Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου

 ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Εκθε­ση με έργα του Γιώρ­γη Βαρλάμου

Η ΚΕ του ΚΚΕ, στο πλαί­σιο του εορ­τα­σμού των 100 χρό­νων του Κόμ­μα­τος, τιμώ­ντας τον μεγά­λο κομ­μου­νι­στή ζωγρά­φο — χαρά­κτη Γιώρ­γη Βαρλάμο(1922 — 2013), οργα­νώ­νει από αυτή την Παρα­σκευή, 15 Δεκέμ­βρη, έως τις 11 Μάρ­τη 2018, έκθε­ση στο Βυζα­ντι­νό και Χρι­στια­νι­κό Μου­σείο (Βασι­λίσ­σης Σοφί­ας 11, κοντά στη στά­ση του μετρό «Ευαγ­γε­λι­σμός»), με θέμα «Τ’ αγριο­λού­λου­δα του Βαρλάμου».

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Φεστι­βάλ Ιαπω­νι­κού Κινηματογράφου

Αφιε­ρω­μέ­νο στη μου­σι­κή και την τερά­στια επιρ­ροή της στον άνθρω­πο, το «The Power of Music» σηκώ­νει αυλαία με ται­νί­ες σε πρώ­τη προ­βο­λή. Από­ψε η ται­νία «Ηave a Song on your Lips»(2015) του Μίκι Ταχα­κί­ρο, στη συγκι­νη­τι­κή ιστο­ρια μιας δασκά­λας με τους μαθη­τές της σε ένα απο­μο­νω­μέ­νο νησί, να παρα­με­ρί­ζουν τα προ­βλή­μα­τα τους και να διο­χε­τεύ­ουν όλη τους την ενέρ­γεια σε ένα δια­γω­νι­σμό χορω­δί­ας. Ίδρυ­μα Μιχά­λης Κακο­γιάν­νης, Πει­ραιώς 206, (ύψος Χαμο­στέρ­νας), Ταύ­ρος. Τηλ. 210 3418550 και 210 3418579. Είσο­δος 3 ευρώ Ώρα 19.30

Το τελευ­ταίο σημείωμα

Θέμα της ται­νί­ας είναι η εκτέ­λε­ση από τους Γερ­μα­νούς των 200 κομ­μου­νι­στών στην Και­σα­ρια­νή, την 1η Μάη 1944. Ο Παντε­λής Βούλ­γα­ρης μετα­φέ­ρει το κοι­νό στο στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης του Χαϊ­δα­ρί­ου το διά­στη­μα πριν από την Πρω­το­μα­γιά του ’44, παρου­σιά­ζο­ντας ανθρώ­πους και γεγο­νό­τα, με κεντρι­κό πρό­σω­πο τον 34χρονο ήρωα κομ­μου­νι­στή Ναπο­λέ­ο­ντα Σουκατζίδη.

«Όταν ο Μαρξ συνά­ντη­σε τον Ένγκελς»

Μια πολύ ενδια­φέ­ρου­σα ται­νία του Ραούλ Πεκ «Όταν ο Μαρξ συνά­ντη­σε τον Ένγκελς». Η ται­νία πραγ­μα­τεύ­ε­ται την περί­ο­δο από το 1843 μέχρι το 1847. Δηλα­δή την περί­ο­δο που ο Καρλ Μαρξ γνω­ρί­ζε­ται με τον Φρί­ντριχ Ένγκελς και ξεκι­νούν μαζί την κοι­νή τους πορεία, που πρό­σφε­ρε στο εργα­τι­κό κίνη­μα το θεω­ρη­τι­κό και πολι­τι­κό θεμέ­λιο του επι­στη­μο­νι­κού σοσιαλισμού.

ΘΕΑΤΡΟ

«Πεν­θε­σί­λεια» του Κλάιστ

Ο Παντε­λής Δεντά­κης ανα­με­τριέ­ται με ένα από τα αρι­στουρ­γή­μα­τα του ρομα­ντι­κού θεά­τρου, την Πεν­θε­σί­λεια του Χάιν­ριχ φον Κλάιστ, έργο του 1808 σε μια παρά­στα­ση για τον έρω­τα και τον πόλε­μο, το πάθος και τα ανε­λέ­η­τα παι­χνί­δια εξου­σί­ας, την αέναη μάχη των δύο φύλων. Σκη­νο­θε­σία Παντε­λής Δεντά­κης, μετά­φρα­ση Γιώρ­γος Δεπά­στας. Στέ­γη Γραμ­μά­των και Τεχνών: Λεωφ.Συγγρού 107 Ώρα 21.00 Εισι­τή­ρια 7 ευρώ έως 15 ευρώ.

Η Έντα Γκά­μπλερ στο «Μπά­γκειον»

Η ‘Αντζε­λα Μπρού­σκου ανε­βά­ζει στο ιστο­ρι­κό ξενο­δο­χείο «Μπά­γκειον» την Έντα Γκά­μπλερ , έργο με το οποίο ο Νορ­βη­γός συγ­γρα­φέ­ας συμπύ­κνω­σε και απει­κό­νι­σε με αρι­στουρ­γη­μα­τι­κό τρό­πο την πλή­ρη παρακ­μή (οικο­νο­μι­κή, κοι­νω­νι­κή, ηθι­κή, και ψυχο­λο­γι­κή) της αρι­στο­κρα­τι­κής τάξης, η οποία χρη­σι­μο­ποί­η­σε ακό­μη και το γάμο ως μέσο για την έκφρα­ση των ταξι­κών δια­φο­ρών. Τον ομώ­νυ­μο ρόλο ερμη­νεύ­ει η Παρ­θε­νό­πη Μπου­ζού­ρη. Μπά­γκειον : πλα­τεία Ομο­νοί­ας 18 Ώρα 21.00 Εισι­τή­ρια 15 ευρώ και 10 ευρώ.

«Δού­λες» του Ζαν Ζενέ στο Θέα­τρο Τέχνης Κ. Κουν — Υπόγειο

Πενή­ντα ακρι­βώς χρό­νια μετά την πρώ­τη παρου­σί­α­σή τους στο Θέα­τρο Τέχνης (σκη­νο­θε­σία Δ. Χατζη­μάρ­κος, μετά­φρα­ση Ο. Ελύ­της, 1968) οι «Δού­λες» ξανα­στή­νουν το άγριο, απελ­πι­σμέ­νο αλλά και τρυ­φε­ρό παι­χνί­δι τους στη σκη­νή του Υπο­γεί­ου. Ένα σκλη­ρό και ποι­η­τι­κό έργο για την εξου­σία, την κατα­πιε­σμέ­νη οργή, τη βία αλλά και τη βαθιά ανά­γκη του ανθρώ­που να ονει­ρεύ­ε­ται ότι μπο­ρεί να ξεφύ­γει από αυτό που έχου­με μάθει να απο­κα­λού­με «μοί­ρα». Μετά­φρα­ση-Σκη­νο­θε­σία: Μαριάν­να Κάλ­μπα­ρη. Παί­ζουν οι Κάτια Γέρου, Κων­στα­ντί­να Τάκα­λου κ.ά. Με την υπο­στή­ρι­ξη του Γαλ­λι­κού Ινστι­τού­του Ελλά­δας. Στο Θέα­τρο Τέχνης Κ. Κουν, Υπό­γειο (Πεσμα­τζό­γλου 5, Αθή­να). Τηλ.: 210 3222760. Ώρα: 9.15 μμ. Εισιτ.: 10–18 ευρώ.

«Jesus Christ Superstar» στο Θέα­τρο Ακροπόλ

Το «Jesus Christ Superstar» είναι η πρώ­τη ροκ όπε­ρα που ανέ­βη­κε στον κόσμο, πρώ­τα στο Μπρό­ντ­γουαιη και μετά στο Γου­έστ Εντ του Λον­δί­νου με τερά­στια επι­τυ­χία. Με τη σύγ­χρο­νη γλώσ­σα του και την πολυ­βρα­βευ­μέ­νη μου­σι­κή του, έχει παι­χτεί σε 42 χώρες και έχει μετα­φρα­στεί σε 20 δια­φο­ρε­τι­κές γλώσ­σες απο­σπώ­ντας τις καλύ­τε­ρες κρι­τι­κές παγκο­σμί­ως. Η κλα­σι­κή πια παγκό­σμια επι­τυ­χία έρχε­ται στην Αθή­να του σήμε­ρα να μιλή­σει στην καρ­διά μας για την τελευ­ταία εβδο­μά­δα της ζωής του Χρι­στού πάνω στη γη, να μας θυμί­σει την αλη­θι­νή αγά­πη, τη γνή­σια συγκί­νη­ση, τη βαθιά χαρά και την αλή­θεια. Σκη­νο­θε­σία — από­δο­ση: Θέμις Μαρ­σέλ­λου. Πρω­τα­γω­νι­στούν οι Αιμι­λια­νός Στα­μα­τά­κης (Ιησούς), Ησα­ΐ­ας Ματιά­μπα (Ιού­δας), Ήβη Αδά­μου (Μαρία Μαγδα­λη­νή) και η Αντι­γό­νη Ψυχρά­μη για συγκε­κρι­μέ­νες παρα­στά­σεις και ο Νίκος Μου­τσι­νάς στο ρόλο του Ηρώ­δη. Στο Θέα­τρο Ακρο­πόλ (Ιππο­κρά­τους 9–11, Αθή­να). Τηλ.: 210 3648303. Ώρα: 8 μμ. Εισιτ.: 15–40 ευρώ.

«Το τίμη­μα» στο θέα­τρο «Ιλί­σια»

Το έργο του Άρθουρ Μίλερ «Το Τίμη­μα», από τα γνω­στό­τε­ρα έργα του, με αυτο­βιο­γρα­φι­κά στοι­χεία, γραμ­μέ­νο το 1967 και πολυα­νε­βα­σμέ­νο σε θεα­τρι­κές σκη­νές παγκο­σμί­ως με πιο πρό­σφα­τη αυτή του Broadway και πρω­τα­γω­νι­στή τον Danny De Vito, ανε­βαί­νει στο Θέα­τρο «Ιλί­σια». Οι δια­χρο­νι­κές αλή­θειες του έργου του μεγά­λου Αμε­ρι­κα­νού συγ­γρα­φέα ζωντα­νεύ­ουν και φωτί­ζο­νται από τη σκη­νο­θε­τι­κή ματιά της Ιωάν­νας Μιχαλακοπούλου.

«Misery» στο Θέα­τρο «Ιλί­σια – Βολανάκης»

Το θρί­λερ του Στί­βεν Κινγκ «Misery» έρχε­ται από 10 Γενά­ρη στη σκη­νή του Θεά­τρου «Ιλί­σια – Βολα­νά­κης», σε σκη­νο­θε­σία του Τάκη Τζα­μαρ­γιά, με πρω­τα­γω­νι­στές την Ρένη Πιτ­τα­κή, τον Λάζα­ρο Γεωρ­γα­κό­που­λο και τον Δημή­τρη Καραμπέτση.

«Μάλι­στα κύριε Ζαμπέ­τα!…» στο θέα­τρο «Αλί­κη»

Μία παρά­στα­ση που ξεδι­πλώ­νει στιγ­μές από τη ζωή και την καριέ­ρα του δεξιο­τέ­χνη του μπου­ζου­κιού Γιώρ­γου Ζαμπέ­τα, ανε­βαί­νει στο θέα­τρο «Αλί­κη», σε σκη­νο­θε­σία Πέτρου Ζούλια.

«Ο Γλά­ρος»

Τον «Γλά­ρο» του Σαίξ­πηρ παρου­σιά­ζει το Δημο­τι­κό Θέα­τρο Πει­ραιά,  σε από­δο­ση και σκη­νο­θε­σία Γιάν­νη Χου­βάρ­δα. Μέρες και ώρες παρα­στά­σε­ων: Τετ – Πεμ – Παρ: 20.30, Σαβ: 17.00 & 21.00, Κυρ: 19.00.

“Φυλα­κι­σμέ­νες”

Ο Πολυ­χώ­ρος VAULT παρου­σιά­ζει τις “Φυλα­κι­σμέ­νες”, των Ignacio del Moral  & Verónica Fernández, σε μετά­φρα­ση Μαρί­ας Χατζηεμ­μα­νου­ήλ και σκη­νο­θε­σία Δημή­τρη Καρα­τζιά, με έναν 16μελή θίασο.

“Έξυ­πνα, Μικρά Ψέμα­τα” του Πέτρου Φιλιπ­πί­δη στο Θέα­τρο Δανδουλάκη

Μια και­νού­ρια κωμω­δία ανε­βαί­νει στο Θέα­τρο Δαν­δου­λά­κη τον φετι­νό χει­μώ­να. Ο λόγος για τα “Έξυ­πνα, Μικρά Ψέμα­τα” του πολυ­βρα­βευ­μέ­νου Joe Di Pietro, σε σκηνοθεσία/διασκευή του Πέτρου Φιλιπ­πί­δη. Πρω­τα­γω­νι­στούν: Κάτια Δαν­δου­λά­κη, Γιώρ­γος Παρ­τσα­λά­κης, Αλμπέρ­το Φάις, Δανάη Σκιά­δη. Θέα­τρο Κάτια Δαν­δου­λά­κη (Αγί­ου Μελε­τί­ου 61, Κυψέ­λη). Στις 20.00. Τιμές εισι­τη­ρί­ων: από 15 έως 20ευρώ.

«Η αγά­πη άργη­σε μια μέρα»

«Η αγά­πη άργη­σε μια μέρα», στο θέα­τρο «Αργώ» της Αιμι­λί­ας Υψη­λά­ντη (Ελευ­σι­νί­ων 15, Μετα­ξουρ­γείο). Πρό­κει­ται για το γνω­στό και αγα­πη­μέ­νο μυθι­στό­ρη­μα της Λιλής Ζωγρά­φου, που μετα­φέ­ρει στη σκη­νή, υπο­γρά­φο­ντας τη δια­σκευή και τη σκη­νο­θε­σία, ο Ένκε Φεζολλάρι.

«Ο σχοινοβάτης» του Ζαν Ζενέ

O σχοι­νο­βά­της πάνω στο σχοι­νί πρέ­πει να βιώ­σει την από­λυ­τη μονα­ξιά. Να απε­λευ­θε­ρω­θεί από το εγώ του και να προ­σφέ­ρει στου πει­να­σμέ­νους θεα­τές του τσίρ­κου μια βίαιη ομορ­φιά και ίσως έναν βίαιο θάνα­το. Να μπο­ρέ­σει να ανα­με­τρη­θεί με το από­λυ­το. Θα χορεύ­ει στο σχοι­νί σαν ένας άλλος όσο φωτί­ζουν οι προ­βο­λείς του τσίρ­κου. Μια παρα­βο­λή για τον κόσμο. Ο «Σχοι­νο­βά­της» βασί­ζε­ται στην πραγ­μα­τι­κή ιστο­ρία της σχέ­σης του Ζαν Ζενέ με τον 20χρονο ακρο­βά­τη Αμπ­ντά­λα Μπε­ντά­γκα, στον οποίο αφο­σιώ­θη­κε ψυχή τε και σώμα­τι, πλη­ρώ­νο­ντας τους καλύ­τε­ρους εκπαι­δευ­τές και ανα­λαμ­βά­νο­ντας ο ίδιος τη σκη­νο­θε­σία του σόου του επά­νω στο τεντω­μέ­νο σκοι­νί. Η ιστο­ρία τους όμως δεν είχε αίσιο τέλος. Έπει­τα από έναν σοβα­ρό τραυ­μα­τι­σμό του Μπε­ντά­γκα σε μια περιο­δεία, ο Ζενέ τον παρα­τά­ει. Εκεί­νος αυτο­κτο­νεί και ο Ζενέ πέφτει σε βαριά κατά­θλι­ψη. Θα απο­πει­ρα­θεί να αυτο­κτο­νή­σει το 1967. Σκη­νο­θε­σία, μετά­φρα­ση, δια­σκευή: Ζωή Μαντά.

Επι­μέ­λεια από τη γαλ­λι­κή γλώσ­σα: Michele Valley. Επι­μέ­λεια κίνη­σης: Βάλια Παπα­χρή­στου. Σχε­δια­σμός φωτι­σμών: Αλέ­ξαν­δρος Αλε­ξάν­δρου. Ερμηνεύουν:

Βάλια Παπα­χρή­στου, Λευ­τέ­ρης Παπα­κώ­στας. A Small Argo Full of Art: Ελευ­σι­νί­ων 15, Μετα­ξουρ­γείο, 210–5201684.

«Οργι­σμέ­να Νιά­τα» στο «Ολβιο»

Το έργο του Αγγλου συγ­γρα­φέα Τζον Οσμπορν «Οργι­σμέ­να Νιά­τα» ανε­βαί­νει σε από­δο­ση, δρα­μα­τουρ­γι­κή επε­ξερ­γα­σία και σκη­νο­θε­σία Κίρ­κης Καρα­λή, στο θέα­τρο «Ολβιο».

  • Οι «Τρεις ψηλές γυναί­κες» του Εντουαρντ Αλμπι ανε­βαί­νουν στη σκη­νή του θεά­τρου Οδού Κεφαλ­λη­νί­ας Α΄ σκη­νή σε σκη­νο­θε­σία Αρη Τρου­πά­κη με τις Μπέ­τυ Αρβα­νί­τη, Μαρία Κεχα­γιό­γλου και Νεφέ­λη Κου­ρή στις 8 μ.μ. Κεφαλ­λη­νί­ας 16

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσ­σα­λο­νί­κη, πριν και μετά την πύρι­νη καταστροφή

Μια ιστο­ρία για την ακμή και το από­το­μο τέλος της κοσμο­πο­λί­τι­κης Θεσ­σα­λο­νί­κης από τα τέλη του 19ου αιώ­να μέχρι την κατα­στρο­φι­κή πυρ­κα­γιά, που σημα­το­δό­τη­σε επί­σης τη μετά­βα­ση από μια εύφλε­κτη ξυλό­πη­κτη πόλη στα μέγα­ρα από μπε­τόν αρμέ, παρου­σιά­ζει το Μορ­φω­τι­κό Ιδρυ­μα Εθνι­κής Τρα­πέ­ζης στη Θεσ­σα­λο­νί­κη με την έκθε­ση «Το τέλος της παλιάς μας πόλης. Θεσ­σα­λο­νί­κη 1870–1917», που εγκαι­νιά­στη­κε την Τετάρ­τη 15 Νοεμβρίου.

Αυτό το τέλος, που περιέ­κλειε μια νέα αρχή, ή, ορθό­τε­ρα, μια νέα συνέχεια.

Για τη συλ­λο­γή του φωτο­γρα­φι­κού υλι­κού και των τεκ­μη­ρί­ων το ΜΙΕΤ συνερ­γά­στη­κε με φορείς της Ελλά­δας και του εξω­τε­ρι­κού και με ιδιώ­τες που διέ­θε­σαν υλι­κό των αρχεί­ων τους, όπως η Εθνι­κή Βιβλιο­θή­κη της Αυστρί­ας, τα Εθνι­κά Αρχεία της Ουγ­γα­ρί­ας, η Βρε­τα­νι­κή Σχο­λή Αθη­νών, η Συλ­λο­γή Καλ­φα­γιάν κ.ά.

Στην έκθε­ση απο­τυ­πώ­νε­ται η κατά­στα­ση της περί­κλει­στης Θεσ­σα­λο­νί­κης πριν από την κατε­δά­φι­ση του θαλάσ­σιου τεί­χους, πανο­ρά­μα­τα της πόλης από το 1890, χάρ­τες πριν και μετά την πυρ­κα­γιά του 1917, τα πρώ­τα πολε­ο­δο­μι­κά σχέ­δια της οθω­μα­νι­κής διοί­κη­σης, αερο­φω­το­γρα­φί­ες, καρτ ποστάλ της πυρί­καυ­στης ζώνης κ.ά.

«Το τέλος της παλιάς μας πόλης. Θεσ­σα­λο­νί­κη 1870–1917», Πολι­τι­στι­κό Κέντρο Θεσ­σα­λο­νί­κης ΜΙΕΤ, Βίλα Καπαν­τζή – Βασι­λίσ­σης Ολγας 108, έως 18 Φεβρουα­ρί­ου 2018.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο