Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε την Τρίτη 27 Μαρτίου

ΜΟΥΣΙΚΗ

«Duende-Tο Πνεύ­μα της Γης»

Ο Στα­μά­της Κρα­ου­νά­κης μελο­ποιεί Λόρ­κα και μας λέει: «Για να βρού­με το Ν τ ο υ έ ν τ ε δεν υπάρ­χει τίπο­τε να μας βοη­θή­σει. Ούτε χάρ­της ούτε «σωστοί τρό­ποι». Το μόνο που ξέρου­με είναι πως καί­ει το αίμα σαν κοπα­νι­στό γυα­λί, πως εξα­ντλεί, πως σβή­νει τη γλυ­κιά γεω­με­τρία που μάθα­με, πως κλω­τσά­ει όλα τα στυλ.» Ερμη­νεύ­ουν οι Χρή­στος Γερο­ντί­δης και Κώστας Μπου­γιώ­της. Παί­ζουν οι μου­σι­κοί Βασί­λης Ντρου­μπο­γιάν­νης (πιά­νο) και Γιώρ­γος Ταμιω­λά­κης (τσέλο).Θέατρο Τέχνης Κάρο­λος Κουν- Φρυ­νί­χου: Φρυ­νί­χου 14, Πλάκα.Τηλ: 2103222464 Ώρα 21.30 Εισι­τή­ρια 15 ευρώ, 10 ευρώ, 8 ευρώ.

 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Ομα­δι­κή έκθε­ση για τους «Για­τρούς χωρίς σύνορα»

Εξή­ντα καλ­λι­τέ­χνες δια­θέ­τουν αφι­λο­κερ­δώς έργα τους για να ενι­σχύ­σουν τα προ­γράμ­μα­τα της οργά­νω­σης «Για­τροί χωρίς σύνο­ρα». Όλα τα έργα θα δια­τί­θε­νται σε προ­σι­τές τιμές λόγω του ανθρω­πι­στι­κού χαρα­κτή­ρα της έκθε­σης. Γκα­λε­ρί «Αργώ» (Νεο­φύ­του Δού­κα 5, Κολω­νά­κι, τηλ. 2107249333). Ώρα εγκαι­νί­ων: 19.00. Η έκθε­ση θα διαρ­κέ­σει έως τις 31 Μαρτίου.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΣ η ζωγρα­φι­κή, η εικο­νο­γρά­φη­ση και οι παράλ­λη­λες διαδρομές

Στην έκθε­ση που διορ­γα­νώ­νει η Δημο­τι­κή Πινα­κο­θή­κη Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη παρου­σιά­ζο­νται έργα και τεκ­μή­ρια από το πλου­σιό­τα­το αρχείο του ζωγρά­φου, που ανή­κει στο γιο του καλ­λι­τέ­χνη Νίκο Νικο­λι­νά­κο. Το κοι­νό θα έχει την ευκαι­ρία να γνω­ρί­σει ιδιαί­τε­ρες πλευ­ρές του ζωγρα­φι­κού έργου του και να απο­κτή­σει μια εικό­να της ακμαί­ας πολυ­μέ­ρειάς του μέσα από εικο­νο­γρα­φι­κές, γελοιο­γρα­φι­κές και γρα­φι­στι­κές δημιουρ­γί­ες του καλλιτέχνη.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ
“ΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΝΑΣ”
Ραι­δε­στού 32 & Π. Τσαλ­δά­ρη, Νίκαια

Εκθεση με έργα του Γιώργη Βαρλάμου

Η ΚΕ του ΚΚΕ, στο πλαί­σιο του εορ­τα­σμού των 100 χρό­νων του Κόμ­μα­τος, τιμώ­ντας τον μεγά­λο κομ­μου­νι­στή ζωγρά­φο — χαρά­κτη Γιώρ­γη Βαρλάμο(1922 — 2013), οργα­νώ­νει από αυτή την Παρα­σκευή, 15 Δεκέμ­βρη, έως τις 11 Μάρ­τη 2018, έκθε­ση στο Βυζα­ντι­νό και Χρι­στια­νι­κό Μου­σείο (Βασι­λίσ­σης Σοφί­ας 11, κοντά στη στά­ση του μετρό «Ευαγ­γε­λι­σμός»), με θέμα «Τ’ αγριο­λού­λου­δα του Βαρλάμου».

ΘΕΑΤΡΟ

“Έμμα” στη Β’ Σκη­νή του Θεά­τρου Οδού Κεφαλληνίας

Στις «Ανα­μνή­σεις δι’ αλλη­λο­γρα­φί­ας», που κυκλο­φο­ρούν στα ελλη­νι­κά από τις εκδό­σεις Ίκα­ρος σε μετά­φρα­ση Μαρί­ας Παλαιο­λό­γου, βρή­κε το απα­ραί­τη­το υλι­κό η Μαρία Πρω­τό­παπ­πα για να φιλο­τε­χνή­σει το πορ­τρέ­το της Κολομ­βια­νής ζωγρά­φου Έμμα Ρέγιες στην παρά­στα­ση «ΕΜΜΑ», η οποία ανε­βαί­νει από τις 27/2 στη Β’ Σκη­νή του Θεά­τρου Οδού Κεφαλ­λη­νί­ας σε δική της δια­σκευή και ερμη­νεία. Ο θεα­τρι­κός κόσμος της «ΕΜΜΑ» είναι εμπνευ­σμέ­νος από τη ζωή ενός θηλυ­κού Όλι­βερ Τουίστ που κατά­φε­ρε με το θάρ­ρος, την αφέ­λεια και την αχα­λί­νω­τη φαντα­σία του να επι­βιώ­σει σε σκλη­ρές συν­θή­κες, να ταξι­δέ­ψει σε όλον τον κόσμο και να δια­πρέ­ψει στην Ευρώ­πη ως καλ­λι­τέ­χνης. Θέα­τρο Οδού Κεφαλ­λη­νί­ας: Κεφαλ­λη­νί­ας 16, Κυψέ­λη. Τιμές εισι­τη­ρί­ων: 15Euro (Κανο­νι­κό), 10Euro (Μειω­μέ­νο), 5Euro (Ατέ­λειες).

Μια ξεχω­ρι­στή παρά­στα­ση στο Θέα­τρο Τέχνης, με πρω­τα­γω­νι­στή το Λόρκα

Μια ξεχω­ρι­στή παρά­στα­ση με τίτλο «Duende» στο Θέα­τρο Τέχνης Καρό­λου Κουν Φρυ­νί­χου (Φρυ­νί­χου 14, Πλά­κα). Ο Στα­μά­της Κρα­ου­νά­κης μελο­ποιεί ποι­ή­μα­τα του Ισπα­νού ποι­η­τή Φεντε­ρί­κο Γκαρ­θία Λόρκα.

Η «Προδοσία» στο «Μικρό Παλλάς»

«Προ­δο­σία» του νομπε­λί­στα συγ­γρα­φέα Χάρολντ Πίντερ ανε­βαί­νει από τη Δευ­τέ­ρα 8 Γενά­ρη στο θέα­τρο «Μικρό Παλ­λάς», σε μετά­φρα­ση Μάριου Πλω­ρί­τη και σκη­νο­θε­σία Οδυσ­σέα Παπασπηλιόπουλου.

«Το ημε­ρο­λό­γιο ενός τρελού»

Ο Σωτή­ρης Χατζά­κης σκη­νο­θε­τεί και ερμη­νεύ­ει “Το ημε­ρο­λό­γιο ενός τρελ­λού” του Νικο­λάι Γκό­γκολ στο Ίδρυ­μα Μιχά­λης Κακο­γιάν­νης από τέλος Οκτω­βρί­ου και κάθε Δευ­τέ­ρα και Τρί­τη. Ένα μεγά­λο έργο έτσι όπως το αντι­λαμ­βά­νε­ται σήμε­ρα ο σκη­νο­θέ­της και ηθο­ποιός, που επι­στρέ­φει στη σκη­νή μετά από 17 χρό­νια για να υπο­δυ­θεί τον Ποπρί­στσιν, τον ήρωα του Γκό­γκολ. Η μεγά­λη κωμω­δία της ύπαρ­ξης συνα­ντά την ελευ­θε­ρία της εσω­τε­ρι­κό­τη­τας και ο μικρός άνθρω­πος, που είχε μεγά­λες προσ­δο­κί­ες, εισέρ­χε­ται στη σκη­νή με το επί­ση­μο ένδυ­μα του κλό­ουν. Ίδρυ­μα Μιχά­λης Κακο­γιάν­νης (Πει­ραιώς 206). Στις 21.00. Τιμές εισι­τη­ρί­ων: από 8 έως 12 ευρώ.

«Θα σε πάρει ο δρό­μος» στο Θέα­τρο 104

Οι δέκα μικρές ιστο­ρί­ες ανθρώ­πων που τους βρή­κε κατα­κού­τε­λα ένα ζόρι. Όμως δεν το βάζουν κάτω και συνε­χί­ζουν. Για­τί είναι άνθρω­ποι που τους πήρε ο δρόμος.…Η θεα­τρι­κή παρά­στα­ση «Θα σε πάρει ο δρό­μος» , βασι­σμέ­νη στο ομώ­νυ­μο βιβλίο του Σάκη Σερέ­φα, σε σκη­νο­θε­σία της Στέλ­λας Σερέ­φο­γλου που επα­να­λή­φθη­κε με επι­τυ­χία από την περ­σι­νή χρο­νιά ολο­κλη­ρώ­νει τον φετι­νό της κύκλο στις 7 Νοεμ­βρί­ου. Θέα­τρο 104 (Ευμολ­πί­δων 41, Γκά­ζι). Κάθε Δευτέ­ρα και Τρί­τη στις 21.15. Τιμές εισι­τη­ρί­ων: 10 ευρώ (κανο­νι­κό), 5 ευρώ (ανέρ­γων , ΑΜΕΑ, ατέ­λειες, ομα­δι­κό άνω των 10ατόμων).

“Τι απέ­γι­νε η Μπέ­η­μπι Τζέ­ην” στο θέα­τρο Σφενδόνη

Το θρυ­λι­κό έργο «Τι απέ­γι­νε η Μπέ­η­μπι Τζέ­ην» ανε­βαί­νει για δεύ­τε­ρη σεζόν, υπό την σκη­νο­θε­τι­κή ματιά του Απόλ­λω­να Παπα­θε­ο­χά­ρη, με τη Ρού­λα Πατε­ρά­κη στο ρόλο της Μπέ­η­μπι Τζέ­ην και τη Μπέ­τυ Λιβα­νού στο ρόλο της Μπλανς. Το διά­ση­μο θρί­λερ του αμε­ρι­κά­νι­κου κινη­μα­το­γρά­φου είχε ενώ­σει αρι­στουρ­γη­μα­τι­κά δυο ιέρειες του Χόλυ­γουντ, την Μπέ­τυ Ντέ­η­βις και την Τζό­αν Κρώ­φορντ. Το «Τι απέ­γι­νε η Μπέ­η­μπι Τζέ­ην;» έγι­νε τερά­στια εμπο­ρι­κή επι­τυ­χία όταν βγή­κε στους κινη­μα­το­γρά­φους το 1962. Ήταν υπο­ψή­φιο για πέντε Όσκαρ, και ο ρόλος της Μπέ­η­μπι Τζέ­ην απο­τέ­λε­σε για την Ντέι­βις και την αίτια για την ενδέ­κα­τη υπο­ψη­φιό­τη­τα της για τα Όσκαρ. Θέα­τρο Σφεν­δό­νη (Μακρή 4, Πλά­κα). Στις 21.15. Τιμές εισι­τη­ρί­ων: από 10 έως 16 ευρώ.

«Ο αμπι­γιέρ» του Ρόναλντ Χάργουντ

Ο κόσμος του θεά­τρου, τα παρα­σκή­νια και το πάθος της σκη­νής στο Λον­δί­ον του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου.Ο Μανώ­λης Δού­νιας σκη­νο­θε­τεί ένα από τα πιο σημα­ντι­κά έργα της παγκό­σμιας δρα­μα­τουρ­γί­ας, το έργο «Ο Αμπι­γιέρ» του Ρ. Χάρ­γουντ. Ερμη­νεύ­ουν οι Αλ. Μυλω­νάς, Μ. Βακού­σης, ‘Αννυ Λού­λου. Θέα­τρο οδού Κεφαλ­λη­νί­ας: Κεφαλ­λη­νί­ας 16,Κυψέλη.Τηλ. 2114117878. Εισι­τή­ρια από 15 ευρώ έως 5 ευρώ Ώρα 21.00 Διάρ­κεια : 105 λεπτά

«Θεί­ος  Βάνιας»

Ο «Θεί­ος  Βάνιας» του Τσέ­χοφ ανε­βαί­νει στο θέα­τρο Ανε­σις στις 9 μ.μ. από τον Δημο­σθέ­νη Παπα­δό­που­λο.  Λ. Κηφι­σί­ας 14, Αμπελόκηποι

  • «Φτε­ρω­τή κόρη» από την Ομά­δα Παρα­στα­τι­κών Τεχνών «προ­ΤΑ­ΣΗ», στο θέα­τρο Olvio. Σκη­νο­θε­τεί ο Δημή­τρης Φοι­νί­τσης. Στις 7 μ.μ.
    Φαλαι­σί­oυ 7

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο