν­νας Μιχαλακοπούλου.

«Γυά­λι­νο Φεγγάρι»

Η Ανα­στα­σία Σπύ­ρου (τρα­γού­δι), ο Πάνος Νάκος (πρό­ζα) και ο Μάνος Αθα­να­σιά­δης (πιά­νο-τρα­γού­δι) παρου­σιά­ζουν τη μου­σι­κο­θε­α­τρι­κή παρά­στα­ση «Γυά­λι­νο Φεγ­γά­ρι» — ένα αφιέ­ρω­μα στον Francis Scott Fitzgerald. Μέσα από τον λόγο και τη μου­σι­κή ξετυ­λί­γο­νται κυρί­αρ­χα θέμα­τα στα έργα του σπου­δαί­ου Αμε­ρι­κα­νού συγ­γρα­φέα, όπως η ανα­μέ­τρη­ση του ανθρώ­που με τον χρό­νο και την μοί­ρα, η αθω­ό­τη­τα που χάνε­ται σ’ έναν κόσμο ο οποί­ος διαρ­κώς αλλά­ζει, οι αυτα­πά­τες του έρω­τα και το ξέφρε­νο κυνή­γι της ευτυ­χί­ας σε μια κοι­νω­νία που απο­θε­ώ­νει την ύλη. Πρω­τό­τυ­πα κεί­με­να, επι­λο­γή και μετά­φρα­ση λογο­τε­χνι­κών κει­μέ­νων: Ανα­στα­σία Σπύ­ρου. Σκη­νο­θε­τι­κή επι­μέ­λεια: Πάνος Νάκος, Ανα­στα­σία Σπύ­ρου, Ελέ­νη Τάντου. Φωτο­γρα­φί­ες: Έλε­να Μπο­νέ­λη. Καφέ-Πολυ­χώ­ρος Αίτιον: Τζι­ραί­ων 8–10, Πλά­κα-Ακρό­πο­λη. Τηλ: 2130256666. Ώρα: 22.00.

  • Μου­σι­κο­θε­α­τρι­κή παρά­στα­ση για τη Σμύρ­νη, με τίτλο «Τετάρ­τη πρωί» των Χάρη Πανό­που­λου και Νίκου Συμ­βου­λί­δη, στο θέα­τρο «Φούρ­νος», στις 9.15 μ.μ. Μαυ­ρο­μι­χά­λη 168

«Ο Γλά­ρος»

Τον «Γλά­ρο» του Σαίξ­πηρ παρου­σιά­ζει το Δημο­τι­κό Θέα­τρο Πει­ραιά,  σε από­δο­ση και σκη­νο­θε­σία Γιάν­νη Χου­βάρ­δα. Μέρες και ώρες παρα­στά­σε­ων: Τετ – Πεμ – Παρ: 20.30, Σαβ: 17.00 & 21.00, Κυρ: 19.00.

“Φυλα­κι­σμέ­νες”

Ο Πολυ­χώ­ρος VAULT παρου­σιά­ζει τις “Φυλα­κι­σμέ­νες”, των Ignacio del Moral  & Verónica Fernández, σε μετά­φρα­ση Μαρί­ας Χατζηεμ­μα­νου­ήλ και σκη­νο­θε­σία Δημή­τρη Καρα­τζιά, με έναν 16μελή θίασο.

“Έξυ­πνα, Μικρά Ψέμα­τα” του Πέτρου Φιλιπ­πί­δη στο Θέα­τρο Δανδουλάκη

Μια και­νού­ρια κωμω­δία ανε­βαί­νει στο Θέα­τρο Δαν­δου­λά­κη τον φετι­νό χει­μώ­να. Ο λόγος για τα “Έξυ­πνα, Μικρά Ψέμα­τα” του πολυ­βρα­βευ­μέ­νου Joe Di Pietro, σε σκηνοθεσία/διασκευή του Πέτρου Φιλιπ­πί­δη. Πρω­τα­γω­νι­στούν: Κάτια Δαν­δου­λά­κη, Γιώρ­γος Παρ­τσα­λά­κης, Αλμπέρ­το Φάις, Δανάη Σκιά­δη. Θέα­τρο Κάτια Δαν­δου­λά­κη (Αγί­ου Μελε­τί­ου 61, Κυψέ­λη). Στις 20.00. Τιμές εισι­τη­ρί­ων: από 15 έως 20ευρώ.

«Η αγά­πη άργη­σε μια μέρα»

«Η αγά­πη άργη­σε μια μέρα», στο θέα­τρο «Αργώ» της Αιμι­λί­ας Υψη­λά­ντη (Ελευ­σι­νί­ων 15, Μετα­ξουρ­γείο). Πρό­κει­ται για το γνω­στό και αγα­πη­μέ­νο μυθι­στό­ρη­μα της Λιλής Ζωγρά­φου, που μετα­φέ­ρει στη σκη­νή, υπο­γρά­φο­ντας τη δια­σκευή και τη σκη­νο­θε­σία, ο Ένκε Φεζολλάρι.

«Ο σχοινοβάτης» του Ζαν Ζενέ

O σχοι­νο­βά­της πάνω στο σχοι­νί πρέ­πει να βιώ­σει την από­λυ­τη μονα­ξιά. Να απε­λευ­θε­ρω­θεί από το εγώ του και να προ­σφέ­ρει στου πει­να­σμέ­νους θεα­τές του τσίρ­κου μια βίαιη ομορ­φιά και ίσως έναν βίαιο θάνα­το. Να μπο­ρέ­σει να ανα­με­τρη­θεί με το από­λυ­το. Θα χορεύ­ει στο σχοι­νί σαν ένας άλλος όσο φωτί­ζουν οι προ­βο­λείς του τσίρ­κου. Μια παρα­βο­λή για τον κόσμο. Ο «Σχοι­νο­βά­της» βασί­ζε­ται στην πραγ­μα­τι­κή ιστο­ρία της σχέ­σης του Ζαν Ζενέ με τον 20χρονο ακρο­βά­τη Αμπ­ντά­λα Μπε­ντά­γκα, στον οποίο αφο­σιώ­θη­κε ψυχή τε και σώμα­τι, πλη­ρώ­νο­ντας τους καλύ­τε­ρους εκπαι­δευ­τές και ανα­λαμ­βά­νο­ντας ο ίδιος τη σκη­νο­θε­σία του σόου του επά­νω στο τεντω­μέ­νο σκοι­νί. Η ιστο­ρία τους όμως δεν είχε αίσιο τέλος. Έπει­τα από έναν σοβα­ρό τραυ­μα­τι­σμό του Μπε­ντά­γκα σε μια περιο­δεία, ο Ζενέ τον παρα­τά­ει. Εκεί­νος αυτο­κτο­νεί και ο Ζενέ πέφτει σε βαριά κατά­θλι­ψη. Θα απο­πει­ρα­θεί να αυτο­κτο­νή­σει το 1967. Σκη­νο­θε­σία, μετά­φρα­ση, δια­σκευή: Ζωή Μαντά.

Επι­μέ­λεια από τη γαλ­λι­κή γλώσ­σα: Michele Valley. Επι­μέ­λεια κίνη­σης: Βάλια Παπα­χρή­στου. Σχε­δια­σμός φωτι­σμών: Αλέ­ξαν­δρος Αλε­ξάν­δρου. Ερμηνεύουν:

Βάλια Παπα­χρή­στου, Λευ­τέ­ρης Παπα­κώ­στας. A Small Argo Full of Art: Ελευ­σι­νί­ων 15, Μετα­ξουρ­γείο, 210–5201684.

«Οργι­σμέ­να Νιά­τα» στο «Ολβιο»

Το έργο του Αγγλου συγ­γρα­φέα Τζον Οσμπορν «Οργι­σμέ­να Νιά­τα» ανε­βαί­νει σε από­δο­ση, δρα­μα­τουρ­γι­κή επε­ξερ­γα­σία και σκη­νο­θε­σία Κίρ­κης Καρα­λή, στο θέα­τρο «Ολβιο».

  • Οι «Τρεις ψηλές γυναί­κες» του Εντουαρντ Αλμπι ανε­βαί­νουν στη σκη­νή του θεά­τρου Οδού Κεφαλ­λη­νί­ας Α΄ σκη­νή σε σκη­νο­θε­σία Αρη Τρου­πά­κη με τις Μπέ­τυ Αρβα­νί­τη, Μαρία Κεχα­γιό­γλου και Νεφέ­λη Κου­ρή στις 8 μ.μ. Κεφαλ­λη­νί­ας 16

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο