Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου

ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Μαρία Φαρα­ντού­ρη ερμη­νεύ­ει Μίκη Θεο­δω­ρά­κη στο Μέγα­ρο Μουσικής

Τρία έργα-ορό­ση­μα του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη (η «Ανδα­λου­σία» για φωνή και συμ­φω­νι­κή ορχή­στρα, η καντά­τα για μετζο­σο­πρά­νο, χορω­δία και ορχή­στρα «Μυθι­στό­ρη­μα» και το «Πνευ­μα­τι­κό Εμβα­τή­ριο») παρου­σιά­ζει η Μαρία Φαρα­ντού­ρη στις 23/2 στην Αίθου­σα Χρή­στος Λαμπρά­κης. Μαζί της, ένας ξεχω­ρι­στός λυρι­κός ερμη­νευ­τής, ο βαθύ­φω­νος Τάσος Απο­στό­λου. Μέγα­ρο Μου­σι­κής Αθη­νών: Βασ. Σοφί­ας & Κόκ­κα­λη. Στις 20:30. Tιμές εισι­τη­ρί­ων: 8 Euro (φοι­τη­τές, νέοι έως 25 ετών, άνερ­γοι, ΑΜΕΑ, 65+, πολύ­τε­κνοι) , 11 Euro , 17 Euro , 24 Euro, 29 Euro, 34 Euro, 40 Euro.

Αλκί­νο­ος Ιωαν­νί­δης στο «Κρεμ­λί­νο

Μετά τις συναυ­λί­ες του στο Gazarte και ανά­με­σα στις παρα­στά­σεις του σε Αγγλία, Σκω­τία, Γερ­μα­νία, Τσε­χία, Αυστρία, Ελβε­τία και Λου­ξεμ­βούρ­γο, ο Αλκί­νο­ος Ιωαν­νί­δης κάνει μια στά­ση ‑για πρώ­τη φορά- στη σκη­νή του Κρεμ­λί­νο στον Πει­ραιά. Μαζί του θα είναι το γνω­στό σχή­μα εγχόρ­δων με τους στα­θε­ρούς τα τελευ­ταία χρό­νια συνερ­γά­τες του. Ο Κύπριος τρα­γου­δο­ποιός με τις επι­λε­κτι­κές εμφα­νί­σεις του τόσο στη σκη­νή όσο και τη δισκο­γρα­φία θα βρε­θεί για δυο Παρα­σκευο­σάβ­βα­τα 23 & 24/2 — 2 & 3/3, στη μου­σι­κή σκη­νή του Πει­ραιά, Κρεμλίνο.

Μαζί του οι: Γιώρ­γος Καλού­δης: Τσέ­λο, Κρη­τι­κή Λύρα Μανό­λης Πάπ­πος: Μπου­ζού­κι, Λαού­το Φώτης Σιώ­τας, Δημή­τρης Χατζη­ζή­σης: Βιο­λί Δημή­τρης Τσε­κού­ρας: Κοντρα­μπά­σο Ηχο­λη­ψία: Βαγ­γέ­λης Λάπ­πας και Βασί­λης Δρού­γκας Φωτι­σμοί: Κων­στα­ντί­νος Μαργκάς

Είσο­δος: 13 ευρώ με μπύ­ρα ή κρα­σί, 11 ευρώ φοιτητικό/ανέργων | ώρα έναρ­ξης : 22:00

Κρεμ­λί­νο: Καρα­ΐ­σκου 119, Πλα­τεία Κοραή, Πει­ραιάς | Κρα­τή­σεις: 210 4100010

Για «Πάρ­τυ» μας, με τον Πλιάτσικα

Από Παρα­σκευή 2 Φλε­βά­ρη και κάθε Παρα­σκευή μέχρι 23 Φλε­βά­ρη, στο «Σταυ­ρό του Νότου», ο Φίλιπ­πος Πλιά­τσι­κας με την παρέα του ετοί­μα­σε μια δια­φο­ρε­τι­κή παρά­στα­ση με τίτλο «Για “Πάρ­τυ” μας»! Εκεί που νομί­ζεις ότι τελεί­ω­σε ξαναρ­χί­ζει! Βγά­ζο­ντας στην επι­φά­νεια απρό­βλε­πτα τρα­γού­δια να ενω­θούν μ’ αυτά που περι­μέ­νου­με. Δημιουρ­γώ­ντας το περι­βάλ­λον ενός Party που διέ­σχι­σε 3 δεκα­ε­τί­ες κι έφτα­σε στο σήμε­ρα φρέ­σκο και σύγ­χρο­νο. Με ηλε­κτρι­σμό και ένταση.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Έκθεση με έργα του Γιώργη Βαρλάμου

Η ΚΕ του ΚΚΕ, στο πλαί­σιο του εορ­τα­σμού των 100 χρό­νων του Κόμ­μα­τος, τιμώ­ντας τον μεγά­λο κομ­μου­νι­στή ζωγρά­φο — χαρά­κτη Γιώρ­γη Βαρλάμο(1922 — 2013), οργα­νώ­νει από αυτή την Παρα­σκευή, 15 Δεκέμ­βρη, έως τις 11 Μάρ­τη 2018, έκθε­ση στο Βυζα­ντι­νό και Χρι­στια­νι­κό Μου­σείο (Βασι­λίσ­σης Σοφί­ας 11, κοντά στη στά­ση του μετρό «Ευαγ­γε­λι­σμός»), με θέμα «Τ’ αγριο­λού­λου­δα του Βαρλάμου».

 ΘΕΑΤΡΟ

«Οδός Αβύσ­σου, αριθ­μός 0»

Πρε­μιέ­ρα την Παρα­σκευή 9 Φλε­βά­ρη του έργου «Οδός Αβύσ­σου, αριθ­μός 0» του Μενέ­λα­ου Λου­ντέ­μη, του συγ­γρα­φέα που χαρα­κτη­ρί­στη­κε ο Μάξιμ Γκόρ­γκι της Ελλά­δας. Το έργο δια­σκευα­σμέ­νο για το θέα­τρο από την Σοφία Αδα­μί­δου, ανε­βαί­νει, σε σκη­νο­θε­σία Ρου­μπί­νης Μοσχο­χω­ρί­τη, στη σκη­νή του OLVIO theater (Ιερά Οδός 67 & Φαλαι­σί­ας 7, Βοτα­νι­κός, τηλ: 210 3414118).

«Το τίμη­μα» στο θέα­τρο «Ιλί­σια»

Το έργο του Άρθουρ Μίλερ «Το Τίμη­μα», από τα γνω­στό­τε­ρα έργα του, με αυτο­βιο­γρα­φι­κά στοι­χεία, γραμ­μέ­νο το 1967 και πολυα­νε­βα­σμέ­νο σε θεα­τρι­κές σκη­νές παγκο­σμί­ως με πιο πρό­σφα­τη αυτή του Broadway και πρω­τα­γω­νι­στή τον Danny De Vito, ανε­βαί­νει στο Θέα­τρο «Ιλί­σια». Οι δια­χρο­νι­κές αλή­θειες του έργου του μεγά­λου Αμε­ρι­κα­νού συγ­γρα­φέα ζωντα­νεύ­ουν και φωτί­ζο­νται από τη σκη­νο­θε­τι­κή ματιά της Ιωάν­νας Μιχαλακοπούλου.

“Φθι­νο­πω­ρι­νή σονά­τα” του Ίνγκ­μαρ Μπέρ­γκ­μαν στο Θέα­τρο Οδού Κεφαλληνίας

Αμέ­σως μετά τις «Τρεις Ψηλές γυναί­κες» του Έντουαρντ ‘Αλμπι, η Μπέτ­τυ Αρβα­νί­τη κατα­πιά­νε­ται με ένα έργο- στο­χα­σμό στην αγά­πη, τη «Φθι­νο­πω­ρι­νή σονά­τα» του Ίνγκ­μαρ Μπέρ­γκ­μαν. Στο έργο παρα­κο­λου­θού­με τη συνά­ντη­ση μιας μητέ­ρας με την κόρη της μετά από επτά ολό­κλη­ρα χρό­νια. Το πρω­τα­γω­νι­στι­κό δίδυ­μο υπο­δύ­ο­νται η Μπέτ­τυ Αρβα­νί­τη και η Δέσποι­να Κούρ­τη, ενώ ο Δημή­τρης Ήμε­λος είναι ο απρό­θυ­μος μάρ­τυ­ρας της ανα­πό­φευ­κτης σύγκρου­σης ανά­με­σα στις δύο γυναί­κες που διεκ­δι­κούν η μία την αγά­πη της άλλης, την οποία, ωστό­σο, δεν μπο­ρούν να αντα­πο­δώ­σουν. Τη σκη­νο­θε­σία της παρά­στα­σης υπο­γρά­φει ο ‘Αρης Τρου­πά­κης, ενώ το έργο παρου­σιά­ζε­ται σε και­νού­ρια μετά­φρα­ση από τα σου­η­δι­κά από τον Ζάν­νη Ψάλ­τη. Θέα­τρο Οδού Κεφαλ­λη­νί­ας ( Κεφαλ­λη­νί­ας 16, Κυψέ­λη). Στις 21.00. Τιμές εισι­τη­ρί­ων: από 5 έως 18Euro.

   «Ασκη­τι­κή» του Νίκου Καζαν­τζά­κη στο Μου­σείο Μπενάκη

Ένα από τα πιο εμπνευ­σμέ­να και συμπα­γή κεί­με­να της ελλη­νι­κής γλώσ­σας, πολυ­ε­πί­πε­δο και απο­κα­λυ­πτι­κό, το δοκί­μιο-μανι­φέ­στο, στο οποίο ο Καζαν­τζά­κης κατα­θέ­τει τις οδύ­νες και τις ελπί­δες του προ­σω­πι­κού του αγώ­να για την ανεύ­ρε­ση και την κατα­νό­η­ση του Θεού, του δικού του Θεού, μετα­φέ­ρε­ται στη μορ­φή θεα­τρι­κού μονο­λό­γου από τον ηθο­ποιό και σκη­νο­θέ­τη Βασί­λη Βασι­λά­κη στο πλαί­σιο του αφιε­ρώ­μα­τος “Νίκος Καζαν­τζά­κης ο κοσμο­πα­ρω­ρί­της”. Μου­σείο Μπε­νά­κη (Πει­ραιώς 138). Στις 21.00. Εισι­τή­ρια: Κανο­νι­κό: 10Euro, Μειω­μέ­νο: 8Euro.

«Misery» στο Θέα­τρο «Ιλί­σια – Βολανάκης»

Το θρί­λερ του Στί­βεν Κινγκ «Misery» έρχε­ται από 10 Γενά­ρη στη σκη­νή του Θεά­τρου «Ιλί­σια – Βολα­νά­κης», σε σκη­νο­θε­σία του Τάκη Τζα­μαρ­γιά, με πρω­τα­γω­νι­στές την Ρένη Πιτ­τα­κή, τον Λάζα­ρο Γεωρ­γα­κό­που­λο και τον Δημή­τρη Καραμπέτση.

«Μάλι­στα κύριε Ζαμπέ­τα!…» στο θέα­τρο «Αλί­κη»

Μία παρά­στα­ση που ξεδι­πλώ­νει στιγ­μές από τη ζωή και την καριέ­ρα του δεξιο­τέ­χνη του μπου­ζου­κιού Γιώρ­γου Ζαμπέ­τα, ανε­βαί­νει στο θέα­τρο «Αλί­κη», σε σκη­νο­θε­σία Πέτρου Ζούλια.

«Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα!…» στο θέατρο «Αλίκη»

Μία παρά­στα­ση που ξεδι­πλώ­νει στιγ­μές από τη ζωή και την καριέ­ρα του δεξιο­τέ­χνη του μπου­ζου­κιού Γιώρ­γου Ζαμπέ­τα, ανε­βαί­νει στο θέα­τρο «Αλί­κη», σε σκη­νο­θε­σία Πέτρου Ζούλια.

 

Οι «Γυναί­κες του Παπα­δια­μά­ντη» στη σκηνή

«Γυναί­κες του Παπα­δια­μά­ντη» είναι ο τίτλος της παρά­στα­σης που ανε­βαί­νει από 15 Δεκέμ­βρη, στο θέα­τρο «Χώρα», σε σύν­θε­ση Κει­μέ­νων — σκη­νο­θε­σία Πέτρου Ζούλια.

Η Νένα Μεντή μαζί με την Ερση Μαλι­κέν­ζου, την Ευγε­νία Δημη­τρο­πού­λου, την Χρι­στιάν­να Ματζου­ρά­νη, την Μαριάν­να Του­ντα­σά­κη και την Εφη Σακελ­λα­ρί­ου θα ζωντα­νέ­ψουν τις ηρω­ί­δες του Σκια­θί­τη συγγραφέα.

  • «Μετά την Βάρ­κι­ζα» του Μυρώ­δη Αδα­μί­δη σκη­νο­θε­σία: Κων­στα­ντί­νος Κων­στα­ντό­που­λος για 2η χρο­νιά στο θέα­τρο Αλκμήνη

 Ο Τάκης Σπυ­ρι­δά­κης επι­στρέ­φει στον «‘Αγριο Σπόρο»

Στον ρόλο ενός καντι­νιέ­ρη και τον αγώ­να επι­βί­ω­σης στην αυτο­σχέ­δια καντί­να του, σε μια από­μα­κρη παρα­λία. Ο Τάκης Σπυ­ρι­δά­κης επι­στρέ­φει στο έργο «‘Αγριος Σπό­ρος» του Γιάν­νη Τσί­ρου και «χτί­ζει» με πικρό χιού­μορ την αρχε­τυ­πι­κή μορ­φή του σύγ­χρο­νου Έλλη­να. Σκη­νο­θε­σία Ελέ­νη Σκό­τη. Θέα­τρο Επί Κολω­νώ: Ναυ­πλί­ου 12 και Λένορ­μαν 94, Κολωνός.Τηλ. 210 5138067. Εισι­τή­ρια από 17 ευρώ έως 12 ευρώ. Ώρα 21.15 Διάρ­κεια παρά­στα­σης 105 λεπτά

   «Heisenberg» του Σάι­μον Στήβενς

O ανα­πά­ντε­χος έρω­τας ενός ετε­ρό­κλη­του ζευ­γα­ριού. Ο Βαγ­γέ­λης Θεο­δω­ρό­που­λος σκη­νο­θε­τεί την Κόρα Καρ­βού­νη και τον Περι­κλή Μου­στά­κη στο έργο του Σάι­μον Στί­βενς «Heisenberg». Θέα­τρο Νέου Κόσμου: Αντι­σθέ­νους 7, Νέος Κόσμος.Τηλ.21 0921 2900 Εισι­τή­ρια 17 ευρώ έως 10 ευρώ. Ώρα 21.15 Διάρ­κεια παρά­στα­σης 85 λεπτά.

«Η αγά­πη άργη­σε μια μέρα»

«Η αγά­πη άργη­σε μια μέρα», στο θέα­τρο «Αργώ» της Αιμι­λί­ας Υψη­λά­ντη (Ελευ­σι­νί­ων 15, Μετα­ξουρ­γείο). Πρό­κει­ται για το γνω­στό και αγα­πη­μέ­νο μυθι­στό­ρη­μα της Λιλής Ζωγρά­φου, που μετα­φέ­ρει στη σκη­νή, υπο­γρά­φο­ντας τη δια­σκευή και τη σκη­νο­θε­σία, ο Ένκε Φεζολλάρι.

«Οργι­σμέ­να Νιά­τα» στο «Ολβιο»

Το έργο του Αγγλου συγ­γρα­φέα Τζον Οσμπορν «Οργι­σμέ­να Νιά­τα» ανε­βαί­νει σε από­δο­ση, δρα­μα­τουρ­γι­κή επε­ξερ­γα­σία και σκη­νο­θε­σία Κίρ­κης Καρα­λή, στο θέα­τρο «Ολβιο».

  • Η παρά­στα­ση «Τρώ­ας» του Δημή­τρη Δημη­τριά­δη παρου­σιά­ζε­ται σε σκη­νο­θε­σία Σάβ­βα Στρού­μπου στο θέα­τρο Αττις-Νέος Χώρος στις 9 μ.μ.
    Λεω­νί­δου 12, Μεταξουργείο
  • «Ο γάμος του Καραχ­μέ­τη» του Αλέ­ξαν­δρου Παπα­δια­μά­ντη παρου­σιά­ζε­ται στο Από Μηχα­νής Θέα­τρο σε σκη­νο­θε­σία Ολιας Λαζα­ρί­δου στις 9 μ.μ. Ακα­δή­μου 13

Τον «Γλά­ρο» του Σαίξ­πηρ παρου­σιά­ζει το Δημο­τι­κό Θέα­τρο Πει­ραιά,  σε από­δο­ση και σκη­νο­θε­σία Γιάν­νη Χου­βάρ­δα. Μέρες και ώρες παρα­στά­σε­ων: Τετ – Πεμ – Παρ: 20.30, Σαβ: 17.00 & 21.00, Κυρ: 19.00.

  • Το έργο «Πατρί­δα τώρα: 8 ώρες και 35» της Φωτει­νής Τσα­λί­κο­γλου, παρου­σιά­ζε­ται στο θέα­τρο Σταθ­μό σε δια­σκευή και σκη­νο­θε­σία Μάνου Καρα­τζο­γιάν­νη και ώρα 9 μ.μ. Βίκτω­ρος Ουγκώ 55, Μεταξουργείο
  • Το «Στέλ­λα κοι­μή­σου» του Γιάν­νη Οικο­νο­μί­δη παρου­σιά­ζε­ται για δεύ­τε­ρη χρο­νιά στη σκη­νή «Νίκος Κούρ­κου­λος» του Εθνι­κού Θεά­τρου στις 9 μ.μ. Αγ. Κων­στα­ντί­νου 22–24
  • Φ. Γ. Λόρ­κα «Περ­λι­μπλίν και Μπε­λί­σα» στο Θέα­τρο «Εκά­τη»

 «Εγώ, ο Μάρ­κος Βαμ­βα­κά­ρης» στο θέα­τρο «Στοά»

Ξεκί­νη­σαν οι παρα­στά­σεις του έργου «Εγώ, ο Μάρ­κος Βαμ­βα­κά­ρης» με τον Θανά­ση Παπα­γε­ωρ­γί­ου, στο θέα­τρο «Στοά».

«Misery» στο Θέα­τρο «Ιλί­σια – Βολανάκης»

Το θρί­λερ του Στί­βεν Κινγκ «Misery» έρχε­ται από 10 Γενά­ρη στη σκη­νή του Θεά­τρου «Ιλί­σια – Βολα­νά­κης», σε σκη­νο­θε­σία του Τάκη Τζα­μαρ­γιά, με πρω­τα­γω­νι­στές την Ρένη Πιτ­τα­κή, τον Λάζα­ρο Γεωρ­γα­κό­που­λο και τον Δημή­τρη Καραμπέτση.

«Το τραμ με το όνο­μα Πόθος» στο Δημο­τι­κό Θέα­τρο Πειραιά

Ένα από τα σημα­ντι­κό­τε­ρα έργα του θεα­τρι­κού ρεα­λι­σμού του 20ού αιώ­να, «Το τραμ με το όνο­μα ‘Πόθος’» του Τένε­σι Ουί­λιαμς, ανε­βαί­νει σε μετά­φρα­ση Αντώ­νη Γαλέ­ου, σκη­νο­θε­σία Μιχα­ήλ Μαρ­μα­ρι­νού, σκη­νι­κά-κοστού­μια Εύας Νάθε­να και μου­σι­κή ‘Αγγε­λου Τρια­ντα­φύλ­λου. Η Μαρία Ναυ­πλιώ­του, ο Χάρης Φρα­γκού­λης, η Θεο­δώ­ρα Τζή­μου, ο ‘Αγγε­λος Τρια­ντα­φύλ­λου, η Ευαγ­γε­λία Καρ­κα­τσά­νη και ο Αdrian Frieling ερμη­νεύ­ουν τους ρόλους της παρά­στα­σης. Στο Δημο­τι­κό Θέα­τρο Πει­ραιά (Λεωφ. Ηρ. Πολυ­τε­χνεί­ου 32, Πει­ραιάς). Τηλ.: 210 4143 310. Ώρα: 8.30 μμ. Εισιτ.: 10–30 ευρώ.

«Σοφία σε θυμά­μαι» της Τάνιας Χαρο­κό­που στον Πολυ­χώ­ρο Αθηναΐς

Η ταρα­χώ­δης ζωή της Σοφί­ας Βέμπο «της δικής μας Σοφί­ας», μέσα από δικές της διη­γή­σεις και νοσταλ­γι­κές ανα­πο­λή­σεις, πλή­ρως τεκ­μη­ριω­μέ­νες, σε κεί­με­να της Τάνιας Χαρο­κό­που και σκη­νο­θε­σία Μενέ­λα­ου Τζα­βέλ­λα, ζωντα­νεύ­ει επί σκη­νής, σαρά­ντα χρό­νια μετά από το τελευ­ταίο της «ταξί­δι». Στον ρόλο της Σοφί­ας Βέμπο η Γεωρ­γία Ζώη, που ερμη­νεύ­ει ζωντα­νά τα σπου­δαιό­τε­ρα τρα­γού­δια της ηρω­ί­δας, συνο­δευό­με­νη από ακορ­ντε­όν. Συμ­με­τέ­χουν οι Ηλί­ας Μιχα­ήλ και Σπύ­ρος Νίκας (ακορ­ντε­όν). Στον Πολυ­χώ­ρο Αθη­να­ΐς (Καστο­ριάς 34–36, Βοτα­νι­κός). Τηλ.: 210 3480080. Ώρα: 8.30 μμ. Εισιτ.: 10–12 ευρώ.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Το τελευ­ταίο σημείωμα

Θέμα της ται­νί­ας είναι η εκτέ­λε­ση από τους Γερ­μα­νούς των 200 κομ­μου­νι­στών στην Και­σα­ρια­νή, την 1η Μάη 1944. Ο Παντε­λής Βούλ­γα­ρης μετα­φέ­ρει το κοι­νό στο στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης του Χαϊ­δα­ρί­ου το διά­στη­μα πριν από την Πρω­το­μα­γιά του ’44, παρου­σιά­ζο­ντας ανθρώ­πους και γεγο­νό­τα, με κεντρι­κό πρό­σω­πο τον 34χρονο ήρωα κομ­μου­νι­στή Ναπο­λέ­ο­ντα Σουκατζίδη.

«Όταν ο Μαρξ συνά­ντη­σε τον Ένγκελς»

Μια πολύ ενδια­φέ­ρου­σα ται­νία του Ραούλ Πεκ «Όταν ο Μαρξ συνά­ντη­σε τον Ένγκελς». Η ται­νία πραγ­μα­τεύ­ε­ται την περί­ο­δο από το 1843 μέχρι το 1847. Δηλα­δή την περί­ο­δο που ο Καρλ Μαρξ γνω­ρί­ζε­ται με τον Φρί­ντριχ Ένγκελς και ξεκι­νούν μαζί την κοι­νή τους πορεία, που πρό­σφε­ρε στο εργα­τι­κό κίνη­μα το θεω­ρη­τι­κό και πολι­τι­κό θεμέ­λιο του επι­στη­μο­νι­κού σοσιαλισμού.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο