Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε το Σάββατο 3 Μαρτίου

 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Δωρε­άν ξενα­γή­σεις σε αρχαιο­λο­γι­κούς χώρους και γει­το­νιές της Αθήνας

Η αγα­πη­μέ­νη συνή­θεια των Αθη­ναί­ων, το πρό­γραμ­μα των δωρε­άν ξενα­γή­σε­ων, επι­στρέ­φει και το Μάρ­τιο. Οι δωρε­άν ξενα­γή­σεις είναι μία περι­ή­γη­ση στον πολι­τι­στι­κό πλού­το και τις ομορ­φιές της Αθή­νας, από έμπει­ρους και εξει­δι­κευ­μέ­νους ξενα­γούς, που προ­σφέ­ρει ο Οργα­νι­σμός Πολι­τι­σμού, Αθλη­τι­σμού & Νεο­λαί­ας του Δήμου σε συνερ­γα­σία με το Σωμα­τείο Διπλω­μα­τού­χων Ξενα­γών. Το Σάβ­βα­το 3 Μαρ­τί­ου θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν οι ακό­λου­θες ξενα­γή­σεις: 10.00| Μου­σείο Ισλα­μι­κής Τέχνης — Μπε­νά­κη . Σημείο συγκέ­ντρω­σης: Είσο­δος του μου­σεί­ου, Αγί­ων Ασω­μά­των 22 & Διπύ­λου, Θησείο . 11.00| Εθνι­κό Αρχαιο­λο­γι­κό Μου­σείο (Αίθου­σες Γλυ­πτι­κής). Σημείο συγκέ­ντρω­σης: Είσο­δος του μου­σεί­ου (Πατη­σί­ων 44). 11.00| Μονή Και­σα­ρια­νής. Σημείο συγκέ­ντρω­σης: Εκδο­τή­ριο Εισι­τη­ρί­ων. 12.00| Νομι­σμα­τι­κό Μου­σείο. Σημείο συγκέ­ντρω­σης: Είσο­δος του μου­σεί­ου, Πανε­πι­στη­μί­ου 12. Για κρά­τη­ση θέσης μόνο στην ηλε­κτρο­νι­κή πλατ­φόρ­μα www.opandaxenagiseis.gr

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Γκά­τσος που αγά­πη­σα” στον Φιλο­λο­γι­κό Σύλ­λο­γο Παρνασσό

Ο Μανώ­λης Μητσιάς καλεί την Καρυο­φυλ­λιά Καρα­μπέ­τη να απο­δώ­σουν μαζί τρα­γού­δια σε στί­χους Νίκου Γκά­τσου και μου­σι­κή Μάνου Χατζι­δά­κι (από τρεις κύκλους “Αθα­να­σία”, “Της γης το χρυ­σά­φι”, “Χει­μω­νιά­τι­κος ήλιος”), καθώς και από τη συνερ­γα­σία του ποι­η­τή με άλλους συν­θέ­τες όπως οι: Μίκης Θεο­δω­ρά­κης, Σταύ­ρος Ξαρ­χά­κος, Δήμος Μού­τσης, Λου­κια­νός Κηλαη­δό­νης. Ένα αφιέ­ρω­μα από καρ­διάς στον ποι­η­τή των τρα­γου­διών και μέσα από αυτό μια ολο­κά­θα­ρη μου­σι­κή δια­δρο­μή στην ιστο­ρία και τον πολι­τι­σμό της νεώ­τε­ρης Ελλά­δας. Πλαι­σιω­μέ­νοι από ένα μου­σι­κό σχή­μα που παρα­πέ­μπει στη λιτό­τη­τα και στι­βα­ρό­τη­τα της ζωής και του έργου του Νίκου Γκά­τσου, οι δύο ερμη­νευ­τές υπό­σχο­νται να χαρί­σουν στο κοι­νό το πορ­τρέ­το αυτής της δωρι­κής μορ­φής των γραμ­μά­των, σκια­γρα­φη­μέ­νο τόσο από στί­χους και κεί­με­να του ιδί­ου όσο και από κεί­με­να άλλων για εκεί­νον, σε επι­μέ­λεια Αγα­θής Δημη­τρού­κα. Φιλο­λο­γι­κός Σύλ­λο­γος “Παρ­νασ­σός” (Πλα­τεία Αγί­ου Γεωρ­γί­ου Καρύ­τση 8). Στις 21.00. Εισι­τή­ρια: από 10 ευρώ.

Γιάν­νης Γιο­κα­ρί­νης, Νίκος Ζιώ­γα­λας, Γιάν­νης Μηλιώ­κας και Λάκης Παπα­δό­που­λος στη «Σφίγ­γα»

Οι Γιάν­νης Γιο­κα­ρί­νης, Νίκος Ζιώ­γα­λας, Γιάν­νης Μηλιώ­κας και Λάκης Παπα­δό­που­λος με τα πιο hot instrumental μου­σι­κά τρα­γού­δια απο­φά­σι­σαν να λύσουν το αίνιγ­μα της Σφίγ­γας. Για τέσ­σε­ρα Σάβ­βα­τα λοι­πόν (17/2, 24/2, 3/2 και 10/3) θα το λύνουν με μια ιστο­ρία που εξε­λίσ­σε­ται ως εξής: Η Γυρι­στρού­λα Ευλα­μπία που έγι­νε σταρ του σινε­μά, έβα­λε ρού­χα που πλύ­θη­καν μαζί και έχου­νε γίνει ροζ, βάφει τις κουρ­τί­νες στο χρώ­μα που μισού­σες, το σκά­ει με τον νοσταλ­γό του ροκ εν ρολ, αλλά­ζει το όνο­μά της σε Βασι­λι­κή και είναι στο θάλα­μο 9 για το καλό της! Μου­σι­κή Σκη­νή Σφίγ­γα: Ακα­δη­μί­ας και Ζωο­δό­χου Πηγής (είσο­δος στον πεζό­δρο­μο Κιά­φας 13), Εξάρ­χεια — Νεά­πο­λη. Τηλ. 2114096149. Ώρα: 22.30.

 

ΕΚΘΕΣΗ

Εκθεση με έργα του Γιώργη Βαρλάμου

Η ΚΕ του ΚΚΕ, στο πλαί­σιο του εορ­τα­σμού των 100 χρό­νων του Κόμ­μα­τος, τιμώ­ντας τον μεγά­λο κομ­μου­νι­στή ζωγρά­φο — χαρά­κτη Γιώρ­γη Βαρλάμο(1922 — 2013), οργα­νώ­νει από αυτή την Παρα­σκευή, 15 Δεκέμ­βρη, έως τις 11 Μάρ­τη 2018, έκθε­ση στο Βυζα­ντι­νό και Χρι­στια­νι­κό Μου­σείο (Βασι­λίσ­σης Σοφί­ας 11, κοντά στη στά­ση του μετρό «Ευαγ­γε­λι­σμός»), με θέμα «Τ’ αγριο­λού­λου­δα του Βαρλάμου».

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Το τελευ­ταίο σημείωμα

Θέμα της ται­νί­ας είναι η εκτέ­λε­ση από τους Γερ­μα­νούς των 200 κομ­μου­νι­στών στην Και­σα­ρια­νή, την 1η Μάη 1944. Ο Παντε­λής Βούλ­γα­ρης μετα­φέ­ρει το κοι­νό στο στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης του Χαϊ­δα­ρί­ου το διά­στη­μα πριν από την Πρω­το­μα­γιά του ’44, παρου­σιά­ζο­ντας ανθρώ­πους και γεγο­νό­τα, με κεντρι­κό πρό­σω­πο τον 34χρονο ήρωα κομ­μου­νι­στή Ναπο­λέ­ο­ντα Σουκατζίδη.

«Όταν ο Μαρξ συνά­ντη­σε τον Ένγκελς»

Μια πολύ ενδια­φέ­ρου­σα ται­νία του Ραούλ Πεκ «Όταν ο Μαρξ συνά­ντη­σε τον Ένγκελς». Η ται­νία πραγ­μα­τεύ­ε­ται την περί­ο­δο από το 1843 μέχρι το 1847. Δηλα­δή την περί­ο­δο που ο Καρλ Μαρξ γνω­ρί­ζε­ται με τον Φρί­ντριχ Ένγκελς και ξεκι­νούν μαζί την κοι­νή τους πορεία, που πρό­σφε­ρε στο εργα­τι­κό κίνη­μα το θεω­ρη­τι­κό και πολι­τι­κό θεμέ­λιο του επι­στη­μο­νι­κού σοσιαλισμού.

ΘΕΑΤΡΟ

«Cabaret» στο Θέα­τρο Παλλάς

Βερο­λί­νο, 1930. Στη σκιά του ναζι­σμού ένα υπό­γειο Καμπα­ρέ κινεί­ται στους ρυθ­μούς της νύχτας. Όλα τα πρό­σω­πα του έργου ζουν την προ­σω­πι­κή τους ιστο­ρία, συν­δε­δε­μέ­νη με την ιστο­ρία της επο­χής. Το πολυ­βρα­βευ­μέ­νο μιού­ζι­καλ που σφρά­γι­σε την ιστο­ρία των μιού­ζι­καλ, όχι μόνο στο χώρο του θεά­τρου αλλά και του σινε­μά ανε­βαί­νει σε παρα­γω­γή Θεα­τρι­κών Σκη­νών. Σε σκη­νο­θε­σία Σωτή­ρη Χατζά­κη, χορο­γρα­φί­ες Δημή­τρη Παπά­ζο­γλου και σε πρω­τό­τυ­πους στί­χους της Αφρο­δί­τη Μάνου. Στους ρόλους του Κομπέρ (του πλη­θω­ρι­κού παρου­σια­στή με το σαρ­δό­νιο χιού­μορ) ο Τάκης Ζαχα­ρά­τος και της Σάλι Μπό­ουλς (που ερμή­νευ­σε η Λάι­ζα Μινέ­λι στην ομώ­νυ­μη ται­νία) η Τάμ­τα. Μαζί τους και οι Κατε­ρί­να Διδα­σκά­λου, Τάσος Νού­σιας, Βασί­λης Μπι­σμπί­κης, Ευθύ­μης Ζησά­κης, Δήμη­τρα Λημνιού κ.ά. Συμ­με­τέ­χει 10μελή ορχή­στρα υπό τη διεύ­θυν­ση του Αλέ­ξιου Πρί­φτη. Στο Θέα­τρο Παλ­λάς (Βου­κου­ρε­στί­ου 5, Αθή­να). Τηλ.: 210 3213100. Ώρα: 9 μμ. Εισιτ.: 10–80 ευρώ.

«Misery» στο Θέα­τρο «Ιλί­σια – Βολανάκης»

Το θρί­λερ του Στί­βεν Κινγκ «Misery» έρχε­ται από 10 Γενά­ρη στη σκη­νή του Θεά­τρου «Ιλί­σια – Βολα­νά­κης», σε σκη­νο­θε­σία του Τάκη Τζα­μαρ­γιά, με πρω­τα­γω­νι­στές την Ρένη Πιτ­τα­κή, τον Λάζα­ρο Γεωρ­γα­κό­που­λο και τον Δημή­τρη Καραμπέτση.

«Μάλι­στα κύριε Ζαμπέ­τα!…» στο θέα­τρο «Αλί­κη»

Μία παρά­στα­ση που ξεδι­πλώ­νει στιγ­μές από τη ζωή και την καριέ­ρα του δεξιο­τέ­χνη του μπου­ζου­κιού Γιώρ­γου Ζαμπέ­τα, ανε­βαί­νει στο θέα­τρο «Αλί­κη», σε σκη­νο­θε­σία Πέτρου Ζούλια.

 Οι «Γυναίκες του Παπαδιαμάντη» στη σκηνή

«Γυναί­κες του Παπα­δια­μά­ντη» είναι ο τίτλος της παρά­στα­σης που ανε­βαί­νει από 15 Δεκέμ­βρη, στο θέα­τρο «Χώρα», σε σύν­θε­ση Κει­μέ­νων — σκη­νο­θε­σία Πέτρου Ζούλια.

Η Νένα Μεντή μαζί με την Ερση Μαλι­κέν­ζου, την Ευγε­νία Δημη­τρο­πού­λου, την Χρι­στιάν­να Ματζου­ρά­νη, την Μαριάν­να Του­ντα­σά­κη και την Εφη Σακελ­λα­ρί­ου θα ζωντα­νέ­ψουν τις ηρω­ί­δες του Σκια­θί­τη συγγραφέα.

“Ο συμ­βο­λαιο­γρά­φος” του Νίκου Βασι­λειά­δη στον Άλιμο

Ένας βαθιά συγκι­νη­τι­κός μονό­λο­γος μιας γυναί­κας που ζει σε λάθος χώρο και χρό­νο. Η Ερα­σμία, μια χήρα, μεγα­λώ­νει τη μονα­χο­κό­ρη της, κλει­σμέ­νη σε ένα περί­πτε­ρο, εγκλω­βι­σμέ­νη στα ήθη και τα έθι­μα της μικρής επαρ­χια­κής πόλης που ζει, μέχρι τη στιγ­μή που τη θλι­βε­ρή, μονό­το­νη ζωή της, δια­κό­πτει ο έρω­τας, το πάθος. Σκη­νο­θε­σία: Γιώρ­γος Καρα­μί­χος. Με την Υρώ Μανέ στο ρόλο της Ερα­σμί­ας. Θεα­τρι­κή Σκη­νή Αλί­μου «Κάρο­λος Κουν» (Υψη­λά­ντου και Θησεί­ου). Στις 19:30. Είσο­δος ελεύ­θε­ρη. Αντί εισι­τη­ρί­ου, συγκε­ντρώ­νο­νται τρό­φι­μα και είδη πρώ­της ανά­γκης για το Κοι­νω­νι­κό Παντο­πω­λείο του Δήμου Αλίμου.

  • Τον «Γλά­ρο» του Σαίξ­πηρ παρου­σιά­ζει το Δημο­τι­κό Θέα­τρο Πει­ραιά,  σε από­δο­ση και σκη­νο­θε­σία Γιάν­νη Χου­βάρ­δα. Μέρες και ώρες παρα­στά­σε­ων: Τετ – Πεμ – Παρ: 20.30, Σαβ: 17.00 & 21.00, Κυρ: 19.00.
  • Φ. Γ. Λόρ­κα «Περ­λι­μπλίν και Μπε­λί­σα» στο Θέα­τρο «Εκά­τη»
  • Το «Φιντα­νά­κι» του Παντε­λή Χορν κάνει πρε­μιέ­ρα στην Πει­ρα­μα­τι­κή Σκη­νή του Εθνι­κού Θεά­τρου σε σκη­νο­θε­σία Ανέ­στη Αζά στις 9 μ.μ. Πανε­πι­στη­μί­ου 48

«Η αγά­πη άργη­σε μια μέρα»

«Η αγά­πη άργη­σε μια μέρα», στο θέα­τρο «Αργώ» της Αιμι­λί­ας Υψη­λά­ντη (Ελευ­σι­νί­ων 15, Μετα­ξουρ­γείο). Πρό­κει­ται για το γνω­στό και αγα­πη­μέ­νο μυθι­στό­ρη­μα της Λιλής Ζωγρά­φου, που μετα­φέ­ρει στη σκη­νή, υπο­γρά­φο­ντας τη δια­σκευή και τη σκη­νο­θε­σία, ο Ένκε Φεζολλάρι.

 «Εγώ, ο Μάρ­κος Βαμ­βα­κά­ρης» στο θέα­τρο «Στοά»

Ξεκί­νη­σαν οι παρα­στά­σεις του έργου «Εγώ, ο Μάρ­κος Βαμ­βα­κά­ρης» με τον Θανά­ση Παπα­γε­ωρ­γί­ου, στο θέα­τρο «Στοά».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο