Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε την Πέμπτη 15 Μαρτίου

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη η έκθε­ση αρχεια­κού υλι­κού για τα 100 χρό­νια του ΣΕΗ

Στο πλαί­σιο του εορ­τα­σμού των 100 χρό­νων του ΣΕΗ, η έκθε­ση αρχεια­κού υλι­κού του Σωμα­τεί­ου και το ντο­κι­μα­ντέρ «100 χρό­νια ΣΕΗ», σε σκη­νο­θε­σία του Λεω­νί­δα Βαρ­δα­ρού, θα ταξι­δέ­ψουν και στη Θεσσαλονίκη.

Η έκθε­ση «100 χρό­νια ΣΕΗ» θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στο φουα­γιέ του Βασι­λι­κού Θεά­τρου (πλα­τεία Λευ­κού Πύρ­γου, Θεσ­σα­λο­νί­κη), από την Τετάρ­τη 14 έως την Κυρια­κή 25 Μάρ­τη 2018. Ωρες λει­τουρ­γί­ας: Καθη­με­ρι­νά εκτός Δευ­τέ­ρας από τη 1 μ.μ. έως την έναρ­ξη των παρα­στά­σε­ων.

Εκθε­ση με έργα του Γιώρ­γη Βαρλάμου

Η ΚΕ του ΚΚΕ, στο πλαί­σιο του εορ­τα­σμού των 100 χρό­νων του Κόμ­μα­τος, τιμώ­ντας τον μεγά­λο κομ­μου­νι­στή ζωγρά­φο — χαρά­κτη Γιώρ­γη Βαρλάμο(1922 — 2013), οργα­νώ­νει από αυτή την Παρα­σκευή, 15 Δεκέμ­βρη, έως τις 11 Μάρ­τη 2018, έκθε­ση στο Βυζα­ντι­νό και Χρι­στια­νι­κό Μου­σείο (Βασι­λίσ­σης Σοφί­ας 11, κοντά στη στά­ση του μετρό «Ευαγ­γε­λι­σμός»), με θέμα «Τ’ αγριο­λού­λου­δα του Βαρλάμου».

90 χρό­νια Τρά­πε­ζα της Ελλάδος

Με αφορ­μή την επέ­τειο της συμπλή­ρω­σης 90 ετών από τη λει­τουρ­γία της Τρα­πέ­ζης της Ελλά­δος, το Κέντρο Πολι­τι­σμού, Έρευ­νας και Τεκ­μη­ρί­ω­σης της τρά­πε­ζας παρου­σιά­ζει έκθε­ση με 160 έργα τέχνης Ελλή­νων καλ­λι­τε­χνών, επι­λεγ­μέ­να από τη συλ­λο­γή της. Η συλ­λο­γή αριθ­μεί περί­που 3.000 έργα, κυρί­ως παρα­στα­τι­κής ζωγρα­φι­κής και χαρα­κτι­κής (καθώς και μικρό αριθ­μό γλυ­πτών), που ανα­δει­κνύ­ουν πτυ­χές της νεο­ελ­λη­νι­κής τέχνης από τα μέσα του 19ου αιώ­να έως σήμε­ρα. Μου­σείο Μπε­νά­κη (Πει­ραιώς 138, τηλ. 21034531111).

«Εικα­στι­κή δίο­δος» του Δημή­τρη Α. Φατούρου

Έκθε­ση του Δημή­τρη Α. Φατού­ρου με τίτλο «Εικα­στι­κή δίο­δος. Αρχείο 1966» εγκαι­νιά­ζε­ται στις 20.00 στο Μέγα­ρο Εϋνάρ­δου (Αγί­ου Κων­στα­ντί­νου 20 και Μενά­δρου, τηλ. 2105221420) του Μορ­φω­τι­κού Ιδρύ­μα­τος Εθνι­κής Τρα­πέ­ζης. Παρου­σιά­ζο­νται 120 ζωγρα­φι­κά έργα, 95 σχέ­δια, λάδια και σκίτσα.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Verdi, Puccini, Dvořák, Στραβίνσκι

Μια βρα­διά λυρι­κού τρα­γου­διού, με βασι­κούς θεμα­τι­κούς άξο­νες την ανε­στιό­τη­τα και τη σελή­νη ως μετα­φυ­σι­κή δύνα­μη. Σπου­δαί­οι συν­θέ­τες της όπε­ρας άντλη­σαν την έμπνευ­σή τους από το ανθρώ­πι­νο δρά­μα της εξο­ρί­ας και της μετα­νά­στευ­σης, το οποίο εκτυ­λίσ­σε­ται ανα τους αιώ­νες στα μονο­πά­τια της οικου­μέ­νης. Ανά­με­σά τους, δύο μεγά­λοι μου­σουρ­γοί του 19ου αιώ­να, ο ρομα­ντι­κός Giuseppe Verdi και o βερι­στής Giacomo Puccini. Άλλοι ομό­τε­χνοί τους πάλι (Antonín Dvořák, Ιγκόρ Στρα­βίν­σκι) ακο­λού­θη­σαν δια­φο­ρε­τι­κή δια­δρο­μή στο ταξί­δι της έμπνευ­σης, πλά­θο­ντας μέσα από τις όπε­ρές τους ξεχω­ρι­στούς χαρα­κτή­ρες που σε κρί­σι­μες στιγ­μές στρά­φη­καν στο φεγ­γά­ρι και στα άστρα, ανα­ζη­τώ­ντας στο φως τους τη δύνα­μη και την παρη­γο­ριά. Βίκη Τσι­λια­κού σοπρά­νο. Μαρία Μουρ­κού­ση σοπρά­νο. Κώστας Μαυ­ρο­γέ­νης βαρύ­το­νος. Δημή­τρης Βεζύ­ρο­γλου πιά­νο. Ώρα: 20.30. Ίδρυ­μα Β. και Μ. Θεο­χα­ρά­κη (Βασι­λίσ­σης Σοφί­ας 9 & Μέρ­λιν 1, τηλ. 2103611206).

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Το τελευ­ταίο σημείωμα

Θέμα της ται­νί­ας είναι η εκτέ­λε­ση από τους Γερ­μα­νούς των 200 κομ­μου­νι­στών στην Και­σα­ρια­νή, την 1η Μάη 1944. Ο Παντε­λής Βούλ­γα­ρης μετα­φέ­ρει το κοι­νό στο στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης του Χαϊ­δα­ρί­ου το διά­στη­μα πριν από την Πρω­το­μα­γιά του ’44, παρου­σιά­ζο­ντας ανθρώ­πους και γεγο­νό­τα, με κεντρι­κό πρό­σω­πο τον 34χρονο ήρωα κομ­μου­νι­στή Ναπο­λέ­ο­ντα Σουκατζίδη.

«Όταν ο Μαρξ συνά­ντη­σε τον Ένγκελς»

Μια πολύ ενδια­φέ­ρου­σα ται­νία του Ραούλ Πεκ «Όταν ο Μαρξ συνά­ντη­σε τον Ένγκελς». Η ται­νία πραγ­μα­τεύ­ε­ται την περί­ο­δο από το 1843 μέχρι το 1847. Δηλα­δή την περί­ο­δο που ο Καρλ Μαρξ γνω­ρί­ζε­ται με τον Φρί­ντριχ Ένγκελς και ξεκι­νούν μαζί την κοι­νή τους πορεία, που πρό­σφε­ρε στο εργα­τι­κό κίνη­μα το θεω­ρη­τι­κό και πολι­τι­κό θεμέ­λιο του επι­στη­μο­νι­κού σοσιαλισμού.

ΘΕΑΤΡΟ

Θέα­τρο «Φούρ­νος»: Βιο­τε­χνία Υαλικών

Η Θεα­τρι­κή Ομά­δα «Νεά­πο­λις» παρου­σιά­ζει για δεύ­τε­ρη χρο­νιά, λόγω επι­τυ­χί­ας, την παρά­στα­ση «Βιο­τε­χνία Υαλι­κών» του Μένη Κου­μα­ντα­ρέα, από την Τετάρ­τη 21 Φλε­βά­ρη και κάθε Τετάρ­τη και Πέμ­πτη, για περιο­ρι­σμέ­νο αριθ­μό παρα­στά­σε­ων, μέχρι την Πέμ­πτη 19 Απρί­λη. Φέτος η παρά­στα­ση θα παρου­σια­στεί στο Θέα­τρο «Φούρ­νος» (Μαυ­ρο­μι­χά­λη 168, τηλ. 210 6460748), σε νέα δια­σκευή και με νέα διανομή.

«Πεν­θε­σί­λεια» του Κλάιστ

Ο Παντε­λής Δεντά­κης ανα­με­τριέ­ται με ένα από τα αρι­στουρ­γή­μα­τα του ρομα­ντι­κού θεά­τρου, την Πεν­θε­σί­λεια του Χάιν­ριχ φον Κλάιστ, έργο του 1808 σε μια παρά­στα­ση για τον έρω­τα και τον πόλε­μο, το πάθος και τα ανε­λέ­η­τα παι­χνί­δια εξου­σί­ας, την αέναη μάχη των δύο φύλων. Σκη­νο­θε­σία Παντε­λής Δεντά­κης, μετά­φρα­ση Γιώρ­γος Δεπά­στας. Στέ­γη Γραμ­μά­των και Τεχνών: Λεωφ.Συγγρού 107 Ώρα 21.00 Εισι­τή­ρια 7 ευρώ έως 15 ευρώ.

Η Έντα Γκά­μπλερ στο «Μπά­γκειον»

Η ‘Αντζε­λα Μπρού­σκου ανε­βά­ζει στο ιστο­ρι­κό ξενο­δο­χείο «Μπά­γκειον» την Έντα Γκά­μπλερ , έργο με το οποίο ο Νορ­βη­γός συγ­γρα­φέ­ας συμπύ­κνω­σε και απει­κό­νι­σε με αρι­στουρ­γη­μα­τι­κό τρό­πο την πλή­ρη παρακ­μή (οικο­νο­μι­κή, κοι­νω­νι­κή, ηθι­κή, και ψυχο­λο­γι­κή) της αρι­στο­κρα­τι­κής τάξης, η οποία χρη­σι­μο­ποί­η­σε ακό­μη και το γάμο ως μέσο για την έκφρα­ση των ταξι­κών δια­φο­ρών. Τον ομώ­νυ­μο ρόλο ερμη­νεύ­ει η Παρ­θε­νό­πη Μπου­ζού­ρη. Μπά­γκειον : πλα­τεία Ομο­νοί­ας 18 Ώρα 21.00 Εισι­τή­ρια 15 ευρώ και 10 ευρώ.

«Δού­λες» του Ζαν Ζενέ στο Θέα­τρο Τέχνης Κ. Κουν — Υπόγειο

Πενή­ντα ακρι­βώς χρό­νια μετά την πρώ­τη παρου­σί­α­σή τους στο Θέα­τρο Τέχνης (σκη­νο­θε­σία Δ. Χατζη­μάρ­κος, μετά­φρα­ση Ο. Ελύ­της, 1968) οι «Δού­λες» ξανα­στή­νουν το άγριο, απελ­πι­σμέ­νο αλλά και τρυ­φε­ρό παι­χνί­δι τους στη σκη­νή του Υπο­γεί­ου. Ένα σκλη­ρό και ποι­η­τι­κό έργο για την εξου­σία, την κατα­πιε­σμέ­νη οργή, τη βία αλλά και τη βαθιά ανά­γκη του ανθρώ­που να ονει­ρεύ­ε­ται ότι μπο­ρεί να ξεφύ­γει από αυτό που έχου­με μάθει να απο­κα­λού­με «μοί­ρα». Μετά­φρα­ση-Σκη­νο­θε­σία: Μαριάν­να Κάλ­μπα­ρη. Παί­ζουν οι Κάτια Γέρου, Κων­στα­ντί­να Τάκα­λου κ.ά. Με την υπο­στή­ρι­ξη του Γαλ­λι­κού Ινστι­τού­του Ελλά­δας. Στο Θέα­τρο Τέχνης Κ. Κουν, Υπό­γειο (Πεσμα­τζό­γλου 5, Αθή­να). Τηλ.: 210 3222760. Ώρα: 9.15 μμ. Εισιτ.: 10–18 ευρώ.

«Jesus Christ Superstar» στο Θέα­τρο Ακροπόλ

Το «Jesus Christ Superstar» είναι η πρώ­τη ροκ όπε­ρα που ανέ­βη­κε στον κόσμο, πρώ­τα στο Μπρό­ντ­γουαιη και μετά στο Γου­έστ Εντ του Λον­δί­νου με τερά­στια επι­τυ­χία. Με τη σύγ­χρο­νη γλώσ­σα του και την πολυ­βρα­βευ­μέ­νη μου­σι­κή του, έχει παι­χτεί σε 42 χώρες και έχει μετα­φρα­στεί σε 20 δια­φο­ρε­τι­κές γλώσ­σες απο­σπώ­ντας τις καλύ­τε­ρες κρι­τι­κές παγκο­σμί­ως. Η κλα­σι­κή πια παγκό­σμια επι­τυ­χία έρχε­ται στην Αθή­να του σήμε­ρα να μιλή­σει στην καρ­διά μας για την τελευ­ταία εβδο­μά­δα της ζωής του Χρι­στού πάνω στη γη, να μας θυμί­σει την αλη­θι­νή αγά­πη, τη γνή­σια συγκί­νη­ση, τη βαθιά χαρά και την αλή­θεια. Σκη­νο­θε­σία — από­δο­ση: Θέμις Μαρ­σέλ­λου. Πρω­τα­γω­νι­στούν οι Αιμι­λια­νός Στα­μα­τά­κης (Ιησούς), Ησα­ΐ­ας Ματιά­μπα (Ιού­δας), Ήβη Αδά­μου (Μαρία Μαγδα­λη­νή) και η Αντι­γό­νη Ψυχρά­μη για συγκε­κρι­μέ­νες παρα­στά­σεις και ο Νίκος Μου­τσι­νάς στο ρόλο του Ηρώ­δη. Στο Θέα­τρο Ακρο­πόλ (Ιππο­κρά­τους 9–11, Αθή­να). Τηλ.: 210 3648303. Ώρα: 8 μμ. Εισιτ.: 15–40 ευρώ.

«Το τίμη­μα» στο θέα­τρο «Ιλί­σια»

Το έργο του Άρθουρ Μίλερ «Το Τίμη­μα», από τα γνω­στό­τε­ρα έργα του, με αυτο­βιο­γρα­φι­κά στοι­χεία, γραμ­μέ­νο το 1967 και πολυα­νε­βα­σμέ­νο σε θεα­τρι­κές σκη­νές παγκο­σμί­ως με πιο πρό­σφα­τη αυτή του Broadway και πρω­τα­γω­νι­στή τον Danny De Vito, ανε­βαί­νει στο Θέα­τρο «Ιλί­σια». Οι δια­χρο­νι­κές αλή­θειες του έργου του μεγά­λου Αμε­ρι­κα­νού συγ­γρα­φέα ζωντα­νεύ­ουν και φωτί­ζο­νται από τη σκη­νο­θε­τι­κή ματιά της Ιωάν­νας Μιχαλακοπούλου.

«Misery» στο Θέα­τρο «Ιλί­σια – Βολανάκης»

Το θρί­λερ του Στί­βεν Κινγκ «Misery» έρχε­ται από 10 Γενά­ρη στη σκη­νή του Θεά­τρου «Ιλί­σια – Βολα­νά­κης», σε σκη­νο­θε­σία του Τάκη Τζα­μαρ­γιά, με πρω­τα­γω­νι­στές την Ρένη Πιτ­τα­κή, τον Λάζα­ρο Γεωρ­γα­κό­που­λο και τον Δημή­τρη Καραμπέτση.

«Μάλι­στα κύριε Ζαμπέ­τα!…» στο θέα­τρο «Αλί­κη»

Μία παρά­στα­ση που ξεδι­πλώ­νει στιγ­μές από τη ζωή και την καριέ­ρα του δεξιο­τέ­χνη του μπου­ζου­κιού Γιώρ­γου Ζαμπέ­τα, ανε­βαί­νει στο θέα­τρο «Αλί­κη», σε σκη­νο­θε­σία Πέτρου Ζούλια.

«Ο Γλά­ρος»

Τον «Γλά­ρο» του Σαίξ­πηρ παρου­σιά­ζει το Δημο­τι­κό Θέα­τρο Πει­ραιά,  σε από­δο­ση και σκη­νο­θε­σία Γιάν­νη Χου­βάρ­δα. Μέρες και ώρες παρα­στά­σε­ων: Τετ – Πεμ – Παρ: 20.30, Σαβ: 17.00 & 21.00, Κυρ: 19.00.

“Φυλα­κι­σμέ­νες”

Ο Πολυ­χώ­ρος VAULT παρου­σιά­ζει τις “Φυλα­κι­σμέ­νες”, των Ignacio del Moral  & Verónica Fernández, σε μετά­φρα­ση Μαρί­ας Χατζηεμ­μα­νου­ήλ και σκη­νο­θε­σία Δημή­τρη Καρα­τζιά, με έναν 16μελή θίασο.

“Έξυ­πνα, Μικρά Ψέμα­τα” του Πέτρου Φιλιπ­πί­δη στο Θέα­τρο Δανδουλάκη

Μια και­νού­ρια κωμω­δία ανε­βαί­νει στο Θέα­τρο Δαν­δου­λά­κη τον φετι­νό χει­μώ­να. Ο λόγος για τα “Έξυ­πνα, Μικρά Ψέμα­τα” του πολυ­βρα­βευ­μέ­νου Joe Di Pietro, σε σκηνοθεσία/διασκευή του Πέτρου Φιλιπ­πί­δη. Πρω­τα­γω­νι­στούν: Κάτια Δαν­δου­λά­κη, Γιώρ­γος Παρ­τσα­λά­κης, Αλμπέρ­το Φάις, Δανάη Σκιά­δη. Θέα­τρο Κάτια Δαν­δου­λά­κη (Αγί­ου Μελε­τί­ου 61, Κυψέ­λη). Στις 20.00. Τιμές εισι­τη­ρί­ων: από 15 έως 20ευρώ.

«Η αγά­πη άργη­σε μια μέρα»

«Η αγά­πη άργη­σε μια μέρα», στο θέα­τρο «Αργώ» της Αιμι­λί­ας Υψη­λά­ντη (Ελευ­σι­νί­ων 15, Μετα­ξουρ­γείο). Πρό­κει­ται για το γνω­στό και αγα­πη­μέ­νο μυθι­στό­ρη­μα της Λιλής Ζωγρά­φου, που μετα­φέ­ρει στη σκη­νή, υπο­γρά­φο­ντας τη δια­σκευή και τη σκη­νο­θε­σία, ο Ένκε Φεζολλάρι.

«Ο σχοινοβάτης» του Ζαν Ζενέ

O σχοι­νο­βά­της πάνω στο σχοι­νί πρέ­πει να βιώ­σει την από­λυ­τη μονα­ξιά. Να απε­λευ­θε­ρω­θεί από το εγώ του και να προ­σφέ­ρει στου πει­να­σμέ­νους θεα­τές του τσίρ­κου μια βίαιη ομορ­φιά και ίσως έναν βίαιο θάνα­το. Να μπο­ρέ­σει να ανα­με­τρη­θεί με το από­λυ­το. Θα χορεύ­ει στο σχοι­νί σαν ένας άλλος όσο φωτί­ζουν οι προ­βο­λείς του τσίρ­κου. Μια παρα­βο­λή για τον κόσμο. Ο «Σχοι­νο­βά­της» βασί­ζε­ται στην πραγ­μα­τι­κή ιστο­ρία της σχέ­σης του Ζαν Ζενέ με τον 20χρονο ακρο­βά­τη Αμπ­ντά­λα Μπε­ντά­γκα, στον οποίο αφο­σιώ­θη­κε ψυχή τε και σώμα­τι, πλη­ρώ­νο­ντας τους καλύ­τε­ρους εκπαι­δευ­τές και ανα­λαμ­βά­νο­ντας ο ίδιος τη σκη­νο­θε­σία του σόου του επά­νω στο τεντω­μέ­νο σκοι­νί. Η ιστο­ρία τους όμως δεν είχε αίσιο τέλος. Έπει­τα από έναν σοβα­ρό τραυ­μα­τι­σμό του Μπε­ντά­γκα σε μια περιο­δεία, ο Ζενέ τον παρα­τά­ει. Εκεί­νος αυτο­κτο­νεί και ο Ζενέ πέφτει σε βαριά κατά­θλι­ψη. Θα απο­πει­ρα­θεί να αυτο­κτο­νή­σει το 1967. Σκη­νο­θε­σία, μετά­φρα­ση, δια­σκευή: Ζωή Μαντά.

Επι­μέ­λεια από τη γαλ­λι­κή γλώσ­σα: Michele Valley. Επι­μέ­λεια κίνη­σης: Βάλια Παπα­χρή­στου. Σχε­δια­σμός φωτι­σμών: Αλέ­ξαν­δρος Αλε­ξάν­δρου. Ερμηνεύουν:

Βάλια Παπα­χρή­στου, Λευ­τέ­ρης Παπα­κώ­στας. A Small Argo Full of Art: Ελευ­σι­νί­ων 15, Μετα­ξουρ­γείο, 210–5201684.

«Οργι­σμέ­να Νιά­τα» στο «Ολβιο»

Το έργο του Αγγλου συγ­γρα­φέα Τζον Οσμπορν «Οργι­σμέ­να Νιά­τα» ανε­βαί­νει σε από­δο­ση, δρα­μα­τουρ­γι­κή επε­ξερ­γα­σία και σκη­νο­θε­σία Κίρ­κης Καρα­λή, στο θέα­τρο «Ολβιο».

  • Οι «Τρεις ψηλές γυναί­κες» του Εντουαρντ Αλμπι ανε­βαί­νουν στη σκη­νή του θεά­τρου Οδού Κεφαλ­λη­νί­ας Α΄ σκη­νή σε σκη­νο­θε­σία Αρη Τρου­πά­κη με τις Μπέ­τυ Αρβα­νί­τη, Μαρία Κεχα­γιό­γλου και Νεφέ­λη Κου­ρή στις 8 μ.μ. Κεφαλ­λη­νί­ας 16

Η «Λυσ­σα­σμέ­νη γάτα» με τη Σιέ­να Μίλερ στο Μέγαρο

Το βρε­τα­νι­κό κοι­νό λάτρε­ψε τη σύγ­χρο­νη «Λυσ­σα­σμέ­νη γάτα» που σκη­νο­θέ­τη­σε ο Μπέ­νε­ντικτ ‘Αντριους για περιο­ρι­σμέ­νο αριθ­μό παρα­στά­σε­ων στο Ουέστ Εντ. Η επι­τυ­χη­μέ­νη παρα­γω­γή του Young Vic ανα­βιώ­νει φέτος από το Εθνι­κό Θέα­τρο της Αγγλί­ας, με πρω­τα­γω­νι­στές τρία μεγά­λα ονό­μα­τα της υπο­κρι­τι­κής: τη Σιέ­να Μίλερ, τον Τζακ Ο’Κόν­νελ και τον Κολμ Μήνυ. Το σπα­ρα­κτι­κό αρι­στούρ­γη­μα του Τένε­σι Ουί­λιαμς θα προ­βλη­θεί σε μαγνη­το­σκό­πη­ση από το Αpollo Theatre του Λον­δί­νου στο Μέγα­ρο Μου­σι­κής την Πέμ­πτη 8/3, στο πλαί­σιο του κύκλου «Θέα­τρο στο Μέγα­ρο-National Theatre Live». Στο Μέγα­ρο Μου­σι­κής Αθη­νών (Βασι­λίσ­σης Σοφί­ας & Κόκ­κα­λη). Στις 21.00. Γενι­κή είσο­δος: 15 ευρώ. Φοι­τη­τές, νέοι, άνερ­γοι, ΑΜΕΑ: 8 ευρώ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο